Quyết định 403-CT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 403-CT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 403-CT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chảy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 403-CT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® s è 403­  T  n g µ y 14­12­1991 c ñ a C h ñ  t Þ ch H é i ® å n g  B é  tr n g  p hª  C ë d u y Ö t d ù  ¸n ti Ò n k h¶ thi  c« n g  tr× nh x © y   ù n g d r õ ng p h ß n g  h é   Ç u  n g u å n  S « n g  C h ¶ y ® C h ñ   Þ ch H éi  å n g  B é   ë ng t ® Tr X Ðt  ê tr×nh sè  t    833­LN/KL  µy  5­ ng 4­ 1991  ña  é   © m   c BL nghiÖp  Ò   Öc  v vi xinphª duyÖt Dù     u    ©y  ùng  õng     “ ¸n ®Ç tx d r phßng  é  u   ån u  ùc  h ®Ç ngu l v S«ng   Ch¶y”; C¨n  ®Ò   Þ  ña  û   cø  ngh c U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc(v¨nb¶n  è  K ho   n    s 1287­UB/  / NL  µy  th¸ng12  ng 2    n¨m 1991)vÒ   Öc    Öt dù    u    µy,   vi phª duy   ¸n ®Ç tn quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  ù  tiÒn  duy d ¸n  kh¶    thic«ng  ×nh x©y  ùng  õng  tr   d r phßng  é  u   h ®Ç nguån  S«ng Ch¶y  theo nh÷ng  éidung  ñ  Õu    n  ch y sau: 1­ Tªn  ù    d ¸n:“C«ng  ×nh  ©y  ùng  rõng  tr x d   phßng  é  u   ån  h ®Ç ngu S«ng  Ch¶y”. ­Chñ    qu¶n  u  :Bé  © m   ®Ç t  L nghiÖp. ­Chñ  u  :Do  é  ëng  é  © m     ®Ç t  B tr BL nghiÖp    Öm. bæ nhi 2­ Khu  ùc  a  iÓ m:   v ®Þ ® H Ö   èng  õng  th r phßng  é  u   ån  h ®Ç ngu S«ng  Ch¶y  Ýnh  õ ®Ëp  Ýnh  å  t t  ch h Th¸c  µ     Ýa  îng u; n»m   B lªnph th l  trong l vùc   u  S«ng Ch¶y  éc  ¹m    µnh  thu ph vih chÝnh    Ön  êng  ¬ng,B ¾ c   µ,  c¸c huy M Kh   H B¶o  Yªn;B¶o  ¾ ng    Th tØnh  µo    L Cai; huyÖn  ôc  L Yªn, Yªn  ×nh    B tØnh Yªn    B¸i,huyÖn  Ý   Ç n,  µng   Ph×, XM Ho Su    B ¾c  Quang  tØnh  µ   H Giang. ­To¹ ®é   a  ý:     ®Þ l Tõ  o35’10”®Õ n   o11’10”kinh ®é   104   105     §«ng 21o38’40”®Õ n   o34’05”vÜ    ¾c.   22   ®é B ­Tæng  Ön  Ých  ùnhiªntoµn u  ùc:424.000    di t t    lv   ha. ­ DiÖn  Ých  Çn    t c b¶o  ¶m     cÇu  ® c¸c yªu  phßng  é: 147.198    h  ha, trong ®ã     diÖn  Ých  t phßng  é  h xung  Õu  y kho¶ng:73.000    ha. 3.  ôc tiªunhiÖ m  ô:  M    v M ôc    ©y  ùng  Ö   èng  õng  tiªu:X d h th r phßng  é, nh»m   h  nhanh  ãng  ©ng  ch n cao  kh¶  n¨ng phßng  é,gi÷ ®Êt,gi÷ níc,chèng  ãimßn,  h       x  b¶o  ¶m   ån  íc ® ngu n   cho  c«ng  ×nh thuû ®iÖn  tr     Th¸c Bµ, lËp l¹ c©n         i b»ng sinh th¸ic¶ithiÖn       , m«i  ­ tr êng  µn  ïng. to v
  2. 2 K Õt  îp yªu cÇu  h    phßng  é    iÓnl©m  h ph¸ttr   nghiÖp  íi Ö m  ô    iÓn v  nhi v ph¸ttr   kinh tÕ      éi    a   µn,tõng  ícæn   nh  µ    Ön  i sèng  ©n    ­ x∙h  trªn®Þ b   b   ®Þ v c¶ithi ®ê   nh d©n    ©n  éctrong vïng. c¸cd t    NhiÖ m   ô: v ­ Phôc  åirõng    h  (khoanh nu«i,trång rõng,b¶o  Ö   õng)trªndiÖn  tÝch        vr      ®Êt  µnh  d cho  ©m   l nghiÖp, nhanh  ãng  ©ng  Ön  Ých  t  ã  õng      ch n di t ®Ê c r che phñ      lªntrªn50%. ThiÕtlËp chÕ    qu¶n  ývµ     ®é   l   canh    ïhîp víi   Çu  t¸cph       c phßng  é  µn  yªu h to vïng,híng dÉn  khaith¸chîp lýtiÒm               n¨ng  t  ai,ph¸ttr Ón s¶n  Êt n«ng, ®Ê ®     i   xu     l©m, ng    nghiÖp  Õt  îp. kh 4­ C¸c      gi¶iph¸p chñ  Õu:   y a) Gi¶iph¸p vÒ        kinhtÕ     éi:   ­x∙h ­ Lµ m   â    r quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón     i   kinh tÕ      éi,quy ho¹ch  ©n    sö    ­ x∙ h   ph bæ   dông  t  ai gi÷a c¸c ngµnh, gi÷a  vïng phßng  é  ®Ê ®             h xung  Õu  µ  ïng phßng  y vv   hé  Õt  îp kinh tÕ;trªnc¬  ë    chøc  ¹ s¶n  Êt,tõng  ícæn   nh  i k h        s ®ã tæ  l i xu   b   ®Þ ®ê   sèng,thùc hiÖn  nh      ®Þ canh  nh  ,chÊ m     ¹n    õng  µm  ¬ng  Éy,tr ®Þ c  døt n ph¸ r ln r  ­ ích Õt  µtrongvïng phßng  é    l      h xung  Õu. y ­ KhuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön    kh v t  ki ph¸ttr Ón vên  õng.Giao  t, giao  i   r   ®Ê     rõng kinhtÕ  Õt  îp yªu cÇu   k h    phßng  é  h cho    é    nh kinhdoanh  c¸ch gia®×     tæng  hîp vµ  ©y  ùng  õng   x d r phßng  é    nh  ©u  µidíi ù  íng dÉn  ña  µ   ­ h æn ®Þ l d   h  s c Nh n íc. b) Gi¶iph¸p l©m       nghiÖp: C¸c    gi¶iph¸p  ©m   l nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo  ù  íng  Én  ña  é   © m   sh d c BL nghiÖp  µ  v ph¶ib¶o  ¶m:   ® ­ TËn  ông  èi®a    d t   kh¶ n¨ng  ôc  åitùnhiªntrªnc¬  ë  ph h         s khoanh  nu«ilµm    giµu rõng.   ­ ThiÕt kÕ   ©y  ùng  õng  ã  ¬  Êu  îp  ý,phï hîp  íiyªu  Çu,  Æc      x d r ccc h l    v  c ® ®iÓ m  phßng  é    õng  ïng, ph¸t huy  ©u  µi m ôc     h ët v     l d  tiªuphßng  é; t¹o m äi  h   ®iÒu  Ön  Õt  îp t¨ngthu nhËp      ki k h       trªnc¸ckhu  phßng  é  ¶m   h® b¶o    nh  µ  æn ®Þ v tõng bícn©ng     cao  i sèng  ©n  ©n. ®ê   nh d c) C¸c  µnh    ng s¶n  Êt kh¸c trªnvïng  xu      phßng  é  h ph¶i thùc  Ön    hi nghiªm  ngÆt    Ön  c¸cbi ph¸p quy  ×nh phßng  é.   tr   h d) Gi¶iph¸p tµichÝnh:       § Ó   t m ôc      ®¹   tiªutrªnph¶ithùc hiÖn          c¸c gi¶iph¸p  kinh tÕ      éi ®ång    ­ x∙ h   bé,v×  Ëy  Çn    v c huy  ng  Òu  ån  èn    Çu .Vèn  u    éc ng©n  ®é nhi ngu v ®Ó d t  ®Ç tthu   s¸ch Nhµ   íchoÆc   èn  Ön  î ña  ícngoµichñ  Õu  µnh    u    ôc    n  v vi tr  c n    y d ®Ó ®Ç tph håirõng,thùc hiÖn  nh        ®Þ canh  nh    ¹ c¸ckhu  ùc  ®Þ cti     v phßng  é  h xung  Õu  µ  y v hç  îæn   nh  ©n    ¹    tr  ®Þ d c t i khu  ùc  c¸c v phßng  é  Õt  îp  h k h kinh tÕ  µ  îc thÓ    v®  hiÖn trong chØ    Õ   ¹ch Nhµ   íctrªnc¬  ë  Ën    tiªuk ho   n     s lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët   k thu   c¸cc«ng  ×nh ®¬n  Þ  îcphª duyÖt    tr   v®    theo quy  Õ  qu¶n  ýx©y  ùng  ¬    ch   l  d c b¶n hiÖn  µnh. h 5­ Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   Bé   © m   L nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiUû     ph   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Lµo    Cai,Yªn    µ   B¸i, Giang  chøc  H tæ  chØ  o  iÓn khaic¸c bíctiÕp theo  ña  ®¹ tr         c
  3. 3 dù    chøc  Öc  Ðt duyÖt  Ën  ¸n;tæ  vi x   lu chøng  kinh tÕ  ü  Ëtc¸cc«ng  ×nh cô    k thu     tr   thÎ®Ó   ùc hiÖn  u      th   ®Ç t theo  quy  nh  ña  iÒu  Ö  qu¶n  ýx©y  ùng  ¬    ®Þ c® l  l  d c b¶n (385­H§BT)  µ  Ëtph¸p hiÖn  µnh  ña  µ   íc. v lu     h c Nh n Thêih¹n  u      ®Ç tcho  c«ng  ×nh x©y  ùng  Ö   èng  õng  tr   d h th r phßng  é  u   h ®Ç nguån  S«ng Ch¶y  îcthùc hiÖn  ®    trong10    n¨m  (1991   ­2000). §i Ò u 2. Bé   ëng    é:  © m   tr c¸c B L nghiÖp, Tµi chÝnh, X ©y   ùng, Chñ   Ö m   û        d   nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  û     K ho Nh n   Th ®è Ng h Nh n   t U ban nh©n  ©n    d c¸ctØnh  µo    L Cai,Yªn    µ   B¸i, Giang  µ  ñ  ëng    µnh  ã  ªn H v Th tr c¸cng c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh nµy. ®Þ  
Đồng bộ tài khoản