Quyết định 422/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 422/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a b é  tr n g  b é   ¬ n g  m ¹ i s è  0422/2003/q ®­bt m   ë th n g µ y  11 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   Ç u  t x © y  d ù n g   vi h ® k h o  x¨ng  Ç u  trªn p h ¹ m  vi  d c¶ n íc b é  tr ng b é  th¬ ng m ¹i ë ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 95/CP  µy  th¸ng 12  ng 4    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    v  h   tæ  b m¸y  ña  é  ¬ng   c B Th m¹i; ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  îcban  µnh  l  tv x d ®  h theo NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; c Th t   ph   NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 5    n¨m  2002  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  th¸ng 1  CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,  c Ch ph v vi s ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh   h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 52/1999/N§­CP; ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 93/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  2002  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón h Ö   èng    i   th kho  x¨ng dÇu    ¹m    níc®Õ n     trªnph vic¶    n¨m 2010; ­ Theo    Þ   ña    ®Ò ngh c «ng  ô   ëng  ô   Õ   ¹ch  èng  ­ Trëng    V tr V K ho th kª    ban Qu¶n  ýc¸cdù    l     ¸n quy  ¹ch,Bé  ¬ng  ¹i, ho   Th m Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   u     ©y  ch ®Ç t x dùng  kho  x¨ng dÇu    ¹m    níc.   trªnph vic¶  §i Ò u  2. Bé   ¬ng  ¹i  µ  Bé,  µnh  Th m v c¸c  Ng kh¸c  ã  ªnquan  µ    c li   v c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh x¨ng  Çu    níc chÞu  d trªn c¶    tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý;c¸cquy  nh  íc®©y    íi k    ®Þ tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b
  2. 2 q u y  c h Õ  ® Ç u  t x © y  d ù n g   k h o  x¨ng d Ç u  trªn p h ¹ m  vi c ¶ n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 0422/2003/Q§­BTM   ngµy  th¸ng4  11    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  ¬ng  ¹i) c B tr B Th m C h ¬ n g  I  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    éi dung,m ôc  ch  1. N     ®Ý qu¶n  ý l Quy  Õ   µy    Ëp    ch n x¸c l c¸c nguyªn  ¾c,tiªuthøc  µ  t   v yªu  Çu  c qu¶n  ýNhµ   l  nícm µ     ñ  u      c¸c ch ®Ç tph¶itu©n  ñ khitiÕn hµnh  Èn  Þ   u    ©y  ùng    th       chu b ®Ç tx d c¸c kho    x¨ng  Çu      d trªn l∙nh thæ  Öt Nam.  ôc   ch  ña  Vi   M ®Ý c Quy  Õ   µy  µ ch n l   nh»m   ÕtlËp  Ëttù,kû  ¬ng  thi   tr     c trong viÖc  ©y  ùng      x d c¸c kho  x¨ng  Çu    d b¶o ®¶m   yªu  Çu  c khaith¸chiÖu     qu¶  ü  t  ©y  ùng    ¹m    níc,b¶o  qu ®Ê x d trªnph vic¶    ®¶m   Öu  hi qu¶  kinh tÕ      éi vµ  Öu    ­ x∙ h   hi qu¶  u     ï hîp  íiquy  ¹ch    ®Ç t ph   v   ho ph¸t tr Ónchung    i  trªnquy    èc    µnh  µ  a  ¬ng  m« qu gia,ng v ®Þ ph theo    Çn  tinhth Quy Õt  ®Þnh  è  s 93/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m  2002  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph vÒ   Öc  vi “phªduyÖt    Quy  ¹ch ph¸ttr Ón h Ö   èng  ho     i   th kho  x¨ng  Çu    ¹m    d trªnph vi c¶  íc®Õ n   n  n¨m  2010” (sau  y   äilµ Quy  ¹ch    ®© g     ho chung) vµ    Quy  ¹ch    ho ph¸t tr Ón h Ö   èng  i   th kho  x¨ng  Çu  ¹ c¸ckhu  ùc  d ti     v trong c¶  íc(sau  y  äilµQuy    n  ®© g     ho¹ch khu  ùc)vµ    v   b¶o  ¶m   Öu  ® hi qu¶  trong c«ng      t¸cqu¶n  ýho¹t®éng  u    l    ®Ç t x©y  ùng  d kho  x¨ng  Çu, phïhîp víi ÷ng  Ôn  Õn    d        nh di bi ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh        hoµn  chØnh  Ö   èng  h th kho  x¨ng dÇu    ¹m    níc.   trªnph vic¶  §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1.  Ó   B x¨ng  Çu:  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  d l  tr x d nh»m   ôc   ch  m ®Ý chøa x¨ng  dÇu  µ  v b¶o  ¶m     ® c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ü  Ët,an  µn  ®Þ c Nh n   k thu   to ch¸y næ,    vÖ   sinhm«i  êng.. .   tr . 2. Kho    x¨ng  Çu:  µ khu  ùc  ã  Òu  Ó   d l  v c nhi b x¨ng  Çu;  êng  îp  d tr h kho chØ   cã  b Ó   1  x¨ng dÇu, th× b Ó         x¨ng dÇu  òng  µkho    c l  x¨ng dÇu.   3.Kho  u   èi:lµkho  ã    ®Ç m     c kh¶  n¨ng  ùctiÕp tiÕp nhËn  tr       x¨ng dÇu  õtÇu    t  thuû trëx¨ng dÇu  Ëp  Èu       nh kh hoÆc   õc¸cnhµ  t    m¸y  äcdÇu. l  4. Kho  Õn    tuy sau:lµ kho  Õp  Ën     ti nh x¨ng  Çu  õ kho  u   èi  d t  ®Ç m hoÆc   õ t  c¸ckho    kh¸c. 5. §Çu   m ë   éng: lµ thùc  Ön  ù   x©y  ùng      t r    hi D ¸n  d bæ sung  ¹  ti kho x¨ng  dÇu  ∙  ã  ½n  ®cs nh»m     t¨ngsøc  chøa  ña  c kho. 6. §Çu   íi:lµ thùc hiÖn  ù   x©y  ùng    tm       D ¸n  d kho x¨ng  Çu  ¹  a   iÓ m   d ti ®Þ ® (míi)cha  ã    c kho  x¨ng  Çu  d hoÆc   ©y  ùng  x d kho x¨ng  Çu  íi thay  Õ    d m  th kho x¨ng dÇu  ò.   c 7.Doanh    nghiÖp  kinhdoanh    x¨ng dÇu: lµc¸cdoanh         nghiÖp  ã    iÒu  c ®ñ ® kiÖn  µ  ∙  îc c¬  v ® ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  c Nh n   gi ph kinh  doanh x¨ng dÇu.  
  3. 3 8. Chñ   u  :lµ c¸c doanh    ®Ç t      nghiÖp  Ëp  ù     u    ©y  ùng  l D ¸n ®Ç tx d kho x¨ng  dÇu, ® îcthµnh  Ëp     l theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc,LuËt doanh  nh n     nghiÖp,cã    giÊy phÐp    kinhdoanh    x¨ng dÇu.   9. Së   ¬ng  ¹i:lµ tªn gäi chung  ña  ë   ¬ng  ¹i,Së   ¬ng  ¹i vµ    Th m        c S Th m   Th m  Du   Þch,Së     Þch  µ  ¬ng  ¹i;lµ c¬  l   Du l v th m     quan  qu¶n  ý nhµ  Ò   ¬ng  ¹i ë  l  v th m  ®Þa  ¬ng  ¬idoanh  ph n  nghiÖp  ©y  ùng  xd kho x¨ng dÇu.   10. Héi ®ång  Èm  nh  ù   ®Ç u    ©y  ùng     th ®Þ D ¸n  tx d kho x¨ng  Çu  ¹  a   d ti ®Þ ph¬ng  Õtt¾t lµ Héi  ng  Èm   nh  ù     µ Héi  ng, do  ë   ¬ng  (vi       ®å th ®Þ D ¸n):l   ®å   S Th m¹i tr×nh Uû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ban  µnh  h Quy Õt  nh  µnh  Ëp,víi µnh  Çn  å m   idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  ë   ®Þ th l    th ph g ®¹   c th quy cS Th¬ng  ¹i,Së  Õ   ¹ch vµ  u  ,Së  m   K ho   ®Ç t  Khoa  äc,c«ng  Ö   µ h  ngh v m«i  êng,Së  tr   §Þa  Ýnh, Së   ©y   ùng, Së   ch  X d   Quy  ¹ch  µ  Õn  óc (nÕu  ã),c¬  ho v ki tr   c   quan  C«ng  phßng  an  ch¸y ch÷a    ch¸y vµ    ¬    c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc kh¸c cã  ªn l  n    li   quan    a   ¬ng  Õu  Çn).Chñ   Þch  éi  ng  µ Gi¸m  c  ë   ¬ng  ë ®Þ ph (n c   t H ®å l  ®è S Th m¹i. 11. V¨n    b¶n  Èm   nh  µ v¨n  th ®Þ l   b¶n  ¸nh    ® gi¸møc     ï hîp  ña  ù    ®é ph   c d ¸n ®Ç u    i víi   cÇu  Ò   t®è     yªu  c¸c v quy  m«,  a  iÓ m   µ  ®Þ ® v nhu  Çu  ©y  ùng  cxd trong  h Ö   èng  th kho x¨ng  Çu  ña  d c khu  ùc  µ  a   ¬ng  µ   ¹    ñ  u    Ï v v ®Þ ph m t i ch ®Ç t s   ®ã ®Ç u    ©y  ùng. tx d 12. V¨n    b¶n phª  Öt  duy cho  Ðp  u    µ v¨n b¶n  ph ®Ç tl     cho  Ðp  ñ  u    ph ch ®Ç t ® îctr Ónkhaic¸cthñ tôctiÕp theo ®Ó   îcthùc hiÖn  Öc  ©y  ùng   i            ®    vi x d kho x¨ng  dÇu    lµm  ñ  ôc    (nh th t ®Ò nghÞ   Êp  t; giÊy  c ®Ê   x¸c  Ën  nh b¶o  ¶m   toµn  ® an  phßng, chèng    ch¸y,næ;  Êy    Ën  Ò   ¶m     gi x¸c nh v® b¶o m«i  êng; duyÖt  Õt tr   thi   kÕ... ) .. §i Ò u    èit ng ®iÒu  3. §  î   chØnh C¸c  ù  ®Ç u    x©y  ùng  d ¸n  t d kho  u   èi, Dù   ®Ç u    x©y  ùng    ®Ç m   ¸n  t d kho tuyÕn sau (bao  å m   g kho trung chuyÓn, kho  ©n  èi);Dù   ®Ç u    m ë   ph ph   ¸n  t réng,Dù     u    íi.   ¸n ®Ç tm Quy  Õ   µy  ch n kh«ng  iÒu  ® chØnh    ù   ®Ç u    ©y  ùng: kho  ¹i c¸c D ¸n  tx d   ngo   quan, kho    x¨ng  Çu  éc lùcl ng vò  d thu    î   trang phôc  ô  Ö m   ô    v nhi v riªng;kho  ©y    x dùng chØ  ôc  ô  ph v cho  nhu  Çu  ña    é    ô riªngbiÖt;kho, b Ó   c c c¸c h tiªuth         x¨ng,   dÇu  ña    öa  µng,tr¹m  x¨ng  Çu; kho  c c¸c c h   b¸n  d   chøa  Çu  ên,gas    áng, d nh   ho¸ l   nhùa  êng  áng vµ    ® l   c¸cs¶n  È m     Çu  ph ho¸ d kh¸cngoµix¨ng dÇu  Ýnh.       ch §i Ò u    ¹m      ông 4. Ph vi¸p d Doanh  nghiÖp  kinh doanh x¨ng  Çu  d trong h Ö   èng    th kinh doanh  ¬ng    th m¹itrªnph¹m    níc;c¬     vic¶    quan  qu¶n  ýcã  ªnquan  l   li   trong qu¸ tr×nh tr Ónkhai     i     thñ tôc ®Ç u    ë   éng,®Ç u    íikho     tm r   tm   x¨ng  Çu  ôc  ô  d ph v kinh doanh  µ  ù  ÷   v d tr   quèc    gia;doanh  nghiÖp  u    ®Ç tkho  x¨ng dÇu      ®Ó cho  thuª. §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  t chung  ña  Öc  c vi qu¶n  ýquy  ¹ch l  ho 1.Chñ  u      ®Ç tchØ  îcphÐp  iÓnkhaic¸cthñ tôc®Ç u    i víi   ù     ®  tr        t®è     D ¸n c¸c ®Ç u    éc ®èi t ng ®iÒu  tthu    î   chØnh  ña  c Quy  Õ   µy  ch n sau    Ën  îcv¨n b¶n  khinh ®     phª duyÖt cho  Ðp  u    ña  é  ¬ng  ¹ihoÆc   ë  ¬ng  ¹i.     ph ®Ç tc B Th m  S Th m
  4. 4 2. Trêng  îp trong cïng  ét  êigian cã  õ haidoanh    h    m th     t    nghiÖp  ëlªnxin tr       phÐp  u    ©y  ùng  ®Ç tx d kho x¨ng dÇu    ïng m ét  a  µn,thø  ù u      trªnc   ®Þ b   t   tiªntrong   viÖc  Èm  nh  µ    Öt cho  Ðp  u      th ®Þ v phª duy   ph ®Ç tnh sau: a.H×nh    thøc ®Ç u      doanh    t(1) nghiÖp  ë   éng,(2) ®Ç u    íi. mr    tm b.  ñ   u   :   doanh  Ch ®Ç t (1) nghiÖp  u   èi,   doanh  ®Ç m nghiÖp  kh¸c: (2a)    (2) doanh  nghiÖp  ã  ôsë  ¹ ®Þa  ¬ng,   c tr   t   i ph   doanh nghiÖp  ã  ôsë  ¹ n¬ikh¸c. c tr   t     i (2b) 3. C¨n  vµo    cø  quy    m« doanh  nghiÖp, kh¶    n¨ng  µichÝnh, møc       t    ®é uy tÝn  Êtl ng s¶n  È m   µ  Þch  ô),nhiÖ m  ô  µ  (ch  î   ph vd v  v v kh¶  n¨ng  ùc hiÖn      th   vaitrß b×nh    Þ  êng  ña  æn th tr c doanh  nghiÖp    Ðp  u   , c¬  xin ph ®Ç t   quan  ã  Èm   c th quyÒn    nh  x¸c ®Þ nhu  Çu, quy  c  m«,  Êp    u    îp lýcña  õng  ù     u   c ®é ®Ç th     t D ¸n ®Ç ttrªnc¬  ë  ©n  i      sc ®è theo Quy  ¹ch  ∙  îc phª  Öt  ¹  ho ®®  duy t i khu  ùc  v trong tõng    giai o¹n  µ    Çu  ùc tÕ     ® v yªu c th   ph¸tsinh. 4. C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tkho  x¨ng  Çu, ngoµiviÖc  ©n  ñ c¸c néidung    d     tu th       quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy  u   ch n ®Ò ph¶i ® îc tr Ón khai thùc  Ön     i     hi theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   ti   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 52/1999/N§­  ngµy  CP 08/07/1999 cña  Ýnh   ñ,  Ch ph c¸c §iÒu  ña NghÞ   c ®Þnh   è  s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/05/2000, NghÞ   nh   è    ®Þ s 07/2003/N§­   CP ngµy 30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c v¨n  b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët hiÖn  lu   hµnh  ã  ªnquan  c li   kh¸c. C h ¬ n g  II  §i Ò u ki Ö n, h å  s ¬  ® Ó  ® î c th È m  ® Þ n h,  p hª d u y Ö t c h o  p h Ð p  ® Ç u  t §i Ò u    Òu  Ön  viÖc  u    ©y  ùng  tiÕp nhËn  u   èi 6. §i ki cho  ®Ç tx d kho    ®Ç m 1. Phï  îp víinhu  Çu    iÓn,bæ     h   c ph¸ttr   sung søc chøa  ña  Ö   èng    c h th kho x¨ng  Çu    õng  d ët khu  ùc  µ    ¹m    níc trong tõng    o¹n;phï hîp v v trªnph vic¶      giai®     víiquy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña  õng    ho ph¸ttr     ­ x∙ h   t khu  ùc  µ  a   ¬ng, phï v v ®Þ ph    hîp  íiquy  ¹ch  v  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón  «   Þ  n     i ® th ®Õ n¨m  2010, híng  í      t in¨m 2020. 2.§¸p øng      Èn  íi y:    c¸ctiªuchu d   ®© a.Cã     søc  chøa  õ10.000  3  ëlªn; t  m tr   b. Cã   Õn   b c¶ng chuyªn dông    cho  Çu  û  ã  äng t¶itõ 10.000  WT   t thu c tr       D trëlªnneo  u  µ  ¬ m   ãtx¨ng dÇu  µo     ®Ë v b r    v kho; c. Cã   Ö m   ô    nhi v b¶o  ¶m   ån  ® ngu x¨ng  Çu  d cho  ét  m khu  ùc    v l∙nh thæ   hoÆc   iÒu  ® chuyÓn  n     ®Õ c¸ckhu  ùc  v kh¸ctrªnc¶  íc;   n d. §¸p øng      Èn  µ  c¸c tiªuchu v quy  ¹m  ©y  ùng  ph x d kho x¨ng  Çu  Ön  d hi hµnh,c¸ctiªuchuÈn  èc    Ò   toµn  µ      Qu giav an  v m«i  êng. tr 3. Lµ    doanh  nghiÖp  ã    iÒu  Ön  µ  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    c ®ñ ® ki v ® ®   t  ph ra quyÕt ®Þnh    cho  Ðp  ùctiÕp nhËp  Èu  ph tr     kh x¨ng dÇu.   Thø  ù  tiªnthÈm   nh,  t u    ®Þ phª  Öt  duy cho  Ðp  u     i  íic¸c h×nh  ph ®Ç t ®è v     thøc  u    vµ  i  îng    Ðp  u   x©y  ùng  ®Ç t ®è t xin ph ®Ç t d kho  Õp  Ën  u   èi  ti nh ®Ç m theo nh    kho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  cña  3,§i 5  Quy  Õ   µy. ch n
  5. 5 §i Ò u    Òu  Ön  viÖc  u    ©y  ùng  tuyÕn  7. §i ki cho  ®Ç tx d kho  sau 1. Phï  îp víinhu  Çu    iÓn,bæ     h   c ph¸ttr   sung søc chøa  ña  Ö   èng    c h th kho x¨ng  Çu    õng  d ët khu  ùc  µ    ¹m    níc trong tõng    o¹n;phï hîp v v trªnph vic¶      giai®     víiquy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña  õng    ho ph¸ttr     ­ x∙ h   t khu  ùc  µ  a   ¬ng, phï v v ®Þ ph    hîp  íiquy  ¹ch  v  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón  «   Þ  n     i ® th ®Õ n¨m  2010, híng  í      t in¨m 2020. 2.§¸p øng      Èn  íi y:    c¸ctiªuchu d   ®© a.  ã   C kh¶  n¨ng  Õp  Ën  ti nh x¨ng  Çu  õ  d t kho  u   èi, tõ    ®Ç m   c¸c kho  kh¸c  hoÆc   õ nhµ  t  m¸y  äcdÇu  l  trong nícvµ  ã      c kh¶  n¨ng  Ëp, xuÊt x¨ng  Çu  nh     d theo   ® êng  û  µ/hoÆc  êng  ng, ® êng  é, ® êng  ¾t    thu v ® è  b  s ®Ó cung  øng cho    nhu cÇu    ô trong khu  ùc  a  ýnhÊt ®Þnh; tiªuth     v ®Þ l     b. §¸p øng      Èn  µ  c¸c tiªuchu v quy  ¹m  ©y  ùng  ph x d kho x¨ng  Çu  Ön  d hi hµnh,c¸ctiªuchuÈn  èc    Ò   toµn  µ      Qu giav an  v m«i  êng. tr Thø  ù  tiªnthÈm   nh,  t u    ®Þ phª  Öt  duy cho  Ðp  u     i  íic¸c h×nh  ph ®Ç t ®è v     thøc  u    vµ  i  îng    Ðp  u    x©y  ùng  ®Ç t ®è t xin ph ®Ç t d kho  Õn  tuy sau theo    nh kho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  cña  3,§i 5  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    å   ¬    Þ  Èm  nh, phª  Öt  phÐp  u   8. H s ®Ò ngh th ®Þ   duy cho  ®Ç t 1.§èivíi êng  îp ®∙  ã  t    ©y  ùng:      tr h   c ®Ê ®Ó x d a. V¨n    b¶n    Þ   ®Ò ngh cho  Ðp  u    ph ®Ç t kho x¨ng  Çu  u   èi  µ/hoÆc   d ®Ç m v ®Ç u    tkho x¨ng dÇu  Õn    tuy sau. b.GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinhdoanh.   c. V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm   Òn  cc c th quy cho  Ðp  ph doanh nghiÖp  îc lµm  ®  ®Ç u   èi  Ëp  Èu  m nh kh x¨ng dÇu.   d. V¨n b¶n  ng    ña  ¬  ®å ý c c quan  ñ  ch qu¶n  Õu  ñ  u    lµ doanh  (n ch ®Ç t   nghiÖp  µ  íc). nh n e.Dù     Òn kh¶      ¸n ti   thihoÆc   B¸o    u    útheo møc    u  ). c¸o ®Ç t(tu     ®é ®Ç t g.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy s d ®Ê h.Tho¶  Ën  Ò   a  iÓ m,  Ò     thu v ®Þ ® v phßng  ch¸ych÷a    ch¸y,vÒ     m«i  êng. tr 2.§èivíi êng  îp cha  ã  t    ©y  ùng:      tr h  c ®Ê ®Ó x d a. V¨n    b¶n    Þ   ®Ò ngh cho  Ðp  u    ph ®Ç t kho x¨ng  Çu  u   èi  µ/hoÆc   d ®Ç m v ®Ç u    tkho x¨ng dÇu  Õn    tuy sau. b.GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinhdoanh.   c. V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm   Òn  cc c th quy cho  Ðp  ph doanh nghiÖp  îc lµm  ®  ®Ç u   èi  Ëp  Èu  m nh kh x¨ng dÇu.   d. V¨n b¶n  ng    ña  ¬  ®å ý c c quan  ñ  ch qu¶n  Õu  ñ  u    lµ doanh  (n ch ®Ç t   nghiÖp  µ  íc). nh n e.LuËn    chøng  kinhtÕ   ü  Ëtcña  ù     u  .   ­k thu   D ¸n ®Ç t 3.Chñ  u    öiSë  ¬ng  ¹i9  é  å  ¬.M çi bé  å  ¬  å m     ¹ v¨n    ®Ç tg   Th m  b h s     h s g c¸clo i   b¶n  quy  nh  ¹ kho¶n  hoÆc   ®Þ t  i 1  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n
  6. 6 §i Ò u  9. Trêng  îp  u    m ë   éng  h ®Ç t r kho  ã  c dung  Ých  t t¨ng thªm  õ   t  2.000  3  ë lªncòng  m tr     ph¶i thùc  Ön  ÷ng  ñ  ôc nh    hi nh th t   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 8 cña quy  Õ   µy. ch n
  7. 7 C h ¬ n g  III  Tr¸ch n hi Ö m, q u y Ò n  h ¹ n c ñ a  b é  th¬ n g  m ¹ i v µ  s ë  th¬ n g  m ¹ i §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña  é  ¬ng  ¹i   v quy h c B Th m 1. Th«ng  b¸o    ë   ¬ng  ¹i biÕt quy  ¹ch  c¸c S Th m    ho chung, quy  ¹ch      ho khu vùc, v¨n    b¶n  iÒu  ® chØnh  ªnquan  Õu  ã) ®Ó   li   (n c  phæ   Õn  bi cho   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ùc hiÖn  v th   c«ng    t¸cnghiªncøu,thÈm  nh  èng  Êt.     ®Þ th nh 2. Chñ   ×,phèihîp víic¸c c¬    tr           quan  qu¶n  ýnhµ  ích÷u  l  n  quan    ë Trung  ­ ¬ng  ùc hiÖn  Öc  Õp tôcxem   Ðt,thÈm  nh    å  ¬,v¨n b¶n    Ðp  th   vi ti     x  ®Þ c¸ch s     xinph ®Ç u   x©y  ùng  t d kho x¨ng  Çu  ña  ñ  u   vµ  d c ch ®Ç t v¨n b¶n b¸o  c¸o  Õt    k qu¶ thÈm   nh  ña  éi  ng  Èm   nh  ù   ®Ç u    ®Þ c H ®å th ®Þ D ¸n  t kho x¨ng  Çu  ña  a   d c ®Þ ph¬ng. 3. Trong    vßng  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc c¸c v¨n  30  k t    ®   b¶n  ña  ë   ¬ng  c S Th m¹i nh    quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® b, kho¶n    Òu    2, §i 11, ban  µnh  b¶n  h v¨n  cho  Ðp  ph hoÆc  kh«ng  cho  Ðp  ñ  u    Õn hµnh  ñ tôc®Ç u    ©y  ùng  ph ch ®Ç tti   th     tx d kho x¨ng  dÇu, trõtr ng  îp nªu  ¹ ®iÓ m        ê h   ti  a, kho¶n    Òu  cña  2, §i 11  Quy  Õ   µy.Trêng  ch n   hîp kh«ng  Êp  Ën, Bé   ¬ng  ¹i ph¶i nªu  â  ý do  µ  íng  Én  ch thu   Th m    r l  v h d doanh  nghiÖp  c¸ch lµm    theo ®óng  Ëtph¸p.   lu   §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña  ë  ¬ng  ¹i   v quy h c S Th m 1. Thµnh  Ëp  éi ®ång  Èm   nh  ù   theo    lH  th ®Þ D ¸n  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    11, §iÒu  nh»m   Èm  nh  å  ¬  µ    nh  2  th ®Þ h s v x¸c®Þ møc    ©n  ñ c¸cquy  Èn  ®é tu th     chu hiÖn  µnh  Ò   ©y  ùng  ü thuËt,an  µn  h vx d (k     to ch¸y næ,    m«i  êng  µ  a  iÓ m   tr v ®Þ ® x©y  ùng  d kho x¨ng dÇu... .   ) 2.Thñ  ôcsau    Èm  nh:   t  khith ®Þ a. §èivíi êng  îp Dù     u    ©y  ùng       tr h   ¸n ®Ç tx d kho x¨ng  Çu  ã  d c dung  Ých  íi t d  2.000  3  µ  m v theo  ng  ®ó Quy  ¹ch  ho chung,Quy  ¹ch    ho khu  ùc    Ò   v (c¶ v quy   m« vµ  a  iÓ m),trong vßng  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcc¸cv¨n b¶n  ña  ñ  ®Þ ®     30  k t  nh ®       c ch ®Ç u  ,thõa  û  Òn  ña  é   ¬ng  ¹i ban  µnh    t  u quy c B Th m  h v¨n b¶n cho  Ðp  ph hoÆc   kh«ng  cho  Ðp  ñ  u    Õn hµnh  ñ tôc ®Ç u    ©y  ùng  ph ch ®Ç tti   th     tx d kho  sau    ∙  khi® cã    Õn  èng  Êt cña  éi ®ång  Èm  nh  ù     êng  îp kh«ng    ý ki th nh   H  th ®Þ D ¸n.Tr h  cho phÐp,  ë   ¬ng  ¹i ph¶inªu  â  ýdo  µ  íng  Én  ñ  u    S Th m    r l  v h d ch ®Ç t c¸ch lµm    theo  ®óng  ph¸p luËt.   b. §èivíitr ng  îp Dù     u    ©y  ùng        ê h   ¸n ®Ç tx d kho  x¨ng  Çu  d kh¸c (ngoµic¸c      tr ng  îp nªu  ¹  iÓ m     ê h  ti ® a, kho¶n  §iÒu  µy),trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  2  n     30  k t  nhËn  îc c¸c v¨n  ®     b¶n  ña  ñ  u    c ch ®Ç t theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  cña  1, §i 9  Quy  Õ   µy,chuyÓn  í Bé  ¬ng  ¹ic¸c v¨n b¶n  ña  ñ  u    µ      ch n   t   Th i m     c ch ®Ç tv v¨n b¶n thÈm  nh  ña  éi ®ång  Èm  nh  ù     ng  êicã    ®Þ c H  th ®Þ D ¸n,®å th   v¨n b¶n  th«ng    b¸o cho  ñ  u    ÕtkÕt  ch ®Ç tbi   qu¶  Èm  nh. th ®Þ c. B¸o    c¸o  é   ¬ng  ¹i b»ng  B Th m  v¨n b¶n  i  íinh÷ng  êng  îp  ®è v   tr h nªu  ¹ t i ®iÓ m     a,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u    12. Thu  åiv¨n b¶n  Èm  nh,    Öt  phÐp  u    µ  h    th ®Þ phª duy cho  ®Ç tv v¨n b¶n    ¹n   giah
  8. 8 V¨n b¶n  phª duyÖt cho  Ðp  u    cã  Öu  ùc trong  ph ®Ç t hi l   vßng  th¸ng 12    tÝnh  õ ngµy  t  ban  µnh.H Õt  êih¹n    µ   ñ  u    a  iÓn khaiDù     h   th   trªnm ch ®Ç t ch tr     ¸n, th×    v¨n b¶n cho  Ðp  Æc   ph m nhiªnh Õt  Öu  ùcvµ  îcc¬    hi l   ®   quan  ban  µnh    h thu håi. N Õ u   Ðt  Êy  ã  iÓn  x th kh tr khai Dù   trong    ¸n  vßng  th¸ng,tr c m ét    12    í  (1) th¸ng khiv¨n b¶n      phª  Öt  duy cho  Ðp  u    Õt  Öu  ùc,chñ  u    ph ®Ç th hi l   ®Ç tph¶icã   v¨n b¶n   ®Ò nghÞ   ¬  c quan  ban  µnh  h v¨n b¶n phª duyÖt cho  Ðp  ph gia  ¹n h  ®Ç u  ,trong ®ã   ×nh bµy  â nguyªn nh©n  Õn  a  iÓn khai® îcDù     ­ t    tr   r    khi ch tr       ¸n,h íng kh ¾c  ôc    ph trong thêigian tí        iV¨n  . b¶n    ¹n  u    gia h ®Ç t chØ  îcban  µnh    ®  h 1 lÇn  íithêih¹n  v    kh«ng    th¸ng.H Õt  êih¹n  µy  µ   ñ  u    Én  a  qu¸ 12    th   n m ch ®Ç t v ch tr Ón khai® îc Dù     ×  b¶n  i      ¸n,th v¨n  cho  Ðp    ¹n  Æc   ph gia h m nhiªnh Õt  Öu  ùc   hi l   vµ  îcc¬  ®   quan  ban  µnh    åi. h thu h H Õt  êih¹n    ¹n,n Õu  Én  ã  th   gia h   v c nhu  Çu  u  ,chñ  u    c ®Ç t  ®Ç tph¶ilËp hå     s¬  íi ®Ó   îc thÈm   nh  µ  m  ®  ®Þ v phª  Öt  duy cho  Ðp  u    nh quy  nh  ¹ ph ®Ç t ®Þ t i §iÒu  cña  8  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Õ       13. Ch ®é b¸o c¸o Hµng n¨m  µ  v sau    Õt  óc x©y  ùng  µ  khik th   d v nghiÖm     thu c«ng  ×nh,chñ  tr   ®Ç u    ã  tc tr¸chnhiÖ m   c¸o víi ë  ¬ng  ¹ivµ  é   ¬ng  ¹ivÒ     ×nh   b¸o      Th S m   B Th m   qu¸ tr   tr Ón khai thùc  Ön  ù  (®Þa  iÓ m,  i    hi d ¸n  ® quy    µ  Õn  ,  êih¹n  µn  m« v ti ®é th   ho thµnh  ù  d ¸n). Trong vßng  ngµy  u   ý,Së   ¬ng  ¹i göiBé   ¬ng  ¹i b¸o    10  ®Ç qu   Th m     Th m  c¸o t×nh  ×nh  ùc  Ön  ý  íc liÒn  Ò   Ò   h th hi qu tr   k v c«ng    Èm   nh  µ  t¸cth ®Þ v ban  µnh  h v¨n b¶n    cho  Ðp  u    ©y  ùng  ph ®Ç tx d kho  x¨ng dÇu    a  µn.   trªn®Þ b C h ¬ n g  IV  Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    Ó m   14. Ki tra Bé  ¬ng  ¹iphèihîp víi   ¬  Th m        c quan  c¸c qu¶n  ýcã  ªnquan  é  l   li   (B Khoa  äc  h vµ C«ng  nghÖ,  é   µi nguyªn  µ  BT  v M«i  êng, Bé   tr   C«ng    é   ©y  ùng... an, B X d   ) kiÓm     Öc    µnh    travi thih c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy    ¹m    níc; ch n trªnph vic¶    kÞp  êicã  Ön  th   bi ph¸p  ö  ý cô  Ó  êng  îp  Çn  Õt,b¸o  x l   th (tr hc thi   c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ) ®èi víi   êng  îp viph¹m  ph       trc¸c h    quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n Së  ¬ng  ¹iphèihîp víi   ¬  Th m        c quan  c¸c qu¶n  ýcã  ªnquan    a  ¬ng  l   li   ë ®Þ ph kiÓm    Öc    µnh    travi thih c¸cquy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   µy    a  µn  m × nh   ch n trªn®Þ b do  qu¶n  ý; Þp  êicã  Ön  l  k th   bi ph¸p  ö  ýcô  Ó  x l   th hoÆc   c¸o Bé  ¬ng  ¹itrong b¸o    Th m    tr ng  îp cÇn  Õt. ê h  thi §i Ò u    ö  ýviph¹m 15. X l     1. Chñ   u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   Ò     v ph¸p  ývµ  Ët chÊt tr cc¬  l  v     í   quan  ñ  ch qu¶n  µ  ícph¸p  Ët®èi víi ÷ng    ¹m    v tr   lu       nh viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n   Trêng  îp tr Ón khai®Ç u      a  ã    h  i     tkhich c v¨n b¶n  Èm  nh,  th ®Þ phª  Öt  ña  é  duy c B
  9. 9 Th¬ng  ¹i hoÆc   ë   ¬ng  ¹i sÏbÞ   nh  m  S Th m     ®× chØ  ©y  ùng  Ìm  xd k theo    Ön  c¸c bi ph¸p xö  ýtheo luËt®Þnh.   l     2.C¬     quan,doanh    nghiÖp,c¸nh©n  éc ph¹m    iÒu     thu   vi® chØnh  ña  c Quy  chÕ   µy  n kh«ng  ùc  Ön  y     th hi ®Ç ®ñ tr¸ch nhiÖ m     theo  quy  nh   ®Þ trong Quy  chÕ,  ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  ýhµnh  Ýnh  tu   t ch   ®é viph m b x l   ch hoÆc   Þ   b truycøu    tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  µ  åith ng  Ët chÊt theo    h s v b  ê v     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtn Õu  ã  ©y  Öth¹ivÒ   ËtchÊt.   c g thi     v   C h ¬ n g  V   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 16. é   ¬ng  ¹i,Së   ¬ng  ¹i,doanh   B Th m   Th m  nghiÖp  kinh doanh  x¨ng  Çu  d trong h Ö   èng    th kinh doanh  ¬ng  ¹i trªnph¹m    níc,c¬    th m    vic¶    quan  qu¶n  ý cã  ªnquan  l   li   trong qu¸  ×nh  iÓn khaithñ  ôc ®Ç u     ©y  ùng    tr tr     t  tx d kho x¨ng dÇu  ôc  ô    ph v kinhdoanh  µ  ù  ÷quèc    ã    v d tr   giac tr¸chnhiÖ m  chøc  iÓn   tæ  tr   khaithùc hiÖn      Quy  Õ   µy. ch n Bé   ¬ng  ¹i cã  Th m   tr¸ch nhiÖ m     phæ   Õn, híng  Én,  bi   d theo  âi viÖc    d  thi hµnh  éidung  n  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy    ¹m    níc. ch n trªnph vic¶  §i Ò u    17. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.M äi  ch n c hi l   15  k t  k  söa  æi,    ® bæ sung  éi dung  ña  n  c Quy  Õ   µy  Bé   ëng  é   ¬ng  ¹i ch n do  tr B Th m  quyÕt ®Þnh.   C¸c  ù     u    ©y  ùng    ¹ kho  D ¸n ®Ç tx d c¸clo i   x¨ng  Çu  t¹ §iÒu  tiÕn hµnh  d nªu  i   3    sau  µy  ng Quy  Õ   ã  Öu  ùc ®Ò u   ch c hi l   ph¶i lµm  íi hoÆc   µm  ¹    ñ  ôc   m  l li c¸c th t   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 8  Quy  Õ   µy. ch n  
Đồng bộ tài khoản