intTypePromotion=1

Quyết định 402-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
120
lượt xem
3
download

Quyết định 402-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 402-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 402-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H ñ  T Þ C H  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  402­C T  N G µ Y   C BT 14­11­1990  V Ò  T H µ N H  L Ë P   G © N  H µ N G   « N G  T H ¬ N G  VI Ö T  N A M N C CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m 1981; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  cø  l Ng h        d v C«ng    µichÝnh   tyt   ngµy  th¸ng5  23    n¨m 1990; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 Nay chuyÓn  ©n  µng  Ng h chuyªn doanh    c«ng  ¬ng  ÖtNam   th Vi   theo NghÞ     ®Þnh  è  H§BT   µy  th¸ng 3  s 53­ ng 26    n¨m  1988  ña  éi  ng  é   ëng  µnh  c H ®å B tr th Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h Th m  doanh, lÊy tªn lµ Ng ©n   µng         h C«ng  ¬ng  Öt th Vi   Nam,  äit¾tlµNg ©n  µng  g      h C«ng  ¬ng. th §i Ò u 2 Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  ã  th c chøc n¨ng kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông  µ    ti t   d v dÞch  ô  ©n   µng  i  íic¸c thµnh  Çn  v Ng h ®è v     ph kinh tÕ,chñ  Õu     y trong lÜnh  ùc    v c«ng  nghiÖp,giao th«ng  Ën    u  iÖn,th ng      v t¶i b ® ,   ¬ nghiÖp  µ  Þch  ô. vd v Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  ¹t®éng  th ho   theo Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp t¸cx∙   l Ng h        tÝn  ông  µ  d v C«ng    µichÝnh  µy  th¸ng 5  ty t   ng 23    n¨m  1990  µ  v theo  Òu  Ö  §i l Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. th do  ®è Ng h Nh n     §i Ò u 3 Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  µm ét  th l  ph¸p nh©n, h¹ch to¸nkinh tÕ  c  Ëp;® ­          ®é l   îc Nhµ   íc cÊp  èn  iÒu  Ö; ® îc tù chñ  Ò   µichÝnh  µ  ã    n  v® l     v t  v c con  Êu  d riªng.   Vèn  iÒu  Ö  îccÊp  µ200  û ®ång, t ng  ¬ng  tr Öu ®«la  ü   Ýnh  ® l®   l  t   ¬ ® 30  i   Mt theo  tûgi¸hiÖn  µnh.    h §i Ò u 4 Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  Æt  ôsë  ¹  ñ  «  µ   éi,cã      th ® tr   t iTh ® H N   c¸c chinh¸nh  ë trong níc.Trong  êng  îp cÇn  Õtcã  Ó  ë        tr h  thi   th m Chi nh¸nh    ícngoµi,nhng  ën     ph¶i ® îc Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng     t H ®å B tr cho  Ðp  ph theo    Þ   ña  èng  ®Ò ngh c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u 5 Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  Æt  íi th ® d   Òn  quy qu¶n  Þcña  éi ®ång  tr   H  Qu¶n  Þ tr   vµ  Òn  iÒu  µnh  ña  quy ® h c Tæng  Gi¸m  c. Thµnh    éi ®ång  ®è   viªnH   Qu¶n  Þdo  tr   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc bæ   Ö m.  ®è Ng h Nh n   nhi Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng    Ö m   th do  t H ®å B tr bæ nhi theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u 6 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h k t  k  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng    é,  ñ   Ö m     û   ®è Ng h Nh n   tr c¸c B Ch nhi c¸c U ban  µ   íc vµ  ñ  ëng    ¬  Nh n   Th tr c¸c c quan  kh¸c thuéc  éi  ng  é   ëng, Chñ    H ®å B tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu  ùc thuéc  tr   Trung  ng, ¬  Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  Þu  th ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2