Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a t æ n g  c ô c  ë n g  t æ n g  c ô c b u   i Ö n  S è  425/2000/Q§­T C B §  n g µ y 12  tr ® th¸ng  n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c  s ö a  æ i  m ô c   k h o¶ n  2.1, ® i Ò u  22  h Ó  l Ö  5  ® b,     T d Þ c h  v ô  ti Õt ki Ö m  b u   i Ö n ® tæng c ô c  ë ng t æng c ô c b u ® i Ö n tr ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  ng 11/3/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng  ôc  u   cB ®iÖn; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 109/1997/N§­   µy12/11/1997  ña  Ýnh   CP ng c Ch phñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  v B ch v Vi th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 215/1998/Q§­TTg  µy  ng 4/11/1998  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  chøc  Ch ph v vi tæ  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ®é   l  s d ngu v tiÒn göitiÕtkiÖm  u  iÖn;     b® ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng c«ng    u  Ýnh  Ôn  tyB ch Vi th«ng  ViÖtNam   ¹ c«ng    è    t  i v¨n s 1910/BC  µy  ng 27/5/2000; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch bu  iÖn,  ® quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  öa  æi  ôc    s® m b) kho¶n    Òu  Th Ó   Ö  Þch  ô  Õt 2.1 §i 22  ld v ti   kiÖm   u  iÖn  b® ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 482/1999/Q§­TCB§  µy  ng 24/7/1999 cña    Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn    c B® nh sau: b)  Õ u   êi göi kh«ng  n   óttiÒn  µ  N ng     ®Õ r   v kh«ng  ã  c yªu  Çu  ×  c g kh¸c th×    doanh  nghiÖp  ù  ng  Ëp  i µo  èc. Sè   Òn  öi tiÕtkiÖm   íi sÏ ® îc t ®é nh l∙ v g   ti g       m      chuyÓn  sang  ú  ¹n  íitheo  ú  ¹n  ∙  öivµ  îchëng    Êt tiÕtkiÖm   ã  kh m  kh ®g  ®  l∙ su     i c kú  ¹n t ng  h  ¬ øng  c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   b t    i chuyÓn  ú  ¹n. kh §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    ¤ng,Bµ:  3: C¸c    Ch¸nh  V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Ýnh    tr V Ch s¸ch bu    ®iÖn, Thñ  ëng    n  Þ  ùc thuéc    tr c¸c ®¬ v tr   Tæng   ôc  u  iÖn, Héi  ng  c B®   ®å qu¶n  trÞ,Tæng     Gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch Vi th«ng  Öt nam   µ  Vi   v Gi¸m  ®èc C«ng    Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  Þu  ty D v ti   b® ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản