Quyết định 4108/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 4108/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4108/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4108/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4108/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU CÔNG VIÊN MŨI ÈN VÀ KHU NHÀ Ô THN T I PHƯ NG PHÚ THU N, QU N 7 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 2131/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chung qu n 7, thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 5665/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 7, thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Công ty C ph n i Trư ng Sơn t i văn b n s 023/GTS- T ngày 19 tháng 6 năm 2009; văn b n s 027/TT- TS ngày 10 tháng 8 năm 2009 v vi c th m nh phê duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t t l 1/2000 D án Công viên Phú Thu n (Công viên Mũi èn ) t i phư ng Phú Thu n, qu n 7; văn b n s 1469/UBND-QL T ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 7 v vi c th m nh phê duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Công viên Phú Thu n (Công viên Mũi èn ) do Công ty C ph n i Trư ng Sơn làm ch u tư và ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 2363/SQHKT-QHC ngày 18 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t t l 1/2000 khu Công viên Mũi èn và khu nhà ô th t i phư ng Phú Thu n, qu n 7 v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ thuy t minh Nhi m v quy ho ch chi ti t 1/2000 do Công ty TNHH Xây d ng Ki n trúc Mi n Nam l p). 1. V trí gi i h n khu t quy ho ch: - V trí: thu c phư ng Phú Thu n, qu n 7 - Qui mô di n tích: 121,9ha - Ph m vi ranh gi i:
  2. + Phía ông giáp sông Nhà Bè + Phía Tây giáp ư ng ào Trí hi n h u và ranh t các d án c a các công ty: Công ty TNHH Khánh Hà, Công ty D u th c v t... + Phía Nam giáp sông Nhà Bè và ranh d án c a các công ty, doanh nghi p s n xu t... + Phía B c giáp sông Sài Gòn và r ch Bà Bư m. 2. V m c tiêu án: - Xác nh tính ch t, ch c năng, qui mô, t ch c không gian ki n trúc và các ch tiêu quy ho ch ki n trúc phù h p xây d ng d án công viên ph c v a d ng v tham quan, vui chơi gi i trí, ngh dư ng cho ngư i dân và khách du l ch trong nư c, qu c t . - m b o vi c phát tri n ô th khu v c d án và các khu v c k c n thu c phư ng Phú Thu n theo úng quy ho ch ư c phê duy t, ng th i ng b v h t ng k thu t, h t ng xã h i và c nh quan môi trư ng. - T o cơ s pháp lý u tư xây d ng, qu n lý t ai và môi trư ng c nh quan theo quy ho ch ư c phê duy t. 3. V tính ch t ch c năng: 3.1. Khu ch c năng công viên: - Là m ng cây xanh t p trung phù h p v i quy ho ch chung qu n 7. - Tính ch t là công viên sinh thái - du l ch - văn hóa - gi i trí - công c ng (d ng công viên a ch c năng). Trong ó tính ch t du l ch, vui chơi gi i trí nh m ph c v nhu c u a d ng v tham quan, vui chơi gi i trí, ngh dư ng cho ngư i dân và khách du l ch trong nư c, qu c t . 3.2. Khu ch c năng ô th : ư c t ch c thành ơn v m i v i y các h ng m c công trình d ch v c p ơn v như: trư ng m m non, ti u h c, trung h c cơ s , y t , văn hóa, hành chính, thương m i, các d ch v ph c v dân cư trong ơn v ; Trong khu dành m t t l nh t nh cho yêu c u tái nh cư và công trình công c ng c p qu n như giáo d c, y t … và qu nhà xã h i theo quy nh c a Lu t Nhà và Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . Riêng v h ng m c b n tàu khách qu c t 50.000 GRT ư c xem là t công trình u m i h t ng k thu t ph c v c p thành ph và ư c tính toán cân i v qui mô t và các h ng m c xây d ng theo yêu c u c a ngành giao thông v n t i. 4. V ch tiêu quy ho ch - ki n trúc:
  3. 4.1. i v i khu công viên: V phân b s d ng t: + T ng di n tích t nghiên c u quy ho ch là: 85ha, trong ó có ph n t xây d ng b n tàu khách qu c t 50.000 GRT là 4,6ha (t m tính). Ph n t nghiên c u quy ho ch chi ti t khu công viên chi m 75% qu t còn l i chia ra như sau: - t khu thương m i - d ch v : ≤ 25% - t khu công viên chuyên , công viên công c ng: ≥ 60% - t giao thông - b n bãi: ≤ 15% V các ch tiêu quy ho ch: +M t xây d ng g p t i a c a toàn khu công viên: 21% + T ng cao kh ng ch t i a: 35 t ng + H s s d ng t t i a c a toàn khu công viên: 1,1, trong ó: - i v i khu ph c v : ≤ 2,6 - i v i khu tri n lãm văn hóa: ≤ 1,2 - i v i khu công viên công c ng: ≤ 0,05 - i v i khu công viên chuyên : ≤ 0,25 - i v i khu khách s n - bán l : ≤ 7,2 (Trong quá trình nghiên c u thi t k án, khi l a ch n gi i pháp b c c ch c năng, t ch c không gian ki n trúc gi a các khu ch c năng theo hư ng liên hoàn, phù h p v i các công năng s d ng công trình, các h s s d ng t t i các khu ch c năng trong công viên ư c cân i bù tr trên cơ s v n m b o h s s d ng t chung là 1,1). Riêng i v i các ch tiêu quy ho ch ki n trúc c a b n tàu khách qu c t 50.000 GRT t i khu v c công viên Phú Thu n liên quan n các n i dung quy ho ch xây d ng chuyên ngành: v qui mô, công su t thông quan, nhu c u hành khách, t c ng, c u c ng, vũng quay tàu, lu ng tàu... c n ư c xác nh c th hơn khi l p h sơ quy ho ch chi ti t g i C c Hàng h i Vi t Nam t ng h p, trình B Giao thông v n t i xem xét gi i quy t. 4.2. i v i khu ô th : + T ng di n tích : 36,9ha + Dân s d ki n: 14.500 ngư i
  4. + Ch tiêu t dân d ng: 25 - 28 m2/ngư i, trong ó: - t : 12 - 16 m2/ngư i - t công trình công c ng: 2 - 4 m2/ngư i - t công viên cây xanh: 2 - 3 m2/ngư i - t giao thông : 6 - 9 m2/ngư i + T l phân b s d ng t: - t : 45 - 60% - t công trình công c ng: 8 - 15% - t công viên cây xanh: 8 - 12% - t giao thông : 20 - 30% +M t xây d ng chung toàn khu: ≤ 40% + T ng cao xây d ng: - i v i nhà bi t th - liên k vư n: 1 - 3 t ng - i v i nhà chung cư t i a: 30 t ng + H s s d ng t: - i v i khu v c t xây d ng nhà bi t th - liên k vư n : ≤ 1,8 - i v i khu v c t xây d ng nhà chung cư: ≤ 5 (trư ng h p khi ch n gi i pháp thi t k có kh i b s d ng cho m c ích các ti n ích ph c v cư dân s ư c c ng thêm h s c c b cho công trình t 1 - 1,5; hư ng t ch c không gian khu theo mô hình khu ô th m i, trong ó: t l t xây d ng nhà chung cư chi m kho ng 60 - 75% t và t l nhà bi t th - liên k vư n kho ng 25 - 40%). Ngoài ra t l t xây d ng nhà chung cư (thương m i - tái nh cư) ph i xác nh rõ hơn theo nhu c u và phù h p v i yêu c u t ch c không gian ki n trúc ô th c a khu v c. i v i các công trình d ch v khác, các công trình có ch c năng h n h p, h s s d ng t i v i các ô ch c năng này khi l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c d a vào m i tương quan gi a m t xây d ng và t ng cao, kho ng lùi công trình, m b o theo các quy nh trong QCXDVN 01:2008/BXD c a B Xây d ng. + Ch tiêu h t ng k thu t: - Ch tiêu c p i n sinh ho t:1.500 - 2.000 KWh/ng/năm
  5. - Ch tiêu c p nư c sinh ho t:180 - 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu thoát nư c th i:180 - 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu rác th i:1 - 1,2 kg/ngư i/ngày êm - Ch tiêu thông tin liên l c:1 line/4 ngư i 5. T ch c không gian: V trí khu t thu n l i v c nh quan sông nư c, là mũi t gi a 2 sông Nhà Bè và sông Sài Gòn, do v y v t ch c không gian c n ư c nghiên c u theo hư ng b c c mãng xanh công viên ph n tam giác phía mũi t. Các h ng m c công trình mang tính d ch v , thương m i có th nghiên c u khu v c trung tâm, g n tr c chính phía ư ng ào Trí ho c khu v c giáp r ch Bà Bư m, tuy nhiên có lưu ý t o kho ng không gian m cho ch c năng ch o là khu công viên t p trung. Riêng v ch c năng khu ô th : trên cơ s ph i h p v i án quy ho ch chi ti t 1/2000 khu dân cư phư ng Phú Thu n ã ư c y ban nhân dân qu n 7 nghiên c u, hư ng b c c ư c d a theo các khu ch c năng chuy n i, mang tính quy c m nh m thu n l i v t ch c h t ng xã h i, h t ng k thu t (h n ch hư ng b c c phân tán). 6. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: Trên cơ s xác nh các ch tiêu liên quan v t l phân b s d ng t, các ch tiêu v quy ho ch ki n trúc, thông s h t ng k thu t..., khi tri n khai l p án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 thì ch u tư có trách nhi m: - Liên h các S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông v n t i và y ban nhân dân qu n 7 ư c xem xét hư ng d n, c p nh t các thông tin liên quan như xác nh qui mô t và các h ng m c u tư xây d ng c a b n tàu khách qu c t và ranh mép b cao r ch Bà Bư m, sông Nhà Bè và sông Sài Gòn theo quy nh như ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph t i văn b n s 1751/UBND- TMT ngày 22 tháng 4 năm 2009. - Liên h Công ty B o m An toàn Hàng h i II v a i m di d i Tr m qu n lý lu ng hàng h i trên sông Sài Gòn trong khu Công viên Mũi èn theo như n i dung văn b n ngh s 410/XN 202 ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a Xí nghi p B o m An toàn Hàng h i 202 g i y ban nhân dân thành ph . - M ng lư i h t ng k thu t - giao thông, c p i n, c p thoát nư c, san n n tiêu th y... c a toàn khu công viên và khu ph i ư c n i k t phù h p v i m ng lư i chung c a c khu v c; ngoài ra có lưu ý n t ch c v n hành c a b n tàu khách qu c t liên quan n t ch c không gian chung c a khu v c. i u 2. Trên cơ s n i dung Nhi m v quy ho ch chi ti t t l 1/2000 khu Công viên Mũi èn và khu nhà ô th t i phư ng Phú Thu n, qu n 7 ư c duy t: - Giao y ban nhân dân qu n 7 và S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n ơn v l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 kèm Quy nh v qu n lý quy ho ch chi
  6. ti t xây d ng theo úng Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph nh m th c thi các d án xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t. - Giao S K ho ch và u tư thành ph , y ban nhân dân qu n 7 và các ngành liên quan ki m soát các lo i hình u tư vào khu v c l p d án này phù h p theo m c tiêu, lo i hình kinh doanh cũng như các ho t ng ph c v chung trên a bàn qu n 7 và c a thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Công ty C ph n i Trư ng Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản