intTypePromotion=1

Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
82
lượt xem
1
download

Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  418/1998/Q§­N H N N 7  n g µ y 11  ® n th¸ng  12 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c S ö a  ® æ i,  b æ  s u n g   é t s è  ® i Ó m  t¹i h « n g    08/1998/TT­N H N N 7   m  T t n g µ y  30 th¸ng 9 n¨ m  1998 h í ng d É n  thi µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h  173/1998/Q§­  h T T g  n g µ y 12  th¸ng 9 n¨ m  1998  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  bé; C¨n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  cø  3  ®Þ s 232/1998/Q§­TTg  µy  ng 1/12/1998  Ò   v viÖc  öa  æi  s® kho¶n  vµ  §iÒu  Quy Õt  nh  è  1  2  1  ®Þ s 173/1998/Q§­TTg  µy  ng 12/9/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Üa  ô  vµ  Òn    Th t   ph v ngh v b¸n  quy mua  ¹itÖ  ngo   cña  êic  ólµtæ  Ng   tr     chøc; X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi; l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Söa  æi,    ® bæ sung  ét  è  iÓ m   ¹  m s® t iTh«ng   08/1998/TT­ t NHNN7   µy  ng 30/9/1998  íng  Én    µnh  h d thih Quy Õt  nh   ®Þ 173/1998/Q§­TTg  ngµy  12/9/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ      Th t   ph nh sau: 1.1Söa  æi  iÓ m   phÇn  cña  ® ® A  IV  Th«ng   t08/1998/TT­ NHNN7     nh sau: “A.Ngh Üa  ô    ¹itÖ  õc¸cnguån      v b¸n ngo   t     thu v∙ng lai  : 1.§èivíi ÷ng  ån    ∙    nh  µv∙ng lai kÓ   õkhingo¹itÖ  õ      nh ngu thu ® x¸c®Þ l      t    :   t  nguån  thu  v∙ng    îc ghi cã  µo  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ña  chøc  lai®     v t   ti g     c tæ  (bao  å m     g Tæ chøc  kinh tÕ  µ      v Tæ chøc    î nhuËn  ã  Üa  ô  phil  i c ngh v b¸n  ¹i ngo   tÖ quy  nh  ¹  iÓ m     phÇn    ña  ®Þ ti® 1, 2  IIc Th«ng    t 08/1998/TT­NHNN7,  ©n   Ng hµng  ¬im ë  tµikho¶n  ã  n     c tr¸chnhiÖ m     mua ngay  80%   è  ¹itÖ  i víi   s ngo   ®è     Tæ chøc kinh  Õ   k hoÆc   100%   i  íitæ  ®è v   chøc    î nhuËn  µ    ã  µo  µi phi l i  v ghi c v t   kho¶n  ng  Öt  ®å Vi Nam   ña  chøc. Trêng  îp  chøc  c tæ    h tæ  b¸n  ¹itÖ    ngo   cho Ng ©n  µng  îcphÐp  h ®  kh¸c th×  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     Quy Õt  ®Þ ti  5, 6  ®Þnh  µy. n Trong  êng  îp,tæ  tr h   chøc  ã  ån    c ngu thu v∙ng lai    ph¶ib¸n theo quy  nh        ®Þ cha  ë   µikho¶n  ng  Öt  m t  ®å Vi nam   ¹  ©n   µng, Ng ©n   µng  îc phÐp  ù t iNg h   h ®  t  ®éng  ë   µikho¶n  ng  Öt Nam   m t  ®å Vi   cho  chøc    ùc  Ön  tæ  ®Ó th hi mua   ngay  ngo¹itÖ.   