Quyết định 41/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
78
lượt xem
7
download

Quyết định 41/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 41/2000/Q§/BT C  n g µy  17 th¸ng 3 n¨ m  2000 c vÒ   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  tªn vµ thu Õ  s u Êt  ña m ét  c sè  n h ã m   Æ t   µ n g  trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u   m h ®∙i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ  suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ  nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikhãa X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; C¨n  §iÒu  ­  cø  14  QuyÕt ®Þnh   242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu  hµnh xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m   2000; C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    238/CP­   v¨n sè  KTTH  ngµy  th¸ng 03  10    n¨m  2000 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc t¨ng thuÕ    nhËp  khÈu ®èi    víimét  m Æt   sè  hµng    khikh«ng  dông  ¸p  biÖn  ph¸p h¹n chÕ  nhËp  khÈu; Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan vµ  theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa ®æi, bæ     sung    møc   tªnvµ  thuÕ suÊt cña    mét  nhãm   sè  m Æt   hµng  quy ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ  thuÕ nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  c¸c Danh  vµ    môc  söa ®æi, bæ     sung    møc  tªnvµ  thuÕ suÊt cña    mét  sè  nhãm   Æt   m hµng trong BiÓu    thuÕ  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  29/1999/Q§/BTC  ngµy  15/03/1999; QuyÕt  ®Þnh  sè  139/1999/Q§/BTC  ngµy  11/11/1999  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh    tªnvµ  møc  thuÕ  suÊt míi quy      ®Þnh  i t¹ Danh  môc  söa  æi, bæ   ®   sung    thuÕ  tªn vµ  suÊtcña    mét  nhãm   Æt   sè  m hµng  trong BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy.
 2. 2 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  01/04/2000.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. D a n h  m ô c  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  tªn v µ thu Õ  s u Êt  c ñ a m é t s è n h ã m  m Æ t  h µ n g  trong bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  41/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 17/03/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1511 DÇu   vµ    cä  c¸cthµnh  phÇn  cña dÇu  ®∙  cä  hoÆc   cha  tinh chÕ     nhng  cha  thay  ®æi  thµnh  phÇn  ho¸ häc   1511 10 ­DÇu     th«: 1511 10 10 ­  ­DÇu   cä 5 1511 10 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 5 1511 90 ­Lo¹ikh¸c:     1511 90 10 ­      ­Lo¹i®Ó s¶n  xuÊtshortening   30 1511 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 40 2815 Hydroxitnatri(xótcott ,       ich) hydroxi  tkali peroxit ;     natr ihoÆc   peroxi  tkali ­Hydroxit    natr : i 2815 11 00 ­  ­D¹ng  r¾n 10 2815 12 00 ­  ­D¹ng  dung  dÞch   níc(soda  kiÒm  hoÆc   láng) 20 2815 20 00 ­Hydroxit  kali 0 2815 30 00 ­Peroxit    natr ihoÆc   peroxit  kali 0 2917 A  xÝt  polycacboxyl ,c¸c  ic  anhydri ,halogenua, t     peroxi ,t peroxyaxi cña chóng; c¸c chÊt dÉn  t xuÊt chóng  halogen      ®∙  ho¸,sunphonatho¸,nitro       ho¸ hoÆc     nitrosoho¸   ­ A      xÝt polycacboxyl   icm¹ch  th¼ng,c¸canhydri       t, halogenua,  peroxi vµ peroxyaxi cña  chóng; t t   c¸cchÊtdÉn      xuÊtcña    chóng: 2917 11 00 ­   xÝtoxalic muèi vµ  ­A      ,   estecña    nã 0 2917 12 00 ­   xÝtadipic, ­A     muèi vµ    estecña    nã 0 2917 13 00 ­   xÝtazelaic, ­A     muèi vµ    estecña    nã 0 2917 14 00 ­  ­Anhydri maleic   t 0 2917 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 2917 20 00 ­      ­ A xÝt polycacboxyl   iccyclanic,  cyclenichoÆc     0 cyclotepenie,     anhydri   c¸c thalogenua,peroxit ,    vµ  peroxyaxi  c¸cchÊtdÉn  tvµ      xuÊtcña    chóng ­ A  xÝt polycacboxyl  th¬m, c¸c anhydri   ic t, halogenua,peroxi  peroxyaxi    tvµ  tcña  chóng;c¸c     chÊtdÉn    xuÊtchóng:   2917 31 00 ­  ­Dibutyl  orthophthalates 0
 3. 3 2917 32 00 ­  ­Dioctyl  orthophthalates 10 2917 33 00 ­  ­DinonylhoÆc     didecyl  orthophthalates   0 2917 34 00 ­  ­Este kh¸ccña          c¸caxit orthophthalates 0 2917 35 00 ­  ­Anhydri phthal   t ic 0 2917 36 00 ­   xÝtterephthal   muèi cña  ­A    icvµ    nã 0 2917 37 00 ­  ­Dimetylterephthalate   0 2917 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3103 Ph©n  kho¸ng hoÆc     ph©n   ho¸ häc,cã    chøa  phèt  ph¸t 3103 10 00 ­Supe    phètph¸t(su­ l©n)     pe  10 3103 20 00 ­XØ   z¬    ba­ (xØ  phètph¸t)   0 3103 90 ­Lo¹ikh¸c:     3103 90 10 ­  ­Ph©n  nung  l©n  ch¶y 10 3103 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3105 Ph©n  kho¸ng hoÆc  ph©n  ho¸ häc, chøa hai   hoÆc   thµnh  ba  phÇn  nit¬,phèt pho, kali ph©n          ; bãn  kh¸c;c¸c m Æt       hµng  cña  ch¬ng  nµy  d¹ng  ë  viªn hoÆc     c¸c  d¹ng  ¬ng  hoÆc   t tù  ®ãng  trong   bao  träng l   b×  b×   îng c¶  kh«ng    kg. qu¸ 10  3105 10 00 ­ C¸c  Æt     m hµng  ch¬ng  c¶  nµy  d¹ng    ë  viªnhoÆc   0 c¸cd¹ng ¬ng      t tùhoÆc   ®ãng  trong bao      b×,träng   l   b×  îng c¶  kh«ng    kg.qu¸ 10  3105 20 00 ­ Ph©n   kho¸ng  hoÆc   ph©n   ho¸  häc  chøa  ba  5 thµnh  phÇn  nit¬, phètpho  kali   vµ  3105 30 00 Diamoni dihydrogenorthophosphate (phèt  ph¸t  0 diamoni)   3105 40 00 Amoni dihydrogenorthophosphate (phèt ph¸t   0 monoamoni)   vµ   hçn   hîp   cña   nã   víi   diamoni   hydrogenorthophosphate(phètph¸tdiamoni)       ­ Ph©n   kho¸ng  hoÆc   ph©n  ho¸ häc  kh¸c chøa    haithµnh    phÇn    phètph¸t: nit¬vµ    3105 51 00 ­  ­Chøa  nit¬rat phètph¸t   vµ    0 3105 59 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3105 60 00 ­ Ph©n   kho¸ng  hoÆc   ph©n   ho¸  häc  chøa   hai 0 thµnh  phÇn  phètph¸tvµ      kali 3105 90 00 ­Lo¹ikh¸c     0 3920 TÊm, phiÕn, mµng, l¸ d¶i ,  kh¸c b»ng plast   ic, kh«ng  xèp  cha  îc gia cè, g¾n     Æt,    vµ  ®       lípm bæ trî  hoÆc   kÕt   ¬ng        hîp t tùvíi chÊtliÖu kh¸c c¸c     3920 10 00 ­Tõ    polyme  etylen 10 3920 20 00 ­Tõ    polyme  propylen 10 3920 30 00 ­Tõ    polyme  styren 10 ­Tõ    polyme  vinyl   clorua: 3920 41 00 ­    ­Lo¹icøng 10 3920 42 00 ­    ­Lo¹idÎo 20 ­Tõ    polyme  acryl :ic 3920 51 00 ­   polymetyl ­Tõ   metacrylat 10 3920 59 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 ­ Tõ  polycacbonat,  nhùa alkyt,  este polyal   lyl hoÆc     c¸cpolyestekh¸c: 
 4. 4 3920 61 ­   polycacbonat: ­Tõ  3920 61 10 ­ ­Lo¹ilµm  ­    b¨ng  tõ 10 3920 61 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 62 ­   polyety   ­Tõ  lenterephthalat : 3920 62 10 ­ ­Lo¹ilµm  ­    b¨ng  tõ 5 3920 62 20 ­ ­D¹ng  ­  mµng 5 3920 62 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 63 ­   polyesteno: ­Tõ    3920 63 10 ­ ­Lo¹ilµm  ­    b¨ng  tõ 10 3920 63 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 69 ­   c¸cpolyestekh¸c: ­Tõ      3920 69 10 ­ ­Lo¹ilµm  ­    b¨ng  tõ 10 3920 69 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 ­ Tõ    xen­ lo hoÆc     lu­   c¸c chÊt dÉn    xuÊt ho¸    häc  cña chóng: 3920 71 ­   xen­ lohoµn  ­Tõ  lu­   nguyªn: 3920 71 10 ­ ­Mµng  ­  cellophane 5 3920 71 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 72 ­   sîiu  ­Tõ    ho¸: l 3920 72 10 ­ ­Mµng  ­  cellophane 5 3920 72 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 73 ­   axetatxen­ lo: ­Tõ    lu­ 3920 73 10 ­ ­Mµng  ­  cellophane 5 3920 73 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 3920 79 ­   c¸cchÊtdÉn  ­Tõ      xuÊtxenlulokh¸c:     3920 79 10 ­ ­Mµng  ­  cellophane 5 3920 79 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 ­Tõ    plast   ickh¸c: 3920 91 00 ­   polyvinyl ­Tõ   butyral 10 3920 92 00 ­   polyamit ­Tõ  10 3920 93 00 ­   nhùa  ­Tõ  amino 10 3920 94 00 ­   nhùa  ­Tõ  phenolic 10 3920 99 ­   plast   ­Tõ  ickh¸c: 3920 99 10 ­ ­Mµng  ­  BOPP 5 3920 99 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 Riªng: + BÊc  thÊm  dïng trong x©y      dùng 1 + B«ng  xenlulolµm    ®Çu     läcthuèc l¸   15 3923 C¸c s¶n  phÈm   dïng trong vËn chuyÓn   hoÆc   ®ãng    gãi hµng  ho¸,b»ng    plast ;   ic nót,n¾p,      mò van  c¸clo¹ nót®Ëy  vµ    i     kh¸cb»ng    plastic 3923 10 00 ­Hép, hßm,      thïngth vµ    i¬ng    a  c¸clo¹ t   tù 30 ­Bao  tói   vµ    (kÓ  lo¹ h×nh  c¶  i   nãn): 3923 21 ­  ­B»ng  polyme  etylen: 3923 21 10 ­ ­Bao  ­  dÖt 40 3923 21 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    30 3923 29 ­  ­B»ng  plast  ic kh¸c: 3923 29 10 ­ ­Bao  ­  dÖt 40 3923 29 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    30 3923 30 00 ­ B×nh, chai,lä,b×nh      c¸c s¶n          thãtcæ vµ    phÈm   30 t¬ng tù
 5. 5 3923 40 ­ Suèt  chØ,  èng  chØ,    lâi(bobbin) vµ c¸c      vËt phÈm  ¬ng  t tù: 3923 40 10 ­  ­ Dïng  cho  phim  ®iÖn  ¶nh,nhiÕp    ¶nh,b¨ng,vµ      5 c¸cs¶n    phÈm  ¬ng    t tùthuéc nhãm     8523,8524   3923 40 20 ­  ­ Dïng  cho  m¸y  mãc  thuéc nhãm     8444,8445    vµ  0 8448 3923 40 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 3923 50 00 ­Nót,n¾p,        mò van  c¸cnót®Ëy ¬ng  vµ      t tù 20 3923 90 00 ­Lo¹ikh¸c     30 Riªng: +  Vßi  dÇu  vµ  cña  b×nh    xÞt b»ng  nhùa      (trõvßi 10 vµ  dÇu  cña  b×nh  xÞt  dÇu  th¬m, b×nh  xÞt    níc hoa  m∙  961610) ë  sè  +  èng  Vá  kem  ®¸nh  r¨ng 10 + Hép  ®ùng  phim  ®iÖn  ¶nh 5 4015 S¶n  phÈm   may  Æc   ®å  m vµ  phô    trîquÇn    ¸o (kÓ  c¶  g¨ng   tay)dïng  cho  mäi  môc  ®Ých, b»ng    cao  su u      l ho¸,trõcao  cøngs  ­G¨ng    tay: 4015 11 00 ­  ­Dïng  trong phÉu    thuËt 20 4015 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 4015 90 ­Lo¹ikh¸c:     4015 90 10 ­  ­ S¶n  phÈm   b»ng  cao  cã    su  d¸tch×  dïng    ®Ó 5 tr¸nhtiaphãng          x¹khichôp  X­quang 4015 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 4804 GiÊy vµ b×a kraft  kh«ng tr¸ng,  d¹ng cuén   ë hoÆc       i tê,trõlo¹ thuéc nhãm       4802 hoÆc   4803 ­GiÊy      gãihµng,lo¹ “kraf l ne ”   i   ti r : 4804 11 00 ­    ­Lo¹icha  tÈy 30 4804 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 30 ­GiÊy    kraft   lµm  bao: 4804 21 ­    ­Lo¹icha  tÈy: 4804 21 10 ­ ­Cha      ­  in®Ó lµm  bao   xim¨ng 3 4804 21 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    15 4804 29 ­    ­Lo¹ikh¸c: 4804 29 10 ­ ­Cha  ­  in 10 4804 29 20 ­ ­GiÊy  ­  phøc    in hîp ®∙  10 4804 29 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    15 ­ GiÊy vµ  b×a  kraft  kh¸c cã  träng l îng tõ  150g/m2    trëxuèng: 4804 31 ­    ­Lo¹icha  tÈy: 4804 31 10 ­ ­GiÊy  ­  kraft c¸ch ®iÖn   5 4804 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 4804 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 ­ GiÊy  b×a    vµ  kraft  kh¸c cã    träng l      îng trªn150g/ m2   nhng   díi225g/m2: 4804 41 ­    ­Lo¹icha  tÈy: 4804 41 10 ­ ­GiÊy  ­  kraft c¸ch ®iÖn   5 4804 41 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    30 4804 42 00 ­     tÈy  ­ Lo¹i®∙  ®ång    lo¹ttoµn  vµ  tû träng bé  cã      30 trªn95%     tæng  träng l sîilµ sîigç   îng        thu  îc tõ ®    
 6. 6 qu¸ tr×nh s¶n      xuÊtho¸ häc     4804 49 00 ­    ­Lo¹ikh¸c   30 ­ GiÊy vµ  b×a  kraft  kh¸c cã  träng l îng tõ   225g/m2   trëlªn: 4804 51 ­    ­Lo¹icha  tÈy: 4804 51 10 ­ ­GiÊy  ­  kraft c¸ch ®iÖn   5 4804 51 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    30 4804 52 00 ­     tÈy  ­ Lo¹i®∙  ®ång    lo¹ttoµn  vµ  tû träng bé  cã      30 trªn95%     tæng  träng l       i   thu ® îc  îng sîilµ lo¹  gç      sîi tõqu¸ tr×nh s¶n        xuÊtho¸ häc     4804 59 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 30 Riªng: +  C¸c  i lo¹  b×a, carton ph¼ng      dïng  lµm bao   b×, 30 cã    ®é chÞu  bôc  3kgf/cm2    tõ  trë xuèng  ®é  vµ  chÞu  nÐn   tõ14kgftrëxuèng     6114 QuÇn   ¸o kh¸c,dÖt    kim,®an    hoÆc   mãc 6114 10 00 ­B»ng      lenl«ng cõu    hay  l«ng ®éng        vËtlo¹ mÞn i 50 6114 20 00 ­B»ng      sîib«ng 50 6114 30 ­B»ng      sîinh©n  t¹o: 6114 30 10 ­  ­ QuÇn     hµnh  trô,quÇn    ¸o du  vò    ¸o chèng  ch¸y,  5 ¸o gi¸pchèng      ®¹n 6114 30 90 ­Lo¹ikh¸c     50 6114 90 ­B»ng        vËtliÖu dÖt  kh¸c: 6114 90 10 ­  ­ QuÇn     hµnh  trô,quÇn    ¸o du  vò    ¸o chèng  ch¸y,  5 ¸o gi¸pchèng      ®¹n 6114 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 50 6904 G¹ch  x©y  dùng,g¹ch l¸ nÒn, ngãilãt      t      , ngãi®Ö m     vµ    i¬ng    c¸clo¹ t   tùb»ng  gèm,  sø 6904 10 00 ­G¹ch    x©y  dùng 50 6904 90 00 ­Lo¹ikh¸c     50 7013 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp,  vÖ  ®å  sinh,®å    dïng    v¨n phßng, ®å    trang trÝ néithÊthoÆc   dïng          ®å  cho  c¸c  môc  ®Ých  ¬ng  b»ng  t tù  thuû        tinh (trõ c¸c s¶n  phÈm   thuéc nhãm     7010  hoÆc   7018) 7013 10 00 ­B»ng    gèm   thuû tinh   50 ­Bé  uèng    ®å  b»ng  thuû tinh,       gèm   trõ thuû tinh:   7013 21 ­  ­B»ng  pha    lªch×: 7013 21 10 ­ ­D¹ng    ­  b¸n thµnh  phÈm   (ph«i) 30 7013 21 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    50 7013 29 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 50 ­      (trõ ®å   Bé ®å ¨n    uèng)  hoÆc    ®å nhµ  bÕp  b»ng  thuû tinhtrõgèm         thuû tinh:   7013 31 ­  ­B»ng  pha    lªch×: 7013 31 10 ­ ­D¹ng    ­  b¸n thµnh  phÈm   (ph«i) 30 7013 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    50 7013 32 00 ­  ­ B»ng  thuû    hÖ   gi∙nnë  tinh cã  sè    tuyÕn  tÝnh  50 qu¸ 5x10­6  Kenvintrong kho¶ng  kh«ng    ®é      nhiÖt   ®é  ®é    0  C ®Õn   300  C ®é  7013 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 50 ­§å    dïng b»ng    thuû tinhkh¸c:     7013 91 ­  ­B»ng  pha    lªch×:
 7. 7 7013 91 10 ­ ­D¹ng    ­  b¸n thµnh  phÈm   (ph«i) 30 7013 91 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­      50 7013 99 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 50 7303 00 C¸c lo¹ èng,  i èng dÉn,  thanh d¹ng  rçng b»ng  gang 7303 00 10 ­ Lo¹icã  êng    ® kÝnh  150mm   tõ  ®Õn   600mm,  20 dµitõ5m       ®Õn   6m 7303 00 90 ­Lo¹ikh¸c     3 8432 M¸y  n«ng  nghiÖp, lµm    vên,  l©m  nghiÖp  dïng   cho  viÖc  lµm  ®Êt  hoÆc   trång  , trät m¸y  c¸n    cá, lµm  s©n  thÓ  cá  thao 8432 10 00 ­Dµn    cÇy 15 ­Bõa    ®Üa,  dµn   xíi m¸y  , lµm  vµ  cá  cuèc: 8432 21 00 ­   ­Bõa  ®Üa 15 8432 29 00 ­Lo¹ikh¸c     15 8432 30 00 ­M¸y    gieo h¹t,     m¸y  trång c©y,m¸y      cÊy 5 8432 40 00 ­M¸y      v∙i ph©n  hay  m¸y  r¾c  ph©n    ho¸ häc 5 8432 80 00 ­M¸y    kh¸c 5 8432 90 00 ­Phô    tïng 0 8436 C¸c  i lo¹ m¸y    kh¸cdïng trong n«ng        nghiÖp,lµm    v­ ên, l©m     nghiÖp, ch¨n    nu«i gia    cÇm,  nu«i ong,     kÓ  m¸y      c¶  ¬m h¹tgièng  l¾p cã  thiÕtbÞ  khÝ    c¬  hoÆc   thiÕtbÞ    nhiÖt;m¸y  trøng      Êp  gia cÇm   vµ  thiÕtbÞ    nu«igµ    con  óm)(gµ  8436 10 ­M¸y    chÕ  biÕn  thøc ¨n giasóc:       8436 10 10 ­     ­Lo¹idïng ®éng  diesel   c¬  15 8436 10 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 ­ M¸y    ch¨m  sãc   gia cÇm,  m¸y  trøng gia cÇm   Êp      vµ  thiÕtbÞ    nu«igµ    con  óm): (gµ  8436 21 00 ­   ­M¸y  trøng giacÇm   thiÕtbÞ  Êp      vµ    nu«igµ   con  3 (gµ  óm) 8436 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 3 8436 80 ­M¸y    kh¸c: 8436 80 10 ­   ­M¸y    ¬m c©y  gièng 3 8436 80 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 3 ­C¸c  phËn:   bé  8436 91 00 ­   ­ Cña  m¸y  ch¨m  sãc    gia cÇm,  m¸y  trøng gia Êp      0 cÇm   thiÕtbÞ  vµ    nu«igµ    con  óm) (gµ  8436 99 00 ­   ­Cña    c¸cm¸y  kh¸c 0 8437 M¸y  lµm  s¹ch,ph©n  i   lo¹  hoÆc   xÕp  i   lo¹  ngò  h¹t cèc hay c¸c lo¹  irau  ®Ëu, qu¶  kh«; m¸y  dïng  trong  c«ng  nghiÖp  xay   x¸t,chÕ   biÕn  ngò  cèc,   rau ®Ëu,    qu¶  kh«,trõc¸clo¹ m¸y        i   kiÓu trang tr¹   i 8437 10 00 ­ M¸y    lµm  s¹ch,ph©n  i   lo¹  hoÆc   xÕp  i   lo¹  ngò  h¹t 5 cèc  hay    i ®Ëu  c¸clo¹ rau    kh« 8437 80 ­M¸y    kh¸c: ­  ­ M¸y    g¹o,®¸nh  x¸tvá    bãng  g¹o hoÆc   m¸y  kÕt  hîp c¶      haichøc  n¨ng  trªn: 8437 80 11 ­ ­Lo¹idïng ®éng  diesel ­      c¬  15 8437 80 19 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    5 ­  ­M¸y  kh¸c:
 8. 8 8437 80 91 ­ ­Lo¹idïng ®éng  diesel ­      c¬  15 8437 80 99 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    5 8437 90 00 ­C¸c  phËn   bé  0 8544 D©y,  c¸p  (kÓ  c¸p  c¶  ®ång  trôc)c¸ch    ®iÖn  (kÓ  c¶  i ® îc tr¸ngmen   lo¹ ®∙      c¸ch ®iÖn    hoÆc   líp m¹    c¸ch ®iÖn)  d©y    vµ  dÉn  ®iÖn  îcc¸ch ®iÖn, ®∙  ®       hoÆc   cha  g¾n     víi®Çu    nèi.C¸p    sîiquang  lµm  b»ng      vá  c¸c sîicã  bäc  riªng tõng  , hoÆc     sîi ®∙  cha  l¾p víid©y    dÉn  ®iÖn hoÆc   îc  ® l¾p    víi ®Çu     nèi®iÖn ­D©y    quÊn  (windingwire):   8544 11 ­  ­B»ng  ®ång: 8544 11 10 ­ ­Tr¸ng s¬n  ­    hoÆc   men 10 8544 11 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    5 8544 19 ­  ­B»ng      vËtliÖu kh¸c: 8544 19 10 ­ ­Tr¸ng s¬n  ­    hoÆc   men 5 8544 19 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    5 8544 20 ­ C¸p    ®ång    c¸c d©y  trôcvµ    dÉn  ®iÖn  ®ång    trôc kh¸c: ­    ­§∙g¾n    víi®Çu   nèi: 8544 20 11 ­ ­TiÕtdiÖn  ­    kh«ng   qu¸ 300mm2 15 8544 20 12 ­ ­TiÕtdiÖn    ­    trªn300  m2   m ®Õn   400  m2 m 5 8544 20 13 ­ ­C¸p  ­  ®iÒu  khiÓn  10 8544 20 19 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 ­  Lo¹icha  ­    g¾n   víi®Çu   nèi: 8544 20 21 ­ ­TiÕtdiÖn  ­    kh«ng   qu¸ 300  m2 m 15 8544 20 22 ­ ­TiÕtdiÖn    ­    trªn300  m2   m ®Õn   400  m2 m 5 8544 20 23 ­ ­C¸p  ­  ®iÒu  khiÓn 10 8544 20 29 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 8544 30 00 ­ Bé    d©y  ®¸nh    bé  löa vµ  d©y  kh¸c thuéc  i   lo¹ sö  5 dông  trong xe      cé,m¸y  bay hay  tÇu  thuû ­ C¸c  i   lo¹  d©y  dÉn  ®iÖn  kh¸c dïng    cho  ®iÖn  ¸p  kh«ng   qu¸ 80V: 8544 41 ­    ­§∙l¾p  vµo  ®Çu     nèi®iÖn: 8544 41 10 ­ ­C¸p  ­  dïng cho  quy   ¾c  15 8544 41 20 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm    díi biÓn 8544 41 30 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  15 tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn ­ ­C¸p  ­  ®iÖn: 8544 41 41 ­ ­   ­ ­ C¸ch  ®iÖn  b»ng  PVC,  PE,   tiÕtdiÖn  kh«ng  15 qu¸ 300  m2   m 8544 41 49 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c 1 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 41 91 ­ ­   ­ ­C¸p  ®iÒu  khiÓn 10 8544 41 92 ­ ­   ­ ­D©y  dÉn  ®iÖn  bäc  nhùa 15 8544 41 99 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c 10 8544 49 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8544 49 10 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm    díi biÓn 8544 49 20 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  15
