Quyết định 425/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 425/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 425/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Tổ giúp việc Tổng cục trưởng triển khai đề án Tổ chức lại các lực lượng quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 425/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 425/Q§­T C C B  n g µy  24  th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc thµnh lËp  æ  gióp  7  t viÖc T æ n g   ôc tr n g  c ë triÓn  hai § Ò  ¸n T æ  ch øc  l¹i k  c¸c  lùc lîng q u ¶ n  lý n g hi Ö p  v ô    c öa kh È u t¹i T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/02/1990; ­C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  16/CP  sè  ngµy  7/03/1994 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña  Tæng  côc    H¶iquan; ­ C¨n  ý    cø  kiÕn cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  iCc«ng  t¹ v¨n  2700/VPCP­ sè  CCHC  ngµy 18/6/1999 cña V¨n phßng ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  x©y dùng    ®Ò ¸n  tæ  chøc      l¹c¸c®¬n  qu¶n    i vÞ  lýnghiÖp  t¹ cöa  vô    i khÈu; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Tæ   Vô  chøc  C¸n  vµ  bé  §µo  t¹o. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Thµnh  lËp    Tæ gióp viÖc Tæng  côc  ëng  iÓn  tr tr khai thùc     hiÖn    tæ  §Ò ¸n  chøc  i    îng  l¹ c¸c lùc l qu¶n      lýnghiÖp  t¹  vô  icöa khÈu, gåm       c¸c ®ång chÝ: 1.NguyÔn    V¨n  CÇm,  Phã  Tæng  côc  ëng,Tæ   ëng. tr   tr 2. Vò    Quang  Vinh,QuyÒn  tr   Vô  ëng  Tæ   Vô  chøc  C¸n  vµ  bé  ®µo    t¹o,Uû  viªnth   êng  trùc. 3.Ho¶    Ngäc  T©m,  Côc  ëng  tr Côc  KiÓm       tra, thuÕ  thu XNK. 4.NguyÔn    Quang  ng,Phã  tr H   vô  ëng  Tæ   Vô  chøc  C¸n  vµ  bé  §µo  t¹o. 5.NguyÔn    §×nh  Dòng, Phã  tr   vô  ëng  Ph¸p  Vô  chÕ.  6.NguyÔn    V¨n  Ngù, Phã    côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸t,qu¶n    H¶i quan. lývÒ    7. NguyÔn   ¬ng  D Th¸i,QuyÒn   ëng    tr phßng    Tæ chøc c¸n  ­  Tæ   bé  Vô  chøc    vµ  c¸n bé  §µo  t¹o. NhiÖm   cô  vô  thÓ  cña    c¸c thµnh    viªn trong  cã  tæ  b¶n  ph©n c«ng kÌm  theo.Khi cÇn      thiÕt,c¸c thµnh    îc chän  c¸n  trong      viªn ®   cö  bé  ®¬n  m×nh  vÞ  tham    giathùc hiÖn    nhiÖm  thuéc ph¹m    îcph©n  vô    vi®   c«ng. §iÒu        2: Tæ gióp viÖc  nhiÖm  cã  vô: 1. Nghiªn cøu        ®Ò xuÊt ch¬ng    tr×nh    kÕ ho¹ch  biÖn  vµ  ph¸p thùc hiÖn  ®Ó  Tæng  côc  ëng  tr chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  trong  vÞ  ngµnh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  QuyÕt  ®Þnh   cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    chøc  ic¸c   îng  vÒ tæ  l¹  lùc l qu¶n    lý nghiÖp  t¹ cöa  vô   i khÈu.
  2. 2 2. Rµ     nghiªn cøu      so¸tvµ    ®Ò xuÊt ®Ó     Tæng  côc  ëng  tr kiÕn  nghÞ  cÊp  cã thÈm   quyÒn söa ®æi,    bæ sung c¸c  v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt (LuËt,     Ph¸p lÖnh, NghÞ     ®Þnh,  .  li   .. )cã  ªnquan  viÖc  chøc  tæ  thùc hiÖn kiÓm     tra, kiÓm  dÞch,gi¸m    ®Þnh hµng    ho¸ XNK   cöa  ë  khÈu cho        phïhîp víiquyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  chøc       îng qu¶n    vÒ  tæ  l¹ c¸clùcl   i lýnghiÖp  t¹ vô    i cöa khÈu. 3. §Ò     xuÊt vµ      trùc tiÕp  xuèng H¶i quan cöa  khÈu híng dÉn, kiÓm     tra viÖc s¾p  xÕp  i l¹ Quy    tr×nh nghiÖp  cña     îng:H¶i quan, kiÓm     vô  c¸c lùc l       tra, kiÓm  dÞch,gi¸m    ®Þnh  cöa  ë  khÈu  theo c¸cbíc1  2        vµ  cña    ®Ò ¸n. 4. TriÓn    khaiviÖc  c¸c lo¹  phÝ    tôc gåm:      thu    i lÖ  vÒ thñ    H¶i quan, kiÓm     tra,  kiÓm  dÞch,gi¸m    ®Þnh  cöa  ë  khÈu. 5. §Ò     xuÊt,kiÓm       tra,híng dÉn viÖc qu¶n    bé  lýc¸n  cña    c¸c ngµnh  îc ®   biÖtph¸isanghH¶iquan  c¸c vÊn          vµ    ®Ò ®¶m  b¶o cho    ho¹t®éng  i t¹ cöa    khÈu  theo quy chÕ qu¶n    lýthèng nhÊt c¸clùcl        îng nghiÖp  biÖtph¸isang  vô      ngµnh  H¶i quan    lµm c«ng      t¸ct¹ cöa  i khÈu. 6. Gióp    Tæng  côc  ëng  tr quan    hÖ phèi hîp        víic¸c ngµnh    gi¶iquyÕt    c¸c viÖc  li   cã  ªnquan  trongqu¸ tr×nh tr         iÓnkhaithùc hiÖn        ®Ò ¸n. 7. Gióp    Tæng  côc  ëng  tr kiÓm     kÕt,tæng  tra,s¬    kÕt ho¹t®éng    cña    c¸c lùc l nghiÖp  t¹   îng  vô  i cöa khÈu    ®Ó Tæng   côc  ëng  tr b¸o  vµ    c¸o  xin chØ  ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 8. Phèi hîp víivô            KÕ ho¹ch  Tµi vô    vµ    ®Ò xuÊt viÖc    ®¶m  b¶o kinh phÝ    cho viÖc s¾p  xÕp    l¹ quy  i tr×nh nghiÖp  ë    vô  cöa khÈu  ho¹t®éng  vµ    cña    Tæ gióp viÖc    trong qu¸ tr×nh tr         iÓnkhaithùc hiÖn        ®Ò ¸n. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu 4:  C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Côc  ëng, Vô  ëng, Thñ    tr   tr   tr ëng    c¸c ®¬n  trùc thuéc  quan  vÞ    c¬  Tæng  côc  c¸c ®ång  vµ    chÝ  tªn t¹ cã    i   §iÒu  chÞu  1  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 P h © n  c « n g  n hi Ö m  v ô  c¸c thµn h viªn  c ñ a t æ  gióp vi Ö c  (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  425/Q§­ sè  TCCB   ngµy  th¸ng7  24    n¨m  1999  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan) 1.§ång    chÝ  NguyÔn  V¨n  m,  CÇ Phã  tæng  côc  ëng:ChØ   tr   ®¹o  chung 2. §ång chÝ  NguyÔn   §×nh  Dòng, Phã  tr vô  ëng  Ph¸p  Vô  chÕ  chñ    tr× cïng ®ång    chÝ NguyÔn  V¨n  Ngù, Phã    côc  ëng  tr Côc Gi¸m    s¸t,qu¶n    H¶i lývÒ    quan:Tæ     chøc      kiÕn  rµ so¸tvµ  nghÞ  söa  æi,bæ   ®   sung      c¸cv¨n b¶n  quy  ph¹m  Ph¸p    luËt(LuËt,Ph¸p    lÖnh,NghÞ    ®Þnh)  li   cã  ªnquan  phèihîp        vµ    víic¸c Bé, Ngµnh  chøc n¨ng      ®Ó gi¶i quyÕt c¸cviÖc  li       cã  ªnquan  nghiÖp  vÒ  vô. 3. §ång    chÝ NguyÔn  V¨n Ngù Phã côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸t,qu¶n    lývÒ  H¶i quan: chñ        tr× cïng    c¸c Côc nghiÖp  s¾p  vô  xÕp  i l¹ quy    tr×nh nghiÖp vô  H¶i quan,kiÓm        tra,kiÓm  dÞch,gi¸m    ®Þnh    t¹ cöa  i khÈu. 4. §ång    chÝ Ho¶ Ngäc T©m,  Côc  áng  tr Côc KiÓm     tra,thu thuÕ XNK:  chñ      tr×®Ó phèihîp    Tµi chÝnh  c¸c ngµnh    víiBé    vµ    chøc n¨ng  iÓn khaithu  tr     c¸clo¹ lÖ      phÝ    i h¶iquan,kiÓm      tra,kiÓm dÞch,gi¸m    ®Þnh    t¹ cöa  i khÈu. 5. §ång  chÝ  Quang   Vò  Vinh, quyÒn  tr   Vô  ëng  ®ång  vµ  chÝ NguyÔn  Quang  ng,Phã  tr H   vô  ëng,®ång    chÝ NguyÔn  ¬ng  D Th¸i,  QuyÒn  ëng  tr phßng  Tæ  chøc    thuéc Vô    c¸n bé    Tæ chøc  C¸n  vµ  bé  §µo    t¹o:chñ    tr×cïng c¸cVô, c¸c         chøc n¨ng  chøc  iÓn khai,híng  tæ  tr     dÉn  viÖc qu¶n       îng  lý c¸c lùc l biÖt ph¸i    , chuÈn  lùc l nghiÖp  kiÓm     bÞ   îng  vô  tra,kiÓm  dÞch, gi¸m    ®Þnh  cho    vµ  bíc 2  c¸cm Æt     c«ng    t¸c®¶m  b¶o  cho    ho¹t®éng  cöa  ë  khÈu,x©y    dùng  ch¬ng tr×nh  c«ng    kÕt,tæng  t¸c,s¬    kÕt,viÖc    thùc hiÖn      ®Ò ¸n.
Đồng bộ tài khoản