Quyết định 41/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định 41/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế về hoạt động triển lãm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   ë v¨n  o¸­th«ng tin S è  41/2002/Q§­B V H T T  n g µ y 31 th¸ng  h 12  m  2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   n¨ Q v Ò   o ¹t ® é n g   h tri Ó n l∙m B é   ë ng b é   tr v¨n ho¸ ­ th«ng tin ­   C¨n  LuËt ban  µnh    cø    h v¨n b¶n quy  ¹m    ph ph¸p luËtngµy     12/11/1996; ­ C¨n  Ngh Þ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 8/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quy Òn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n  ho¸­ Th«ng  tin; ­   Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  ®Ò ngh c C tr C V¨n  Th«ng    ¬  ë, ho¸­ tinc s Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   tr Ónl∙m. i  §i Ò u  2: Quy   Õ   ¹t ®éng  iÓn  ban  µnh  Ìm  ch ho   tr l∙m  h k theo Quy Õt  ®Þnh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng  é,  B Ch¸nh Thanh    é,  ôc  ëng  ôc  tra B C tr C V¨n ho¸­Th«ng    ¬  ë,Thñ  ëng    n  Þ  éc Bé   tinc s   tr c¸c ®¬ v thu   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin, Gi¸m  c    ë   ®è c¸c S V¨n  Th«ng    ho¸­ tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c tr¸ch nhiÖm     µnh  µ  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    thih vh d ki tra vi th hi Quy  Õ     ch ban hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  tri Ó n l∙m   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 41/2002/Q§­BVHTT ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n  Th«ng  ho¸­ tin) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh   1.  Ón  Tri l∙m  éc  ¹ m    i Òu  thu ph vi ® chØnh  ña  c Quy  Õ   µy  µ viÖc  ch n l  tæ chøc  ng  µy  ã  tr b c ngh Ö   Ët c¸c  Ön  Ët, tµiliÖu  µ  ö  ông    thu   hi v   vsd c¸c ph¬ng  Ön  Ó   Ó   Ön  Ò   ét  ñ  Ò   ã  éi dung  Ýnh  Þ, v¨n ti ® th hi vm ch ® c n   ch tr     ho¸, x∙ héi vµ         kinh  Õ  t kh«ng  mang  tÝnh  ¬ng  ¹i  ¹im ét ®Þ a   i Ó m   th m t  ® trong  ét  m kho¶ng  êi gian  th   x¸c  nh,  ®Þ nh»m   ô c   ch   m ®Ý th«ng    Õ n   tin ® c«ng  óng. ch 2. C¸c  Ón l∙m    tri   chuyªn ®Ò:  ü   Ët,s¸ch,b¸o,¶nh  µ  Ón l∙m  ­   M thu       v tri   th ¬ng  ¹i thùc hiÖn  m    theo    c¸c quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u    èit ng  dông 2. §  î ¸p  1. Tæ     chøc, c¸ nh © n  Öt Nam   µ  chøc, c¸ nh © n  íc ngoµi ho¹t    Vi   v tæ     n      ®é ng  Ón l∙m    Öt Nam   tri   ë Vi   hoÆc   a    ícngoµicã  éidung  ® ra n     n  quy  nh  ¹i ®Þ t  kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy  u   1  1  ch n ®Ò ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ t i ch nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã         liªnquan.  2. Trêng  îp  i Òu  c quèc  Õ  µ   é ng  µ    éi chñ    h® í  tm C ho x∙ h   ngh Ü a   Öt Vi   Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víiquy  nh  ña     ®Þ c Quy  Õ   ch nµy, th×  dông    ¸p  quy  nh  ña  i Òu  c quèc  Õ  . ®Þ c® í  t ®ã §i Ò u    Ón  ® îckhuy Õn   Ých 3. Tri l∙m    kh 1. TriÓn      l∙m nh»m   th«ng    n   tin®Õ c«ng  óng  ×nh  ×nh  êisù  ch t h th   trong n­   ícvµ  èc  Õ  ï hîp víilî Ých  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n;  í thiÖu  Ò       qu t ph         i c Nh n   nh d gi   i v b¶n s ¾c      ña    ©n  écViÖt Nam,    v¨n ho¸ c c¸cd t    tinhhoa      ña  ©n  ¹   ÷ng  v¨n ho¸ c nh lo inh ; tiÕn  é, thµnh  ùu  b  t trong  c«ng  éc  ©y  ùng  µ  cu x d v b¶o  Ö     èc; nh÷ng  v Tæ qu   tr Ónväng  ña  ÖtNam   µ  Õ  í . i  c Vi   v th gi i 2. TriÓn    ña  Öt Nam   a    ícngoµivµ  ña  ícngoµitr bµy  ¹   l∙m c Vi   ® ra n     c n    ng  t i ViÖt Nam   nh»m  t¨ng cêng    quan  Ö   ÷u  hh nghÞ   µ  îp    èc  Õ  ×  ôc   v h t¸c qu t v m ®Ých  µ  ×nh,tiÕn bé  µ    iÓn. ho b     v ph¸ttr §i Ò u    Ón  bÞ   4. Tri l∙m  nghiªm  Ê m c Nghiªm  Ê m   iÓnl∙m cã    éidung  c tr     c¸cn   sau: 1.Chèng  ¹Nhµ   ícCéng  µ  héichñ  Üa  ÖtNam,    ¹ikhèi   l i n  ho X∙    ngh Vi   ph¸ ho     ®oµn  Õt  µn  ©n; k to d 2. K Ý ch ®é ng  b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh  © m   îc, © y    x l  g h Ë n  ïgi÷a  th   c¸c  © n   éc  µ  © n  © n   d t v nh d c¸c  íc;truyÒn  t t ng, v¨n n  b¸    ë   
  3. 3 h o¸ ph¶n  ng,  èisè ng  © m   ®åi  þ,c¸c h µ nh    éi¸c,t Ö  ¹n    ®é l  d «  tru     vi t     n x∙ h éi, mª  tÝn d Þ  ® oan, kh«ng phï hîp víi  thu Ç n phong m ü  tôc c ña  d © n  éc Vi Öt Na m; t    3.  µ m  tiÕt lé b Ý   Ët cña §¶ng, Nh µ  níc, Ý  m Ët qu © n   ù,    L   m  b s an ninh,kinh tÕ, ®èi       ngo¹i, Ý   Ët  i    ña   m b ®ê t c c«ng  © n  µ    Ý   Ët  d v c¸c b m kh¸c  do ph¸p  Ëtquy  nh; lu   ®Þ 4. Th«ng      ù  Ët,xuyªn  ¹c lÞch sö, phñ   Ën  µnh  ùu tin sai s th   t    nh th t  c¸ch  ¹ ng, xóc  ¹ m  Ü   © n,  m   ph v nh anh  ïng  © n  éc,vu  èng  h d t   kh nh»m   óc  x ph¹ m  tÝn  ña  chøc, danh  ù  µ  © n  È m   ña    © n; uy  c tæ    d v nh ph c c¸ nh 5. C¸c  éi dung  n  kh¸c  µ   m ph¸p  Ët cÊ m   lu   phæ   Õn, qu¶ng  bi   c¸o  íc tr   c«ng  óng. ch C h ¬ n g  II ® i Ò u  ki Ö n t æ  c h ø c  tri Ó n l∙m §i Ò u   HiÖn  Ët,tµiliÖu  Ón  5.   v    tri l∙m HiÖn  Ët,tµiliÖu tr Ón l∙m bao  å m:  v      i     g C«ng  ô,s¶n  È m,  Ët phÈ m,    c  ph v  t¸c phÈ m,    v¨n b¶n  ã  c chøa  ng  éidung  ®ù n   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   ®Þ ti  1  1  ch nµy  îcsö  ông    ng  µy,thÓ  Ön  ñ    ña  iÓnl∙m. ® d ®Ó tr b   hi ch ®Ò c tr     HiÖn  Ët,tµiliÖu tr Ónl∙m ph¶icã    iÒu  Ön  v      i       c¸c® ki sau: 1.Phï hîp víi ñ  ,  éidung  ña  iÓnl∙m;        ch ®Ò n   c tr   2. Cã   ån  èc, xuÊt sø  µ  Òn  ë  ÷u    ngu g     v quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp quy sd h  ph¸p cña  êitæ    ng   chøc  iÓnl∙m. tr   §i Ò u    Þa  iÓ m   µ  ñ  a  iÓ m   Ón  6. § ® v ch ®Þ ® tri l∙m § Þa  iÓ m   chøc  Ón l∙m  ® tæ  tri   ph¶icã      iÒu  Ön:   ®ñ c¸c ® ki   a) C ã   Ön  Ých  ï hîp víitÝnh  Êt vµ    di t ph       ch   quy    ña triÓn l∙m; m« c     b) §¶m  b¶o  Ëttù  toµn    éi,an  µn  tr   an  x∙ h   to giao th«ng  µ  Ö   v v sinh  m«i  êng; tr c) §¶m     b¶o      i Òu  Ön  ®ñ c¸c ® ki phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y.   2. Chñ   a  iÓ m   iÓn l∙m chØ  îccho  ùc hiÖn  iÓn l∙m khicã  Êy   ®Þ ® tr     ®  th   tr       gi   ®¨ng  ý  k hoÆc   Êy phÐp  iÓn l∙m cña  ¬  gi   tr     c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo  quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 11,§i 13  ch n §i Ò u  Ng êitæ  7.    chøc  Ón  tri l∙m   êitæ  Ng   chøc  iÓn l∙m lµtæ  tr       chøc,c¸ nh©n  øng    ¨ng  ý     ® tªn® k hoÆc     xin giÊy phÐp  iÓnl∙m.Ng êitæ    tr       chøc  iÓnl∙m cã  tr     tr¸chnhiÖ m:   1. B¶o  ¶m   éi dung, h×nh    ® n    thøc  ng  µy  ña  iÓn l∙m  ng  íihå  ¬  tr b c tr   ®ó v  s ®∙  ¨ng  ý  ® k hoÆc   Êy phÐp  iÓnl∙m ®∙  îccÊp; gi   tr     ®     2. Trêng  îp sau    ¨ng  ý    h  khi® k hoÆc   ∙  îccÊp  Êy  Ðp, mu èn  ®®  gi ph   thay  ® æi  Ò   éi dung, thiÕtk Õ   ng  µy, ®Þ a   iÓ m,  êigian  Ón l∙m,ph¶i v n      tr b   ® th   tri      
  4. 4 cã v¨n b¶n    ®Ò nghÞ   íic¬  v   quan  ∙  ¨ng  ý  ®èi víitriÓn  ®® k(    l∙m  éc  ¹i thu lo   ®¨ng  ý),víic¬  k     quan  ∙  Êp  Êy  Ðp  ®èi víitriÓn  ®c gi ph (    l∙m  éc  ¹icÊp  thu lo   giÊy  Ðp)  µ  ph v chØ  îcthùc hiÖn  ù  ®    s thay ® æi    îcc¬    khi®   quan    ng  ; ®ã ®å ý 3. Trêng  îp  ¬    h c quan  ã  È m   c th quy Òn  ¨ng  ý  Æc   Êp  Êy  Ðp   ® k ho c gi ph triÓn l∙m  Çn    c duy Öt  éi dung  Ón l∙m  íc ngµy  n  tri   tr   khai m¹c, ngêi tæ        chøc  triÓn l∙m    ph¶it¹o®iÒu  Ön  Ó   ¬     ki ® c quan  ã  È m  c th quy Òn duy Öt; 4.  Kh«ng  îc lîid ông  Ón  ®    tri l∙m  Ó   ® tæ  chøc c¸c  ¹t ®é ng  ho   kh¸c  kh«ng  ï hîp  íim ô c   ch,  éi dung  ña  Ón l∙m  ∙  ¨ng  ý  Æc   ph   v  ®Ý n  c tri   ®® k ho ®∙  îc c Ê p  Ð p. ®  ph §i Ò u    Ón  cña  Öt  8. Tri l∙m  Vi Nam   a  nícngoµi ® ra       Tæ  chøc, c¸  © n  Öt    nh Vi Nam   a  Ón  ® tri l∙m  níc ngoµi ph¶i cã    ra        th m êi  ña  i    íc ngoµi ho Æc   c ®è t¸c n     v¨n b¶n  ý  Õt  íiníc ngoµi cã    Þ k k v      gi¸ tr   ph¸p  ývµ  l   ph¶i® îc c¬      quan  qu¶n  ýnhµ  íc v Ò   l  n   v¨n  ho¸­th«ng    ã  È m   tinc th quy Òn  Êp  Êy  Ðp  c gi ph theo quy  nh  ¹i Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ t §i 13  ch n §i Ò u    Ón  cña  ícngoµi   ng  µy  ¹i Öt  9. Tri l∙m  n   tr b t   Vi Nam     Ón  cña  chøc,c¸ nh ©n  ícngoµi,® a  õ nícngoµivµo,hoÆc   Tri l∙m  tæ     n    t        cña  chøc, c¸ nh ©n  íc ngoµi ® ang  ¹t®éng  ¹i Öt Nam   ng  µy  ¹i tæ     n    ho   t Vi   tr b t   ViÖt Nam   ph¶i® îc c¬          quan  qu¶n  ýnhµ  íc v Ò   l  n   v¨n  ho¸­th«ng    ã  È m   tinc th quy Òn  Êp  Êy ph Ðp  c gi   theo  quy  nh  ¹i Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ t §i 13  ch n §i Ò u    ho¹t®éng  10. C¸c    kh¸c  trong  Ón  tri l∙m C¸c  ¹t®é ng  ho   kh¸c trong triÓn l∙m:Qu¶ng          c¸o,häp    b¸o,ho¹t®é ng      v¨n ho¸­ngh Ö   Ët,thÓ   thu   thao, vui ch¬i gi¶itrÝ         ph¶i tu©n  ñ    th c¸c    quy ®Þ nh  ña  c ph¸p  Ëtv Ò     ¹t®é ng  . lu   c¸c ho   ®ã C h ¬ n g  iii T h È m  q u y Ò n   ® ¨n g k ý , c Ê p  p h Ð p, th ñ t ô c  ® ¨n g k ý , c Ê p  p h Ð p   tri Ó n l∙m §i Ò u    È m   Òn   ¨ng  ý  Ón  11. Th quy ® k tri l∙m  C ¬  quan qu¶n lý µ  níc v Ò  v¨n hãa­  nh th«ng tin ã  thÈ m  quy Ò n   c ®¨ng  ý  Ón  k tri l∙m   ña  chøc, c¸  © n   Öt  m   ng  µy  c tæ    nh Vi Na tr b trong  íc n  quy  nh    ®Þ nh sau: 1. C ôc    V¨n ho¸    ­ Th«ng    ¬  ë  éc  é   tinc s thu B V¨n  ãa­ h Th«ng    Ën  tinnh ®¨ng  ý  Ón l∙m  ña    ¬  k tri   c c¸c c quan  chøc    tæ  ë trung  ng  ã  ¬ c quy    µn  m« to quèc  µ  v khu  ùc. v 2. S ë     V¨n  ho¸  Th«ng      ­  tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ nhËn  ¨ng  ý  Ón l∙m  ña  chøc,c¸ nh ©n  a   ¬ng  µ  Ón l∙m  ña  ® k tri   c tæ     ®Þ ph v tri   c c¬ quan, tæ    chøc    ë trung  ng  ¬ kh«ng  éc  thu quy  nh  ®Þ kho¶n  §iÒu  µy  1  n tr bµy  ¹i a   ¬ng. ng  t  ®Þ ph
  5. 5 §i Ò u 12. ñ   ôc  ¨ng  ý,   Th t ® k tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬   c c quan  ¨ng  ý  ® k triÓn  l∙m Tæ   chøc,c¸nh©n  ¨ng  ý  iÓnl∙m göihå  ¬  n   ¬     ® k tr       s ®Õ c quan  qu¶n  ýnhµ  l  nícvÒ       v¨n ho¸­ th«ng    ã  Èm  Òn  tinc th quy theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 11  ch nµy  ícthêigian dù  nh  tr       ®Þ khaim¹c  iÓnl∙m Ýt  Êt 15  µy  µm  Öc.    tr     nh   ng l vi   1.Hå   ¬  ¨ng  ý  iÓnl∙m gå m:    s® k tr     a) V¨n b¶n  ¨ng  ý  iÓn l∙m  ® k tr   trong ®ã     â tªnngêitæ    ghir       chøc,tªntr Ón    i  l∙m,néidung,quy       m«,  êigian,®Þa  iÓ m   iÓnl∙m; th     ® tr     b)  Ò   ¬ng  Ón  §c tri l∙m, b¶n  Õt k Õ   ng  µy, danh  ô c   Ön  Ët,   thi   tr b   m hi v  tµiliÖu triÓn l∙m;       c) C¸c    v¨n b¶n  ã    c liªnquan  Õ n   Öc  chøc  Ón l∙m: ® vi tæ  tri   ­ Hîp ®å ng  thuª ®Þ a   iÓ m,  Õ u   µ  a   iÓ m   ña  êi ®¨ng  ý    ® n l ®Þ ® c ng   k triÓn l∙m    ph¶icã      v¨n b¶n    Ën  Òn  ö  ông; x¸c nh quy sd ­   kiÕn  ña  ¬  ý c c quan  ñ  ch qu¶n  Êp  é, ngµnh  µ  oµn  Ó  i  íi c b  v® th ®è v   triÓn l∙m  ña  ¬    c c quan, tæ    chøc    ë trung  ng  ¬ hoÆc   Êp  ë, ngµnh  µ  oµn  c s  v® thÓ  i víi Ón l∙m cña  ¬  ®è     tri     c quan,tæ    chøc    a  ¬ng; ë ®Þ ph ­ §èi víitriÓn l∙m  ña  chøc, c¸ nh ©n         c tæ     kh«ng  ã  ¬  c c quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã    Õn  ña  ¬    ý ki c c quan  Êp  ë  ã  È m  c s c th quyÒn  qu¶n  ýnhµ  ícv Ò   éi l  n  n  dung  Ón l∙m ®ã;  tri     ­ V¨n    b¶n    Ën  a  iÓ m   Ón l∙m  ã    iÒu  Ön  x¸c nh ®Þ ® tri   c ®ñ ® ki phßng  ch¸y,   ch÷a  ch¸y cña  ¬    c quan  ã  È m  Òn. c th quy 2. Sau  êih¹n  ngµy  µm  Öc  õ    ép  å  ¬, c¬  th   10  l vi t khi n h s   quan  ¨ng  ® ký  Ón  tri l∙m  kh«ng  ã    Õn  õ  èi b»ng  c ý ki t ch   v¨n b¶n, ngêi ®¨ng  ý  Ón     k tri   l∙m  îc thùc hiÖn  Ón l∙m    ®    tri   ®ã theo  ng  å  ¬  ∙  ¨ng  ý. ®ó hs®® k N Õ u   ¬  c quan  ¨ng  ý  iÓn l∙m  ã  cÇu  öa  æi  éidung  iÓn l∙m, ® k tr   c yªu  s® n  tr     tæ chøc, c¸ nh©n  ¨ng  ý  iÓn l∙m  ã     ® k tr   c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi theo  yªu  Çu  c ®ã,  êih¹n  öa  æi  éidung  th   s ® n  quy  nh  ®Þ trong v¨n b¶n  cÇu, nhng  èi®a      yªu    t  kh«ng  qu¸  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khicã  5  l vi k t     v¨n  b¶n yªu  Çu; n Õu  c   kh«ng  Êp  ch hµnh,c¬    quan  ¨ng  ý  ã  Òn  ® k c quy kh«ng  cho  Ðp  iÓnl∙m. ph tr   3.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  ¨ng  ý  iÓnl∙m: ® k tr     a)    Ën  å  ¬  ¨ng  ý  Ón l∙m  Khi nh hs® k tri   ph¶icÊp  Êy  ¨ng  ý  Ón l∙m,   gi ® k tri     trong giÊy  ¨ng  ý    â:Tªn  ña  chøc,c¸ nh ©n  ¨ng  ý  Ón l∙m,tªn   ® k ghir   c tæ     ® k tri       tr Ónl∙m,néidung,thêigian,®Þa  iÓ m   chøc  iÓnl∙m; i           ® tæ  tr   b)  êng  îp  Çn  Èm   nh   éi dung  iÓn    Tr hc th ®Þ n  tr l∙m, ph¶i tr cÇu  Èm     ng  th ®Þnh   ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  qu¶n  ý chuyªn  µnh  Ò   éi l  ng v n  dung  iÓnl∙m ®ã; tr     c) Trêng  îp    h kh«ng  cho  Ðp  iÓn l∙m  ph tr   ph¶inªu  â  ýdo    r l   b»ng  v¨n    b¶n trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khi nhËn  ¨ng  ý, hoÆc   êih¹n    th   10  l vi k t     ® k  th   5 ngµy  µm  Öc  Ó   õkhinhËn  å  ¬  ∙  öa  æi; l vi k t     hs®s ® d) Theo  âi,   d  gi¸m    ¹t®éng  éc  iÓnl∙m ®ã. s¸tho   cu tr    
  6. 6 §i Ò u    È m   13. Th quy Ò n   Ê p  Êy  Ð p   Ón  c gi ph tri l∙m  C¬  quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   ho¸­ l  n   v¨n  th«ng    ã  Èm  Òn  Êp  Êy tinc th quy c gi   phÐp  iÓn l∙m cña  chøc,c¸ nh©n  Öt Nam   a    ícngoµi,tr Ón l∙m  ña  tr     tæ     Vi   ® ra n    i   c tæ  chøc,c¸nh©n  ícngoµitr bÇy  ¹ ViÖtNam  quy  nh       n    ng  t  i     ®Þ nh sau: 1. B é     V¨n  ho¸­ Th«ng    Ê p  Êy  Ð p: tinc gi ph a)  Ón  cña  ¬  Tri l∙m  c quan, tæ    chøc    ë trung  ng  ¬ hoÆc   iÓn l∙m  ña  ¬  tr   c c quan,tæ    chøc    a  ¬ng  ë ®Þ ph mang danh  Üa  iÓn l∙m  èc    Öt Nam   ngh tr   qu gia Vi   ® a    ícngoµi; ra n   b)  Ón  Tri l∙m  ña  íc ngo µi tr b µy  ¹i Öt Na m.  c n    ng  t  Vi   2. C ô c    V¨n ho¸­ Th«ng    ¬  ë  Ê p  Êy  Ð p: tinc s c gi ph a)  Ón  Tri l∙m  ã  ù  Õt  îp  éi dung  ña  íc ngoµi vµ  éi dung  csk h n  c n    n  cña  Öt Na m   ng  µy  ¹i Öt Na m; Vi   tr b t  Vi   b)  Ón  Tri l∙m  ña  íc ngoµi do  é   c n    B V¨n  ho¸­ Th«ng    û  tinu quy Ò n. 3.  ë   S V¨n  ho¸­ Th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ cÊp  Êy  Ð p: g ph a)  Ón  Tri l∙m  ña  chøc, c¸ nh ©n    a   ¬ng  a  níc ngoµi trõ c tæ     ë ®Þ ph ® ra       tr ng  îp  éc  Èm   Òn  ña  é   ê h thu th quy c B V¨n  ho¸­ Th«ng    tinhoÆc   ôc   ho¸­ C V¨n Th«ng    ¬  ë; tinc s   b) TriÓn l∙m cña níc ngoµi tr ng bµy t¹i®Þ a  ph¬ng theo sù  uû    quy Ò n  ña  é   c B V¨n  ho¸­ Th«ng  tin. §i Ò u 14. ñ  tôc xin ph Ð p, tr¸ch nhiÖ m  cña c¬  quan  c Ê p    Th giÊy  Ð p   Ón  ph tri l∙m  ña  Öt  m   a  n íc ngo µi c Vi Na ® ra    1.  æ   T chøc, c¸ nh © n  Öt  m     Êy  Ð p  a  Ón l∙m  níc    Vi Na xin gi ph ® tri   ra    ngoµi göi hå  ¬  Ò       s ® ngh Þ   Êp  Êy  Ð p  Õ n   ¬  c gi ph ® c quan qu¶n  ý nhµ  íc l  n  v Ò   ¨n  V ho¸­ Th«ng    ã  Èm   Òn  tinc th quy theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 13  ch nµy.   H å   ¬  Ò   s ® ngh Þ  Êp  Êy  Ð p  å m: c gi ph g a) V¨n b¶n    ®Ò nghÞ   Êp  Êy  Ðp  c gi ph trong ®ã     â    ña  chøc,   ghir tªnc tæ    c¸ nh ©n    Ðp,    Ón l∙m,néi dung  µ  ôc  ch,  a   iÓ m   Ón   xin ph tªn tri       vm ®Ý ®Þ ® tri   l∙m    ícngoµi; ën   b)    êi  Æc   Th m ho v¨n b¶n  ý  Õt  ña  i    íc ngoµi; k k c ®è t¸cn   c) Danh  ô c  Ön  Ët,tµiliÖu triÓn l∙m  a  níc ngoµi;   m hi v         ® ra    d)    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  ñ  ch qu¶n  Êp  é, ngµnh  µ  oµn  Ó  i  íi c b  v® th ®è v   triÓn l∙m  ña  ¬    c c quan, tæ    chøc    ë trung ¬ng, hoÆc   Êp  ë,ngµnh  µ  o µn      c s  v® thÓ  i  íitriÓn l∙m  ña  ¬  ®è v     c c quan, tæ   chøc    a   ¬ng. §èi víitriÓn l∙m ë ®Þ ph         cña  chøc, c¸ nh ©n  tæ     kh«ng  ã  ¬  c c quan  ñ  ch qu¶n  ph¶i cã    Õn  ña  ¬    ý ki c c quan  Êp  ë  ã  È m  Òn  c s c th quy qu¶n  ýnhµ  ícv Ò   éidung  Ón l∙m  . l  n  n  tri   ®ã 2. Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬      c c quan  Êp  Êy  Ð p  Ón l∙m: c gi ph tri   a) Trong  êi h¹n  ngµy  µm  Öc  õ    Ën  å   ¬  th   10  l vi t khi nh h s ph¶i xem     x Ðt,cÊp  Êy  Ð p;    gi ph trong  Êy  Ð p    â:Tªn  ña  chøc, c¸ nh © n  gi ph ghi r   c tæ     ® îc cÊp  Êy  Ð p,    µ  éi dung  Ón    gi ph tªn v n   tri l∙m, thêigian  µ  a   i Ó m       v ®Þ ®
  7. 7 triÓn l∙m    íc ngoµi;tr ng  îp  ën    ê h kh«ng  Êp  Êy  Ð p  c gi ph ph¶i cã    v¨n b¶n  nãi râ  ýdo;   l  b)  êng  îp  Çn  Èm   nh   éi dung  iÓn    Tr hc th ®Þ n  tr l∙m, ph¶i tr cÇu  Èm     ng  th ®Þnh   ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  qu¶n  ý chuyªn  µnh  Ò   éi l  ng v n  dung  iÓnl∙m ®ã. tr     §i Ò u 15. ñ  tôc xin ph Ð p, tr¸ch nhiÖ m  cña c¬  quan  c Ê p    Th giÊy  Ð p   Ón  ph tri l∙m  ña  íc ngo µi  ng  Ç y  ¹iVi Öt  m c n  tr b t  Na 1. TriÓn    l∙m  ña  chøc, c¸ nh © n  a  õ níc ngoµi vµo  ng  µy  ¹  c tæ     ® t      tr b ti ViÖt Na m,  Æc   ã  ù  Õt  îp  éi dung  ña  íc ngoµi víinéi dung  ña    ho csk h n  c n       c ViÖt Nam     theo tho¶  Ën  thu hoÆc   ý  Õt  ÷a tæ  k k gi   chøc,c¸ nh©n  Öt Nam   íi    Vi   v  tæ chøc,c¸nh©n  ícngoµiph¶ido  i t¸cViÖtNam     Êy phÐp.    n      ®è       xingi   2. TriÓn    l∙m  ña  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ®ang  ¹t®éng  ¹  Öt c tæ     n    ho   tiVi   Nam   ã  í thiÖu  íic«ng  óng  Öt Nam,  tæ  c gi i   v  ch Vi   do  chøc, c¸ nh©n  ® øng         tªn tæ  chøc  iÓnl∙m xingiÊy phÐp. tr         3. Tæ     chøc,c¸ nh ©n    Êy ph Ðp  Ón l∙m cña  ícngoµitr bµy  ¹i    xingi   tri     n    ng  t  ViÖt Nam   öi hå  ¬    Þ  Êp  Êy  Ðp  n   ¬    g   s ®Ò ngh c gi ph ®Õ c quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ     th«ng    ã  Èm  Òn  v¨n ho¸­ tinc th quy theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy  ®Þ ti   13  ch n tr ctr cthêigian dù  nh  í  í      ®Þ khaim¹c  iÓnl∙m Ýt  Êt 15  µy  µm  Öc.   tr     nh   ng l vi H å   ¬  Ò   s ® ngh Þ   Ê p  Êy  Ð p  Ón l∙m  å m:  c gi ph tri   g a)  V¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Êp  Êy  Ðp  Ón l∙m  c gi ph tri   trong ®ã     â    êi   ghir tªnng   tæ  chøc,tªntr Ónl∙m,néidung,quy     i         m«,  êigian,®Þa  iÓ m   iÓnl∙m; th     ® tr   b)  Th  m êi ho Æc  v¨n b¶n ký k Õt víi ®èi t¸c íc ngoµi v Ò  viÖc     n triÓn l∙m  ña  íc ngoµitr b Çy  ¹i Öt Na m;   c n    ng  t  Vi   c)  Ò   ¬ng  éi dung, b¶n  Õt k Õ   ng  µy, danh  ô c   Ön  Ët, §c n    thi   tr b   m hi v  tµiliÖu triÓn l∙m;       d) C¸c      v¨n b¶n  ã    c liªnquan  Õ n   Öc  chøc  Ón l∙m: ® vi tæ  tri     ­  îp  ng  H ®å thuª ®Þ a   iÓ m,  Õ u   µ  a   iÓ m   ña  êi xin  Êy   ® n l ®Þ ® c ng   gi   ph Ðp  Ón l∙m  tri   ph¶icã      v¨n b¶n    Ën  x¸c nh quy Òn  ö  ông; sd   ­ V¨n b¶n  x¸c  Ën  a   iÓ m   Ón  nh ®Þ ® tri l∙m  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y cña  ¬    c quan  ã  È m  c th quy Òn. 4. Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬      c c quan  Êp  Êy  Ð p  Ón l∙m: c gi ph tri    a) Trong  êi h¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ    Ën  å   ¬  th   15  l vi k t khi nh h s ph¶i   xem   Ðt,cÊp  Êy  Ð p;  x  gi ph trong  Êy  Ð p    â:Tªn  êi tæ  gi ph ghi r   ng   chøc, tªn    triÓn l∙m, néi dung, thêigian, ®Þ a   i Ó m   chøc  Ón           ® tæ  tri l∙m; tr ng  îp  ê h  kh«ng  Êp  Êy  Ð p  c gi ph ph¶icã    v¨n  b¶n  ãi râ  ýdo; n   l    b)Tr ng  îp  Çn  È m   nh  éi dung  Ón l∙m,ph¶i tr cÇu  È m   ê hc th ®Þ n  tri       ng  th ®Þ nh  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  È m   nh n   th quy Òn qu¶n  ýchuyªn  µnh  Ò   éi l  ng v n  dung  Ón l∙m  ; tri   ®ã c)Theo  âi,   d  gi¸m    ¹t®éng  iÓnl∙m ®ã.  s¸tho   tr    
  8. 8 C h ¬ n g  Iv X ö  l ý vi p h ¹ m  v µ  k hi Õ u n ¹i, è c¸o  t trong h o ¹t ® é n g  tri Ó n l∙m   §i Ò u    ö   ýviph¹m 16. X l     1. Ng êi   ¹t®éng  iÓn l∙m  ã  µnh      ¹m  quy  nh  ¹      ho   tr   c h viviph   ®Þ tiQuy  Õ   ch nµy,tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m  Þ  ö  ¹t  µnh  Ýnh       ch   ®é viph b x ph  h ch theo      c¸cquy ®Þnh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    ãa­   v v¨n h th«ng    tinhoÆc   bÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Thanh    µ  ícv Ò       tranh n   v¨n ho¸­th«ng    ùc hiÖn  Öc  tinth   vi thanh    ö  tra,x lýviph¹m     theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh. lu   h 3. Ng êi®¨ng  ý,cÊp  Ðp, kiÓ m         k  ph   tra,thanh    ¹t®éng  Ón l∙m  ã  traho   tri   c hµnh      ¹m    viviph c¸c quy  nh  ¹i ®Þ t Quy  Õ   µy  ú theo  Ýnh  Êt,møc    ch n tu   t ch   ®é vi ph¹m   Þ   ö  ý kû  Ët, ö  ¹t hµnh chÝnh    b x l   lu  x ph   hoÆc   Þ   b truy cøu    tr¸ch  nhiÖ m   ×nh  ù, n Õ u  ©y  Öth¹iph¶ibåi th ng  h s  g thi         ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. §i Ò u    Õu  ¹i, è c¸o 17. Khi n     t 1. C¸  © n  ã    nh c quy Òn  è c¸o  íic¸c c¬  t  v     quan  µ  íc cã  È m   nh n   th quy Òn  v Ò     µnh      ¹m  c¸c h viviph ph¸p  Ëttrong ho¹t®é ng  Ón l∙m. lu       tri   2.Tæ     chøc,c¸nh©n  ¹t®éng  iÓnl∙m cã  Òn  Õu  ¹ivíi   ©n,    ho   tr     quy khi n     nh c¸   c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   Õt  nh  nh n   th quy v quy ®Þ cho  Ðp, kh«ng  ph   cho  Ðp   ph hoÆc   Õt  nh  ö  ýviph¹m  quy ®Þ x l    trong ho¹t®éng  iÓn l∙m     tr   theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti   luËtkhiÕu  ¹i, èc¸o.   n    t C h ¬ n g  v §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùc    µnh 18. Hi l thih 1. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ch n c hi l   15  k t  k 2.  ô c  C V¨n  ho¸­Th«ng    ¬  ë  tinc s thuéc  é   B V¨n  ho¸­Th«ng    ë  tin,S V¨n ho¸­Th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  µ  chøc, c¸ ¬ v tæ     nh©n  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µy. ch n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản