Quyết định 41/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 41/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 41/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 01 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ THAM QUAN DANH LAM TH NG C NH, DI TÍCH LNCH S , CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 60/2007/NQ-H ND ngày 17/7/2007 c a H i ng nhân dân t nh Bình Thu n v danh m c và m c t i a các lo i phí, l phí trên a bàn t nh Bình Thu n; Th c hi n Công văn s 288/H ND-CTH ngày 25/5/2009 c a Thư ng tr c H ND t nh; Theo ngh c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa trên a bàn t nh Bình Thu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 72/2003/Q -UBBT ngày 30/10/2003 c a UBND t nh Bình Thu n v vi c ban hành quy nh v thu Phí tham quan danh lam, th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa trên a bàn t nh Bình Thu n.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành QUY NNH V CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ THAM QUAN DANH LAM TH NG C NH, DI TÍCH LNCH S , CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2009/Q -UBND ngày 01/7/2009 c a UBND t nh Bình Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích thu phí Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa là kho n thu nh m m c ích bù p m t ph n ho c toàn b chi phí v b o qu n, tu b , ph c h i và qu n lý i v i danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa ó. i u 2. Ph m vi i u ch nh Vi c thu Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa ư c áp d ng t i các danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa thu c S Văn hóa, Th thao và Du l ch và UBND các c p qu n lý trên a bàn t nh Bình Thu n (theo danh m c quy nh t i Bi u m c thu phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa trên a bàn t nh). i u 3. i tư ng ch u phí, ơn v thu phí 1. i tư ng ch u phí là cá nhân tham quan t i các danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa quy nh t i i u 2 Quy nh này (tr các i tư ng ư c mi n n p phí quy nh t i i u 4 Chương II c a Quy nh này).
  3. 2. ơn v thu phí là các ơn v do UBND các c p giao trách nhi m thu Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa trên a bàn. Chương II CH MI N N P, M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG TI N PHÍ i u 4. Mi n thu Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa i v i tr em dư i 6 tu i. i u 5. M c thu Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa: theo Bi u m c thu phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hóa trên a bàn t nh ban hành kèm theo Quy nh này. i u 6. Qu n lý và s d ng ti n phí 1. Toàn b s ti n thu phí ư c n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan thu phí m t i Kho b c Nhà nư c. T tài kho n này, s ti n thu phí ư c phân ph i và s d ng như sau: a) Trích 40% t ng s ti n phí thu ư c l i cho cơ quan thu phí và dùng chi cho các n i dung sau: - Chi tr ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công, theo ch lao ng hi n hành cho lao ng tr c ti p thu phí; - Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí như: chi phí in n, thanh toán ch ng t thu cho cơ quan thu , v t tư, nhiên li u; - Chi phí duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên và nh kỳ các phương ti n ph c v cho công tác thu phí; - Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí trong ơn v . M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và qu phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Kho n trích l i này không ph n ánh vào ngân sách Nhà nư c và ư c xác nh là ngu n thu s nghi p c a cơ quan thu phí. S ti n ư c trích l i cho t ch c thu ư c ph n nh theo dõi vào s sách k toán c a ơn v thu phí và s d ng chi cho n i dung nêu trên. b) S ti n còn l i sau khi trích l i ơn v thu phí (60%) n p y , k p th i vào ngân sách Nhà nư c và ư c i u ti t 100% cho c p ngân sách tr c ti p thu. S ti n này dùng bù p chi phí tôn t o l i các khu di tích, u tư xây d ng cơ s h t ng, t ch c l h i t i di tích ph c v nhu c u tham quan, du l ch. 2. Hàng năm, cơ quan thu phí ph i l p d toán thu, chi g i cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính, thu cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n "T m gi
  4. ti n phí" ki m soát chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Cơ quan thu phí ph i quy t toán s thu, chi hàng năm theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch ,s ti n thu phí ư c trích chưa chi trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. UBND các c p và ơn v thu phí có trách nhi m qu n lý và s d ng theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương III CH NG T THU PHÍ, TRÁCH NHI M C A ƠN VN THU PHÍ VÀ CƠ QUAN THU i u 7. Ch ng t thu phí Biên lai thu phí do cơ quan thu th ng nh t phát hành. Cơ quan thu phí ph i l p và giao biên lai thu phí cho i tư ng n p phí theo úng quy nh hi n hành v ch phát hành, qu n lý và s d ng n ch thu . i u 8. Cơ quan thu phí có trách nhi m 1. Th c hi n vi c công khai và tr l i ch t v n v ch thu phí. Hình th c công khai: a) Niêm y t nh ng v trí thu n l i i tư ng n p phí d nh n bi t. N i dung niêm y t: tên phí, i tư ng thu c di n n p phí, i tư ng thu c di n mi n, gi m n p phí, m c thu, ch ng t thu, th t c thu, n p phí; b) Thông báo công khai văn b n quy nh m c thu phí. 2. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày trư c khi b t u thu phí theo Quy t nh này ph i ăng ký v i cơ quan thu v lo i phí, a i m thu, ch ng t thu và vi c t ch c thu (M u s 1, ban hành kèm theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính). nh kỳ hàng tháng ph i kê khai s ti n thu phí và n p t khai cho cơ quan thu ch m nh t trong 20 ngày tháng ti p theo. ơn v thu ph i th c hi n kê khai y các n i dung theo bi u m u quy nh (M u s 01/PHLP, ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính) và ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u kê khai. 3. Th c hi n vi c thu phí theo úng i tư ng, m c thu quy nh t i Quy nh này. 4. Cơ quan thu phí m tài kho n t m gi ti n phí t i Kho b c Nhà nư c a phương nơi thu theo dõi, qu n lý ti n phí. nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n (tùy theo s ti n phí thu ư c nhi u hay ít, nơi thu phí xa hay g n Kho b c Nhà nư c), ơn v thu phí ph i n p toàn b s ti n ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n "T m gi ti n phí" (n u s ti n phí thu ư c vào các ngày th 7, ch nh t, ngày l thì ph i n p vào ngày làm vi c u tiên c a tu n k ti p) và ph i theo dõi, h ch toán kho n thu này theo ch k toán hi n hành.
  5. 5. Th c hi n ch k toán và quy t toán s ti n thu phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c: a) M s sách k toán theo dõi, ph n ánh y s thu, s trích, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí; b) Qu n lý, s d ng biên lai thu và các ch ng t k toán có liên quan theo úng ch qu n lý n ch , ch ng t quy nh; c) Th c hi n quy t toán phí theo năm dương l ch. Th i h n n p h sơ quy t toán năm cho cơ quan qu n lý và cơ quan thu ch m nh t không quá 90 ngày k t ngày 31/12 c a năm quy t toán phí theo bi u m u quy nh (M u s 02/PHLP, ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính). Quy t toán phí ph i ph n ánh y toàn b s ti n phí ã thu; s ti n ư c trích l i; s ti n ph i n p, ã n p; s ti n còn ph i n p ho c n p th a. ơn v thu phí có trách nhi m n p s ti n phí còn thi u vào ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 90 ngày k t ngày 31/12 c a năm quy t toán phí. S ti n phí n p th a tính n th i i m quy t toán ư c kh u tr vào s ph i n p kỳ ti p sau. ơn v thu phí ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u quy t toán phí, n u ơn v c tình báo cáo sai tr n n p, gian l n ti n c a ngân sách Nhà nư c, thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cung c p y tài li u, s sách, hóa ơn, ch ng t k toán liên quan n vi c qu n lý phí theo yêu c u c a cơ quan thu và các cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 9. Cơ quan thu có trách nhi m 1. Hư ng d n, ôn c các ơn v thu Phí th c hi n vi c kê khai, thu, n p, m s sách, ch ng t k toán và quy t toán phí theo úng quy nh pháp lu t v phí, l phí và các quy nh c th t i Quy nh này. 2. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, thu, n p và quy t toán phí; x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n v th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p phí vào ngân sách Nhà nư c, ch m s k toán, qu n lý s d ng và lưu gi ch ng t thu phí. 3. C c Thu t nh ch u trách nhi m t ch c in n, phát hành, qu n lý ch ng t thu phí theo quy nh v qu n lý n ch c a B Tài chính; b o m cung c p k p th i, y ch ng t ph c v cho công tác thu c a các ơn v thu phí. Chương IV X LÝ VI PH M i u 10. T ch c, cá nhân không n p ho c n p không s ti n phí thì ngoài vi c ph i tr s ti n phí theo m c quy nh t i Quy nh này, còn b ph t ti n theo quy nh c a pháp lu t. Vi c x lý vi ph m ph i theo úng trình t th t c pháp lu t quy nh. M i trư ng h p thu ti n ph t ph i c p biên lai thu ti n ph t cho ngư i n p ti n (lo i biên lai do B Tài chính phát hành) và ph i ghi úng s ti n ã thu.
  6. i u 11. ơn v , cá nhân thu phí vi ph m ch thu, n p ti n phí, ti n ph t; ch kê khai, n p phí vào ngân sách Nhà nư c; ch k toán và quy t toán phí thì b x lý theo Pháp l nh Phí, l phí và các quy nh pháp lu t hi n hành có liên quan. Chương V GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 12. T ch c có quy n khi u n i, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v phí và l phí. i u 13. T ch c, cá nhân n p phí không ng ý v i quy t nh thu phí, có quy n g i ơn khi u n i n t ch c, cá nhân thu phí trong th i h n 30 ngày, k t ngày n p phí. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i, ngư i khi u n i ph i th c hi n quy t nh thu phí. i u 14. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, t ch c, cá nhân thu phí ph i gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i b ng văn b n. N u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a ơn v mình thì ph i chuy n ơn khi u n i ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong vòng 10 ngày, k t ngày nh n ơn khi u n i. i u 15. Trư ng h p quá th i h n quy nh t i i u 14 mà không ư c gi i quy t ho c ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì ngư i khi u n i có quy n ti p t c khi u n i v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Chính ph v khi u n i ho c kh i ki n t i tòa án. Chương VI T CH C TH C HI N i u 16. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh thêm i tư ng thu phí ho c nh ng v n c n i u ch nh, ơn v thu phí k p th i ph n ánh v i các phòng, ban ch c năng c a huy n, th xã, thành ph t ng h p, tham mưu UBND các huy n, th xã, thành ph trình UBND t nh (thông qua S Tài chính) xem xét ban hành quy nh s a i, b sung cho phù h p. Trong th i gian chưa có quy nh s a i, b sung c a UBND t nh thì v n ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
  7. BI U M C THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM TH NG C NH, DI TÍCH LNCH S , CÔNG TRÌNH VĂN HÓA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2009/Q -UBND ngày 01/7/2009 c a UBND t nh Bình Thu n) M c thu S Tên danh lam, th ng c nh, di tích l ch s , ơn v qu n lý ( ng/l n/ngư i) TT công trình văn hóa Ngư i l n Tr em S Văn hóa, Th 1 Di tích l ch s Tháp Po Sah Nư 5.000 2.000 thao và Du l ch Khu trưng bày xương cá voi - ình V n UBND thành ph 2 5.000 2.000 Th y Tú Phan Thi t UBND huy n 3 Khu di tích l ch s C Th ch t Bình Th nh 3.000 1.000 Tuy Phong
Đồng bộ tài khoản