Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  41/2001/Q§­T T g   n g µ y  26 th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò   Õ  h o ¹ ch  è n t Ý n d ô n g   k v ® Ç u    p h¸t  t tri Ó n c ñ a N h µ  n íc n¨ m  2001 T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ng Bé  K Õ  ho¹ch vµ  §Çu  t ¹ V¨n b¶n sè  ë  t i 373/BKH/TH  µy  th¸ng 01  ng 18    n¨m  2001, sè    1362  BKH/TH  µy  th¸ng 3   ng 09    n¨m 2001  µ  è  v s 1551  BKH/TH  µy  th¸ng3  ng 19    n¨m 2001,cña  ü   ç  î   Qu H tr  ph¸t  tr Ón t¹ V¨n b¶n sè  05/H§QL­KHNV  ngµy 05 th¸ng 02 n¨m  2001 vµ  sè   i i 319/HTPT­KHNV   µy  th¸ng3  ng 13    n¨m 2001. Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Tæng  ån  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íckÕ   ngu v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n   ho¹ch n¨m    2001  µ25.000  û®ång, bao  å m: l  t    g 1.Huy  ng  ån  èn    ®é ngu v trong níc:   15.200  û®ång. t  ­Vay    B¶o  Ó m    éiViÖtNam: hi x∙h      1.500  û®ång   t  ­Huy  ng  ü   ÕtkiÖm  u  iÖn:   ®é Qu ti   B®  1.400  û®ång   t  ­ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i huy  ng    Ng h th m  ®é ®Ó cho  vay    ù  chuyÓn  c¸c d ¸n  tiÕp hiÖn  ang    ® vay  ¹ c¸cng©n  µng:1.200  û®ång. t    i h   t  ­Thu  åinîvay  ña  ü   ç  î   iÓn:1.300  û®ång.   h    c Qu H tr  ph¸ttr   t  ­ Quü   ç   î   H tr    iÓn phèihîp víiBé   µi chÝnh  µ    ©n   µng  ­ ph¸ttr        T  v c¸c Ng h Th ¬ng  ¹ihuy  ng: 9.800  û®ång. m  ®é   t  2.Nguån  èn    v ODA   cho  vay  ¹  l i9.800  û®ång. : t  §i Ò u    ån  èn  ®éng  2. Ngu v huy  trongníc® îcsö  ông       d nh sau:   1.Ph ©n    theo lo¹ h×nh  Ýn  ông:    i td a) Cho    vay  u    ®Ç ttheo dù      ¸n:14.800  û®ång. t  Trong  : ®ã ­Cho    vay  íic¸cdù    ã m   n¨m  m     ¸n nh A  2001:2.000  û®ång.   t  ­Kiªncè        ho¸ kªnh  ¬ng  µ  êng  m v® giao th«ng    n«ng  th«n:500  û®ång.   t  b) B¶o    Ýn  ông  u  :300  û®ång.   l∙nht d ®Ç t  t  c)Hç  î   Êtsau  u  :100  û®ång.   tr  i l∙su   ®Ç t  t  2.Ph ©n    theo ngµnh    kinh tÕ:  
  2. 2 ­Ngµnh    c«ng  nghiÖp,x©y  ùng:60%.   d   ­Ngµnh    n«ng,l©m, thuû s¶n:15%.         ­Ngµnh    giao th«ng  Ën      v t¶i 14%. : ­C¸c  µnh    ng kh¸c:11%.   §i Ò u    3. Giao  c¸cBé, c¬  cho      quan,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung      ph tr     ¬ng  µ  ü   ç  î v Qu h tr    iÓn danh  ôc,  ph¸ttr   m møc  èn  v cho vay  íic¸c dù    ã m   m     ¸n nh A n¨m 2001    iÓn khaithùc hiÖn  ®Ó tr       theo  ng  ®ó Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u     µ  l  tv x©y  ùng,NghÞ   nh  Ò   Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc(danh  ôc   d   ®Þ vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   m kÌm theo). §i Ò u 4.  Ých  Tr 100  û ®ång  õ nguån  t  t  700  û ®ång  éc  t  thu kho¶n  èn  v bï l∙suÊt tÝn  ông  ®∙i, ç  î èn     i  d u    tr  h v cho  doanh  nghiÖp c«ng  ch  ∙  îcQuèc  Ý ®®   héikho¸X,  ú  äp  8      k h thø  th«ng  qua  ¹ NghÞ   Õt sè  t i quy   38/2000/QH10 ngµy      28 th¸ng11    n¨m  2000,®Ó   ü   ç  î   iÓn thùc hiÖn  ç  î   Êt sau  u     Qu H tr  ph¸ttr     h tr  i l∙su   ®Ç t. §i Ò u      Êtvay  èn  5. L∙isu   v B¶o  Óm     éiViÖtNam   µ4,5%/n¨m,thêi hi x∙h     l     h¹n vay  èn  µ7    v l   n¨m  (trong®ã   ã  n¨m  n  ¹n).   c 3  ©h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  7. C¸c  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û     ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,Chñ  Þch  éi ®ång    ¬  t H  qu¶n  ývµ  l   Tæng  gi¸m  c  ü   ç  î ®è Qu h tr  ph¸ttr Ón,Héi ®ång   i     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c    ®è c¸cTæng  c«ng    chÞu  ty91  n  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ
  3. 3 P h ô   ôc l  D a n h  m ô c  c¸c d ù  ¸n n h ã m  A  kh ëi c«n g  m íi n¨ m  2001  n g u å n   è n t Ý n d ô n g   Ç u  t p h¸t  v ® tri Ó n c ñ a N h µ  n íc  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 41/2001/Q§­TTg  ngµy  th¸ng3  26    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph                                                                                               §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å ST   ù  D ¸n §Þa  Thêigian N¨ng  ùc K Õ   §¬n  Þ      l  v qu¶n  ý Ghi  l  T ®iÓ m x©y  ùng  thiÕtkÕ ho¹ch d     chó n¨m  2001 Tæng  è:s 1.592 1 M á   ng  ®å Sinh  Lµo  2001 50 Bé  C«ng  Quy Òn Cai nghiÖp  2 Nhµ   m¸y  iÖn  Th¸i ®   2001 100  W M 400 Tæng  c«ng    ty Cao  ¹n. Nguyªn Ng Than  ÖtNam   Vi   3 Nhµ   m¸y  Öt L¹ng  2001   100  W nhi   ­ M 705 Tæng  c«ng    ty ®iÖn  D ¬ng S¬n Na  2003 Than  ÖtNam Vi   4 Nhµ   m¸y  iÖn  Qu¶ng  2001   300  W ® ­ M 45 Tæng  c«ng    ty U«ng  Ý   ë   Ninh Bm 2004 §iÖn  ùcViÖt l    réng. Nam 5 Nhµ   m¸y  û  C Ç n   thu 2001 600  W M 57 Tæng  c«ng    ty ®iÖn  M«n ¤  Th¬ §iÖn  ùcViÖt l    Nam 6 Nhµ   m¸y  û  B×nh  thu 2001 300  W M 100 Tæng  c«ng    ty ®iÖn  ¹iNinh. ThuËn §  §iÖn  ùcViÖt l    Nam 7 §êng  ©y  d 2001   538  ­ Km 120 Tæng  c«ng    ty 500KV  Pleiku­   2003 §iÖn  ùcViÖt l    Phó  © m   µ  L v Nam tr¹m 8 §êng  ©y    d 500 2001   114  ­ Km 40 Tæng  c«ng    ty KV   ó  ü    Ph M ­ 2003 §iÖn  ùcViÖt l    Nhµ   Ì   ó  B ­Ph Nam L© m   µ  ¹m v tr 9 H¹  Çng    TP  å   2001 t khu H 140  Ha 50 Uû  ban  ©n   nh ®«  Þ  Phó  Ch Ý   th An  d©n  µnh  è  th ph ­An    Kh¸nh. Minh  Hå   Ý   Ch Minh  10 H¹  Çng    Phó  t khu 2001 101  Ha 15 Uû  ban  ©n   nh c«ng  nghiÖp  Yªn d©n  tØnh  ó  Ph HiÖp  µ. Ho Yªn 11 H¹  Çng    §ång  t khu 2001 10 Tæng  c«ng    ty c«ng  nghiÖp  Nai Cao  ViÖt su    Hè   Nai. Nam
Đồng bộ tài khoản