Quyết định 41/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định 41/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ®  c ñ a T h è n g  ® è c   g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  41/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y     N h 01 th¸ng  02 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c ® i Ò u  ch Ø n h  l∙is u Ê t    t¸i Ê p  v è n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc   c N h ® è i  íi v  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi     n       Tæ chøc  Ýn  ông  µ1%   c¸c td l   th¸ng. §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    02  n¨m  1999  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  40/1998/Q§­NHNN1  ngµy  17/01/1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êt l∙su   i t¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   ãc  i víi       i v c Ng h Nh n ®è     Tæ chøc  Ýn  ông. c¸c td §i Ò u    èivíisè    î vay  i Êp  èn  ña      3: §     d n   t¸  c v c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹  td ti Ng ©n  µng  µ   íc®Õ n   èingµy  th¸ng 01  h Nh n   cu   31    n¨m  1999  Õp tôc thùc hiÖn  ti       theo l∙suÊt cho     i   vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh  theo møc    Êt quy    l∙su   i ®Þnh  ¹ §iÒu  trªn®©y. t i 1    §i Ò u    4: Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cTæ       chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản