Quyết định 422/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 422/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 422/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0422/2003/Q -BTM NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TƯ XÂY D NG KHO XĂNG D U TRÊN PH M VI C NƯ C B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2002 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; Căn c Quy t nh s 93/2002/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n h th ng kho xăng d u trên ph m vi c nư c n năm 2010; Theo ngh c a ông V trư ng V K ho ch th ng kê - Trư ng ban Qu n lý các d án quy ho ch, B Thương m i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u tư xây d ng kho xăng d u trên ph m vi c nư c. i u 2. B Thương m i và các B , Ngành khác có liên quan và các doanh nghi p kinh doanh xăng d u trên c nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; các quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . Lê Danh Vĩnh ( ã ký) QUY CH
  2. U TƯ XÂY D NG KHO XĂNG D U TRÊN PH M VI C NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0422/2003/Q -BTM ngày 11 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. N i dung, m c ích qu n lý Quy ch này xác l p các nguyên t c, tiêu th c và yêu c u qu n lý Nhà nư c mà các ch u tư ph i tuân th khi ti n hành chuNn b u tư xây d ng các kho xăng d u trên lãnh th Vi t Nam. M c ích c a Quy ch này là nh m thi t l p tr t t , k cương trong vi c xây d ng các kho xăng d u b o m yêu c u khai thác hi u qu qu t xây d ng trên ph m vi c nư c, b o m hi u qu kinh t - xã h i và hi u qu u tư phù h p v i quy ho ch phát tri n chung trên quy mô qu c gia, ngành và a phương theo tinh th n Quy t nh s 93/2002/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c "phê duy t Quy ho ch phát tri n h th ng kho xăng d u trên ph m vi c nư c n năm 2010" (sau ây g i là Quy ho ch chung) và Quy ho ch phát tri n h th ng kho xăng d u t i các khu v c trong c nư c (sau ây g i là Quy ho ch khu v c) và b o m hi u qu trong công tác qu n lý ho t ng u tư xây d ng kho xăng d u, phù h p v i nh ng di n bi n phát sinh trong quá trình hoàn ch nh h th ng kho xăng d u trên ph m vi c nư c. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B xăng d u: là công trình xây d ng nh m m c ích ch a xăng d u và b o m các quy nh c a Nhà nư c v k thu t, an toàn cháy n , v sinh môi trư ng.... 2. Kho xăng d u: là khu v c có nhi u b xăng d u; trư ng h p kho ch có 1 b xăng d u, thì b xăng d u cũng là kho xăng d u. 3. Kho u m i: là kho có kh năng tr c ti p ti p nh n xăng d u t t u thu tr xăng d u nh p khNu ho c t các nhà máy l c d u. 4. Kho tuy n sau: là kho ti p nh n xăng d u t kho u m i ho c t các kho khác. 5. u tư m r ng: là th c hi n D án xây d ng b sung t i kho xăng d u ã có s n nh m tăng s c ch a c a kho. 6. u tư m i: là th c hi n D án xây d ng kho xăng d u t i a i m (m i) chưa có kho xăng d u ho c xây d ng kho xăng d u m i thay th kho xăng d u cũ. 7. Doanh nghi p kinh doanh xăng d u: là các doanh nghi p có i u ki n và ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c c p gi y phép kinh doanh xăng d u.
