Quyết định 42/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 42/2009/Q -UBND Tây Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh quy t s 17/2009/NQ-H ND ngày 16 tháng 7 năm 2009 c a H i ng nhân dân t nh Tây Ninh khóa VII, kỳ h p th 17 v m c thu phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 230/TTr-STC ngày 21 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng ti n phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Tây Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Giao Giám c S Tài chính ch trì, ph i h p v i các S , ngành có liên quan tri n khai, hư ng d n th c hi n úng theo quy nh.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c thu , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, th trư ng các ơn v qu n lý thu phí và i tư ng n p phí có trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Hùng Vi t QUY NNH BAN HÀNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N (Kèm theo Quy t nh s 42 /2009/Q -UBND ngày 04/8/2009 c a UBND t nh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ch u phí và i tư ng n p phí: 1. i tư ng ch u phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo quy nh t i b n Quy nh này là: á, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, Fenspat, sa khoáng titan (ilmenit), qu ng apatít, qu ng khoáng s n kim lo i. 2. i tư ng n p phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n quy nh t i kho n 1 nêu trên. Chương II M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ i u 2. Cách tính và m c thu phí: 1. Cách tính: - Phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p trong kỳ n p phí ư c tính như sau: Phí B o v môi trư ng M c thu tương ng S lư ng t ng lo i i v i khai thác khoáng = x ( ng/t n ho c m3) khoáng s n khai thác (t n s n ph i n p trong kỳ
  3. ( ng) ho c m3) - S lư ng khoáng s n khai thác xác nh s phí B o v môi trư ng ph i n p là s lư ng khoáng s n nguyên khai khai thác th c t trong kỳ n p phí, không phân bi t m c ích khai thác ( bán ngay, em trao i, tiêu dùng n i b , d tr ưa vào s n xu t ti p theo...) và công ngh khai thác (th công, cơ gi i) ho c vùng, mi n, i u ki n khai thác (Vùng núi, trung du, ng b ng, i u ki n khai thác khó khăn, ph c t p...). Trư ng h p khoáng s n khai thác ph i qua sàng tuy n, ch bi n trư c khi bán ra, căn c i u ki n th c t khai thác và công ngh ch bi n khoáng s n trên a bàn quy nh t l quy i t s lư ng khoáng s n thành phNm tiêu th ra s lư ng khoáng s n nguyên khai làm căn c tính phí b o v môi trư ng i v i t ng lo i khoáng s n cho phù h p. - Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ư c thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p i tư ng n p phí ngh n p b ng ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t trên cơ s quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí. 2. M c thu phí: STT Lo i khoáng s n ơn v tính M c thu ( ng) 1 á: a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á m3 50.000 hoa...) b Qu ng á quý (Kim cương, ru bi, saphia, t n 50.000 emôrôt, alexandrit, opan quý màu en, a dit, rô ôlit, pyr p, berin, spinen, tôpaz, th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêftit...) c á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 d Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng m3 2.000 ch t công nghi p...) 2 Fenspat m3 20.000 3 S i, cu i, s n m3 4.000 4 Cát: a Cát vàng (Cát xây tô) m3 3.000 b Cát thu tinh m3 5.000 c Các lo i cát khác m3 2.000 5 t: a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm th ch cao m3 2.000 c t làm cao lanh m3 5.000
  4. d Các lo i t khác m3 1.000 6 Than: a Than á t n 6.000 b Than bùn t n 2.000 c Các lo i than khác t n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 8 Sa khoáng titan (ilmenit) t n 50.000 9 Qu ng apatít t n 3.000 10 Qu ng khoáng s n kim lo i: a Qu ng mangan t n 30.000 b Qu ng s t t n 40.000 c Qu ng chì t n 180.000 d Qu ng k m t n 180.000 e Qu ng ng t n 35.000 f Qu ng bô xít t n 30.000 g Qu ng thi c t n 180.000 h Qu ng cromit t n 40.000 i Qu ng khoáng s n kim lo i khác t n 10.000 i u 3. ăng ký, kê khai và n p phí: 1. i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n có nghĩa v : a). ăng ký n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo m u ban hành kèm theo Quy t nh này trong th i gian ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c phép khai thác khoáng s n. b). Ch p hành y ch ch ng t , hóa ơn, s k toán theo quy nh c a Nhà nư c áp d ng i v i t ng lo i i tư ng. c). Kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p hàng tháng v i cơ quan thu theo quy nh và t n p ti n phí vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n theo úng s li u ã kê khai v i cơ quan Thu ch m nh t là ngày th 20 c a tháng ti p theo; trư ng h p trong tháng không phát sinh phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n v n ph i kê khai và n p t khai n p phí v i cơ quan Thu . T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. Kê khai phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n hàng tháng theo m u 01/BVMT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B
  5. Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu v i cơ quan thu theo quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh 63/2008/N -CP. Quy trình n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n vào Kho b c Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thu và qu n lý các kho n thu ngân sách Nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c. Th i h n n p phí khi quy t toán phí hàng năm là 10 ngày, sau khi cơ quan thu ki m tra quy t toán và ra thông báo theo quy nh t i Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . S phí n p th a s ư c hoàn tr ho c tính vào s phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p c a kỳ ti p theo. i v i i tư ng n p phí thu c di n b n nh s phí ph i n p theo quy nh t i i u 25 Ngh nh 85/2007/N -CP nêu trên, vi c n nh s phí ph i n p th c hi n quy nh t i i u 26 và i u 27 c a Ngh nh 85/2007/N -CP. Trư ng h p cơ s khai thác nh , phân tán, s phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p nh và nơi xa Kho b c Nhà nư c thì cơ quan thu ư c tr c ti p thu, sau ó nh kỳ n p vào Kho b c Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thu và qu n lý các kho n thu ngân sách Nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c; n u lo i khoáng s n khai thác ư c t p trung vào u m i thu mua và ư c cơ s thu mua cam k t ch p thu n thì cơ quan thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th quy t nh (b ng văn b n) t ch c, cá nhân thu mua khoáng s n n p thay phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n cho i tư ng n p phí. Cơ s thu mua khoáng s n có nghĩa v kê khai theo m u 02/BVMT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính, t tính, t n p và quy t toán vi c n p phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo quy nh t i kho n 6 i u 7 Ngh nh 63/2008/N -CP. d). Trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n; chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c ho c có s thay i trong ho t ng khai thác, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p v i cơ quan thu và t n p ti n phí vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n ch m nh t là ngày th 45, k t ngày sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c ho c thay i ho t ng khai thác. e). Cung c p tài li u, s k toán, ch ng t , hóa ơn và h sơ tài li u khác có liên quan n vi c tính và n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác kho ng s n khi cơ quan thu ti n hành ki m tra, thanh tra ho c khi phát hi n i tư ng n p phí có d u hi u vi ph m Ngh nh này. f). Ch m nh t là ngày th 90, k t ngày k t thúc năm dương l ch ho c năm tài chính, i tư ng n p phí ph i quy t toán vi c n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n v i cơ quan thu .
  6. 2. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu và cơ quan qu n lý Tài nguyên và Môi trư ng. a). Cơ quan Thu có nhi m v , quy n h n sau ây: - Hư ng d n, ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n th c hi n kê khai, n p phí theo quy nh t i Ngh nh này; - Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p phí, quy t toán ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n, trư ng h p i tư ng n p phí chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y ch ch ng t , hóa ơn, s k toán thì cơ quan thu ph i h p v i cơ quan ch c năng a phương, căn c vào tình hình khai thác khoáng s n c a t ng i tư ng n p phí n nh s lư ng khoáng s n khai thác và xác nh s phí ph i n p theo quy nh t i Ngh nh này; - X lý vi ph m hành chính v phí B o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t; - Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s khai thác khoáng s n và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. b). Cơ quan qu n lý Tài nguyên và Môi trư ng a phương trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u v i tư ng ư c phép khai thác khoáng s n t i a phương cho cơ quan thu và ph i h p ch t ch v i cơ quan thu trong vi c qu n lý i tư ng n p phí theo quy nh c a Ngh nh này. i u 4. Qu n lý s d ng phí: Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n quy nh t i Quy t nh này là kho n thu ngân sách a phương hư ng 100% (Trong ó ngân sách t nh hư ng 100% i v i s thu t i tư ng n p phí do C c Thu tr c ti p qu n lý, ngân sách huy n, th hư ng 100% i v i s thu t i tư ng n p phí do Chi C c thu tr c ti p qu n lý) h tr cho công tác b o v và u tư cho môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n, theo các n i dung c th sau ây: 1. Phòng ng a và h n ch các tác ng x u i v i môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n; 2. Kh c ph c suy thoái, ô nhi m môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra; 3. Gi gìn v sinh, b o v và tái t o c nh quan môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n. Chương III T CH C TH C HI N i u 5.
  7. Các v n khác liên quan n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n và Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v S Tài chính báo cáo y ban nhân dân t nh hư ng d n b sung./.
Đồng bộ tài khoản