Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 418/2000/Q -NHNN7 Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 418/2000/Q -NHNN7 NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2000 V I TƯ NG CHO VAY B NG NGO I T C A CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Căn c vào ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1918/VPCP ngày 17/5/2000 c a Văn phòng Chính ph v m r ng i tư ng cho vay ngo i t trong nư c; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý ngo i h i, QUY T NNH i u 1- T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i (sau ây g i là T ch c tín d ng) ư c cho khách hàng là ngư i cư trú vay b ng ngo i t i v i các i tư ng sau: 1- Cho vay thanh toán cho nư c ngoài ti n nh p khNu hàng hoá và d ch v ph c v ho t ng s n xu t, kinh doanh c a khách hàng. 2- Cho vay các d án u tư theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3- Cho vay các d án s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu có th trư ng xu t khNu. 4- Cho vay dư i hình th c chi t kh u b ch ng t xu t khNu. 5- Cho vay tr n nư c ngoài trư c h n n u kho n vay nư c ngoài ã ư c T ch c tín d ng trong nư c b o lãnh và có các i u ki n sau: D án u tư, phương án s n xu t kinh doanh, d ch v s d ng kho n vay này ang ư c th c hi n có hi u qu ; kho n vay n m trong h n tr n ; Doanh nghi p có kh năng tr n ; vay tr n nư c ngoài trư c h n t ư c các i u ki n vay v n thu n l i hơn ho c ti t ki m ư c chi phí so v i vay v n nư c ngoài.
  2. 6- Cho vay i v i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2- Các kho n vay b ng ngo i t , khách hàng s d ng thanh toán v i nư c ngoài (thanh toán ti n nh p khNu hàng hoá, d ch v ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh, ph c v nhu c u tài chính c n thi t c a ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài và tr n nư c ngoài), n u s d ng trong nư c khách hàng bán l i cho chính T ch c tín d ng cho vay phù h p v i m c tiêu, quy nh v qu n lý ngo i h i. i u 3- T ch c tín d ng khi cho vay các i tư ng quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ph i th c hi n úng các quy nh t i Quy ch cho vay c a T ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh v qu n lý ngo i h i. i u 4- Căn c vào các quy nh t i Quy t nh này, Quy ch cho vay c a T ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trên cơ s ngu n v n ngo i t c a mình, T ch c tín d ng ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c th v vi c cho vay nh ng i tư ng k trên phù h p v i i u ki n, c i m và i u l c a mình. i u 5- Vi c cho vay b ng ngo i t ngoài các i tư ng quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ph i ư c s ch p thu n trư c b ng văn b n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 6- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có liên quan trái v i Quy t nh này. i u 7- Th trư ng các ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (giám c) các T ch c tín d ng và khách hàng vay v n c a T ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Dương Thu Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản