Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
40
lượt xem
8
download

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  423/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y  22  S th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  ch Ý n h  s¸ch  Ý n  ô n g  n g © n  h µ n g  ® è i víi Ý n h  t Õ  9  t d  k trang tr¹i T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët v Lu   C¸c  chøc  Ýn  ông  è  tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m 1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  c Chinh  ñ  Ò   ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé;  ­ C¨n  NghÞ   Õt  è    cø  quy s 03/2000/NQ­   µy  CP ng 02/02/2000  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   v kinh tÕ    trang tr¹   i ; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u    èit ng quan  Ö   Ýn  ông  íi   chøc  Ýn  ông 1. §  î   htd v   tæ  c¸c td §èit ng quan  Ö   Ýn  ông  íi   chøc  Ýn  ông  µhé   î   htd v   tæ  c¸c td l   n«ng  ©n, hé  d   c«ng  ©n    µ   ícvµ  ùcl ng vò  nh viªnNh n   l  î   trang ®∙    nghØ  u, c¸c lo¹ hé  µnh  Þ  h     i th   th vµ    ©n  c¸ nh chuyªn s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«itrång thuû          s¶n hoÆc  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µchÝnh,cã  l    kiªm  Öm     ¹t®éng  Þch  ô  nhi c¸cho   d v phi n«ng    nghiÖp    ë n«ng  th«n  îc x¸c ®Þnh  ®   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   li   t ªn tÞch  è  s 69/2000  LTLT/BNN­TCTK   µy  ng 23/6/2000  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  µ  v Tæng   ôc  èng    íng dÉn    Ý      nh   c Th kª h   tiªuch ®Ó x¸c ®Þ k×nh  Õ  t trang tr¹   i . §i Ò u    ¬   Õ   Ýn  ông    ông  i víi ñ  2. C ch t d ¸p d ®è     ch trang tr¹  i 1.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícvµ  chøc  Ýn  ông    Ng h th m  n   tæ  td kh¸ccho vay      vèn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i ®èi  íi®èi t ng quan  Ö   Ýn  ông  td th m  v    î   htd theo  Ýnh  ch s¸ch,  c¬  Õ   Ýn  ông  Ön  µnh  ña  µ   íc t¹  ch t d hi h c Nh n   ic¸c  v¨n b¶n: Quy Õt  nh   è    ®Þ s 67/1999/Q§­TTg  µy  ng 30/3/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  chÝnh  c Th t   ph v m s   s¸ch  Ýn  ông  ©n   µng  ôc  ô  td ng h ph v ph¸t tr Ón    i n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n;  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 148/1999/Q§­ TTg  µy  ng 07/7/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ  viÖc söa ® æi, bæ  sung ®iÓ m  b, Kho¶n 3, M ôc  II Quy Õt ®Þnh  sè  67/1999/Q§­TTg  µy  ng 30/3/1999  µ  v v¨n  b¶n  íng  Én    h d c¸c Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cña  ©n   µng  µ   íc,Quy  Õ   Ng h Nh n   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íi c tæ  td ®è v   kh¸ch hµng ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  284/2000/Q§­ NHNN1  ngµy  25/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,NghÞ   nh  è  c Th ®è Ng h Nh n   ®Þ s 17/1999/N§­ CP   µy  ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  c c¸c tæ  tÝn  ông  µ  d v Th«ng   è  ts 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 04/4/2000  ña  èng  c  c Th ®è
  2. 2 Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  h Nh n   d NghÞ   nh  µy, c¸c v¨n  ®Þ n   b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  luËtkh¸ccã  ªnquan  µ        li   v c¸cquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n 2. Ngoµi viÖc      cho vay  èn  v theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  µy, c¸c tæ  ®Þ n   chøc  Ýn  ông  Êp  Ýn  ông  td c td cho  ñ  ch trang  ¹ díih×nh  tr     i thøc b¶o l∙nh,cho    thuªtµichÝnh,chiÕtkhÊu  Êy têcã    ¾n  ¹n  µ    ×nh         gi     gi¸ng h v c¸ch thøc kh¸ctheo      quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    ån  èn  vay 3. Ngu v cho  C¨n  nhu  Çu  cø  c vay  èn  ña    ñ  v c c¸c ch trang  ¹     chøc  Ýn  ông  tr ic¸c tæ  , td thùc hiÖn        c¸c gi¶iph¸p huy  ng  èn    ®é v ë trong níc,tranh thñ nguån  èn  µitrî       v t   cña  ícngoµi®Ó   ¸p  n    ® øng  nhu  Çu  c vay  èn  ña    ñ  v c c¸c ch trang tr¹  êng  îp   iTr . h  c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  td gÆp   è  kh kh¨n  ¹m  êivÒ   èn, Ng ©n   µng  Nhµ   íc t th   v   h   n  xem   Ðt cho  x  vay    Êp  èn. t¸ c v i §i Ò u    èit ng cho  4. §  î   vay  §èit ng cho   î   vay  i víi   ù    u  ,nhu  Çu  èn  ®è     d ¸n ®Ç t  c¸c c v cho  s¶n  Êt,kinh xu     doanh, dÞch  ô, ®êi  èng  ña    ñ    v  s c c¸c ch trang tr¹ ® îc thùc  Ön      i hi theo  ¬  Õ   c ch cho  vay  Ön  µnh,nhng  ó  äng c¸c®èi t ng sau  y: hi h   ch tr      î   ®© 1. Chi phÝ  u  ,s¶n  Êt,kinh doanh  ña       ®Ç t  xu     c c¸ctrang tr¹s¶n  Êt      i xu  n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n  ã  û suÊt hµng    c t    ho¸ cao,c¸c      trang  tr¹ trång  ät    i tr ,ch¨n nu«i kÕt  îp  íichÕ   Õn, cã    h v  bi   kh¶  n¨ng    ô  îc s¶n  tiªuth ®   phÈ m     Þ  êng  ë th tr trong nícvµ  ÊtkhÈu;     xu   2. Chi phÝ   ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ®iÖn, ® êng     xd csht (   giao th«ng,cung  Êp    c nícs¹ch,vÖ       sinh m«i  êng) ®èi víi     tr       trang tr¹  ¬  ë  ¹ tÇng  c¸c   ic s h   , trong vïng quy      ho¹ch kinh tÕ    trang tr¹ vµ      nhu  Çu  ôc  ô  i sèng,n Õu  Ðt thÊy  ã  Öu  i c ph v ®ê     x  c hi qu¶  µ  ã  ån    îcnîvay. v c ngu tr¶®       §i Ò u      Êtcho  5. L∙isu   vay  1. L∙isuÊt cho       vay  i  íichñ  ®è v   trang  ¹ thùc  Ön  tr   i hi theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íctrong tõng thêikú. h Nh n        2.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícthùc hiÖn  ®∙il∙suÊtcho    Ng h th m  n    u      i   vay  i ®è   víi   êng  îp:   tr c¸c h ­ C¸c    trang tr¹ ë      khu  ùc  I Òn  ói,h¶i®¶o,  ïng  ng  µo  ¬     i v II  mi n   v ®å b Kh me sèng  Ëp  t trung ® îcgi¶m     30%     Êt cho  l∙su   i vay  víi   Êt cho  so    i l∙su   vay th«ng  ­ th êng  ña    chøc  Ýn  ông; c c¸ctæ  td   ­ C¸c    trang tr¹ë      khu  ùc    Òn  ói® îcgi¶m  i v IImi n    15%     Êtcho  l∙su   i vay  víi so    l∙suÊtcho    i   vay  th«ng  êng  ña    chøc  Ýn  ông. th c c¸ctæ  td 3.§èivíi   ñ        ch trang tr¹s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu,cã  Ýn  Öm  íi   c¸c    i xu   xu     t nhi v  tæ chøc  Ýn  ông  td trong viÖc  ö  ông  èn    sd v vay  µ    î®Çy  ,  ng  ¹n c¶  èc  v tr¶n   ®ñ ®ó h   g vµ  ic¸c tæ  l∙    chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Öc  ®∙ivÒ     Êt theo  Ýnh  , td th   vi u    l∙su   i ch s¸ch  kh¸ch hµng  ña  ×nh.   cm
  3. 3 §i Ò u    êih¹n  vay 6. Th   cho  C¸c  chøc  Ýn  ông    nh  µ  tæ  td x¸c ®Þ v tho¶  Ën  êih¹n  thu th   cho vay  ¾n   ng h¹n  ®Õn  th¸ng), ( 12   trung h¹n  õtrªn12    (t     th¸ng ®Õ n   th¸ng), µih¹n  õtrªn   60      (t     d 60 th¸ng trëlªn)phï hîp víithêigian sinh tr ng, thu ho¹ch,tiªuthô s¶n  È m                  ë         ph cña  ©y  ång,vËt nu«i,thêih¹n  Êu  c tr       kh hao  µis¶n  è  nh,  êih¹n  t  c ®Þ th   thuªvµ    kh¶ n¨ng    îcña  ñ  tr¶n   ch trang tr¹  i víi   i®è     ; kho¶n  cho vay trung h¹n,dµih¹n ph¶i         tho¶ thuËn  êigian ©n  ¹n  ïhîp víi êih¹n      th     h ph         thic«ng,x©y  ùng  ¬  th   d c b¶n  ña  c tõng c«ng  ×nh,dù    u  .   tr   ¸n ®Ç t §i Ò u    7. B¶o  ¶m   Òn vay ® ti   1. C¸c  ñ    ch trang tr¹vay  n   tr Öu®ång     i ®Õ 20  i   hoÆc  vay  íi tr Öu®ång  d  50  i   ®èi  íichñ  v  trang tr¹ vay  èn       i v ®Ó s¶n  Êt gièng  û  xu   thu s¶n  theo quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m     b, Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  2  4  ®Þ s 103/2000/Q§­ TTg  µy  ng 25/8/2000  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  Th t Ch ph v m s ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh ph¸t tr Ón  i  gièng  û  thu s¶n  ×  th kh«ng  ph¶ithÕ  Êp  µis¶n,chØ  ép  Ìm    ch t     n k theo  Êy    gi ®Ò nghÞ  vay  èn  Êy  v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê (b¶n  Ýnh) hoÆc   Êy ch   gi   x¸c nhËn  ña  û     c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  Ò   Ön  Ých  t  ö  nh d x∙,ph   tr v di t ®Ê s dông  kh«ng  ã  c tranh chÊp, trªnc¬  ë  ñ        s ch trang tr¹ cã  ¬ng        ph i ¸n s¶n  Êt cã  xu   hiÖu  qu¶,cã    kh¶  n¨ng    îng©n  µng. tr¶n   h Trêng  îp  ñ  h ch trang tr¹ vay    tr Öu ®ång     i trªn20  i   hoÆc   õ 50  iÖu ®ång  t   tr   trëlªn®èi  íichñ     v  trang tr¹ vay  èn       i v ®Ó s¶n  Êt gièng  û  xu   thu s¶n  ×  è  Òn th s ti   vay  õ trªn20  iÖu ®ång  t     tr   hoÆc   õ 50  iÖu ®ång  ë lªnph¶i thùc  Ön    t   tr   tr       hi c¸c biÖn  ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­ CP   µy  ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  c c¸c tæ  tÝn  ông  µ  d v Th«ng   è  ts 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 04/4/2000  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  h Nh n     NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p   luËtkh¸ccã  ªnquan.     li   2. C¸c  ñ    ch trang tr¹ ® îc c¸c tæ          chøc  i kh¸c b¶o        l∙nh®Ó vay  èn  ña    v c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  i  íidù  ®Ç u    éc  i îng  îc b¶o    td ®è v   ¸n  t thu ®è t ®   l∙nh theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    8. Møc  vay cho  C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td c¨n  vµo  cø  nhu  Çu  c vay  èn  v theo  ù  ®Ç u    d ¸n  t hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, kh¶  ph ¸n  xu       n¨ng  Ò   µichÝnh, gi¸trÞ tµis¶n  v t       lµm b¶o  ¶m   Òn vay  ña    ñ  ® ti   c c¸cch trang tr¹®Ó     nh  µ      x¸c®Þ i v tho¶ thuËn    møc   cho  vay  i víi õng ®èi t ng ® îcvay. ®è    t    î     §i Ò u    ¬ng  9. Ph thøc cho    vay C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td c¨n  vµo  cø  nhu  Çu  c vay  èn, møc     v  ®é quan  Ö   h tÝn  ông  íic¸c chñ  d v    trang tr¹ vµ  ×nh ®é       tr   qu¶n  ýcña  ñ  i l  ch trang tr¹ ®Ó      i tho¶  thuËn  íi ñ  v  ch trang tr¹¸p dông    ¬ng       i c¸cph thøc cho    vay  Ých  îp nh:Cho    th h    vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông, cho  td   vay  theo  ù  ®Ç u  , cho  d ¸n  t  vay  îp  èn  ÷a c¸c h v gi     tæ chøc  Ýn  ông,cho  td   vay  õng  Çn  t l hoÆc     ¬ng  c¸c ph thøc cho vay  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
  4. 4 §i Ò u    ö  ýrñiro vèn  vay 10. X l       cho  1. Trêng  îp    ñ    h c¸c ch trang tr¹ kh«ng    îc nî gèc  µ    ng  ¹n       i tr¶®     v l∙ ®ó i h do nguyªn nh©n    kh¸ch quan,bÊt kh¶       kh¸ng,tuú tõng  êng  îp cô  Ó  µ    ¬     tr h   th v trªnc së    Þ   ña  ñ  ®Ò ngh c ch trang  ¹     chøc  Ýn  ông  tr ic¸c tæ  , td xem   Ðt  dông    x ¸p  c¸c biÖn  ph¸p xö  ýrñiro vèn    l      cho  vay  sau  y: ®© a) §iÒu    chØnh  ú  ¹n    î(gèc vµ  itrong thêih¹n cho  k h tr¶n     l∙  )     vay; b) Gia  ¹n  î vay  h n  theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 23  ch cho  vay  ña    c tæ chøc  tÝn dông  ®èi víi  kh¸ch hµng  ban  hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  sè  284/2000/Q§­NHNN1   µy  ng 25/8/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n c) Xo¸,miÔn,      khoanh, d∙n  î theo    n  quy  nh  ¹  ôc  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti M V  ®Þ s 67/l999/Q§­ TTg  µy  ng 30/3/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  c Th t Ch ph v m s ch s¸ch tÝn  ông  ©n  µng  ôc  ô    iÓn n«ng    d ng h ph v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,c¸c    quy  nh  ®Þ kh¸ccña  Ýnh  ñ  µ  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Ch ph v Th t   ph 2.C¸c  ñ    ch trang tr¹bÞ      tæn  ÊtvÒ   µis¶n  ã  ªnquan  n   èn  i th   t   c li   ®Õ v vay   do nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, dÉn  n   Þ   ã    ®Õ b kh kh¨n  Ò   µichÝnh  îc tæ  v t  ®   chøc  tÝn  ông  d xem   Ðt miÔn, gi¶m    Òn vay  x    l∙ti   i theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®Þ t i 24  ch cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  µng  c tæ  td ®è v   h ban  µnh  h theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 284/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 25/8/2000  cña  èng  c  ©n   µng    Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 3. Trêng  îp c¸c chñ    h    trang tr¹ kh«ng    îcnî gèc  µ    Òn     i tr¶®     v l∙ ti vay  ng  i ®ó h¹n  nguyªn nh©n  ñ  do    ch quan  × sè  î ®ã   Þ   th   n   b chuyÓn  sang  î qu¸ h¹n  µ    n     v ¸p dông    Êtnîqu¸ h¹n theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. l∙su         i   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    11. Tr¸ch nhiÖm   ña    chøc  Ýn  ông    c c¸ctæ  td trong viÖc  chøc    tæ  cho  vay 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  µng  íikinh  tæ  td cm l  doanh    a   µn  ë ®Þ b c¸c    x∙, huyÖn, thÞ    éc tØnh,thµnh  è  ã    x∙thu     ph c tr¸chnhiÖ m   Õp nhËn  å  ¬    ti   h s vay  èn  v vµ xem   Ðt cho  x  vay  i víi Êtc¶    ñ  ®è       c¸c ch trang tr¹c  ót¹ x∙,phêng  ë  ¹ vµ  t     tr   i   i   s ti   c¸c chñ    trang tr¹c  óë  ¬ikh¸c ® îcUû       tr   n   i     ban  ©n  ©n    ë  ¹ cho  nh d x∙s t i  thuª®Êt    lµm trang tr¹   i . 2. C¸c  chøc  Ýn  ông  èihîp chÆt  Ïvíi ü   ç   î   iÓn Nhµ     tæ  td ph     ch    Qu H tr  ph¸ttr   nícho¹t®éng  ¹ c¸c®Þa  ¬ng  µ    chøc     ti     ph v c¸ctæ  kh¸c trong viÖc  ùc hiÖn        th   c¸c dù    u  ,ch¬ng  ×nh tÝn  ông, b¶o    ¸n ®Ç t  tr   d   l∙nhvay  èn  µ  ®∙isau  u    i v v u    ®Ç t ®è   víic¸c dù  ®Ç u    cña  ñ      ¸n  t ch trang  ¹ thuéc  Ön  îc  ®∙i®Ç u    theo    tr i   di ® u    t quy ®Þnh  ña  Ët khuyÕn  Ých  u    c Lu   kh ®Ç ttrong nícvµ          c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p   luËtkh¸ccã  ªnquan.     li   §i Ò u    Òu  12. §i kho¶n    µnh thih 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh    ®Þ n c hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 15    t  k  2.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 3. Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   ícvµ    tr c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n   Gi¸m  ®èc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m  «n  c, kiÓm    Öc  ùc hiÖn    ® ®è   travi th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản