intTypePromotion=1

Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  42/2003/Q§­N H N N   n n g µ y 13  th¸ng 01 n¨ m   2003 v Ò  c h ¬ n g   × nh h µ n h  ® é n g   tr h éi  h Ë p  kinh t Õ  q u è c t Õ   n trong  Ü nh v ù c  g © n  h µ n g l n thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­C¨n  LuËt ng©n  µng  µ   ícngµy    cø    h Nh n   12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu, tæ    v  h v c c   chøc  ña  é,  cB c¬  quan  ngang  é; B  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 37/2002/Q§­TTg  µy  ng 14/3/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ   Ò   ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  Ýnh   ñ   ùc  Ön  ph v ch tr h ®é c Ch ph th hi NghÞ   quyÕt sè  NQ/TW   ña  é  Ýnh  ÞvÒ   éinhËp    07­ c B Ch tr   h   kinh tÕ  èc  Õ;   qu t ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V quan  Ö   èc  Õ. h qu t   quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ¬ng  ×nh  µnh  ®Þ n Ch tr h ®éng  Ò   éinhËp  vh  kinhtÕ  èc  Õ    qu t trong lÜnh  ùc  ©n  µng.   v ng h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k  §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng,thñ tr ng    n  Þ  ªnquan  éc ng©n       ë c¸c®¬ v li   thu   hµng  µ   íc,Gi¸m  c  äc  Ön  ©n  µng, Gi¸m  c  Nh n   ®è H vi ng h   ®è Chi  nh¸nh  ©n   ng hµng    c¸ctØnh,thµnh  è  Þu    ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh. ®Þ
  2. 2 c h ¬ n g  tr × nh h µ n h  ® é n g  h é i n h Ë p  kinh t Õ  q u è c t Õ  trong l Ü nh  v ù c n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 42/2003/Q§­NHNN   ngµy 13/1/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n § Ó   µnh  Õ  ñ  ng  gi th ch ®é trong tiÕn tr×nh héinhËp, theo    Çn           tinhth NghÞ   quyÕt  NQ/TW   ña  é   Ýnh  Þ vÒ   éinhËp  07­ c B Ch tr   h   kinh tÕ  èc  Õ,ViÖt Nam     qu t     cÇn ph¶ix©y  ùng  ét  Ö   èng  ©n  µng  a   ¹ng  Ò   ×nh    d m h th ng h ®d vh thøc,cã      uy tÝn  íikh¸ch hµng, cã  v      kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh,ho¹t®éng  ã  Öu     c hi qu¶, an  µn,   to   cã kh¶  n¨ng  huy  ng  èth¬n    ån  èn  ®é t  c¸c ngu v trong x∙ héivµ  ë   éng  u         m r ®Ç t ®¸p øng  nhu  Çu  ña  ù  c c s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc;®Èy   ho¸,hi ®¹     n  m¹nh  c«ng    o  ¹o®éi  ò  bé  ©n  µng  ÷ng  µng  Ò   Ýnh  Þ, t¸c®µ t   ng c¸n  ng h v v v ch tr   tinhth«ng    nghiÖp  ô  ©n  µng  µ    v ng h v c¸c nghiÖp  ô  ªnquan,tËn  ông  ètc¸c v li     d t    thµnh  ùu  Ò   t v c«ng  nghÖ  th«ng    µnh  ¹o ngo¹ing÷, cã    tin,th th       t¸cphong  c«ng  nghiÖp  µ  luËtcao,gãp  Çn  ©ng  v kØ      ph n cao  Öu  Êt lao ®éng  hi su     trong ngµnh    ng©n  µng. h V Ò   ¹t®éng  éinhËp, ng©n  µng  µ  íc(NHNN)  ∙    nh  äng ho   h    h nh n   ® x¸c ®Þ tr   t©m   µ lµm  ètchøc  l  t  n¨ng  idiÖn  ña  Ýnh  ñ  Öt Nam   ¹    chøc  ®¹   c Ch ph Vi   t i tæ  c¸c tµichÝnh  Òn tÖ  èc  Õ,tranh thñ tèi a  ù  ç  î ña    chøc  µy,ph¸t   ti   qu t         s h tr  ® c c¸ctæ  n   tr Ón m èi  i  quan  Ö   îp t¸csong  ¬ng  h h   ph trong ®ã   ã  Öc  iÓn khaithùc hiÖn    c vi tr       HiÖp  nh  ¬ng  ¹i ViÖt M ü,  ó  äng c«ng    éi nhËp  èc  Õ  µ    ®Þ th m    ch tr   t¸ch   qu t v khu vùc trongc¸ctæ      chøc  kinhtÕ  a  ¬ng      ® ph nh ASEAN,  APEC,  O …   WT Ch ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  µnh  ©n  µng  tr h ®é c ng ng h nh»m   iÓn  tr khai thùc     hiÖn  ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  ch tr h ®é c Ch ph th   NghÞ   Õt  vÒ   quy 07  héinhËp    kinhtÕ  èc  Õ    qu t bao  å m   néidung  Ýnh  g 7    ch sau  y: ®© ­C«ng      t¸cth«ng    tin,tuyªntruyÒn;   ­X ©y  ùng,söa  æi,bæ     d   ®   sung  ph¸p luËt;   ­Hoµn  Ön chiÕn îctæng  Ó  Ò   éinhËp    thi   l  th v h   kinh tÕ  èc  Õ;   qu t ­ X ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    d c ch ch s¸ch tµichÝnh  Òn  Ö, n©ng     ti t   cao kh¶ n¨ng  c¹nh tranh;   ­§µ m     ph¸n gianhËp  O;    WT ­§µo  ¹onguån  ©n  ùc;   t  nh l ­ M ë   éng  Þ  êng, tranh thñ ®Ç u    µ  î óp  ü  Ëtcña    ícvµ   r th tr      tv tr gi k thu   c¸c n   c¸ctæ    chøc  èc  Õ. qu t I. « n g  t¸c  C  th«ng tin,  tuyªn truy Ò n Tæ  chøc tuyªn truyÒn,gií thiÖu    ñ  ¬ng  Ýnh      i c¸c ch tr ch s¸ch cña    §¶ng  µ  v nhµ  íc,c¸c th«ng    Õn  n   tin,ki thøc  Ò   éi nhËp  v h  kinh tÕ  èc  Õ    qu t trong NHNN     nãiriªngvµ  Ö   èng  ©n  µng  ãichung,® a    éidung  µy  µo  ¬ng      h th ng h n    c¸c n   n v ch tr×nh gi¶ng  ¹y cña  äc  Ön  ©n   µng, tæ    d  H vi Ng h   chøc    éc  éith¶o  µ    c¸c cu h   v qua c¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng    êib¸o ng©n  µng…,  ¹osù  Ën    ti   tin®¹   nh th     h t   nh thøc  ®Çy    µ  èng  Êt trong ngµnh  òng    ®ñ v th nh     c nh trongx∙héi     
  3. 3 II. © y  d ù n g, s ö a ® æ i, b æ  s u n g  p h¸p lu Ë t (2003­2 0 06)  X Träng  ©m   t trong c«ng    éi nhËp  ña  µnh  ©n  µng    t¸ch   c ng ng h trong nh÷ng    n¨m  í  µ tiÕp  ôc  iÓn  t il   t tr khai thùc  Ön  Öp  nh   ¬ng  ¹i ViÖt  ü   µ    hi Hi ®Þ th m  Mv chuÈn  Þ  b cho  Öc  m   vi ®µ ph¸n gianhËp  O.    WT ­Ng ©n  µng  µ  íctiÕp tôctiÕn hµnh  µ so¸t, i chiÕu      h nh n        r     ®è c¸cquy  nh   ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  Öt Nam   Ò   ¹t®éng  ©n  µng  íi   éidung,    h c Vi   v ho   ng h v  n   c¸c   tho¶  Ën  thu trong c¸c hiÖp  nh     ®Þ song  ¬ng  µ  a  ¬ng  ∙  ý  Õt.Trªn c¬  ph v ® ph ®kk     së    ×nh Ch Ýnh  ñ  Õn  Þ  íi èc  éiban  µnh  íic¸cv¨n b¶n    ®ã tr   ph ki ngh v   Qu h   h m      quy ph¹m  ph¸p  ËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ïhîp víi   nh  Õ   lu   ti   v ho   ng h ph       ®Þc¸c ch cña  O   µ    chøc  WT v c¸c tæ  kinh tÕ,th ng  ¹i quèc  Õ  µ   Öt Nam      ¬ m   t m Vi   tham    gia; söa  æi, bæ   ®   sung  µ  iÒu  v® chØnh  hoÆc     á    b∙ib c¸c v¨n  b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  luËt, ¬  Õ   Ýnh    ch ch c s¸ch kh«ng  ïhîp víi     ph       cam   Õt  èc  Õ  µ   Öt Nam   c¸c k qu t m Vi   ®∙,®ang    tho¶ thuËn    tham  gia. ­ T¨ng  êng    c khu«n  khæ   ph¸p lýcho  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông     ho   c c¸ctæ  td (TCTD), thiÕtlËp  Ö   èng  ¸nh    ©n  ¹      h th ® gi¸,ph lo iTCTD   theo    Èn  èc  tiªuchu qu tÕ,®¶m     b¶o    Öt Nam   ã  Ó  ®Ó Vi   c th tham    y    µo    chøc  gia ®Ç ®ñ v c¸ctæ  kinh tÕ    quèc  Õ  µ  t v khu  ùc v tronglÜnh  ùc  µichÝnh  µ  ©n  µng.   v t  v ng h ­ X ©y  ùng  ¬  Õ     d c ch qu¶n  ýngo¹ihèitheo  íng tù do      l     h     ho¸ c¸c giao  Þch d v∙ng  ,kiÓm   lai  so¸tcã  ùa  än  ã    l ch c giao  Þch  µikho¶n  èn. X ©y   ùng  Ö   d t  v  d h thèng    Ön  c¸c bi ph¸p  Óm  ki so¸tchu    chuyÓn  èn  èc  Õ  Æc   Öt lµ vèn  v qu t ® bi     ng ¾n  ¹n,kiÓm     î nícngoµi,kiÓm     µ  ¹n  Õ   èi®a  Öc  ö  ông  h  so¸tn       so¸tv h ch t   vi s d ngo¹itÖ        trªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   III.H o µ n  thi Ö n c hi Õ n lî c t æ n g  th Ó     v Ò  h é i n h Ë p  kinh t Õ  q u è c t Õ  (2003) X ©y  ùng  Õn îctæng  Ó  Ò   éinhËp  èc  Õ,trong ®ã     nh   d chi l   th v h   qu t     x¸c ®Þ râ vµ  ô  Ó  étr×nh héinhËp,c¸cmøc    c th l         cam  Õt  i víi õng lo¹ tæ  k ®è     t     chøc  i kinh  tÕ  èc  Õ    nh  íng  qu t ®Ó ®Þ h cho  tiÕn  ×nh  éi nhËp  c¶  tr h  kinh tÕ  èc  Õ  ña    qu t c ngµnh  ©n  µng.Trªn cë  ë  Õn îc®ã   ©y  ùng  Õ   ¹ch n©ng  ng h     s chi l   x d k ho   cao    søc c¹nh  tranh cña  Ö   èng    h th TCTD   Öt Nam   Vi   trong  Þ  êng  éi ®Þa   òng    th tr n  c nh trªntr ng  èc  Õ.   ê qu t IV. © y  d ù n g  c ¬  c h Õ , c h Ý n h  s¸ch t µi h Ý n h  ti Ò n t Ö, n © n g  c a o   X  c k h ¶ n¨ng c ¹ nh tranh TiÕp  ôc® æi  íivµ  µnh m¹nh    Ö   èng  t  m  l   ho¸ h th TCTD   nh»m     nh  Òn  æn ®Þ ti tÖ,kiÓm    ¹m    so¸tl ph¸t, ç  î   iÓn kinh tÕ,t¹othuËn  îcho      tr  h ph¸ttr       l i c¸c TCTD   éi h  nhËp  èc  Õ. qu t 1.§èivíi      NHNN  (2003   ­2005)  ­ §æi  íi chÝnh  m  s¸ch  Òn  Ö  ti t theo  íng  Ën  ông    h v d c¸c c«ng  ô  Ýnh  c ch s¸ch gi¸ntiÕp,hoµn  Ön thÞ  êng  ë;      thi   tr m
  4. 4 ­ Hoµn  Ön  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt ®ång  éitÖ  µ  ¹itÖ    thi c ch ® h l∙su   i n   v ngo   theo  ­ h íng tùdo    ã  ù  iÒu  Õtgi¸ntiÕp cã  Öu      ho¸ c s ® ti       hi qu¶  ña  µ   íc; c Nh n ­ X ©y  ùng  ¬  Õ     d c ch thanh    ïhîp víi to¸nph       th«ng  Ö  èc  Õ,hiÖn  iho¸ l qu t   ®¹     h Ö   èng  th thanh  to¸n,h Ö     th«ng  th«ng    µichÝnh, ®¶m   tint     b¶o  cho  Ö   èng  h th TCTD   ¹t®éng  toµn,hiÖu  ho   an    qu¶,n©ng    cao  kh¶ n¨ng  gi¸m s¸t; ­X ©y  ùng  Ö   èng    d h th c¶nh    ím; b¸o s ­C¬   Êu  ¹h Ö   èng    c l   th i thanh   tra, gi¸m    s¸tTCTD; ­ LËp  ¬ng  ×nh vÒ   éi nhËp    ¹ng    ch tr   h   trªnm Internet®Ó   Ëp  Ëp    c nh th«ng  tintµichÝnh,tiÒn tÖ.        2.§èivíi Ö   èng        th h TCTD   (2003­ 2005) Cñng  è  µ  ¬  Êu  ¹    chøc  Ýn  ông  cvcc li c¸c tæ  td nh»m   µnh  ¹nh  l m ho¸  Ö   h thèng  µichÝnh,ng©n  µng,®¸p  t    h   øng    Çu  yªu c c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ho¸,hi ®¹     ®Êt  íc;n©ng  n  cao  kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh  vÒ   c¶  n¨ng  ùc tµichÝnh, tr×nh    l     ®é c«ng  Ö   òng    ngh c nh n¨ng  ùcqu¶n  ý®Ó   ã  Ó  ñ  ng  l  l  c th ch ®é tham    éinhËp  gia h   kinh tÕ  èc  Õ.ChuyÓn  Þch  µ  ë   éng  ¬  Êu  vÒ   ñng  ¹ vµ  Êtl   qu t   d vm r c c c¶  ch lo i ch  ­   îng  cung  øng    Þch  ô  µichÝnh  c¸c d v t  theo  íng  ùa    h d trªncung  Çu  Þ  êng  c th tr ®Ó     c¸cTCTD   ù chñ  ¬n  t  h trong viÖc    Õt  nh    ra quy ®Þ kinh doanh,tùchÞu       tr¸ch   nhiÖ m,  ù t×m  Õm   t  ki kh¸ch  µng  µ  ©ng  h vn cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng,  ã    ho   c kh¶ n¨ng  ¹nh tranhtrong níc,trongkhu  ùc  µ    Õ  í . c         v v trªnth gi i     èivíi ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc(NHTMNN) a) §     Ng h th m  n  ­ Lµnh  ¹nh    µichÝnh  ña      m ho¸ t   c c¸cNHTM N N     ¬  ë  ¬  Êu  ¹nî,lµm  trªnc s c c l     i s¹ch b¶ng  ©n  i tµis¶n,¸p dông    Ön    c ®è        c¸c bi ph¸p  ng¨n  õa    ng ph¸tsinh nî xÊu     míi; ã  Ön    bi ph¸p gi¶i c     Õt c¸ckho¶n  î®Ç u    µ  quy     n  tv cho  vay kh«ng  Öu  hi qu¶; ­ T¸ch  ¹t®éng  Ýn  ông  Ýnh    ho   td ch s¸ch kháic¸c NHTM N N        chuyÓn  giao   nhiÖ m  ô  µy  v n cho  ©n  µng  Ýnh  ng h ch s¸ch x∙héithùc hiÖn;        ­Hoµn  Ön quy  ×nh cho    thi   tr   vay,thñ tôcvµ  iÒu  Ön     ® ki cho  vay  ïhîp víi ph       nhiÒu  µnh  Çn  th ph kinh tÕ,chó  äng cho     tr   vay  chung  µ  µih¹n phïhîp víi   vd         chu kú  ù  d ¸n; ­  Ëp  T trung  iÓn khai dù  vÒ   Ön  i ho¸  tr     ¸n  hi ®¹   c«ng  nghÖ   ©n  µng. ng h   TiÕn  í¸p dông      Èn  Õ     èc  Õ; t    i c¸ctiªuchu k to¸nqu t ­§µo  ¹ovµ  o  ¹ol¹®éi ngò    t   ®µ t       i qu¶n  ývµ    l   viªnchøc    c¸cNHTMN N.     èivíi ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  b) §     Ng h th m   ph (NHTMCP) §Æt  yªu  Çu  ic¬  Êu  chøc  µ  Èn  ùc   ra  c t¸  c tæ  v chu m qu¶n  ý ®èi  íic¸c l  v    NHTM CP,  ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  ÷ng  ©n  µng  µy  Ön  iho¸ c«ng  Ö   nh ng h n hi ®¹     ngh vµ  o  ¹on©ng  ®µ t   cao  ×nh ®é   tr   qu¶n  ý,tham    ã  Öu  l  gia c hi qu¶  µo  Þ  êng  v th tr tiÒn  Ö  t thø  Êp, nghiÖp  ô  icÊp  èn  µ  Ö   èng  c  v t¸  v v h th thanh  to¸n cña  ©n     ng hµng  µ   íc,cô  Ó: Nh n   th ­ S ¾ p   Õp  ¹ h Ö   èng      x l i th   c¸c NHTM CP;    Ó gi¶ith hoÆc   nhËp  ét  è  s¸p  ms NHTM CP   Õu  Ð m; y k ­ Lµnh  ¹nh    µichÝnh  ña      m ho¸ t   c c¸c NHTM CP     ¬  ë  ¬  Êu  ¹ nî qu¸ trªnc s c c l       i h¹n; ­ C¬   Êu  ¹ tæ    c l   chøc,® Æc   Ötlµc¸c bé  Ën  i   bi       ph qu¶n  ýrñiro,qu¶n  ýtµi l      l    s¶n  î,tµis¶n  ã,gi¸m    µ  Óm    éibé,qu¶n  ývèn  µ  u  . n    c  s¸tv ki to¸nn     l  v ®Ç t
  5. 5 V . § µ m  p h¸n gia n h Ë p  W T O Trªn c¬  ë  Õn îc tæng  Ó  Ò   éinhËp    s chi l   th v h   kinh tÕ  èc  Õ  ña  µnh    qu t c ng ng©n  µng, x©y  ùng  ¬ng    m   h   d ph ¸n ®µ ph¸n  trong lÜnh  ùc  Þch  ô  µichÝnh    vd v t  ng©n  µng  Èn  Þ  h chu b cho   c¸cphiªn®µ m     ph¸n gianhËp  O,  íi ôc         WT v m tiªu®Ò ra lµvµo     n¨m  2005. VI. µ o  t¹o n g u å n  n h © n  l ù c   § X ©y  ùng  Õn îc®µo  ¹ovµ    iÓn nguån  ©n  ùcchung  µ  µi d chi l   t   ph¸ttr   nh l  vd  h¹n  nh»m   ñng  è  µ  ©ng  c cvn cao  Êt l ng ®éi ngò    é  ©n  µng    ch  î     c¸n b ng h ®ñ n¨ng  lùchéinhËp     kinh tÕ  èc  Õ,v÷ng  µng  Ò   Ýnh  Þ,tinhth«ng    qu t   v v ch tr     nghiÖp  ô  v ng©n  µng  µ    h v c¸c nghiÖp  ô  ªnquan, tËn  ông  ètc¸c thµnh  ùu  Ò   v li     d t    t v c«ng  nghÖ   th«ng    µnh  ¹o ngo¹ing÷, cã    tin,th th       t¸cphong  c«ng nghiÖp  µ  û  Ët v k lu   cao,gãp  Çn  ©ng    ph n cao  Öu  Êtlao®éng  hi su     trong ngµnh  ©n  µng.ChiÕn    ng h   l c nµy  Æc   Öt chó  äng  n   ÷ng  î  ® bi   tr ®Õ nh c¸n  é  ùc tiÕp  b tr   tham gia  µo    v c¸c cuéc  m   ®µ ph¸n,kÝ  Õt  îp ®ång  èc  Õ    k h  qu t hoÆc     Ëp    chøc  a  ­ gianh c¸ctæ  ® ph ¬ng, c¸n  é    b thanh    tragi¸m    µ  bé  s¸tv c¸n  chuyªn  tr¸chlµm    c«ng    t¸cph¸p  Ët lu   quèc  Õ. t VII. ë  r é ng th Þ  tr n g, tranh th ñ ® Ç u  t v µ    M ê trî ó p k Ü  thu Ë t c ñ a c¸c n í c v µ    gi c¸c t æ  c h ø c  q u è c t Õ   TiÕp  ôc cñng  è  µ  t  c v ph¸ttr Ón m èi   i   quan  Ö   îp    íic¸c tæ  h h t¸cv     chøc  µi t  chÝnh  Òn  Ö  èc  Õ    ü   Òn  Ö  èc  Õ  ti t qu t nh Qu ti t qu t (IMF),Ng ©n   µng  Õ  í   h th gi   i (WB), Ng ©n   µng    h ph¸t tr Ón  ©u    (ADB), Ng ©n   µng  u    Ch ©u       i Ch ¸   h ®Ç t ¢u, Ng ©n   µng  u    B ¾c   h ®Ç t ¢u,  ü   Qu OPEC,  ü   WAIT;  èi cïng  Qu KU ph   c¸c  é  B ngµnh  ªnquan  Ëp  li   t trung vµo  Öc  iÓn khaithùc hiÖn      vi tr       c¸c cam   Õt  íiIMF/ k v  WB/ADB   nh»m   y  ®È nhanh  Õn    ùc hiÖn    ù  ®∙  Ý    ti ®é th   c¸c d ¸n  k ®Ó tranh thñ    nguån  èn  v cho  ù s nghiÖp  c«ng  nghiÖp    µ  Ön  iho¸ ®Êt  íc;chó  äng ho¸ v hi ®¹     n  tr   c«ng    éi nhËp  èc  Õ  µ  t¸ch   qu t v khu  ùc  v trong c¸c tæ      chøc  kinh tÕ  a   ¬ng    ® ph nh ASEAN,  APEC,  O …;   µ  WT v trong hîp t¸csong  ¬ng    ©n  µng       ph nh Ng h trung  ¬ng Ph¸p,C¬     quan  óc  Õn hîp     µ    iÓn Ph¸p  x ti     t¸cv ph¸ttr   (PROPARCO),  ©n   Ng hµng  íp    èc  Õ  Ët  h t¸cqu t Nh b¶n  (JBIC),Ng ©n   µng  ü     h M (EXIMBANK), Ng ©n     hµng  ©n  ©n  nh d Trung  èc, Ng ©n   µng  Qu   h trung  ng  µo, Ng ©n   µng  ¬L  h trung ­ ¬ng  Campuchia,  Ng ©n  hµng  quèc gia Cu  Ba, Ng ©n  hµng  trung   ng  ¬ Malaysia, ©n  µng   Ng h trung ¬ng    Iran,Luxembourg…   §ång  êitranh thñ  ån  ç  îkü  Ët cña    chøc  èc  Õ  µ  th     ngu h tr  thu   c¸c tæ  qu t v ng©n  µng  h trung ¬ng    íctrong viÖc    c¸c n     nghiªncøu, thu nhËp       th«ng    tin,kinh  nghiÖ m   ña    íc trong héi nhËp  èc  Õ    m   c c¸c n      qu t nh ®µ ph¸n    Ëp  O …   gia nh WT còng      ×nh hoµn  Ön  Ö   èng    nh qu¸ tr   thi h th v¨n b¶n ph¸p quy    ñng  è  µ      ®Ó c c v ph¸t tr Ónh Ö   èng  chøc  Ýn  ông  ÖtNam. i   th tæ  td Vi                                       
  6. 6 T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   § Ó   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh hµnh  ng  µy, c¸c vô,®¬n  Þ  th   ch tr   ®é n    v sau  y   ã  ®© c nhiÖ m   ô  ©y  ùng  Õ   ¹ch hµnh  ng  ô  Ó  ña  n  Þ  × nh    iÓn vx d k ho   ®é c th c ®¬ v m ®Ó tr   khaithùc hiÖn  Ö m   ô  îc giao.C¸c  Õ   ¹ch  µnh  ng  µy  Çn  µn      nhi v®    k ho h ®é nc ho thµnh  µ  ×nh Thèng  c    þÖt  ícngµy  v tr   ®è phª du tr   28/2/2003. 1­ C«ng      t¸cth«ng    tin,tuyªntruyÒn:   ­ Häc  Ön  ©n  µng  ã  Õ   ¹ch  a  µo  ¬ng  ×nh ngo¹ikho¸ gií   vi ng h c k ho ® v ch tr        i thiÖu c¸ctæ      chøc  kinh tÕ,tµichÝnh  ©n  µng  Õ  ívµ       ng h th gi   khu  ùc  :WT O,  i v nh   ASEAN,  APEC, ASEM,  EU, IMF,WB,    ADB, v.v… ­ V¨n    phßng NHNN   µm  u   èi,phèihîp c¸c ®¬n  Þ  ªnquan, cã  Õ   l ®Ç m       v li    k ho¹ch  chøc    tæ  c¸c buæi  éith¶o  µ  h  v tuyªntruyÒn  éinhËp    h  cho    é  c¸n b NHNN   vµ NHTM. ­ Thêi b¸o  ©n  µng  ã  Õ   ¹ch      ng h c k ho tuyªn truyÒn  éi nhËp    h  qua b¸o  Ý  ch vµ    ¬ng  Ön th«ng    c¸cph ti   tinkh¸c. ­ Trung  ©m     t tuyªn truyÒn    b¸o  Ý  µm  u   èi  ch l ®Ç m thu  Ëp  th th«ng    Ò   tinv héinhËp    kinhtÕ  èc  Õ;   qu t 2­ X ©y  ùng  öa  æi,bæ     d s®   sung  ph¸p luËt   Vô   ph¸p  Õ   ñ  ×lµm  u   èi  èihîp c¸c®¬n  Þ  ªnquan  µ  ch ch tr   ®Ç m ph       v li   r so¸t,   ®Ò   Þ  öa  æi,bæ   ngh s ®   sung      c¸cv¨n b¶n,quy  nh.   ®Þ 3­ Hoµn  Ön chiÕn îctæng  Ó  Ò   éinhËp    thi   l  th v h   kinh tÕ  èc  Õ:   qu t Vô  Õn îcph¸ttr Ónng©n  µng  ñ  ×lµm  u   èi  èihîp c¸c®¬n   chi l     i   h ch tr   ®Ç m ph       vÞ  ªnquan  ùc hiÖn. li   th   4­ X ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    d c ch ch s¸ch tµichÝnh  Òn tÖ,n©ng     ti     cao  kh¶  n¨ng  c¹nh tranh.   ­ Vô   Ýnh    ch s¸ch  Òn  Ö  ñ  ×lµm  u   èi  èihîp    n  Þ  ªn ti t ch tr   ®Ç m ph   c¸c ®¬ v li   quan  chøc  ùc hiÖn    éidung  ªnquan  n   Ýnh  tæ  th   c¸cn   li   ®Õ ch s¸ch tiÒn tÖ.     ­ Vô     ©n  µng  ñ  ×lµm  u   èi  èihîp c¸c ®¬n  Þ  ªnquan    c¸c ng h ch tr   ®Ç m ph       v li   tæ  chøc  ùc hiÖn    éidung  ªnquan  n     ©n  µng  ¬ng  ¹i. th   c¸cn   li   ®Õ c¸cng h th m ­Vô    qu¶n  ýngo¹ihèichñ  ×lµm  u   èi  èihîp c¸c®¬n  Þ  ªnquan  l     tr   ®Ç m ph       v li   tæ  chøc  ùc hiÖn    éidung  ªnquan  n   ¹ihèi. th   c¸cn   li   ®Õ ngo   ­ Thanh    ©n  µng  µ  íc lµm  u   èi  èi hîp    n  Þ  ªn   tra ng h nh n   ®Ç m ph   c¸c ®¬ v li   quan,tæ    chøc  ùc hiÖn    éidung  ªnquan  n   th   c¸cn   li   ®Õ thanh    tra,gi¸m      ¬  s¸tnh c cÊu  ¹ h Ö   èng  l   th i thanh    tra,gi¸m    ©n  µng;x©y  ùng  Ö   èng  s¸tng h   d h th c¶nh    b¸o sím. ­ Côc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng  µm  u   èi  èihîp c¸c ®¬n  Þ  ngh tinh ng h l ®Ç m ph       v li   ªnquan  iÓn khaithùc hiÖn    éidung  ªnquan  n   tr       c¸c n   li   ®Õ c«ng  Ö     äc  ngh tinh nh  Ön  iho¸ h Ö   èng  hi ®¹     th thanh  to¸n,h Ö   èng    th th«ng    µichÝnh;lËp ch¬ng  tint      tr×nh vÒ   éi nhËp    ¹ng    h  trªnm Internet®Ó   Ëp  Ët    c nh th«ng    µichÝnh, tiÒn tint       tÖ. 5­ §µo  ¹onguån  ©n  ùc   t  nh l Vô  chøc    é  µ  o  ¹ochñ  ×lµm  u   èi  èihîp víi äc  Ön  tæ  c¸n b v ®µ t   tr   ®Ç m ph       H vi ng©n  µng  µ    n  Þ  ªnquan  ùc hiÖn. h v c¸c®¬ v li   th  
  7. 7 6­ §µ m     ph¸n gianhËp  O    WT Vô  quan  Ö   èc  Õ  ñ  × lµm  u   èi  èi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ªn h qu t ch tr   ®Ç m ph   v     v li   quan  ùc hiÖn. th   7­ M ë   éng  Þ  êng,tranh thñ ®Ç u    µ  î óp kü  Ëtcña    ícvµ   r th tr      tv tr gi   thu   c¸cn   c¸ctæ    chøc  èc  Õ. qu t Vô   quan  Ö   èc  Õ  ñ  ×lµm  u   èi  èihîp c¸c®¬n  Þ  ªnquan  h qu t ch tr   ®Ç m ph       v li   thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2