2.  èi víinh÷ng  ån  §   ngu thu  a  ch x¸c  nh   îc lµ nguån  ®Þ ®    v∙ng      laihay nguån  thu kh«ng  ph¶i b¸n theo quy ®Þnh  t¹ phÇn  II cña  Th«ng  t i I   08/1998/TT­NHNN7:  Ó   õ ngµy  ¹itÖ  îc ghi cã  µo  µikho¶n  Òn  öi k t  ngo   ®     v t   ti g   cña  chøc,Ng ©n   µng  ã  tæ    h c tr¸chnhiÖm   Ých ngay    tr   80%   è  ¹itÖ  i víi s ngo   ®è    
  2. 2 tæ chøc kinh tÕ  µ    v 100%   i víitæ  ®è     chøc    î nhuËn  phil   i sang  µikho¶n  t  “qu¶n  lývµ  ÷ hé",®ång  êith«ng    gi     th   b¸o ngay cho  chøc  Õt trong 3  tæ  bi     (ba)ngµy    lµm  Öc  Õp theo tæ  vi ti     chøc  ph¶ixuÊt tr×nh c¸cchøng  õchøng         t  minh  è  ¹i s ngo   tÖ    îclµnguån    thu ®     thu kh«ng  ph¶ib¸n    theo quy  nh    ®Þ cho  ©n  µng. Ng h a. Trong  êih¹n  (ba) ngµy  µm  Öc  Ó     th   3    l vi k trªn,n Õu   chøc    tæ  chøng  minh  îc nguån  ®  thu kh«ng ph¶i b¸n    theo quy  nh  ¹  Çn  I ña  ®Þ ti ph II c Th«ng   t 08/1998/TT­NHNN7   ×  ©n   µng  ã  th Ng h c tr¸chnhiÖ m   chuyÓn    ¹ ngay  è      tr¶l i   s ngo¹itÖ    µo  µikho¶n  Òn göicña  chøc.   ®ã v t   ti     tæ  b. Sau  êih¹n  (ba)ngµy  µm  Öc  Ó     th   3    l vi k trªn, chøc    tæ  kh«ng  ùc hiÖn  th   nghÜa  ô  v b¸n  ¹itÖ  ña  ×nh   ngo   c m hoÆc   kh«ng chøng minh  îc nguån    ®  thu kh«ng ph¶ib¸n  ×  ©n   µng  îc thùc hiÖn    th Ng h ®    mua  ngay  è  ¹itÖ    µi s ngo   trªnt   kho¶n  "qu¶n  ývµ  ÷hé". l   gi   3. §èivíi è  ¹itÖ  õ nguån          ngo   t   s thu v∙ng lai ña  êic  ólµtæ     c Ng   tr     chøc  ∙ ® chuyÓn  µo  µikho¶n  v t  “qu¶n  ývµ  ÷ hé” tr cngµy  l   gi     í   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùc,trong thêih¹n  (ba)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy        3    l vi k t   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùc,tæ    chøc  ã c tr¸chnhiÖ m   Êt tr×nh      xu   c¸c chøng  õ chøng  t  minh cho  ©n   Ng hµng  îcphÐp  Ò   ån    ®  v ngu thu kh«ng  ph¶ib¸n.   Trêng  îp  chøc  h tæ  chøng  minh  îc nguån  ®  thu kh«ng ph¶i b¸n,Ng ©n       hµng  îc phÐp  ã  ®  c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn    ¹ cho  chøc  è  ¹itÖ  .  tr¶ l i   tæ  s ngo   ®ã Sau  êih¹n  (ba)ngµy  µm  Öc  ãi trªn,n Õu  chøc  th   3    l vi n     tæ  kh«ng chøng  minh  ® îc nguån  kh«ng    thu  ph¶ib¸n  ×  ©n   µng  ùc hiÖn    th Ng h th   mua  ngay  è  ¹i s ngo   tÖ  . ®ã 4.Ng ©n  µng  îcthùc hiÖn        h ®    tr¶l∙b»ng  ¹itÖ  i víi ¹itÖ    µi i ngo   ®è     ngo   trªnt   kho¶n  “qu¶n  ý vµ  ÷ hé”,theo    Êt  Òn  öi do  ©n   µng  l   gi     l∙ su ti g   Ng i h quy  nh.  ®Þ Thêi gian    x¸c  nh       i Ýnh  õ  µy  Òn  îc trÝch  ®Þ ®Ó tr¶ l∙ t   t ng ti ®   sang  µikho¶n  t  “qu¶n  ývµ  ÷hé” ®Õ n   µy  ¹itÖ  îcb¸n cho  ©n  µng  l   gi     ng ngo   ®     Ng h hoÆc   ¹itÖ  ngo   ® îcchuyÓn    ¹vµo  µi   tr¶l   i t kho¶n  Òn göicho  chøc. ti     tæ  5. K Ó   õ ngµy    t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc,c¸c tæ  ®Þ n c hi l     chøc  Õu  giao n b¸n    ngay  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶i b¸n    theo  quy  nh   ®Þ cho  ©n   µng  Ng h kh«ng ph¶i lµ    Ng ©n   µng  îc phÐp  ¬i tiÕp  Ën  ån  h ®  n  nh ngu thu  ×  chøc  ã  th tæ  c tr¸chnhiÖm     xuÊt tr×nh hîp ®ång       mua   ngo¹itÖ  ícngµy  b¸n    tr   hoÆc   µo  µy  ¹itÖ  îc v ng ngo   ®   ghicã  µo  µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  ¬itiÕp nhËn  ån    v t  ti       i h n    ngu thu. Ng ©n   µng  Õp  Ën  h ti nh c¨n  trªn hîp  ng  cø    ®å mua  b¸n giao ngay    ®Ó chuyÓn  è  ¹itÖ  ña  chøc  s ngo   c tæ  cho  ©n  µng  ý  Õt  îp ®ång  Ng h kk h  mua  ¹i ngo   tÖ giao ngay.Ng ©n  µng  ∙  ý  Õt  îp ®ång      h ®kk h  mua  ¹itÖ  ngo   giao ngay  ã    c tr¸ch  nh Ö m   mua  ngay  è  ¹itÖ  µy. s ngo   n 6.§èivíi îp ®ång        h mua    ú  ¹n: b¸n k h a. C¸c  îp ®ång    h  mua  kú  ¹n  ¹itÖ  õ nguån    b¸n  h ngo   t   thu v∙ng lai    ph¶ib¸n    theo quy  nh, ®∙  ý  Õt  ÷a Ng ©n  µng  íi chøc  ícngµy  ®Þ   k k gi   h v  tæ  tr   Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùc® îcphÐp  Õp tôcthùc hiÖn  c hi l     ti       mua  ngo¹itÖ  b¸n    theo  îp ®ång  h  kú  ¹n ®∙  ý  h   k cho  ©n  µng. Ng h Trêng  îp Ng ©n  µng  h  h mua  ¹itÖ  ngo   theo hîp ®ång     mua    ¹itÖ  ú  b¸n ngo   k h¹n kh«ng  ph¶i lµ Ng ©n   µng  Õp  Ën  ån     h ti nh ngu thu  v∙ng    ×  chøc  ã  laith tæ  c tr¸chnhiÖm   Êt tr×nh hîp ®ång    xu      mua  ngo¹itÖ  ú  ¹n  µo  ícngµy  b¸n    k h v tr   hoÆc   vµo  µy  ¹itÖ  îc ghi cã  µo  µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  ¬i tiÕp  ng ngo   ®     v t   ti g   i Ng h n  nhËn  ån  ngu thu.
  3. 3 Ng ©n   µng  Õp  Ën  h ti nh c¨n  trªnhîp  ng  cø    ®å mua  b¸n    ®Ó chuyÓn  è  s ngo¹itÖ cña  chøc     tæ  cho  ©n  µng  ý  îp ®ång  Ng h kh  mua  ¹itÖ  ú  ¹n víi   ngo   k h     tæ chøc.Ng ©n   µng  ý  Õt  îp ®ång    h kk h  mua   ¹itÖ  ú  ¹n  ã  ngo   k h c tr¸chnhiÖ m     mua   ngay  è  ¹itÖ  µy  s ngo   n theo ®óng  êih¹n ®∙  ý  Õt.   th     k k b. K Ó   õ ngµy    t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc,c¸c hîp ®ång  ®Þ n c hi l       mua   kú  b¸n  h¹n  ¹itÖ  õ nguån  ngo   t   v∙ng    laiph¶ib¸n    theo quy  nh  ÷a c¸c tæ  ®Þ gi     chøc  kinh  tÕ  íic¸c Ng ©n   µng  v    h ph¶iphï hîp  íithêih¹n      v    thanh to¸n cña  îp  ng  Êt   h ®å xu   khÈu  hoÆc   Þch  ô  íiníc ngoµi ®Ó   ¶m   d v v      ® b¶o  ån  ngu thu  v∙ng    Ò   µi laiv t   kho¶n  ña  chøc  îcb¸n ngay  c tæ  ®   cho  ©n  µng. Ng h Tæ  chøc  kinh tÕ  ã    c tr¸chnhiÖ m   Êt tr×nh hîp ®ång    xu      mua  ngo¹itÖ  b¸n    kú  ¹n  µ  îp ®ång  Êt khÈu  hµng    h vh  xu     ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cho  ©n   µng  ¬i Ng h n  tiÕp  Ën  ån  nh ngu thu.Ng ©n   µng  Õp  Ën    h ti nh c¨n  trªn thêih¹n  îp  ng  cø      h ®å mua    ¹itÖ  ú  ¹n    b¸n ngo   k h ®Ó chuyÓn  è  ¹itÖ  ña  chøc  s ngo   c tæ  cho  ©n  µng  Ng h mua  theo  îp ®ång  h  mua  kú  ¹n.Ng ©n  µng  b¸n  h   h mua theo  îp ®ång  h  mua    b¸n kú  ¹n  ã  h c tr¸chnhiÖm     mua  ngay  è  ¹itÖ  µy  s ngo   n theo  ng  êih¹n  ∙  ý  ®ó th   ®k kÕt.” 1.2.Bæ     sung  iÓ m   phÇn    ña  ® 4  VII c Th«ng   08/1998/TT­ t NHNN7     nh sau: “C¸c Ng ©n   µng  îc phÐp  ã    h ®  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  vµo  èingµy  µm  c¸o  cu   l viÖc  cho  ©n   µng  µ   íc(Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  l    t h th   mua   ¹itÖ  ña  µn  Ö   èng  ©n  µng  ngo   c to h th ng h trong  µy  ng theo  É u   M b¸o    c¸o ®Ýnh  Ìm. k M Éu  b¸o c¸o  nh  Ìm  ®Ý k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay  Õ  É u   th m b¸o    c¸o ®Ýnh   Ìm  k C«ng  v¨n 924/CV­NHNN7   µy  ng 7/10/1998  Ò   Öc  v vi b¸o  c¸o  ×nh  t h×nh  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  ®Þ 173/1998/Q§­TTg  µy  ng 12/9/1998  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ.” ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 3:  ñ  ëng    ô     ôc, Ch¸nh  Th tr c¸c V , C   V¨n phßng, Ch¸nh    thanh    tra thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Ng h Nh n   ®è Ng h Nh n     ph   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  ªndoanh, ®è     h th m  h li     Ng ©n   µng    Çn,  h cæ ph Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi trong  ¹m    Ng h n    ph vi chøc  n¨ng  ña  × nh   Þu  cm ch tr¸ch nhiÖ m   chøc, híng  Én,  iÓn khai thùc  Ön    tæ    d tr     hi Quy Õt  nh  µy. ®Þ n B¸o c¸o t × nh h × n h  m u a  n g o ¹i t Ö  t õ n g u å n     thu v∙ng lai   c ñ a  g êi c  tró lµ  æ  ch øc n t (Ng µ y                      th¸ng            n¨m                     ) K Ýnh  öi  © n   µng  µ   ícViÖt  g :Ng h Nh n   Nam  (Vô    Qu¶n  ýngo¹ihèi) l        Fax:04    8268789
  4. 4 Tªn  ©n  µng    Ng h b¸o c¸o: Sè  iÖn  ¹i ® tho : 1.B¶ng  è  Öu   s li                ¬n  Þ:USD              § v   Tæ   chøc Sè     NT mua trong Sè    a  µo  µi Sè    µikho¶n    NT ® v t   dt   ngµy kho¶n “qu¶n  ývµ  “qu¶n  ývµ  ÷ l  l   gi   gi÷hé” trong ngµy      hé” 1.    Tæ chøc kinh  tÕ 2. Tæ     chøc    î phil   i nhuËn. 2.Nh÷ng  íng m ¾ c     v  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.        Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è  (Ký    µ  ng  Êu)   tªnv ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2