Quyết định 41/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 41/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH sè 41/2004/Q§­BTC  ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc b∙i bá mét sè ®iÓm  t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do  Bé Tµi chÝnh ban hµnh Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   LuËt   Ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 6   th¸ng 12 n¨m 2002; ­  C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP  ngµy   1  th¸ng   7   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  185/2003/Q§­TTg ngµy 10 th¸ng   9 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ b∙i bá c¸c quy ®Þnh cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc cÊp l¹i,  ®Çu t trë  l¹i tõ  c¸c   kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ n¨m ng©n s¸ch 2004. Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  Vô   trëng Vô Ph¸p chÕ. QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.  B∙i bá mét sè ®iÓm t¹i 13 v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt vµ  2 c«ng v¨n  do Bé  Tµi chÝnh ban hµnh  ®∙ hÕt   hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01/01/2004 theo QuyÕt  ®Þnh sè  185/2003/Q§­TTg   ngµy   10   th¸ng   9   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  b∙i bá  c¸c quy  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc   cÊp   l¹i,   ®Çu   t  trë   l¹i   tõ   c¸c   kho¶n   thu   cña   ng©n  s¸ch   nhµ   níc   tõ   n¨m   ng©n   s¸ch   2004   (cã   danh   môc   kÌm  theo). §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 DANH MôC C¸C V¡N B¶N Cã C¸C §IÓM B∙I Bá (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41/2004/Q§­BTC ngµy 21/4/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT Tªn  Sè, ký hiÖu  Ngµy,  TrÝch   yÕu   néi  Nh÷ng  v¨n  v¨n b¶n th¸ng, n¨m dung ®iÓm b∙i  b¶n ban hµnh bá 1 TT 18TC/CSTC 9/4/1997 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm1  Tµi   chÝnh   ¸p  PhÇn IV dông   thÝ   ®iÓm  cho   khu   vùc   cöa  khÈu Mãng C¸i. 2 TT 08/1998/TT­ 15/1/1998 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  PhÇn V dông   thÝ   ®iÓm  cho   mét   sã   khu  vùc   cöa   khÈu  tØnh L¹ng S¬n. 3 TT 125/1998/TT­ 9/9/1998 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  PhÇn V dông   thÝ   ®iÓm  t¹i   mét   sè   khu  vùc   cöa   khÈu  biªn   giíi   tØnh  Lµo Cai. 4 TT 162/1998/TT­ 17/12/1998 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  Çn III Ph dông   thÝ   ®iÓm  t¹i   mét   sè   khu  vùc   cöa   khÈu  quèc   tÕ   CÇu  Treo,   tØnh   Hµ  TÜnh. 5 TT 02/1999/TT­ 5/1/1999 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  PhÇn B  dông   thÝ   ®iÓm  Môc II t¹i   khu   kinh   tÕ  cöa   khÈu   Méc  Bµi,   tØnh   T©y  Ninh. 6 TT 13/1999/TT­ 3/2/1999 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  Môc C  dông   thÝ   ®iÓm  PhÇn II t¹i   khu   vùc   cöa  khÈu   Hµ   Tiªn  tØnh Kiªn Giang. 7 TT 19/1999/TT­ 9/2/1999 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm 1  BTC tµi   chÝnh   ¸p  Môc C 
  3. 3 dông   thÝ   ®iÓm  PhÇn II t¹i   mét   sè   khu  vùc   cöa   khÈu  tØnh Cao B»ng. 8 TT 130/1999/TT­ 10/11/1999 Híng   dÉn   chÕ   ®é  TiÕt b  BTC tµi   chÝnh   ¸p  iÓm 3.1  ® dông   thÝ   ®iÓm  PhÇn II t¹i  khu vùc cöa  khÈu   Bê   Y   ­Ngäc  Håi,   tØnh   Kom  Tum. 9 TT 46/2000/TT­ 24/5/2000 Híng   dÉn   c¬   chÕ  ®iÓm 1  BTC ®Çu t ph¸t triÓn  PhÇn II c¬   së   h¹   tÇng  khu vùc däc  ®êng  14 thÞ x∙ §å S¬n  vµ  huyÖn C¸t H¶i  thµnh   phè   H¶i  Phßng. 10 TT 29/2001/TT­ 8/5/2001 Híng   dÉn   mét   sè  ®iÓm 1  BTC c¬  chÕ  tµi chÝnh  Çn III Ph ¸p   dông   t¹i   khu  vùc   thÞ   trÊn   D­ ¬ng   §«ng,   huyÖn  Phó   Quèc   tØnh  Kiªn Giang. 11 TT 59/2001/TT­ 17/7/2001 Híng   dÉn   thi  ®iÓm I  BTC hµnh   chÝnh   s¸ch  Çn III Ph tµi   chÝnh   ¸p  dông cho c¸c khu  kinh tÕ  cöa khÈu  biªn giíi. 12 TT 83/2001/TT­ 4/10/2001 Híng   dÉn   thùc  ®iÓm 4  BTC hiÖn viÖc xö  lý,  PhÇn II s¾p   xÕp   l¹i   nhµ  ®Êt thuéc së  h÷u  nhµ  níc trªn ®Þa  bµn thµnh phè  Hå  ChÝ Minh. 13 TT 16/2002/TT­ 8/2/2002 Híng   dÉn   chÕ   ®é  ®iÓm C  BTC tµi   chÝnh   ¸p  Môc II dông t¹i Khu th­ ¬ng m¹i Lao B¶o,  tØnh Qu¶ng TrÞ. 14 CV 13692/TC­ 16/12/2002 CÊp   l¹i   thuÕ   vµ  Toµn bé NSNN sö   dông   tiÒn  thuÕ   ®îc cÊp l¹i  ®Ó   ®Çu   t  c¬   së  h¹  tÇng khu c«ng 
  4. 4 nghiÖp   §iÖn   Nam  ­ §iÖn Ngäc tØnh  Qu¶ng Nam. 15 CV 1786/TC­NSNN 20/5/1998 CÊp   l¹i   sè   thu  Toµn bé phÝ  c¶ng vô  C¶ng  §µ N½ng.
Đồng bộ tài khoản