Quyết định 423/2000/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 423/2000/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 423/2000/QĐ-NHNN1 về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 423/2000/QĐ-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 423/2000/Q -NHNN1 Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 423/2000/Q -NHNN1 NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 V CHÍNH SÁCH TÍN D NG NGÂN HÀNG IV I KÍNH T TRANG TR I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chinh ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh quy t s 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 c a Chính ph v kinh t trang tr i; Theo ngh c a V trư ng V chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. i tư ng quan h tín d ng v i các t ch c tín d ng i tư ng quan h tín d ng v i các t ch c tín d ng là h nông dân, h công nhân viên Nhà nư c và l c lư ng vũ trang ã ngh hưu, các lo i h thành th và cá nhân chuyên s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n ho c s n xu t nông nghi p là chính, có kiêm nhi m các ho t ng d ch v phi nông nghi p nông thôn ư c xác nh theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 69/2000 LTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T ng c c Th ng kê hư ng d n tiêu chí xác nh kình t trang tr i. i u 2. Cơ ch tín d ng áp d ng i v i ch trang tr i 1. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c và t ch c tín d ng khác cho vay v n tín d ng thương m i i v i i tư ng quan h tín d ng theo chính sách, cơ ch tín d ng hi n hành c a Nhà nư c t i các văn b n: Quy t nh s 67/1999/Q -TTg ngày 30/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách tín d ng ngân hàng ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn; Quy t nh s 148/1999/Q -TTg ngày 07/7/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung i m b, Kho n 3, M c II Quy t nh s 67/1999/Q -TTg ngày 30/3/1999 và văn b n hư ng d n các Quy t nh này c a Ngân hàng Nhà nư c, Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và Thông tư s 06/2000/TT-
  2. NHNN1 ngày 04/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n Ngh nh này, các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan và các quy nh t i Quy t nh này. 2. Ngoài vi c cho vay v n theo quy nh t i Quy t nh này, các t ch c tín d ng c p tín d ng cho ch trang tr i dư i hình th c b o lãnh, cho thuê tài chính, chi t kh u gi y t có giá ng n h n và các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Ngu n v n cho vay Căn c nhu c u vay v n c a các ch trang tr i, các t ch c tín d ng th c hi n các gi i pháp huy ng v n trong nư c, tranh th ngu n v n tài tr c a nư c ngoài áp ng nhu c u vay v n c a các ch trang tr i. Trư ng h p các t ch c tín d ng g p kh khăn t m th i v v n, Ngân hàng Nhà nư c xem xét cho vay tái c p v n. i u 4. i tư ng cho vay i tư ng cho vay i v i các d án u tư, nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng c a các ch trang tr i ư c th c hi n theo cơ ch cho vay hi n hành, nhưng chú tr ng các i tư ng sau ây: 1. Chi phí u tư, s n xu t, kinh doanh c a các trang tr i s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n có t su t hàng hoá cao, các trang tr i tr ng tr t, chăn nuôi k t h p v i ch bi n, có kh năng tiêu th ư c s n phNm th trư ng trong nư c và xu t khNu; 2. Chi phí xây d ng cơ s h t ng ( i n, ư ng giao thông, cung c p nư c s ch, v sinh môi trư ng) i v i các trang tr i, cơ s h t ng trong vùng quy ho ch kinh t trang tr i và nhu c u ph c v i s ng, n u xét th y có hi u qu và có ngu n tr ư c n vay. i u 5. Lãi su t cho vay 1. Lãi su t cho vay i v i ch trang tr i th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c trong t ng th i kỳ. 2. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c th c hi n ưu ãi lãi su t cho vay i v i các trư ng h p: - Các trang tr i khu v c III mi n núi, h i o, vùng ng bào Khơ me s ng t p trung ư c gi m 30% lãi su t cho vay so v i lãi su t cho vay thông thư ng c a các t ch c tín d ng; - Các trang tr i khu v c II mi n núi ư c gi m 15% lãi su t cho vay so v i lãi su t cho vay thông thư ng c a các t ch c tín d ng. 3. i v i các ch trang tr i s n xu t hàng xu t khNu, có tín nhi m v i t ch c tín d ng trong vi c s d ng v n vay và tr n y , úng h n c g c và lãi, các t ch c tín d ng th c hi n vi c ưu ãi v lãi su t theo chính sách khách hàng c a mình.
  3. i u 6. Th i h n cho vay Các t ch c tín d ng xác nh và tho thu n th i h n cho vay ng n h n ( n 12 tháng), trung h n (t trên 12 tháng n 60 tháng), dài h n (t trên 60 tháng tr lên) phù h p v i th i gian sinh trư ng, thu ho ch, tiêu th s n phNm c a cây tr ng, v t nuôi, th i h n kh u hao tài s n c nh, th i h n thuê và kh năng tr n c a ch trang tr i; i v i kho n cho vay trung h n, dài h n ph i tho thu n th i gian ân h n phù h p v i th i h n thi công, xây d ng cơ b n c a t ng công trình, d án u tư. i u 7. B o m ti n vay 1. Các ch trang tr i vay n 20 tri u ng ho c vay dư i 50 tri u ng i v i ch trang tr i vay v n s n xu t gi ng thu s n theo quy nh t i i m b, Kho n 2 i u 4 Quy t nh s 103/2000/Q -TTg ngày 25/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n gi ng thu s n thì không ph i th ch p tài s n, ch n p kèm theo gi y ngh vay v n gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính) ho c gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v di n tích t s d ng không có tranh ch p, trên cơ s ch trang tr i có phương án s n xu t có hi u qu , có kh năng tr n ngân hàng. Trư ng h p ch trang tr i vay trên 20 tri u ng ho c t 50 tri u ng tr lên i v i ch trang tr i vay v n s n xu t gi ng thu s n thì s ti n vay t trên 20 tri u ng ho c t 50 tri u ng tr lên ph i th c hi n các bi n pháp b o m ti n vay theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Các ch trang tr i ư c các t ch c khác b o lãnh vay v n c a các t ch c tín d ng i v i d án u tư thu c i tư ng ư c b o lãnh theo quy nh c a Chính ph . i u 8. M c cho vay Các t ch c tín d ng căn c vào nhu c u vay v n theo d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, kh năng v tài chính, giá tr tài s n làm b o m ti n vay c a các ch trang tr i xác nh và tho thu n m c cho vay i v i t ng i tư ng ư c vay. i u 9. Phương th c cho vay Các t ch c tín d ng căn c vào nhu c u vay v n, m c quan h tín d ng v i các ch trang tr i và trình qu n lý c a ch trang tr i tho thu n v i ch trang tr i áp d ng các phương th c cho vay thích h p như: Cho vay theo h n m c tín d ng, cho vay theo d án u tư, cho vay h p v n gi a các t ch c tín d ng, cho vay t ng l n ho c các phương th c cho vay khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. X lý r i ro v n cho vay
  4. 1. Trư ng h p các ch trang tr i không tr ư c n g c và lãi úng h n do nguyên nhân khách quan, b t kh kháng, tuỳ t ng trư ng h p c th và trên cơ s ngh c a ch trang tr i, các t ch c tín d ng xem xét áp d ng các bi n pháp x lý r i ro v n cho vay sau ây: a) i u ch nh kỳ h n tr n (g c và lãi) trong th i h n cho vay; b) Gia h n n vay theo quy nh t i i u 23 Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c c) Xoá, mi n, khoanh, dãn n theo quy nh t i M c V Quy t nh s 67/l999/Q - TTg ngày 30/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách tín d ng ngân hàng ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn, các quy nh khác c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . 2. Các ch trang tr i b t n th t v tài s n có liên quan n v n vay do nguyên nhân khách quan, d n n b khó khăn v tài chính ư c t ch c tín d ng xem xét mi n, gi m lãi ti n vay theo quy nh t i i u 24 Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3. Trư ng h p các ch trang tr i không tr ư c n g c và lãi ti n vay úng h n do nguyên nhân ch quan thì s n ó b chuy n sang n quá h n và áp d ng lãi su t n quá h n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 11. Trách nhi m c a các t ch c tín d ng trong vi c t ch c cho vay 1. Các t ch c tín d ng có màng lư i kinh doanh a bàn các xã, huy n, th xã thu c t nh, thành ph có trách nhi m ti p nh n h sơ vay v n và xem xét cho vay i v i t t c các ch trang tr i cư trú t i xã, phư ng s t i và các ch trang tr i cư trú nơi khác ư c U ban nhân dân xã s t i cho thuê t làm trang tr i. 2. Các t ch c tín d ng ph i h p ch t ch v i Qu H tr phát tri n Nhà nư c ho t ng t i các a phương và các t ch c khác trong vi c th c hi n các d án u tư, chương trình tín d ng, b o lãnh vay v n và ưu ãi sau u tư i v i các d án u tư c a ch trang tr i thu c di n ư c ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 12. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. 3. Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này.
  5. Dương Thu Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản