intTypePromotion=1

Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
5
download

Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUY Ế T Đ Ị NH C Ủ A T H Ố N G Đ Ố C N G Â N H À N G N HÀ N Ư Ớ C V I Ệ T NA M S Ố 4 2 / 2 0 0 6 / Q Đ - N H NN N G À Y 2 8 T H Á N G 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C S Ử A Đ Ổ I , B Ổ S UN G M Ộ T S Ố Đ I Ề U C Ủ A Q U Y C H Ế L Ư U K Ý G I Ấ Y T Ờ C Ó G I Á T Ạ I N G Â N H À N G N HÀ N Ư Ớ C BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1022/2004/QĐ-NHNN N G ÀY 1 7 / 8 / 2 0 0 4 C Ủ A T H Ố N G Đ Ố C N GÂ N H ÀN G N H À N Ư Ớ C TH Ố N G Đ Ố C NG Â N H À NG NH À N Ư Ớ C Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch; QUY Ế T Đ Ị NH Đi ề u 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: 1. Bổ sung điều 4a như sau: “Điều 4a. Phí lưu ký giấy tờ có giá Khách hàng lưu ký giấy tờ có giá phải nộp phí lưu ký. Mức phí lưu ký do Ngân hàng Nhà nước quy định.” 2. Khoản 2 điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: “2. Vụ Kế toán - Tài chính: a) Hướng dẫn hạch toán lưu ký giấy tờ có giá và phí lưu ký theo quy định tại Quy chế này; b) Hướng dẫn thủ tục đóng, mở các tài khoản giấy tờ có giá; c) Xây dựng mức phí lưu ký giấy tờ có giá phù hợp với từng thời kỳ trình Thống đốc ban hành.” Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Đi ề u 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục CNTHNH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Phùng Khắc Kế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2