  3. 8. Ch u tư: là các doanh nghi p l p D án u tư xây d ng kho xăng d u, ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t doanh nghi p, có gi y phép kinh doanh xăng d u. 9. S Thương m i: là tên g i chung c a S Thương m i, S Thương m i và Du l ch, S Du l ch và thương m i; là cơ quan qu n lý nhà v thương m i a phương nơi doanh nghi p xây d ng kho xăng d u. 10. H i ng thNm nh D án u tư xây d ng kho xăng d u t i a phương (vi t t t là H i ng thNm nh D án): là H i ng, do S Thương m i trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành Quy t nh thành l p, v i thành ph n g m i di n có thNm quy n c a S Thương m i, S K ho ch và u tư, S Khoa h c, công ngh và môi trư ng, S a chính, S Xây d ng, S Quy ho ch và ki n trúc (n u có), cơ quan Công an phòng cháy ch a cháy và các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác có liên quan a phương (n u c n). Ch t ch H i ng là Giám c S Thương m i. 11. Văn b n thNm nh là văn b n ánh giá m c phù h p c a d án u tư i v i các yêu c u v quy mô, a i m và nhu c u xây d ng trong h th ng kho xăng d u c a khu v c và a phương mà t i ó ch u tư s u tư xây d ng. 12. Văn b n phê duy t cho phép u tư là văn b n cho phép ch u tư ư c tri n khai các th t c ti p theo ư c th c hi n vi c xây d ng kho xăng d u (như làm th t c ngh c p t; gi y xác nh n b o m an toàn phòng, ch ng cháy, n ; gi y xác nh n v m b o môi trư ng; duy t thi t k ....). i u 3. i tư ng i u ch nh Các d án u tư xây d ng kho u m i, D án u tư xây d ng kho tuy n sau (bao g m kho trung chuy n, kho phân ph i); D án u tư m r ng, D án u tư m i. Quy ch này không i u ch nh các D án u tư xây d ng: kho ngo i quan, kho xăng d u thu c l c lư ng vũ trang ph c v nhi m v riêng; kho xây d ng ch ph c v cho nhu c u c a các h tiêu th riêng bi t; kho, b xăng, d u c a các c a hàng, tr m bán xăng d u; kho ch a d u nh n, gas hoá l ng, nh a ư ng l ng và các s n phNm hoá d u khác ngoài xăng d u chính. i u 4. Ph m vi áp d ng Doanh nghi p kinh doanh xăng d u trong h th ng kinh doanh thương m i trên ph m vi c nư c; cơ quan qu n lý có liên quan trong quá trình tri n khai th t c u tư m r ng, u tư m i kho xăng d u ph c v kinh doanh và d tr qu c gia; doanh nghi p u tư kho xăng d u cho thuê. i u 5. Nguyên t c chung c a vi c qu n lý quy ho ch 1. Ch u tư ch ư c phép tri n khai các th t c u tư i v i các D án u tư thu c i tư ng i u ch nh c a Quy ch này sau khi nh n ư c văn b n phê duy t cho phép u tư c a B Thương m i ho c S Thương m i.
  4. 2. Trư ng h p trong cùng m t th i gian có t hai doanh nghi p tr lên xin phép u tư xây d ng kho xăng d u trên cùng m t a bàn, th t ưu tiên trong vi c thNm nh và phê duy t cho phép u tư như sau: a. Hình th c u tư (1) doanh nghi p m r ng, (2) u tư m i. b. Ch u tư: (1) doanh nghi p u m i, (2) doanh nghi p khác: (2a) doanh nghi p có tr s t i a phương, (2b) doanh nghi p có tr s t i nơi khác. 3. Căn c vào quy mô doanh nghi p, kh năng tài chính, m c uy tín (ch t lư ng s n phNm và d ch v ), nhi m v và kh năng th c hi n vai trò bình n th trư ng c a doanh nghi p xin phép u tư, cơ quan có thNm quy n xác nh nhu c u, quy mô, c p u tư h p lý c a t ng D án u tư trên cơ s cân i theo Quy ho ch ã ư c phê duy t t i khu v c trong t ng giai o n và yêu c u th c t phát sinh. 4. Các d án u tư kho xăng d u, ngoài vi c tuân th các n i dung quy nh c a Quy ch này u ph i ư c tri n khai th c hi n theo úng quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph , các i u c a Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan khác. Chương 2: I U KI N, H SƠ Ư C TH M NNH, PHÊ DUY T CHO PHÉP U TƯ i u 6. i u ki n cho vi c u tư xây d ng kho ti p nh n um i 1. Phù h p v i nhu c u phát tri n, b sung s c ch a c a h th ng kho xăng d u t ng khu v c và trên ph m vi c nư c trong t ng giai o n; phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng khu v c và a phương, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ô th n năm 2010, hư ng t i năm 2020. 2. áp ng các tiêu chuNn dư i ây: a. Có s c ch a t 10.000 m3 tr lên; b. Có b n c ng chuyên d ng cho t u thu có tr ng t i t 10.000 DWT tr lên neo u và bơm rót xăng d u vào kho; c. Có nhi m v b o m ngu n xăng d u cho m t khu v c lãnh th ho c i u chuy n n các khu v c khác trên c nư c; d. áp ng các tiêu chuNn và quy ph m xây d ng kho xăng d u hi n hành, các tiêu chuNn Qu c gia v an toàn và môi trư ng. 3. Là doanh nghi p có i u ki n và ã ư c Th tư ng Chính ph ra quy t nh cho phép tr c ti p nh p khNu xăng d u.
  5. Th t ưu tiên thNm nh, phê duy t cho phép u tư i v i các hình th c u tư và i tư ng xin phép u tư xây d ng kho ti p nh n u m i theo như kho n 2 và kho n 3, i u 5 c a Quy ch này. i u 7. i u ki n cho vi c u tư xây d ng kho tuy n sau 1. Phù h p v i nhu c u phát tri n, b sung s c ch a c a h th ng kho xăng d u t ng khu v c và trên ph m vi c nư c trong t ng giai o n; phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng khu v c và a phương, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ô th n năm 2010, hư ng t i năm 2020. 2. áp ng các tiêu chuNn dư i ây: a. Có kh năng ti p nh n xăng d u t kho u m i, t các kho khác ho c t nhà máy l c d u trong nư c và có kh năng nh p, xu t xăng d u theo ư ng thu và/ho c ư ng ng, ư ng b , ư ng s t cung ng cho nhu c u tiêu th trong khu v c a lý nh t nh; b. áp ng các tiêu chuNn và quy ph m xây d ng kho xăng d u hi n hành, các tiêu chuNn Qu c gia v an toàn và môi trư ng. Th t ưu tiên thNm nh, phê duy t cho phép u tư i v i các hình th c u tư và i tư ng xin phép u tư xây d ng kho tuy n sau theo như kho n 2 và kho n 3, i u 5 c a Quy ch này. i u 8. H sơ ngh thNm nh, phê duy t cho phép u tư 1. i v i trư ng h p ã có t xây d ng: a. Văn b n ngh cho phép u tư kho xăng d u u m i và/ho c u tư kho xăng d u tuy n sau. b. Gi y ăng ký kinh doanh. c. Văn b n c a c p có thNm quy n cho phép doanh nghi p ư c làm u m i nh p khNu xăng d u. d. Văn b n ng ý c a cơ quan ch qu n (n u ch u tư là doanh nghi p nhà nư c). e. D án ti n kh thi ho c Báo cáo u tư (tuỳ theo m c u tư). g. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. h. Tho thu n v a i m, v phòng cháy ch a cháy, v môi trư ng. 2. i v i trư ng h p chưa có t xây d ng: a. Văn b n ngh cho phép u tư kho xăng d u u m i và/ho c u tư kho xăng d u tuy n sau.
  6. b. Gi y ăng ký kinh doanh. c. Văn b n c a c p có thNm quy n cho phép doanh nghi p ư c làm u m i nh p khNu xăng d u. d. Văn b n ng ý c a cơ quan ch qu n (n u ch u tư là doanh nghi p nhà nư c). e. Lu n ch ng kinh t - k thu t c a D án u tư. 3. Ch u tư g i S Thương m i 9 b h sơ. M i b h sơ g m các lo i văn b n quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u này. i u 9. Trư ng h p u tư m r ng kho có dung tích tăng thêm t 2.000 m3 tr lên cũng ph i th c hi n nh ng th t c như quy nh t i i u 8 c a quy ch này. Chương 3: TRÁCH NHI M, QUY N H N C A B THƯƠNG M I VÀ S THƯƠNG M I i u 10. Trách nhi m và quy n h n c a B Thương m i 1. Thông báo các S Thương m i bi t quy ho ch chung, quy ho ch khu v c, văn b n i u ch nh liên quan (n u có) ph bi n cho các doanh nghi p và th c hi n công tác nghiên c u, thNm nh th ng nh t. 2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c h u quan Trung ương th c hi n vi c ti p t c xem xét, thNm nh các h sơ, văn b n xin phép u tư xây d ng kho xăng d u c a ch u tư và văn b n báo cáo k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh D án u tư kho xăng d u c a a phương. 3. Trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c các văn b n c a S Thương m i như quy nh t i i m b, kho n 2, i u 11, ban hành văn b n cho phép ho c không cho phép ch u tư ti n hành th t c u tư xây d ng kho xăng d u, tr trư ng h p nêu t i i m a, kho n 2, i u 11 c a Quy ch này. Trư ng h p không ch p thu n, B Thương m i ph i nêu rõ lý do và hư ng d n doanh nghi p cách làm theo úng lu t pháp. i u 11. Trách nhi m và quy n h n c a S Thương m i 1. Thành l p H i ng thNm nh D án theo quy nh t i kho n 11, i u 2 nh m thNm nh h sơ và xác nh m c tuân th các quy chuNn hi n hành v xây d ng (k thu t, an toàn cháy n , môi trư ng và a i m xây d ng kho xăng d u...). 2. Th t c sau khi thNm nh: a. i v i trư ng h p D án u tư xây d ng kho xăng d u có dung tích dư i 2.000 m3 và theo úng Quy ho ch chung, Quy ho ch khu v c (c v quy mô và a i m), trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c các văn b n c a ch u tư, th a u quy n c a B Thương m i ban hành văn b n cho phép ho c không cho phép ch u tư ti n
  7. hành th t c u tư xây d ng kho sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a H i ng thNm nh D án. Trư ng h p không cho phép, S Thương m i ph i nêu rõ lý do và hư ng d n ch u tư cách làm theo úng pháp lu t. b. i v i trư ng h p D án u tư xây d ng kho xăng d u khác (ngoài các trư ng h p nêu t i i m a, kho n 2 i u này), trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c các văn b n c a ch u tư theo quy nh t i kho n 1, i u 9 c a Quy ch này, chuy n t i B Thương m i các văn b n c a ch u tư và văn b n thNm nh c a H i ng thNm nh D án, ng th i có văn b n thông báo cho ch u tư bi t k t qu thNm nh. c. Báo cáo B Thương m i b ng văn b n i v i nh ng trư ng h p nêu t i i m a, kho n 2 i u này. i u 12. Thu h i văn b n thNm nh, phê duy t cho phép u tư và văn b n gia h n Văn b n phê duy t cho phép u tư có hi u l c trong vòng 12 tháng tính t ngày ban hành. H t th i h n trên mà ch u tư chưa tri n khai D án, thì văn b n cho phép m c nhiên h t hi u l c và ư c cơ quan ban hành thu h i. N u xét th y khó tri n khai D án trong vòng 12 tháng, trư c m t (1) tháng khi văn b n phê duy t cho phép u tư h t hi u l c, ch u tư ph i có văn b n ngh cơ quan ban hành văn b n phê duy t cho phép gia h n u tư, trong ó trình bày rõ nguyên nhân khi n chưa tri n khai ư c D án, hư ng kh c ph c trong th i gian t i. Văn b n gia h n u tư ch ư c ban hành 1 l n v i th i h n không quá 12 tháng. H t th i h n này mà ch u tư v n chưa tri n khai ư c D án, thì văn b n cho phép gia h n m c nhiên h t hi u l c và ư c cơ quan ban hành thu h i. H t th i h n gia h n, n u v n có nhu c u u tư, ch u tư ph i l p h sơ m i ư c thNm nh và phê duy t cho phép u tư như quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. i u 13. Ch báo cáo Hàng năm và sau khi k t thúc xây d ng và nghi m thu công trình, ch u tư có trách nhi m báo cáo v i S Thương m i và B Thương m i v quá trình tri n khai th c hi n d án ( a i m, quy mô và ti n , th i h n hoàn thành d án). Trong vòng 10 ngày u quý, S Thương m i g i B Thương m i báo cáo tình hình th c hi n quý trư c li n k v công tác thNm nh và ban hành văn b n cho phép u tư xây d ng kho xăng d u trên a bàn. Chương 4: KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Ki m tra B Thương m i ph i h p v i các cơ quan qu n lý có liên quan (B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Công an, B Xây d ng...) ki m tra vi c thi hành các quy nh c a Quy ch này trên ph m vi c nư c; k p th i có bi n pháp x lý
  8. c th (trư ng h p c n thi t, báo cáo Th tư ng Chính ph ) i v i các trư ng h p vi ph m quy nh c a Quy ch này. S Thương m i ph i h p v i các cơ quan qu n lý có liên quan a phương ki m tra vi c thi hành các quy nh c a quy ch này trên a bàn do mình qu n lý; k p th i có bi n pháp x lý c th ho c báo cáo B Thương m i trong trư ng h p c n thi t. i u 15. X lý vi ph m 1. Ch u tư ch u trách nhi m v pháp lý và v t ch t trư c cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t i v i nh ng vi ph m các quy nh c a Quy ch này. Trư ng h p tri n khai u tư khi chưa có văn b n thNm nh, phê duy t c a B Thương m i ho c S Thương m i s b ình ch xây d ng kèm theo các bi n pháp x lý theo lu t nh. 2. Cơ quan, doanh nghi p, cá nhân thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này không th c hi n y trách nhi m theo quy nh trong Quy ch , tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng v t ch t theo quy nh c a pháp lu t n u có gây thi t h i v v t ch t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. B Thương m i, S Thương m i, doanh nghi p kinh doanh xăng d u trong h th ng kinh doanh thương m i trên ph m vi c nư c, cơ quan qu n lý có liên quan trong quá trình tri n khai th t c u tư xây d ng kho xăng d u ph c v kinh doanh và d tr qu c gia có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. B Thương m i có trách nhi m ph bi n, hư ng d n, theo dõi vi c thi hành n i dung quy nh c a Quy ch này trên ph m vi c nư c. i u 17. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i s a i, b sung n i dung c a Quy ch này do B trư ng B Thương m i quy t nh. Các D án u tư xây d ng các lo i kho xăng d u nêu t i i u 3 ti n hành sau ngày Quy ch có hi u l c u ph i làm m i ho c làm l i các th t c theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản