Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  418/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y 21  th N th¸ng 9 n¨ m  2000 V Ò   è i tî ng ch o   ® vay b» n g   n g o ¹i Ö  c ñ a   t c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  v  h    qu¶n  ýcña    é, c¬  l  c¸cB   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­ C¨n    µo    Õn    cø  v ý ki chØ   o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  ®¹ c Th t Ch ph t i v¨n b¶n  è  s 1918/VPCP  µy  ng 17/5/2000  ña  c V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ò   ë   éng  i t ng  Ch ph v m r ®è  î cho  vay  ¹itÖ  ngo   trongníc;   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u 1­    Tæ chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi(sau  y   td ®  ho   ngo     ®© gäilµTæ      chøc  Ýn  ông) ® îccho  td    kh¸ch hµng  µngêic  óvay    l    tr   b»ng  ¹itÖ  ngo   ®èi víi   i t ng sau:     ®è  î   c¸c 1­ Cho vay    ®Ó thanh to¸n cho  íc ngoµi tiÒn  Ëp  Èu  µng    n    nh kh h ho¸  µ  v dÞch  ô  ôc  ô  ¹t®éng  v ph v ho   s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c kh¸ch hµng.   2­ Cho    vay    ù    u    c¸cd ¸n ®Ç ttheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     c Th t   ph 3­ Cho    vay    ù    c¸c d ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  µng  Êt khÈu  ã  Þ  êng  xu     h xu   c th tr xuÊtkhÈu.   4­ Cho    vay  íi ×nh  d  h thøc chiÕtkhÊu  é      b chøng  õxuÊtkhÈu. t    5­ Cho    vay      î nícngoµitr ch¹n  Õu  ®Ó tr¶n       í  n kho¶n vay  ícngoµi®∙  îc n   ®  Tæ  chøc  Ýn  ông  td trongnícb¶o    µ  ã      iÒu kiÖn     l∙nhv c ®ñ c¸c®   sau:Dù     u     ¸n ®Ç t  ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô  ö  ông  , ph ¸n  xu       vsd kho¶n vay  µy  ang  îc n® ®  thùc hiÖn  ã  Öu    c hi qu¶;kho¶n    vay n»m  trong h¹n tr¶nî;Doanh        nghiÖp  ã    c kh¶ n¨ng    î;vay      î níc ngoµi tr c h¹n  t ® îc c¸c ®iÒu  Ön  tr¶ n   ®Ó tr¶ n       í  ®¹       ki vay  èn  v thuËn  îh¬n  l i hoÆc   ÕtkiÖm  îcchiphÝ  víi ti   ®   so    vay  èn  ícngoµi. v n  6­ Cho vay  i  íingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi ®è v      ® l vi c th   ën     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u    kho¶n  b»ng  ¹itÖ,kh¸ch hµng  ö  ông    2­ C¸c  vay  ngo       sd ®Ó thanh  to¸nvíi ícngoµi(thanh to¸ntiÒn nhËp  Èu  µng    Þch  ô  ôc  ô  ¹t      n        kh h ho¸,d v ph v ho   ®éng  s¶n  Êtkinh doanh,phôc  ô  xu       v nhu  Çu  µichÝnh  Çn  Õtcña  êilao c t  c thi   ng     ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi vµ    î níc ngoµi), Õu  ö  ông  ® l vi c th   ën     tr¶n      n sd trong níckh¸ch hµng  l¹ cho  Ýnh         b¸n    i ch Tæ chøc  Ýn  ông  td cho  vay  ï hîp víi ph       m ôc    tiªu,quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u 3­ Tæ  chøc  Ýn  ông    td khi cho vay    i  îng  c¸c ®è t quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  1  Quy Õt  nh nµy  ®Þ   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti   ch cho vay  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è     kh¸ch hµng    ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 284/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 25/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícvµ    n   c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u    4­ C¨n  vµo    ®Þnh  ¹i Õt  nh  µy,Quy  Õ     cø  c¸c quy  t  Quy ®Þ n  ch cho vay  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  µng  td ®è v   h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 284/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 25/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícvµ    ¬  ë  ån  èn  ¹itÖ  ña  ×nh,    n   trªnc s ngu v ngo   c m Tæ chøc  Ýn  ông    td ban hµnh      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  ô  Ó  Ò   Öc  v c th v vi cho  vay  ÷ng  i t ng nh ®è  î   kÓ     ïhîp víi iÒu  Ön,® Æc   iÓ m   µ  Òu  Ö  ña  × nh. trªnph       ® ki   ® v §i l c m §i Ò u    Öc  5­ Vi cho  b»ng  ¹itÖ  µic¸c ®èi îng  vay  ngo   ngo     t quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÒu  cña  1  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ph¶i® îc sù  Êp  Ën  íc b»ng  b¶n  ña      ch thu tr   v¨n  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  6­  ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ      c¸c quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ã  ªnquan    íi ®Þ c Ng h Nh n     c li   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  7­ Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   ®èc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng; ¬  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông  µ  v kh¸ch  µng  h vay  èn  ña    v c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản