Quyết định 42/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
130
lượt xem
18
download

Quyết định 42/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 42/2004/Q§­BTC  ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ  chi ng©n s¸ch trung ¬ng b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc sè  01/2002/QH11 ngµy   16/12/2002; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 quy   ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña   Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña   Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP   ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn   thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc. QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy quy  ®Þnh   vÒ chi ng©n  s¸ch trung ¬ng b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3.  Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, Vô trëng Vô  Tµi chÝnh hµnh chÝnh sù  nghiÖp, Vô  trëng Vô  I, Vô  trëng  Vô  §Çu t, Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng vµ  tæ chøc   tµi chÝnh, Vô trëng Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i; Côc trëng Côc  Tµi   chÝnh  doanh   nghiÖp,   Côc   trëng  Côc  dù   tr÷   quèc  gia,  Tæng gi¸m  ®èc Kho b¹c nhµ  níc vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh cã  nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.  
 2. 2 Q UY § Þ NH VÒ viÖc cÊp c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch trung ¬ng  b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 42/2004/Q§­BTC ngµy   22/4/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) §i Ò u   1.   C¸c nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch Trung  ¬ng  sau ®©y ®îc thùc hiÖn cÊp b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. 1. Nh÷ng nhiÖm vô  chi cã  tÝnh chÊt chuyÓn nguån vèn   ng©n s¸ch: 1.1.   Chi   kinh   phÝ   uû   quyÒn   ng©n   s¸ch   trung   ¬ng   cho  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 1.2. Chi bæ sung ng©n s¸ch tõ ng©n s¸ch trung  ¬ng cho  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 1.3. Chi chuyÓn nguån cña ng©n s¸ch trung ¬ng n¨m tr­ íc sang ng©n s¸ch n¨m sau. 1.4. Chi chuyÓn vèn cho Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi   ®Ó cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm theo chÕ ®é. 1.5.  Chi  chuyÓn  vèn  ®Ó   cho c¸c  hé  d©n vïng  ngËp  lò  vay   mua   tr¶   chËm   nÒn   nhµ   vµ   lµm   nhµ   ë   trong   c¸c   côm,   tuyÕn d©n c  ë  c¸c tØnh  ®ång b»ng S«ng Cöu long; cho vay  lµm nhµ   ®èi víi hé  d©n téc thiÓu sè  vµ  hé  chÝnh s¸ch  ë  c¸c tØnh T©y Nguyªn  vµ  thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh  dù  ¸n  kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ. 1.6.  Chi  chuyÓn  kinh  phÝ   ®Ó  chi  tr¶ l¬ng  hu vµ   trî  cÊp b¶o hiÓm x∙ héi; chi trî cÊp thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi   ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. 1.7. Chi chuyÓn vèn cho Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó  cÊp ph¸t  vµ  kiÓm so¸t chi  ®èi víi mét sè  nhiÖm vô   ®îc giao theo  chÕ ®é quy ®Þnh. 2. Nh÷ng nhiÖm vô chi cã tÝnh chÊt ®Æc thï: 2.1. Chi ch¬ng tr×nh biÓn ®«ng vµ c¸c h¶i ®¶o. 2.2. Chi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Æc biÖt vµ c¸c nhiÖm   vô  chi kh¸c  ®îc cÊp b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn cho Bé  C«ng   an,   Bé   Quèc   phßng   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã  thÈm quyÒn. 2.3. Chi  ®¶m b¶o ho¹t  ®éng c¸c c¬  quan trung  ¬ng cña  §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. 3.   Nh÷ng   nhiÖm   vô   chi   cÊp   trùc   tiÕp   cho   ®¬n   vÞ   sö  dông ng©n s¸ch.
 3. 3 3.1.   Chi   cÊp   vèn   ®iÒu   lÖ   vµ   chi   hç   trî   cho   c¸c   tæ  chøc tµi chÝnh cña Nhµ  níc; chi gãp vèn cæ phÇn c¸c Quü  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. Chi thëng xuÊt khÈu, hç trî xuÊt khÈu. 3.3.   Chi   ®Çu   t  vµ   hç   trî   cho   doanh   nghiÖp,   c¸c   tæ  chøc kinh tÕ, gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh vµo c¸c doanh  nghiÖp;   chi   hç   trî   doanh   nghiÖp   khi   thùc   hiÖn  nhiÖm   vô   c«ng Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.4.  Chi  cÊp bï  chªnh  lÖch  l∙i  suÊt tÝn  dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña nhµ  níc; chi hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t;  chi   cÊp   bï   chªnh   lÖch   l∙i   suÊt   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ChÝnh phñ. 3.5. Chi bæ sung dù tr÷ quèc gia. 3.6. Chi tr¶ nî trong vµ ngoµi níc. 3.7. Chi viÖn trî C, K vµ c¸c kho¶n viÖn trî kh¸c. 3.8. Chi trî  cíc, trî  gi¸,  ®Æt hµng theo chÝnh s¸ch  cña Nhµ níc. 3.9. Chi b¶o qu¶n hµng dù tr÷ quèc gia (®èi víi nh÷ng   hµng ho¸ quan träng ®îc Nhµ níc giao cho c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn dù tr÷). 3.10. Chi hç  trî  cho c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ  thùc  hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc Nhµ níc giao theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3.11. C¸c kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ  theo quy  ®Þnh cña   Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 3.12. Chi hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch theo chÕ   ®é. 3.13. C¸c kho¶n ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch theo chÕ   ®é. 4. C¸c kho¶n chi ng©n s¸ch kh¸c theo quy  ®Þnh cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   2.  §iÒu kiÖn vµ nguyªn t¾c thùc hiÖn chi ng©n  s¸ch trung ¬ng b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. 1.   C¸c   kho¶n   chi   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   b»ng   lÖnh   chi  tiÒn ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1. Cã trong dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. §èi  víi   c¸c   nhiÖm   vô   chi:   hç   trî   doanh   nghiÖp;   thëng   xuÊt  khÈu;  hç   trî   xuÊt  khÈu;...   hoÆc   c¸c   kho¶n  chi  tõ   nguån   t¨ng thu, dù  phßng ng©n s¸ch, chi øng tríc dù  to¸n ng©n  s¸ch n¨m sau, c¨n cø QuyÕt ®Þnh, phª duyÖt cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn.
 4. 4 1.2. §óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do cÊp cã thÈm   quyÒn quy ®Þnh. 1.3. §Çy ®ñ c¸c hå s¬, chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh. 1.4. Cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  chi cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch ®èi víi nh÷ng trêng hîp chÕ ®é qu¶n lý chi  ng©n s¸ch cã yªu cÇu. 2. Nguyªn t¾c cÊp ng©n s¸ch. 2.1. C¸c kho¶n chi cã  tÝnh chÊt thêng xuyªn  ®îc chia  ®Òu   trong   n¨m   ®Ó   cÊp   ph¸t.   C¸c   kho¶n   chi   cã   tÝnh   chÊt  thêi vô  hoÆc chØ ph¸t sinh vµo mét sè  thêi  ®iÓm nh   ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n, mua s¾m, söa ch÷a lín vµ  c¸c kho¶n chi  cã   tÝnh   chÊt   kh«ng   thêng   xuyªn  kh¸c   thùc   hiÖn   cÊp   theo  tiÕn  ®é, khèi lîng thùc hiÖn nhiÖm vô  theo quy  ®Þnh cña  chÕ ®é qu¶n lý chi cã liªn quan. 2.2. Thùc hiÖn cÊp thanh to¸n cho ®¬n vÞ thô h ëng ®èi  víi c¸c kho¶n chi  ®∙  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn chi vµ  c¸c hå   s¬, chøng tõ cÊp ph¸t thanh to¸n theo quy ®Þnh. Tr êng hîp  cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn cÊp thanh to¸n, tuú  theo tÝnh chÊt, yªu  cÇu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô, thùc hiÖn t¹m cÊp theo  chÕ   ®é  quy  ®Þnh hoÆc theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh. §i Ò u   3.   Quy tr×nh cÊp ph¸t vµ  kiÓm so¸t c¸c kho¶n   chi ng©n s¸ch trung ¬ng b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. 1. Quy tr×nh cÊp ph¸t. 1.1.   C¨n   cø   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   ®îc   giao   vµ   yªu   cÇu  thùc hiÖn  nhiÖm  vô  chi, Bé  Tµi chÝnh xem xÐt,  kiÓm  tra  tõng yªu cÇu chi; khi  ®¶m b¶o  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn chi, c¸c  hå   s¬,   chøng   tõ   theo   quy   ®Þnh;   thùc   hiÖn   lËp   lÖnh   chi  ng©n s¸ch cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc hëng ng©n s¸ch göi  Kho b¹c Nhµ níc. 1.2. C¨n cø lÖnh chi tiÒn cña c¬  quan tµi chÝnh, Kho  b¹c Nhµ níc thùc hiÖn xuÊt quü ng©n s¸ch, chuyÓn kinh phÝ   vµo tµi kho¶n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc hëng ng©n s¸ch  theo  ®óng néi dung ghi trªn lÖnh chi tiÒn vµ   ®óng chÕ   ®é  quy ®Þnh. 2. KiÓm so¸t chi. 2.1. §èi víi c¸c nhiÖm vô chi quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña  Quy   ®Þnh   nµy,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   kiÓm   so¸t   chi   ®¶m   b¶o  ®óng quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c v¨n b¶n h­ íng dÉn thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh cña  QuyÕt  ®Þnh nµy;  ®èi víi nh÷ng nhiÖm vô  chi cã  v¨n b¶n h­ íng dÉn riªng cßn ph¶i thùc hiÖn kiÓm so¸t chi theo quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ®ã.
 5. 5 2.2.  §èi  víi c¸c  nhiÖm  vô  chi quy   ®Þnh  t¹i môc  1.7  kho¶n 1 §iÒu 1 Quy ®Þnh nµy, c¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch ® îc  cÊp cã  thÈm quyÒn giao, b¸o c¸o tiÕn  ®é  thùc hiÖn nhiÖm  vô vµ v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ, c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi  chÝnh  ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn chi chuyÓn vèn cho Kho b¹c   Nhµ  níc  ®Ó  thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n, kiÓm so¸t chi   theo c¸c quy  ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh vµ  ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c v¨n  b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 3. §èi víi nhiÖm vô chi cã tÝnh chÊt ®Æc thï: chi ®Æc  biÖt cña quèc phßng, an ninh; chi  ®¶m b¶o ho¹t  ®éng c¸c  c¬ quan trung ¬ng cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam; chi tr¶ nî,  viÖn trî; chi bæ sung vµ  chi kinh phÝ  uû  quyÒn cho ng©n  s¸ch   ®Þa   ph¬ng;   quy   tr×nh   cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n  vµ   kiÓm   so¸t chi thùc hiÖn theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u   4.   Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé,  c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ, c¸c c¬  quan kh¸c   ë  trung  ¬ng,  c¸c Së Tµi chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch. 1. Tæ chøc qu¶n lý, sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch  ®óng  môc  ®Ých,  ®óng chÕ   ®é  quy  ®Þnh, tiÕt kiÖm, cã  hiÖu qu¶;  h¹ch to¸n kÕ  to¸n, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vµ  quyÕt  to¸n ng©n s¸ch ®îc cÊp theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Híng   dÉn,   theo   dâi,   kiÓm   tra   viÖc   sö   dông   ng©n  s¸ch thuéc ngµnh, lÜnh vùc thuéc ph¹m vi phô tr¸ch vµ cña   c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 3. Cung cÊp  ®ñ  c¸c hå  s¬, chøng tõ  cã  liªn quan theo  quy ®Þnh. Trêng hîp thanh to¸n trùc tiÕp cho nhµ cung cÊp   hµng ho¸, dÞch vô th× cã ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n. 4. §èi víi c¸c kho¶n kinh phÝ  uû  quyÒn, Së  Tµi chÝnh  cã  tr¸ch nhiÖm më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó  nhËn  kinh phÝ  uû  quyÒn cña ng©n s¸ch trung  ¬ng; qu¶n lý, cÊp  ph¸t, thanh to¸n, kiÓm so¸t chi, b¸o c¸o t×nh h×nh nhËn  vµ  sö  dông  kinh phÝ  uû  quyÒn,  quyÕt  to¸n kinh  phÝ  theo  chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u   5.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Bé   Tµi  chÝnh. 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Vô, Côc thuéc Bé Tµi chÝnh ® îc  Bé  giao nhiÖm vô  qu¶n lý, cÊp ph¸t ng©n s¸ch ngµnh, lÜnh  vùc, ®¬n vÞ (díi ®©y gäi t¾t lµ c¸c Vô, Côc). 1.1.   C¨n   cø   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   ®îc   giao   vµ   yªu   cÇu  thùc hiÖn nhiÖm vô  chi cña  ®¬n vÞ  dù  to¸n hoÆc  ®¬n vÞ  sö   dông ng©n s¸ch, c¸c Vô, Côc theo chøc n¨ng, nhiÖm vô   ®îc  giao,   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   kiÓm   so¸t   ®èi   víi   tõng 
 6. 6 kho¶n chi theo  ®óng quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  n íc,  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Khi hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp ph¸t cña c¸c ®¬n vÞ ®ñ c¸c ®iÒu   kiÖn   cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n  theo   quy   ®Þnh,   trong   ph¹m   vi   tèi ®a 3 ngµy lµm viÖc, trõ nh÷ng trêng hîp phøc t¹p, cÇn  cã  thªm thêi gian  kiÓm  tra, kiÓm so¸t  th×  tèi   ®a kh«ng  qu¸ 5 ngµy lµm viÖc ph¶i lËp th«ng tri duyÖt y dù  to¸n  kÌm theo c¸c hå s¬, chøng tõ cã liªn quan theo chÕ ®é quy   ®Þnh göi Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc; riªng  ®èi víi chi tr¶ nî  ngoµi níc göi kÌm b¶ng kª tr¶ nî, th«ng b¸o  ®ßi nî  hoÆc  lÞch tr¶ nî ®∙ tho¶ thuËn theo HiÖp ®Þnh.    Trêng hîp  cha  ®¶m  b¶o  ®ñ   c¸c hå  s¬,  chøng  tõ  thanh  to¸n theo quy  ®Þnh th×  sau 1 ngµy lµm viÖc c¸c Vô, Côc  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  ®¬n vÞ  dù  to¸n hoÆc  ®¬n  vÞ sö dông ng©n s¸ch biÕt ®Ó hoµn chØnh hå s¬. Cã   quyÒn   tõ   chèi   chi   tr¶,   thanh   to¸n   vµ   th«ng   b¸o  b»ng v¨n b¶n cho  ®¬n vÞ  biÕt trong  trêng hîp kh«ng   ®¶m  b¶o c¸c ®iÒu kiÖn chi theo quy ®Þnh. 1.2. LËp th«ng tri duyÖt y dù  to¸n theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy, ghi  ®óng vµ   ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung  trªn th«ng tri duyÖt y dù  to¸n. Sè  liÖu vµ  néi dung trªn  th«ng tri duyÖt y dù  to¸n ph¶i râ  rµng, kh«ng  ®îc g¹ch,  tÈy, söa hoÆc  xo¸;   ®¶m b¶o khíp  ®óng gi÷a  chi  tiÕt  víi  tæng sè, gi÷a sè tiÒn b»ng ch÷ vµ sè tiÒn b»ng sè. 1.3. Cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®«n  ®èc c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch  trong viÖc qu¶n lý, sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch, tæ chøc  b¸o c¸o t×nh h×nh sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  tæng  hîp, thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo ®óng chÕ   ®é quy ®Þnh. 1.4.   Vô   trëng,   Côc   trëng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   viÖc  quyÕt  ®Þnh chi c¸c nhiÖm vô  chi ng©n s¸ch trung ¬ng b»ng  lÖnh chi tiÒn. 2. Tr¸ch nhiÖm cña Vô Ng©n s¸ch nhµ níc.  2.1. Sau khi nhËn  ®îc th«ng tri duyÖt y dù  to¸n cña  c¸c Vô, Côc göi  ®Õn, Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc thÈm tra tÝnh  ®Çy ®ñ, hîp ph¸p cña chøng tõ, hå s¬. NÕu ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu   kiÖn chi theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh, lËp lÖnh chi tiÒn göi Kho  b¹c Nhµ  níc yªu cÇu chi tr¶, thanh to¸n cho tæ chøc, c¸  nh©n  ®îc hëng  ng©n  s¸ch trong  ph¹m  vi 3 ngµy lµm viÖc.  Trêng hîp cßn cã  víng m¾c vÒ  hå  s¬, thñ  tôc, th«ng tri  duyÖt y dù  to¸n cha  ®ñ  c¸c néi dung hoÆc kh«ng  ®óng mÉu  biÓu quy  ®Þnh, Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc ph¶i th«ng b¸o ngay  sau 1 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ cho c¸c Vô, Côc  biÕt ®Ó bæ sung, hoµn chØnh theo quy ®Þnh.
 7. 7 2.2. Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc cã  quyÒn tõ  chèi lËp lÖnh  chi tiÒn  ®èi víi nh÷ng kho¶n chi kh«ng  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu  kiÖn chi theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh, nhng ph¶i th«ng b¸o ngay  cho c¸c Vô, Côc biÕt vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ  quyÕt   ®Þnh  cña m×nh. 3. Tr¸ch nhiÖm cña Kho b¹c nhµ níc. 3.1.   Kho   b¹c   nhµ   níc   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   kiÓm  tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña lÖnh chi tiÒn; c¨n cø néi  dung   trªn  lÖnh   chi   tiÒn,   thùc  hiÖn   xuÊt   quü   ng©n   s¸ch,   chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n hoÆc cÊp tiÒn mÆt theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh  ®Ó  chi tr¶, thanh to¸n cho tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc  hëng ng©n s¸ch trong ph¹m vi thêi gian chÕ   ®é  quy  ®Þnh.  Trêng  hîp  c¸c  chøng  tõ  kh«ng hîp lÖ, hîp ph¸p  th×  ph¶i  th«ng b¸o cho Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc ngay sau 1 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn ®îc chøng tõ. Riªng ®èi víi nh÷ng nhiÖm vô chi quy ®Þnh t¹i môc 1.7   kho¶n 1 §iÒu 1 Quy  ®Þnh nµy, c¨n cø nguån vèn do c¸c  ®¬n   vÞ  thuéc Bé  Tµi chÝnh  ®îc ph©n c«ng chuyÓn sang, Kho b¹c  Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t chi theo quy  ®Þnh tríc  khi thùc hiÖn xuÊt quü  ng©n s¸ch thanh to¸n, chi tr¶ cho  c¸c ®èi tîng thô hëng. 3.2. H¹ch to¸n, kÕ  to¸n, b¸o c¸o c¸c kho¶n chi ng©n   s¸ch theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.  3.3. Th«ng b¸o, híng dÉn nghiÖp vô  cho c¸c KBNN  ®Þa  ph¬ng   khi   thùc   hiÖn   chi   tr¶,   thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   chi  ng©n s¸ch trung ¬ng b»ng lÖnh chi tiÒn.
 8. 8 MÉu sè 01 Ng©n s¸ch Trung  Bé Tµi  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc chÝnh ¬ng Vô  Niªn ®é...... (Côc).... ... LÖnh chi sè:………………ngµy………/………/………                                       TH¤NG TRI DUYÖT Y Dù TO¸N Sè:............ /….… Bé   Tµi   chÝnh   duyÖt   y   dù   to¸n  cña:..................................................... ........... M∙   sè   §VSDNS  :...................................................... (*) ................................ Ch¬ng..............   A   Lo¹i..................  Kho¶n................................................. Lý   do   kho¶n  chi:..................................................... ......................................  TiÓu  Môc Sè tiÒn Chó thÝch môc Ên   ®Þnh   sè   tiÒn   ®îc   cÊp  (b»ng ch÷): ............................ ............................ ..... Tæng  Tµi  sè: kho¶n:   ..................... ...................... T¹i   Ng©n   hµng  (KBNN)...................... .  
 9. 9 NHËN XÐT: ..................................................... ......................................................... ........ Ngêi lËp th«ng  Trëng  Hµ Néi, ngµy..... th¸ng.....   n¨m......... tri phßng TL.Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Vô trëng Vô  (Côc)............... Ghi  chó:  (*) NÕu   ®¬n vÞ   kh«ng  ®¨ng ký   M∙ sè  §VSDNS  th× cã thÓ sö dông m∙ sè thuÕ.
 10. 10 MÉu sè 02 Ng©n s¸ch Trung  Bé Tµi  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc chÝnh ¬ng Vô....... Niªn ®é...... LÖnh chi sè:………………… ngµy………/………/………  TH¤NG TRI DUYÖT Y Dù TO¸N  Sè: ......./.... ......  Bé   Tµi   chÝnh   duyÖt   y   dù   to¸n  cña:   .................................................... ....... M∙   sè  §VSDNS:.................................................. .................................... Ch¬ng....................   A     Lo¹i................  Kho¶n........................................ Lý   do   kho¶n  chi:..................................................... ................................. Môc TiÓu  Sè tiÒn Chó thÝch Môc USD VN§ (B»ng  (B»ng sè) Ên   ®Þnh   sè   tiÒn   ®îc  sè) cÊp: (Sè   tiÒn   VN§   b»ng  ch÷): ........... .... ...................... ...................... ...... Tæng  sè:     G H I   C H ó : ­   C¨n  cø   ...................................................... ....................................     §Ò   nghÞ   Së   Giao   dÞch   KBNN   lµm   thñ   tôc   cÊp: ............................ USD
 11. 11   (B»ng   ch÷:..................................................... ..........................®«la Mü) Theo chi tiÕt sau:  1­ TiÒn mÆt:……………………………………….……………... USD   2­ ChuyÓn kho¶n:……………………………..…………………. USD           vµo   TK:………………………………t¹i   Ng©n  hµng.......................  3­ LÖ phÝ Ng©n hµng:……………………..………………………….. Ngêi lËp th«ng  Trëng  Hµ Néi, ngµy... th¸ng....   n¨m... tri phßng TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Vô TR¦ëNG Vô.... Ghi chó: MÉu nµy ®îc sö dông trong trêng hîp cÊp ph¸t  c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch b»ng ngo¹i tÖ. MÉu sè 03 Ng©n s¸ch Trung  Bé Tµi  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc chÝnh ¬ng Vô....... Niªn ®é......                                              LÖnh chi   sè:..............ngµy......../............/........... TH¤NG TRI DUYÖT Y Dù TO¸N             Sè:... ..../.........  Bé   Tµi   chÝnh   duyÖt   y   dù   to¸n  cña:   .................................................... ............. M∙   sè   §VSDNS:..........   Ch¬ng   160A  Lo¹i.................. Kho¶n..................... Níc   chñ  nî:...................................................... ............................................ Lý   do   kho¶n  chi:..................................................... .......................................
 12. 12 Môc TiÓu  Sè tiÒn Ghi chó môc Nguyªn tÖ Quy USD Quy VN§ (Ghi   râ  (B»ng  (B»ng  Ên  ®Þnh sè  tiÒn  ®îc  sè   vµ  è)s sè) cÊp: lo¹i  (Sè   tiÒn   VN§   b»ng  ngo¹i tÖ) ch÷):...... Tæng céng: ......... ....... ....... ....... ................... ....... ....... ................... .. .. .........                              GHI CHó ­   C¨n  cø....................................................... .............................................. Bé Tµi chÝnh yªu cÇu Së Giao dÞch Kho b¹c nhµ níc lµm  thñ tôc trÝch tõ Quü Ngo¹i tÖ tËp trung: Sè   tiÒn   (b»ng  sè):..................................................... ............................... B»ng  ch÷:..................................................... ........................................... §Ó   tr¶  cho:..................................................... ......................................... Tµi kho¶n: (ghi râ sè tµi kho¶n vµ tªn Ng©n hµng giao   dÞch)  Lý  do:...................................................... ............................................... Ngêi lËp th«ng  Trëng phßng Hµ Néi, ngµy... th¸ng...   n¨m... tri TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Vô TR¦ëNG Vô ............... Ghi chó: MÉu nµy  ®îc sö  dông trong trêng hîp chi tr¶  nî níc ngoµi b»ng ngo¹i tÖ.
Đồng bộ tài khoản