Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mã ngân hàng trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  412/2002/Q§­N H N n   n n g µ y  25 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò   Ö c ba n   µ n h  m ∙   g © n  h µ n g   vi h n trong  Ö   h th è ng thanh to¸n ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  n thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ¹t®éng  ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña      to¸nv c c¸cTæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 59/2000/Q§­ NHNN2   µy  ng 22/02/2000  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  ®è Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   Ö   èng  ng©n   ®Þ v h th M∙  hµng,Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íccã  ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n   µng  b  n   m t  ti  h Nhµ   íc®Ó   ùctiÕp giao dÞch  n   tr       thanh to¸n. ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 309/2002/Q§­NHNN   µy  ng 09/04/2002  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch thanh    iÖn   to¸n® töli   ©n  µng;   ªnng h ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C C«ng  Ö     äc  ©n  µng, ngh Tin h Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Cho  Ðp  ö  ông  é  ng©n  µng  îc x©y  ùng  ph sd b M∙  h ®  d theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 59/2000/Q§­NHNN2   µy  ng 22/02/2000 cña  èng  c    Th ®è NHNN   cho  Ö   èng  h th thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnng h §i Ò u 2. Trªn c¬  ë  c¬    s M∙  b¶n  ∙  îc cÊp, giao  ôc  ®®    C C«ng nghÖ     tin häc  ©n   µng  µ  Ng h r so¸t, i chiÕu     ®è danh s¸ch c¸c thµnh    µ  n  Þ  µnh     viªnv ®¬ v th viªn®¨ng  ý    k tham    Ö   èng  gia h th thanh    iÖn  ö li   ©n  µng, cÊp    to¸n ® t   ªnng h   bæ sung  ®¬n  Þ  M∙  v cßn  Õu. thi
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng, Côc  ëng  ôc  V¨n    tr C C«ng  Ö     äc  ©n   ngh Tin h Ng hµng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  h Nh n     ph tr     ¬ v Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n chÞu    tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản