Quyết định 406/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 406/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 406/QĐ-BXD về công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 406/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 406/Q -BXD Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N B SUNG NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 1468/Q -BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 v vi c u quy n cho V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng ký Quy t nh công nh n năng l c th c hi n các phép th c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Xét h sơ ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a Công ty c ph n tư v n thi t k xây dưng à N ng ngày * tháng * năm 2009; QUY T NNH: i u 1. Công nh n Trung tâm thí nghi m và ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng thu c Công ty c ph n tư v n thi t k xây dưng à N ng, mã s LAS-XD83, a ch : S 21-Tr n Qu c To n-Qu n H I Châu-Tp. à N mg, ư c th c hi n b sung các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày 12 tháng 01 năm 2012. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng cơ s qu n lý phòng thí nghi m nêu t i i u 1 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHCN VÀ MT Nơi nh n - Như i u 1 - Lưu : VP, V KHCN-MT-BXD TS. Nguy n Trung Hoà
  2. DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH B SUNG C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD 83 (Kèm theo Quy t nh s : 406 /Q -BXD, ngày 17 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng.) TT Tên phép th Cơ s pháp lý ti n hành th 1 TH NGHI M CƠ LÝ XI MĂNG - m n, kh i lư ng riêng c a xi măng TCVN 4030: 03 - Xác nh gi i h n b n u n và nén TCVN 6016:95 -X d o tiêu chuNn, th i gian ông k t và tính n nh TCVN 6017:95 th tích 2 H N H P BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG N NG - Xác nh s t c a h n h p bê tông TCVN 3106:93 -Xác nh kh i lư ng th tích h n h p bê tông TCVN 3108:93 - Xác nh tách nư c, tách v a TCVN 3109:93 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 3112:93 - Xác nh hút nư c TCVN 3113:93 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 3115:93 - Xác nh gi i h n b n khi nén TCVN 3118:93 3 TH C T LI U BÊ TÔNG VÀ V A - Thành ph n c h t TCVN 7572-2 :06 - Xác nh kh i lư ng riêng; kh i lư ng th tích và hút TCVN 7572-4 :06 nư c - X KLR; KL th tích và hút nư c c a á g c và c t TCVN 7572-5 :06 li u l n - Xác nh kh i lư ng th tích và x p và h ng TCVN 7572-6 :06 - Xác nh Nm TCVN 7572-7 :06 - X HL bùn, b i, sét trong c t li u và HL sét c c trong TCVN 7572-8: 06 c t li u nh - Xác nh t p ch t h u cơ TCVN 7572- 9:06 - Xác nh cư ng và h s hoá m m c a á g c TCVN 7572-10 :06 -X nén d p và h s hoá m m c a c t li u l n TCVN 7572- 11:06 - X hàm lư ng h t thoi d t trong c t li u l n TCVN 7572-13 :06
  3. - Xác nh hàm lư ng h t m m y u, phong hoá TCVN 7572- 17:06 - Xác nh hàm lư ng mica TCVN 7572-20 :06 - PP xác nh góc d c t nhiên c a cát ASTM D1883-99 4 KI M TRA THÉP XÂY D NG - Th kéo TCVN 197: 2002 - Th u n TCVN 198: 2008 - Ki m tra ch t lư ng m i hàn-Th u n TCVN 5401: 91 - Ki m tra ch t lư ng hàn ng- Th nén d t TCVN 5402: 91 - Th kéo m i hàn kim lo i TCVN 5403: 91 -C t thép- Phương pháp u n và u n l i TCXD 224:98 5 TH NGHI M T I HI N TRƯ NG - PP th nghi m X modul àn h i "E"n n ư ng b ng 22TCN 211:06 t m ép l n - PP xác nh mô un bi n d ng hi n trư ng b ng t m ép TCXDVN 80: 02 ph ng 6 TH NGHI M V A XÂY DUNG - Xác nh kích thư c h t c t li u l n nh t TCVN 3121-1: 03 - Xác nh lưu ng c a v a tươi TCVN 3121-3: 03 - Xác nh kh i lư ng th tích c a v a tươi TCVN 3121-6: 03 - Xác nh Kh i lư ng th tích m u v a ông r n TCVN3121-10: 03 - Xác nh cư ng u n và nén c a v a ã óng r n TCVN3121-11: 03 - Xác nh hút nư c c a v a ã óng r n TCVN3121-18: 03 7 TH NGHI M CƠ LÝ G CH XÂY - Xác nh cư ng b n nén TCVN 6355-1:98 - Xác nh cư ng b nu n TCVN 6355-2:98 - Xác nh hút nư c TCVN 6355-3:98 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 6355-4:98 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 6355-5:98 - Xác nh r ng TCVN 6355-6:98 8 TH NGHI M CƠ LÝ G CH BL C BÊ TÔNG - Ki m tra kích thư c và m c khuy t t t ngo i quan TCVN 6477:99 - Xác nh cư ng nén TCVN 6477:99 - Xác nh r ng TCVN 6477:99 - Xác nh hút nư c TCVN 6477:99
  4. 9 PHÂN TÍCH HÓA NƯ C CHO XÂY D NG - Xác nh hàm lư ng c n không tan TCVN 4560:88 - Xác nh hàm lư ng mu i hoà tan TCVN 4560:88 - Xác nh pH TCVN 6492:99 - Xác nh hàm lư ng ion clorua (Cl-) TCVN 6194:96 - Xác nh hàm lư ng ion Sunfat (SO4- -) TCVN 6200:96 - Xác nh hàm lư ng ch t h u cơ TCVN 2671:78 Ghi chú: Phòng ư c phép th c hi n các phép th trên theo tiêu chu n nư c ngoài tương ương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Đồng bộ tài khoản