 9. 9 tuyÕn,trõlo¹       ingÇm       díibiÓn ­ ­C¸p  ­  ®iÖn: 8544 49 31 ­­   ­ ­ C¸ch  ®iÖn b»ng  PVC,  PE,    tiÕtdiÖn kh«ng  15 qu¸ 300  m2   m 8544 49 39 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 1 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 49 91 ­­  ­ ­C¸p  ®iÒu khiÓn 10 8544 49 92 ­­  ­ ­D©y  dÉn ®iÖn  bäc nhùa 15 8544 49 99 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 ­ C¸c  i   lo¹  d©y dÉn  ®iÖn  kh¸c dïng    cho ®iÖn  ¸p  trªn80V, nhng      kh«ng    qu¸ 1000V: 8544 51 ­    ­§∙l¾p    víi®Çu     nèi®iÖn: 8544 51 10 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm     díibiÓn 8544 51 20 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  15 tuyÕn,trõlo¹       ingÇm       díibiÓn ­ ­C¸p  ­  ®iÖn: 8544 51 31 ­­   ­ ­ C¸ch  ®iÖn b»ng  PVC,  PE,    tiÕtdiÖn kh«ng  15 qu¸ 300  m2   m 8544 51 39 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 1 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 51 91 ­­  ­ ­C¸p  ®iÒu khiÓn 10 8544 51 92 ­­  ­ ­D©y  dÉn ®iÖn  bäc nhùa 15 8544 51 99 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 8544 59 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8544 59 10 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm     díibiÓn 8544 59 20 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  15 tuyÕn,trõlo¹       ingÇm       díibiÓn ­ ­C¸p  ­  ®iÖn: 8544 59 31 ­­   ­ ­ C¸ch  ®iÖn b»ng  PVC,  PE,    tiÕtdiÖn kh«ng  15 qu¸ 300  m2   m 8544 59 39 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 1 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 59 91 ­­  ­ ­C¸p  ®iÒu khiÓn 10 8544 59 92 ­­  ­ ­D©y  dÉn ®iÖn  bäc nhùa 15 8544 59 99 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 8544 60 ­ C¸c  i   lo¹  d©y dÉn  ®iÖn  kh¸c dïng    cho ®iÖn  ¸p  trªn1000V:   ­  ­C¸p  ®iÖn: 8544 60 11 ­ ­ C¸ch  ­  ®iÖn  b»ng  PVC,  PE, chÞu  îc®iÖn    ®   ¸p 15 trªn 1KV     ®Õn  35KV,    tiÕt diÖn  kh«ng qu¸  400  m m2 8544 60 19 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8544 60 91 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm     díibiÓn 8544 60 92 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  15 tuyÕn,trõlo¹       ingÇm       díibiÓn 8544 60 99 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 8544 70 ­C¸p      sîiquang:
 10. 10 8544 70 10 ­­ C¸p ®iÖn  tho¹i c¸p ®iÖn  b¸o, ,  c¸p tr¹m v«  0 tuyÕn  ngÇm    díi biÓn 8544 70 20 ­ ­  ­ C¸p  ®iÖn  tho¹i ,c¸p  ®iÖn  b¸o, c¸p    tr¹m v«  5 tuyÕn,trõlo¹       ingÇm       díibiÓn 8544 70 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 1 8702 Xe    «t« chë  ngêitrëlªnkÓ  l¸xe 10        c¶    i 8702 10 ­ Lo¹i  l¾p ®éng  c¬ pÝt­ t«ng ®èt trong khëi   ®éng  b»ng  søc  nÐn  (diesel hoÆc   nöa  diesel) : 8702 10 10 ­   chë  ­Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 50    c¶    i 100 8702 10 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 60 8702 90 ­Lo¹ikh¸c:     8702 90 10 ­   chë  ­Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 50    c¶    i 100 8702 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 60 Riªng: *  linhkiÖn  Bé    l¾p    r¸p cña  i tõ 24  lo¹ xe    chç    trë lªn: +  D¹ng  CKD1   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    12 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD1   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 18 tÜnh  ®iÖn +  D¹ng  CKD2   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    5 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD2   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 7 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  IKD 3 *      Bé linh kiÖn  l¾p    r¸p cña  ixe    chç  lo¹  trªn 15  ®Õn     chç: díi24  +  D¹ng  CKD1   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    25 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD1   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 30 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD2 10 + D¹ng  IKD 3 *      Bé linh kiÖn  l¾p    r¸p cña  ixe    chç  lo¹  trªn 10  ®Õn     chç: díi15  +  D¹ng  CKD1   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    40 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD1   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 45 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD2 20 + D¹ng  IKD 5 * Xe    chë  hµnh  kh¸ch trongs©n      bay 0 8703 Xe  vµ    i kh¸c cã  «t«  c¸c lo¹  xe    ®éng  ® îc thiÕt c¬      kÕ  chñ yÕu  ®Ó  chë ngêi (trõ  c¸c lo¹ thuéc i   nhãm   8702),kÓ  xe    c¶  chë  ngêicã    khoang  hµnh  lýriªngvµ        «t« ®ua 8703 10 ­ Xe  îc thiÕtkÕ  Æc     ®     ® biÖt ®Ó   du    ®i  lÞch    trªn tuyÕt;xe      «t« ch¬ig«n   (golf    c¸c lo¹  t car)vµ    i ­ xe  ¬ng  tù: 8703 10 10 ­   chë  ­Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 10 20 ­   chë  ngêi,kÓ  l¸xe ­Xe  9    c¶    i 100
 11. 11 ­ Xe    kh¸c cã    ®éng  pÝt­c¬  t«ng ®èt trong ®¸nh  löab»ng      tialöa: 8703 21 ­Dung    tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1000cc: 8703 21 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 21 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 21 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 22 ­ Dung    tÝch    xilanh trªn1000cc      nhng  kh«ng    qu¸ 1500cc: 8703 22 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 22 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 22 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 23 ­  ­Dung  tÝch    xilanh trªn1500cc      nhng kh«ng    qu¸ 3000cc: 8703 23 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 23 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 23 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 24 ­  ­Dung  tÝch    xilanh trªn3000cc:     8703 24 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 24 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 24 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 ­ Xe    kh¸c cã    ®éng  pÝt­c¬  t«ng ®èt trong ®¸nh  löab»ng    søc  nÐn: 8703 31 ­  ­Dung  tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1500cc: 8703 31 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 31 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 31 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 32 ­  ­Dung  tÝch    xilanh trªn1500cc      nhng kh«ng    qu¸ 2500cc: 8703 32 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 32 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 32 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 33 ­  ­Dung  tÝch    xilanh trªn2500cc:     8703 33 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 33 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 33 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 8703 90 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8703 90 10 ­ ­Xe  ­   cøu  ¬ng th 0 8703 90 20 ­ ­Xe  ­   chë  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i 100 8703 90 30 ­ ­Xe  ­   chë 9   ngêi,kÓ  l¸xe   c¶    i 100 Riªng: +  chë  Xe  tiÒn 0 +  tang lÔ Xe    0 + D¹ng  CKD1   cña nhãm   8703  th©n  vá  cã  vµ  xe  40 cha  líps¬n    cã    lãttÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD1   cña nhãm   8703  th©n  vá  cã  vµ  xe  45 ®∙  líps¬n    cã    lãttÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD2   cña nhãm   8703 20 + D¹ng  IKD  cña  nhãm   8703 5 8704 Xe  ®éng  dïng ®Ó   cã  c¬    vËn    t¶ihµng ho¸ 8704 10 00 ­ Xe      tù ®æ,  lËt® îcthiÕtkÕ    dông  xe        ®Ó sö  cho  100 ® êng nhá,hÎm  
 12. 12 ­ Lo¹ikh¸c cã        ®éng  pÝt­ c¬  t«ng ®èt trong khëi     ®éng  b»ng  søc nÐn  (diesel nöa   vµ  diesel): 8704 21 00 ­  ­Tæng  träng l   t¶i   kh«ng    tÊn  îng cã    ®a  tèi qu¸ 5  100 8704 22 ­  ­ Tæng   träng l cã          tÊn   îng  t¶itèi®a trªn5  nhng  kh«ng    tÊn: qu¸ 20  8704 22 10 ­ ­Trªn5  nhng  ­    tÊn  kh«ng    tÊn qu¸ 10  60 8704 22 20 ­ ­Trªn10  nhng  ­    tÊn  kh«ng    tÊn qu¸ 20  30 8704 23 ­  ­Tæng  träng l   t¶i   trªn20   îng cã    ®a    tÊn: tèi 8704 23 10 ­ ­ Tæng  ­  träng l   t¶i   trªn20  ®Õn    îng cã    ®a    tÊn  tèi 10 50  tÊn 8704 23 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    0 ­ Xe    kh¸c cã    ®éng  ®èt  c¬  trong ®¸nh      löa b»ng  tialöa:   8704 31 00 ­  ­Tæng  träng l   t¶i   kh«ng    tÊn  îng cã    ®a  tèi qu¸ 5  100 8704 32 ­  ­Tæng  träng l   t¶i   trªn5   îng cã    ®a    tÊn: tèi 8704 32 10 ­ ­ Tæng  ­  träng l   t¶itèi®a    tÊn   îng cã      trªn5  nhng  60 kh«ng    tÊn qu¸ 10  8704 32 20 ­ ­Tæng  ­  trängl   t¶i   trªn10  nhng   îng cã    ®a    tÊn  tèi 30 kh«ng    tÊn qu¸ 20  8704 32 30 ­ ­ Tæng  ­  träng l   t¶i   trªn20  ®Õn    îng cã    ®a    tÊn  tèi 10 50  tÊn 8704 32 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    0 8704 90 ­Lo¹ikh¸c:     8704 90 10 ­  ­Tæng  träng l   t¶i   kh«ng    tÊn  îng cã    ®a  tèi qu¸ 5  100 8704 90 20 ­  ­ Tæng   träng l cã          tÊn   îng  t¶itèi®a trªn5  nhng  60 kh«ng    tÊn qu¸ 10  8704 90 30 ­ ­Tæng  ­  trängl   t¶i   trªn10  nhng   îng cã    ®a    tÊn  tèi 30 kh«ng    tÊn qu¸ 20  8704 90 40 ­ ­ Tæng  ­  träng l   t¶i   trªn20  ®Õn    îng cã    ®a    tÊn  tèi 10 50  tÊn 8704 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 Riªng: * Bé      linhkiÖn  l¾p    r¸pcña  cã  xe  träng t¶ikh«ng      qu¸ 5    tÊn: + D¹ng  CKD1   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    15 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD1   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 20 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD2   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    7 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD2   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 10 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  IKD 3 *  linhkiÖn  Bé    l¾p    r¸p cña  cã  xe  träng t¶itrªn5        tÊn  nhng  kh«ng    tÊn: qu¸ 20  + D¹ng  CKD1   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    7 lãttÜnh    ®iÖn + D¹ng  CKD1   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 12 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  CKD2   th©n  vá  cha  líps¬n  cã  vµ  xe  cã    3 lãttÜnh    ®iÖn
 13. 13 + D¹ng  CKD2   th©n  vá  ®∙  líps¬n    cã  vµ  xe  cã    lãt 5 tÜnh  ®iÖn + D¹ng  IKD 1 * Xe    thiÕtkÕ    chë  hµng  ®«ng  l¹nh 10 * Xe    thiÕtkÕ    chë  r¸c 0 * Xe    thiÕtkÕ    chë  tiÒn 10 *  xitÐc,xe  Xe      thiÕtkÕ     chë  xÝt,xe  a    thiÕtkÕ   10 chë  khÝ    bitum * Xe    thiÕtkÕ    chë  t«ng ít bª    10 8712 00 Xe  ®¹p    haib¸nh  xe  vµ  ®¹p  ch©n  kh¸c (kÓ  xe    c¶  xÝch    l«)kh«ng  l¾p ®éng  c¬ 8712 00 10 ­Xe    ®¹p  ®ua 5 8712 00 20 ­Xe    ®¹p  i lo¹ kh¸c(kÓ  xe      c¶  ®¹p      trÎ kiÓu  em ngêi   80 lín,   ®¹p  ch¬itrÎ     xe  trõ ®å      thuéc nhãm   em   9501) 8712 00 90 ­Lo¹ikh¸c     80 9402 Bµn, ghÕ, gi êng, tñ dïng trong ngµnh y, gi¶i   phÉu,  nha  khoa  hoÆc   thó  (vÝ    y  dô: bµn  æ,  m bµn  kh¸m,  êng  gi bÖnh  l¾p    phËn  cã  c¸c bé  c¬  khÝ, ghÕ     nha  khoa);ghÕ     c¾t    c¸c lo¹ ­ tãc vµ    i t ¬ng    thÓ  tù,cã  xoay,n©ng      h¹;phô   tïng cña    c¸c m Æt  hµng  trªn kÓ  9402 10 ­GhÕ     nha  khoa,ghÕ    c¾t    tãchoÆc      ¬ng  c¸clo¹ t i tùvµ      c¸cphô    tïngcña  chóng: 9402 10 10 ­  ­GhÕ   nha  khoa 0 9402 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 40 9402 90 ­Lo¹ikh¸c:     9402 90 10 ­ Bµn,  ­  ghÕ,  êng, tñ,dïng  gi     trong  khoa, gi¶i y      0 phÉu  khoa, gi¶iphÉu  y      thó  vµ  y  phô  tïng cña    chóng 9402 90 20 ­   quÇy      ­ Bé  tñ ®Ó lµm        thñ tôc vÐ, c©n  hµnh    lýë  0 s©n  bay (checking)  nhµ ga vµ phô tïng cña  chóng 9402 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸cvµ    phô   tïngcña  chóng 40
Đồng bộ tài khoản