Quyết định 415/1998/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 415/1998/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 415/1998/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung hoạt động của Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 415/1998/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  415/1998/Q§­N H 5   T n g µ y  08­12­1998 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  n éi d u n g  h o ¹t  é n g   vi ® c ñ a n g © n  h µ n g  liªn o a n h  t¹iVi Ö t N a m  d   Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è    cø    tæ  td s 02/1997/QH10  c«ng  è  ¹  Önh  b ti l sè 01/L­CTN   µy  th¸ng 12  ng 26    n¨m 1998  ña  ñ   Þch  íc Céng  µ    éi c Ch t n  ho x∙ h   chñ Ngh Üa  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10 c«ng  è   b t¹ lÖnh  è    i s 01/L­CTN   µy  th¸ng12  ng 26    n¨m  1998  ña  ñ  Þch  ícCéng  µ   c Ch t n  ho x∙héichñ  Üa  ÖtNam;    ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 189/H§BT  µy  th¸ng 6  ng 15    n¨m 1991  ña  éi  cH ®ång  é   ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ) ban  µnh     ph   h Quy  Õ     ch chinh¸nh  ©n  µng   ng h nícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam;    ng h li   ho   t i   ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ©n  µng  µ      ®Ò ngh c V tr V c¸c Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   îc phÐp  Ën  Òn  öi h li   ho   tiVi   ®  nh ti g   kh«ng  ú  ¹n  k h b»ng  ng  Öt Nam   ña    ©n  µ ngêi ViÖt Nam   µ  ®å Vi   c c¸ nh l      v ph¸p   nh©n  µtæ  l   chøc  Öt Nam   Vi   kh«ng  ã  c quan  Ö   Ýn  ông  íi ©n  µng  èi®a   htd v  ng h t  b»ng 100%   èn  iÒu  Ö  ña  ©n   µng  ªndoanh, vµ  Ën  Òn  öicã  ú  v® l c Ng h li     nh ti g   k h¹n b»ng  ng  Öt Nam   ña  i t ng kh¸ch hµng  µy  èi®a  ®å Vi   c ®è  î     n t   b»ng  50%   èn  v ®iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ªndoanh. l c Ng h li   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  ®Þ n c hi l   15  k t  k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 1  Quy Õt  nh  µy  Þ  û  á. ®Þ n b hu b §i Ò u 3. Ch¸nh  V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V C¸c  ©n   µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   íc   h   tr c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n   ViÖt Nam,    Tæng  Gi¸m  c    ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam   ®è c¸c Ng h li   ho   ti    chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản