Quyết định 4188/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 4188/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4188/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4188/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------------- S : 4188/QĐ-UBND TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S CÔNG THƯƠNG THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a Giám đ c S Công Thương thành ph H Chí Minh t i T trình s 2502A/TTr-VP ngày 24 tháng 8 năm 2009 và T trình s 31/TTr-ĐA30 ngày 27 tháng 8 năm 2009 c a T phó T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a S Công Thương thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. S Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên c p nh t đ trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, S Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này ho c th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Công Thương, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
  2. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản