intTypePromotion=1

Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
98
lượt xem
9
download

Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc xếp loại các Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc sè 400/2004/Q§­NHNN  ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc  xÕp lo¹i cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  cña Nhµ níc vµ nh©n d©n THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông   sè   02/1997/QH10   ngµy   12/12/1997,   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét  sè   ®iÒu  cña  LuËt  Ng©n  hµng   Nhµ   níc  sè  10/2003/QH11   ngµy 17/6/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  49/2000/N§­CP ngµy 12/9/2000 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc   tÝn dông phi ng©n hµng, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy "Quy ®Þnh  vÒ  viÖc xÕp lo¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cña Nhµ  níc vµ nh©n d©n". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 292/1998/ Q§­NHNN5 ngµy 27/8/1998 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  vÒ ban hµnh Quy chÕ xÕp lo¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông cæ phÇn   ViÖt Nam.
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng Ng©n hµng Nhµ  níc, Vô  tr­ ëng Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông Phi ng©n hµng,  Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  Chi  nh¸nh  tØnh,  thµnh  phè  vµ  c¸c Ng©n  hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt   ®Þnh nµy.
 3. 3 Q U Y   § Þ N H   V Ò   V I Ö C   X Õ P   L O ¹ I   C ¸ C   N G ¢ N   H µ N G   T H ¦ ¥ N G   M ¹ I  Cæ PHÇN CñA NHµ N¦íC Vµ NH¢N D¢N (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 400/2004/Q§­NHNN ngµy   16/4/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) CH¦¥NG I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  §èi tîng ¸p dông Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c  Ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ phÇn cña Nhµ níc vµ nh©n d©n (gäi t¾t lµ Ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i cæ phÇn) ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy  ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  2.  C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i  1. Vèn tù cã; 2. ChÊt lîng ho¹t ®éng; 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ, kiÓm so¸t, ®iÒu hµnh; 4. KÕt qu¶ kinh doanh; 5. Kh¶ n¨ng thanh kho¶n. §i Ò u  3.  Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i  1. ViÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ  phÇn  ®îc c¨n cø vµo sè   ®iÓm cña tõng chØ tiªu quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 2 Quy ®Þnh nµy. 2. Nguyªn t¾c tÝnh  ®iÓm lµ  lÊy  ®iÓm tèi  ®a trõ   ®i sè  ®iÓm bÞ trõ ë tõng chØ tiªu. Nh÷ng Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn kh«ng cã  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  theo c¸c quy  ®Þnh t¹i  Quy ®Þnh nµy th× kh«ng cho ®iÓm ®èi víi chØ tiªu quy ®Þnh  vÒ nghiÖp vô ®ã.     3. Sè liÖu ®Ó xem xÐt cho ®iÓm ®îc c¨n cø: a) Sè  liÖu trªn b¶ng c©n  ®èi tµi kho¶n (cÊp III, cÊp  IV, cÊp V), sè  liÖu b¸o c¸o thèng kª cña Ng©n hµng th¬ng  m¹i cæ phÇn; b) Sè  liÖu qua c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t cña Ng©n  hµng Nhµ níc; c)   C¸c   tµi   liÖu   kh¸c   cã   liªn   quan   nh  kÕt   qu¶   kiÓm  to¸n,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh...   cña   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ  phÇn.
 4. 4 § i Ò u   4.  Mét sè thuËt ng÷ t¹i Quy ®Þnh nµy ®îc hiÓu  nh sau:  1. Tæng d  nî: bao gåm d  nî  cho vay th«ng thêng vµ  d  nî thanh to¸n thay. 2.   Tæng   c¸c   kho¶n   nî   xÊu:   bao   gåm   nî   qu¸   h¹n   h¹ch  to¸n  ë  tµi kho¶n nî  qu¸ h¹n, nî  thanh to¸n thay trªn 30  ngµy kÓ tõ ngµy thanh to¸n thay, nî chê xö lý, nî cho vay   ®îc khoanh, nî chuyÓn cho C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c  tµi s¶n  ®Ó  xö  lý  thu håi vèn cho Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn. 3. Nî khã ®ßi: lµ c¸c kho¶n nî ®îc h¹ch to¸n trªn tµi  kho¶n nî  khã   ®ßi, bao gåm nî  qu¸ h¹n trªn 360 ngµy, nî  trong h¹n vµ  qu¸ h¹n  ®Õn 360 ngµy cã  c¬  së  x¸c  ®Þnh lµ  kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. 4. Nî  khã   ®ßi rßng: lµ  kho¶n nî  khã   ®ßi quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 ®iÒu nµy trõ ®i dù phßng rñi ro cha sö dông. 5. Vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  lµ  vèn  ®iÒu lÖ   ®îc h¹ch to¸n  trªn b¶ng c©n  ®èi tµi kho¶n trõ   ®i sè  lç  h¹ch to¸n trªn  b¶ng   c©n   ®èi   tµi   kho¶n   sau   khi   ®∙   ®iÒu   chØnh   theo   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu nµy. 6. L∙i, lç: lµ sè liÖu ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n lç l∙i  luü kÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm ®¸nh  gi¸ xÕp lo¹i sau khi ®∙ trÝch lËp ®Çy ®ñ dù phßng rñi ro. Trêng hîp Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cha trÝch lËp  ®Çy  ®ñ  dù  phßng rñi ro, sè  liÖu t¹i tµi kho¶n lç  l∙i luü   kÕ trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cÇn ®iÒu chØnh trõ ®i phÇn  trÝch   lËp   dù   phßng   rñi   ro   cßn   thiÕu   ®Ó   thùc   hiÖn   tÝnh  to¸n c¸c chØ tiªu cã  liªn quan vµ   ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn.  7. Nguån vèn cho vay trung, dµi h¹n gåm: a) 100% vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  trõ   ®i c¸c kho¶n vèn cÊp  cho c¸c c«ng ty trùc thuéc, c¸c kho¶n  ®Çu t  tµi s¶n cè  ®Þnh, hïn vèn liªn doanh mua cæ phÇn t¹i c¸c tæ chøc kh¸c  vµ vèn kinh doanh kh¸c; b) 100% sè d nguån vèn huy ®éng tõ 24 th¸ng trë lªn; c) 80% sè  d  nguån vèn huy  ®éng trªn 12 th¸ng vµ  díi  24 th¸ng; d) 30% sè d tiÒn göi ng¾n h¹n díi 12 th¸ng. 8. Tµi s¶n cã sinh lêi: lµ tæng c¸c kho¶n môc tµi s¶n  “cã” cã  kh¶ n¨ng sinh lêi cña tæ chøc tÝn dông t¹i thêi  ®iÓm thùc hiÖn ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i.
 5. 5 9. Nî  b¶o l∙nh qu¸ h¹n: lµ  c¸c cam kÕt b¶o l∙nh cña  tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng  ® îc thanh to¸n  khi ®Õn h¹n. CH¦¥NG II  NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ Môc I. Thang ®iÓm c¸c chØ tiªu xÕp lo¹i §i Ò u   5.   Vèn   tù   cã:  Møc   ®iÓm   tèi  ®a  15   ®iÓm,   tèi  thiÓu ­ 2 ®iÓm 1. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®¹t 10 ®iÓm vÒ vèn  tù cã ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Vèn ®iÒu lÖ ®ñ theo møc vèn ph¸p ®Þnh; b) §¶m b¶o an toµn vèn, cô thÓ:  ­ Duy tr×  vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  kh«ng thÊp h¬n sè  vèn  ®iÒu lÖ   ®∙  ®¨ng ký  t¹i Së  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  tØnh, thµnh  phè n¬i Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Æt trô së chÝnh; ­ Tû  lÖ  an toµn vèn tèi thiÓu  ®¹t møc quy  ®Þnh cña  Ng©n hµng Nhµ níc. ­   Sö   dông   vèn   ®iÒu   lÖ   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   Ng©n  hµng Nhµ níc; ­ §¶m b¶o c¸c quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  cæ  ®«ng, cæ phÇn, cæ phiÕu. 2. §iÓm thëng: tèi ®a 5 ®iÓm ­ Vèn  ®iÒu lÖ   ®¹t tõ  150% møc vèn ph¸p  ®Þnh  ®Õn díi  200% møc vèn ph¸p ®Þnh: céng 1 ®iÓm. ­ Vèn  ®iÒu lÖ   ®¹t tõ  200% vèn ph¸p  ®Þnh  ®Õn díi 300%  møc vèn ph¸p ®Þnh: céng 3 ®iÓm. ­   Vèn   ®iÒu   lÖ   ®¹t   trªn   300%   vèn   ph¸p   ®Þnh:   céng   5  ®iÓm 3. §iÓm trõ: tèi ®a 12 ®iÓm a) Vèn ®iÒu lÖ kh«ng ®ñ møc vèn ph¸p ®Þnh: trõ tèi ®a  4 ®iÓm ­ Vèn  ®iÒu lÖ   ®¹t trªn 70%  ®Õn díi 100% møc vèn ph¸p  ®Þnh: trõ 2 ®iÓm. ­ Vèn  ®iÒu lÖ   ®¹t díi 70% møc vèn ph¸p  ®Þnh: trõ  4  ®iÓm. b) Kh«ng ®¶m b¶o an toµn vèn: trõ tèi ®a 8 ®iÓm
 6. 6 ­ Vèn ®iÒu lÖ thùc cã thÊp h¬n sè vèn ®iÒu lÖ ®∙ ®¨ng   ký t¹i Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng  th¬ng m¹i  ®Æt trô  së  chÝnh; hoÆc tû  lÖ  an toµn vèn tèi  thiÓu nhá h¬n 8%: trõ 3 ®iÓm; ­ Sö   dông vèn   ®iÒu  lÖ  kh«ng  theo  ®óng quy   ®Þnh  cña  Ng©n hµng Nhµ  níc: trõ  3  ®iÓm, bao gåm vi ph¹m mét trong  c¸c trêng hîp sau: + Sö dông vèn ®iÒu lÖ ®Ó mua cæ phÇn, hïn vèn víi c¸c   cæ ®«ng;  + Ho¹t   ®éng  kinh  doanh  lç  vµ  kh«ng  cã  quü  nhng  vÉn  chia   lîi   tøc   cæ   phÇn   cho   c¸c   cæ   ®«ng   (sö   dông   vµo   vèn  ®iÒu lÖ); + Mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh vît qu¸ 50% vèn  ®iÒu lÖ  vµ  Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ; + Møc gãp vèn mua cæ phÇn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn trong mét doanh nghiÖp so víi vèn  ®iÒu lÖ  cña doanh  nghiÖp ®ã hoÆc tæng møc gãp vèn mua cæ phÇn cña Ng©n hµng  th¬ng  m¹i  cæ phÇn  trong  tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp  so víi  vèn  ®iÒu lÖ  vµ  Quü  dù  tr÷  bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  cña chÝnh  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®ã vît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh cña  Ng©n hµng Nhµ níc; + C¸c vi ph¹m kh¸c trong viÖc sö dông vèn ®iÒu lÖ;  ­ Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ cæ ®«ng, cæ phÇn, cæ phiÕu:  trõ 2 ®iÓm, bao gåm vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp sau: + Kh«ng  ®ñ  sè  lîng cæ  ®«ng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4  Quy   ®Þnh   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1122/2001/Q§­NHNN  ngµy 04/9/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; + Vi ph¹m mét trong c¸c néi dung díi  ®©y: Hå  s¬  cæ  ®«ng theo dâi kh«ng  ®Çy  ®ñ, ngêi  ®¹i diÖn kh«ng  ®¶m b¶o  t c¸ch, vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  nguån vèn gãp vµ  giíi h¹n së   h÷u cæ phÇn ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, §iÒu 11, §iÒu 16   Quy   ®Þnh   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1122/2001/Q§­NHNN  ngµy 04/9/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; + Vi ph¹m mét trong c¸c néi dung díi  ®©y: ViÖc ph¸t  hµnh cæ phiÕu, qu¶n lý  theo dâi cæ  ®«ng kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11, §iÒu 13, §iÒu 14 Quy  ®Þnh ban  hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1122/2001/Q§­NHNN ngµy 04/9/2001  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   6.   ChÊt   lîng   ho¹t   ®éng:   Møc   ®iÓm   tèi   ®a   35  ®iÓm   1. ChÊt lîng tÝn dông: Møc  ®iÓm tèi  ®a 25  ®iÓm, tèi  thiÓu 0 ®iÓm a)  Ng©n hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn   ®¹t  ®iÓm  tèi  ®a (25  ®iÓm) vÒ chØ tiªu chÊt lîng tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o:
 7. 7 ­  Tû  lÖ  gi÷a tæng c¸c kho¶n nî  xÊu so víi tæng d   nî  nhá h¬n hoÆc b»ng 2%; ­ Kh«ng cã  nî  khã   ®ßi hoÆc nî  khã   ®ßi rßng nhá  h¬n  hoÆc b»ng 0. b)   Trêng   hîp   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   kh«ng   ®¶m  b¶o mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn nªu t¹i môc a kho¶n 1  ®iÒu  nµy sÏ bÞ trõ ®iÓm nh sau: ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu nhá  h¬n hoÆc b»ng 2% so víi  tæng d nî vµ cã nî khã ®ßi: trõ 5 ®iÓm; ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu trªn 2%  ®Õn 5% so víi tæng d   nî vµ kh«ng cã nî khã ®ßi: trõ 10 ®iÓm; ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu trªn 2%  ®Õn 5% so víi tæng d   nî vµ cã nî khã ®ßi: trõ 15 ®iÓm; ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu trªn 5%  ®Õn 10% so víi tæng  d nî vµ kh«ng cã nî khã ®ßi: trõ 18 ®iÓm: ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu trªn 5%  ®Õn 10% so víi tæng  d nî, cã nî khã ®ßi: trõ 20 ®iÓm: ­ Tæng c¸c kho¶n nî  xÊu trªn 10% so víi tæng d  nî:  trõ 25 ®iÓm; 2­ ChÊt lîng b¶o l∙nh: Møc tèi ®a 5 ®iÓm, tèi thiÓu 0  ®iÓm. a)   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   ®¹t   ®iÓm   tèi   ®a   (5  ®iÓm) vÒ  chØ tiªu chÊt lîng b¶o l∙nh ph¶i  ®¶m b¶o kh«ng  cã nî b¶o l∙nh qu¸ h¹n. b)  Trêng  hîp Ng©n  hµng  th¬ng  m¹i cæ  phÇn cã   nî  b¶o  l∙nh qu¸ h¹n sÏ bÞ trõ ®iÓm nh sau: ­ Nî b¶o l∙nh qu¸ h¹n díi 10% tæng sè d b¶o l∙nh: trõ  1 ®iÓm; ­ Nî  b¶o l∙nh qu¸ h¹n tõ  10%  ®Õn díi 15% tæng sè  d b¶o l∙nh: trõ 2 ®iÓm; ­ Nî  b¶o l∙nh qu¸ h¹n tõ  15%  ®Õn díi 20% tæng sè  d b¶o l∙nh: trõ 3 ®iÓm; ­ Nî  b¶o l∙nh qu¸ h¹n tõ  20%  ®Õn díi 25% tæng sè  d b¶o l∙nh: trõ 4 ®iÓm; ­ Nî  b¶o l∙nh qu¸ h¹n trªn 25% tæng sè  d  b¶o l∙nh:  trõ 5 ®iÓm. 3.   C¬   cÊu   tµi   s¶n   cã   néi   b¶ng:   Møc   ®iÓm   tèi   ®a   5  ®iÓm, ®iÓm tèi thiÓu 2 ®iÓm. a) Tµi s¶n cã sinh lêi tõ 75% trë lªn so víi tæng tµi   s¶n cã néi b¶ng: 5 ®iÓm b) Tµi s¶n cã  sinh lêi díi 75% so víi tµi s¶n cã  néi  b¶ng, trõ tèi ®a 3 ®iÓm:
 8. 8 ­ Tõ 65% ®Õn díi 75%: trõ 2 ®iÓm; ­ Díi 65%: trõ 3 ®iÓm. §i Ò u   7.   Qu¶n trÞ, kiÓm so¸t,  ®iÒu hµnh: Møc  ®iÓm  tèi ®a 15 ®iÓm, tèi thiÓu 0 ®iÓm 1. Tæ chøc tÝn dông cæ phÇn ®¹t ®iÓm tèi ®a (15 ®iÓm)  ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, kiÓm so¸t viªn ®ñ sè   lîng theo quy ®Þnh; b) Ban hµnh vµ thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ néi bé; c) HÖ  thèng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé  t¬ng xøng víi  quy m« ng©n hµng vµ  ho¹t  ®éng hiÖu qu¶,  ®¶m b¶o c¸c rñi  ro quan träng lu«n ®îc nhËn d¹ng, ®o lêng, kiÓm tra, kiÓm  so¸t mét c¸ch liªn tôc; d) C¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t,   Ban  ®iÒu hµnh cã  n¨ng lùc,  ®oµn kÕt, cã   ý  thøc chÊp hµnh  luËt ph¸p, cã tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô, quyÒn   h¹n trong viÖc qu¶n trÞ, kiÓm so¸t,  ®iÒu hµnh Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn. 2.   Trêng   hîp   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   kh«ng   ®¶m  b¶o mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn nªu t¹i kho¶n 1  ®iÒu nµy sÏ  bÞ trõ ®iÓm nh sau: a)  Ng©n hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn  bÞ  trõ   3  ®iÓm trong  trêng hîp kh«ng ®¶m b¶o mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Kh«ng ®ñ sè lîng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, kiÓm  so¸t   viªn   (bao   gåm   c¶   sè   luîng   kiÓm   so¸t   viªn   chuyªn   tr¸ch) theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc vµ ®iÒu lÖ cña  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn; ­ Kh«ng ban hµnh c¸c quy chÕ  néi bé  vÒ  ho¹t  ®éng cña  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ  Ban  ®iÒu hµnh, kiÓm  so¸t néi bé  vµ  c¸c quy chÕ  cÇn thiÕt kh¸c cho ho¹t  ®éng  cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn (tÝn dông, b¶o l∙nh, h¹ch   to¸n kÕ to¸n...); b)  Bé  m¸y kiÓm  tra,  kiÓm  to¸n néi  bé  yÕu  kÐm, ho¹t  ®éng kh«ng hiÖu qu¶: trõ 4 ®iÓm; c) Kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÓm d kho¶n 1  §iÒu nµy: trõ tèi ®a 8 ®iÓm: ­ Néi bé mÊt ®oµn kÕt: trõ 5 ®iÓm ­ Cã  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ  Ban  ®iÒu hµnh vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  cña  Ng©n hµng Nhµ  níc (vi ph¹m  ®iÒu 77, 78 LuËt c¸c tæ chøc  tÝn dông....), kh«ng thùc hiÖn  ®óng nhiÖm vô, quyÒn h¹n 
 9. 9 trong viÖc qu¶n trÞ, kiÓm so¸t, ®iÒu hµnh Ng©n hµng th¬ng  m¹i cæ phÇn: trõ 3 ®iÓm; 3. Trêng hîp Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®ang bÞ   ®Æt   trong t×nh tr¹ng kiÓm so¸t  ®Æc biÖt: cho  ®iÓm 0  ®èi víi  chØ tiªu qu¶n trÞ, kiÓm so¸t, ®iÒu hµnh. §i Ò u  8.  KÕt qu¶ kinh doanh: Tæng sè 20 ®iÓm 1. KÕt qu¶ kinh doanh: tèi ®a 15 ®iÓm  a) KÕt qu¶ kinh doanh l∙i, ®iÓm tèi ®a 15 ®iÓm: ­ L∙i tríc thuÕ  so víi vèn chñ  së  h÷u (bao gåm vèn  ®iÒu lÖ vµ c¸c quü) ®¹t tõ 20% trë lªn: 15 ®iÓm; ­ L∙i tríc thuÕ  so víi vèn chñ  së  h÷u  ®¹t tõ  15%  ®Õn   díi 20%: 12 ®iÓm; ­ L∙i tríc thuÕ  so víi vèn chñ  së  h÷u  ®¹t tõ  10%  ®Õn   díi 15%: 9 ®iÓm; ­ L∙i tríc thuÕ  so víi vèn chñ  së  h÷u  ®¹t tõ  5%  ®Õn   díi 10%: 6 ®iÓm; ­ L∙i tríc thuÕ  so víi vèn chñ  së  h÷u  ®¹t d íi 5%: 3  ®iÓm; b) C©n b»ng thu chi: ®¹t 0 ®iÓm c) KÕt qu¶ kinh doanh trong kú lç: TÝnh ®iÓm ©m. ­ Lç so víi vèn chñ së h÷u díi 5%:  ­ 3 ®iÓm; ­ Lç  so víi vèn chñ  së  h÷u tõ  5%  ®Õn díi 10%:   ­ 6  ®iÓm; ­ Lç  so víi vèn chñ  së  h÷u tõ  10%  ®Õn díi 15%:   ­ 9  ®iÓm;  ­ Lç  so víi vèn chñ  së  h÷u tõ  15%  ®Õn díi 20%:  ­ 12  ®iÓm; ­   Lç   so   víi   vèn   chñ   së   h÷u   tõ   20%   trë   lªn:     ­   15   ®iÓm; 2. Tû lÖ thu dÞch vô trong tæng thu nhËp: ®iÓm th ëng:  5 ®iÓm a) §¹t 40% trë lªn: 5 ®iÓm b) §¹t trªn 30% trë lªn ®Õn díi 40%: 3 ®iÓm c) §¹t trªn 20% ®Õn díi 30%: 1 ®iÓm d) §¹t díi 20%: 0 ®iÓm.
 10. 10 § i Ò u   9.   Kh¶ n¨ng thanh kho¶n: Møc  ®iÓm tèi  ®a 15  ®iÓm, tèi thiÓu ­ 6 ®iÓm 1.   Kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   ngay   =   Tµi   s¶n   “cã”   cã   thÓ  thanh to¸n ngay/Tµi s¶n “nî” ph¶i thanh to¸n ngay: a) Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®¶m b¶o tû lÖ kh¶ n¨ng  chi tr¶ theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc  ®iÓm tèi  ®a 9 ®iÓm; b)  Ng©n hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn  kh«ng   ®¶m b¶o  tû  lÖ  kh¶ n¨ng chi tr¶ theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc bÞ  trõ ®iÓm nh sau: ­ Vi ph¹m 1 lÇn kh«ng ®¶m b¶o tû lÖ kh¶ n¨ng chi tr¶:   trõ 5 ®iÓm ­ Vi ph¹m nhiÒu lÇn, cã  v¨n b¶n nh¾c nhë, xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc vi ph¹m quy  ®Þnh b¶o ®¶m tû lÖ kh¶ n¨ng chi tr¶: trõ 9 ®iÓm. 2. Tû  lÖ  sö  dông nguån vèn trung vµ  dµi h¹n: Tæng d nî   cho   vay   trung,   dµi   h¹n/Nguån   vèn   dïng   ®Ó   cho   vay  trung, dµi h¹n: ­ NÕu ®¹t 100% hoÆc nhá h¬n: 6 ®iÓm; ­ Tõ trªn 100% ®Õn 105%: 0 ®iÓm;  ­ NÕu lín h¬n 105%:  ­ 6 ®iÓm. 3.  ViÖc  ®¸nh  gi¸,  xÕp lo¹i  chØ  tiªu nµy   ®îc lÊy  sè  liÖu   t¹i   thêi   ®iÓm   31/12   hµng  n¨m,   tuy   nhiªn   Ng©n  hµng   th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i duy tr×  kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay  vµ   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   chung   liªn   tôc   trong   n¨m   tµi  chÝnh. Trêng hîp trong n¨m cã  vi ph¹m, sÏ  trõ  5  ®iÓm khi  ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. Môc II. XÕp lo¹i  §i Ò u  10.  TÝnh ®iÓm Tæng sè   ®iÓm cña c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn  ®îc  tÝnh lµ tæng céng sè ®iÓm cña tõng chØ tiªu theo quy ®Þnh  t¹i c¸c §iÒu 5, 6, 7, 8 vµ 9 Quy ®Þnh nµy. §i Ò u  11.  XÕp lo¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn xÕp lo¹i A cã  tæng sè  ®iÓm  ®¹t tõ  80  ®iÓm trë  lªn vµ  cã   ®iÓm sè  cña tõng chØ  tiªu quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, 6, 7, 8 vµ  9 Quy  ®Þnh nµy  kh«ng thÊp h¬n 65% sè ®iÓm tèi ®a cña tõng chØ tiªu ®ã.
 11. 11 2. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn xÕp lo¹i B cã  tæng sè  ®iÓm  ®¹t tõ  60  ®iÓm  ®Õn 79  ®iÓm vµ  cã   ®iÓm sè  cña tõng  chØ tiªu quy  ®Þnh t¹  c¸c §iÒu 5, 6, 7, 8 vµ  9 Quy  ®Þnh  nµy kh«ng thÊp h¬n 50% sè   ®iÓm tèi  ®a cña tõng chØ tiªu  ®ã; hoÆc cã  tæng sè   ®iÓm cao h¬n 79  ®iÓm nh ng cã   ®iÓm sè  cña tõng chØ tiªu tõ  trªn 50%  ®Õn d íi 65% sè   ®iÓm tèi  ®a  cña chØ tiªu ®ã. 3. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn xÕp lo¹i C cã  tæng sè  ®iÓm  ®¹t tõ  50  ®iÓm  ®Õn 59  ®iÓm vµ  cã   ®iÓm sè  cña tõng  chØ tiªu quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, 6, 7, 8 vµ  9 Quy  ®Þnh  nµy kh«ng thÊp h¬n 45% sè   ®iÓm tèi  ®a cña tõng chØ tiªu  ®ã; hoÆc cã  tæng sè   ®iÓm cao h¬n 59  ®iÓm nh ng cã   ®iÓm sè  cña tõng chØ tiªu tõ  trªn 45%  ®Õn d íi 50% sè   ®iÓm tèi  ®a  cña chØ tiªu ®ã. 4. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn xÕp lo¹i D cã  tæng sè  ®iÓm díi 50  ®iÓm; hoÆc cã  tæng sè   ®iÓm cao h¬n 50  ®iÓm  nhng cã   ®iÓm sè  cña tõng chØ tiªu thÊp h¬n 45% sè   ®iÓm  tèi ®a cña chØ tiªu ®ã. §i Ò u   12.   Thêi   gian   thùc   hiÖn   viÖc   ®¸nh   gi¸   xÕp  lo¹i 1. Sè  liÖu  ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i  ®îc c¨n cø vµo sè  liÖu,  t×nh h×nh thùc tr¹ng cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn t¹i  thêi  ®iÓm ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. Riªng chØ tiªu c«ng  t¸c   qu¶n   trÞ,   kiÓm   so¸t,   ®iÒu   hµnh   (§iÒu   7),   kh¶   n¨ng  thanh kho¶n (§iÒu 9)  ®îc  ®¸nh gi¸ chung cho c¶ n¨m ho¹t  ®éng. 2. Thêi gian xem xÐt ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i: a) ChËm nhÊt ngµy 31 th¸ng 01 n¨m sau, tõng Ng©n hµng   th¬ng m¹i cæ phÇn tù   ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i vµ  göi Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së  chÝnh; b) ChËm nhÊt cuèi th¸ng 02 n¨m sau, Ng©n hµng Nhµ n íc  ViÖt Nam Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸c   Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn t¹i  ®Þa bµn vµ  lËp b¸o c¸o  kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i göi Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc; c) Quý  II hµng n¨m, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc phª  chuÈn kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ phÇn. CH¦¥NG III Tæ CHøC THùC HIÖN         
 12. 12 § i Ò u   13.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ  phÇn  1.   Cung   cÊp   sè   liÖu   trung   thùc,   chÝnh   x¸c   vµ   theo  ®óng chÕ   ®é  th«ng  tin  b¸o  c¸o  hiÖn  hµnh. Trêng  hîp  sau  khi xÕp lo¹i ph¸t hiÖn sè  liÖu b¸o c¸o cña Ng©n hµng th­ ¬ng m¹i cæ phÇn kh«ng chÝnh x¸c, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Trëng Ban KiÓm so¸t, Tæng gi¸m  ®èc Ng©n hµng th¬ng  m¹i   cæ   phÇn   ph¶i   chÞu  hoµn   toµn   tr¸ch  nhiÖm.   Ng©n  hµng   Nhµ  níc sÏ  c«ng bè  l¹i viÖc  ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn.  2.   Tù   ®¸nh   gi¸,   xÕp   lo¹i   theo   ®óng   thêi   gian   quy   ®Þnh. §i Ò u   14.   Tr¸ch nhiÖm cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  n¬i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®Æt  trô së chÝnh:  1.  §«n  ®èc  c¸c Ng©n  hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn  göi b¸o  c¸o tù ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®óng thêi h¹n; 2. KiÓm tra, x¸c ®Þnh møc ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu do  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cung cÊp; 3. Híng dÉn, kiÓm tra vµ   ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn t¹i ®Þa bµn theo ®óng quy ®Þnh. §i Ò u   15.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc Trung ¬ng:   1.   Vô   C¸c   Ng©n   hµng   vµ   Tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n  hµng:   Híng   dÉn   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   triÓn   khai  thùc hiÖn quy ®Þnh; 2. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc: ChØ ®¹o viÖc x¸c ®Þnh  thùc   tr¹ng   tµi   chÝnh   cña   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn,  phèi hîp c¸c Vô  cã  liªn quan t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc Trung  ¬ng thÈm  ®Þnh  vµ  tr×nh  Thèng  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc kÕt  qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn, ®Ò  xuÊt biÖn ph¸p xö  lý   ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn xÕp lo¹i C, D. CH¦¥NG IV §IÒU KHO¶N THI HµNH §i Ò u   16.  ViÖc söa  ®æi, bæ sung c¸c  ®iÒu kho¶n t¹i  Quy ®Þnh nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2