Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4278/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4278/2004/Q -BYT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH X Y D NG, BAN HÀNH VÀ T CH C TRI N KHAI TH C HI N VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c cơ quan B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) QUY CH X Y D NG, BAN HÀNH VÀ T CH C TRI N KHAI TH C HI N VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4278/2004/Q -BYT ngày 01 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này i u ch nh vi c: a) L p chương trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; b) So n th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; c) ThNm nh, trình và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; d) T ch c tri n khai thi hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t sau khi ư c ban hành và ánh giá vi c th c hi n; ) Tham gia ý ki n vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c các B , ngành khác yêu c u; e) Kinh phí xây d ng, t ch c tri n khai thi hành và ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 2. Quy ch này áp d ng i v i các V , C c, Văn phòng, Thanh tra thu c cơ quan B Y t (sau ây g i t t là V ). i u 2. Ph m vi áp d ng Vi c xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t bao g m: 1. So n th o B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành (Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ) các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th v lĩnh v c y t do Chính ph , Th tư ng Chính ph u quy n ho c giao cho B Y t ch trì so n th o. 2. So n th o trình B trư ng ban hành: a) Quy t nh c a B trư ng B Y t quy nh v t ch c và ho t ng c a các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình; quy nh ch công tác, ch chính sách i v i cán b , công ch c ngành y t ; quy nh tiêu chuNn, quy trình chuyên môn, k thu t; quy nh các bi n pháp th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v y t và nh ng v n khác ư c Chính ph giao. b) Ch th c a B trư ng B Y t quy nh các bi n pháp ch o, ôn c ki m tra, t ch c th c hi n nhi m v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân và th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và c a ngành y t .
 3. c) Thông tư c a B trư ng B Y t ban hành hư ng d n th c hi n nh ng quy nh trong Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i, Pháp l nh, Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i; L nh, Quy t nh c a Ch t ch nư c, Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph , Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph và nh ng v n khác liên quan n lĩnh v c y t ho c thu c ch c năng qu n lý c a ngành y t . d) Ngh quy t, Thông tư liên t ch gi a B Y t v i các B , ngành có liên quan ho c v i các t ch c chính tr - xã h i hư ng d n th c hi n nh ng quy nh trong Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i, Pháp l nh, Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i; L nh, Quy t nh c a Ch t ch nư c, Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph , Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph và nh ng v n khác liên quan n lĩnh v c y t thu c ch c năng qu n lý c a liên ngành. 3. Nh ng văn b n cá bi t ư c lãnh o B ban hành như quy t nh lên lương, khen thư ng, k lu t, b nhi m cán b , thuyên chuy n công tác; quy t nh công nh n k t qu thanh tra, ki m tra, quy t nh phê duy t d án, ch th phát ng thi ua, bi u dương ngư i t t, vi c t t, nh ng văn b n cá bi t khác và các lo i văn b n hành chính thông thư ng khác không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t thì không thu c ph m vi áp d ng c a Quy ch này. i u 3. Các i u ki n i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i Kho n 1 và 2, i u 2 c a Quy ch này ph i có y các i u ki n sau: a) Có tên g i v hình th c theo quy nh t i i u 1 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) ư c ban hành theo úng th t c, trình t , thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch a ng các quy t c x s chung, ư c áp d ng nhi u l n, i v i m i i tư ng ho c m t nhóm i tư ng, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng a phương; d) ư c Nhà nư c m b o thi hành b ng các bi n pháp như tuyên truy n, ph bi n, giáo d c, thuy t ph c, các bi n pháp v t ch c, hành chính, kinh t ; trong trư ng h p c n thi t thì Nhà nư c áp d ng bi n pháp cư ng ch b t bu c thi hành và quy nh ch tài i v i ngư i có hành vi vi ph m. 2. Không ư c ban hành nh ng công văn, công i n ho c các văn b n hành chính thông thư ng khác mà trong ó có ch a ng quy ph m pháp lu t b t bu c ph i thi hành. i u 4. Các yêu c u i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 1. m b o tính h p hi n, h p pháp; tính th ng nh t, ng b ; tính n nh, phù h p và tính kh thi. 2. m b o th th c và k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t: Có tiêu (qu c hi u, tiêu ng ); tên cơ quan ban hành; s , ký hi u (ghi năm ban hành gi a s
 4. và ký hi u); a danh, ngày, tháng, năm ban hành; tên lo i văn b n, trích y u; n i dung ngôn ng trong văn b n ph i chính xác, ph thông, d hi u, úng chính t , ng pháp ti ng Vi t, úng văn phong pháp lu t; b c c, c u trúc, hình th c văn b n ph i khoa h c; cu i văn b n có nơi nh n, nơi ký, óng d u. 3. Tuân th y các quy nh v th t c xây d ng, ban hành và ăng công báo theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 5. Th t c, trình t , th m quy n xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Th t c, trình t , thNm quy n xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ph i tuân theo các quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành c a Chính ph , B Tư pháp và các quy nh c a Quy ch này. 2. Các văn b n quy ph m pháp lu t v y t quy nh t i Kho n 2, i u 2 c a Quy ch này do lãnh o B ký ban hành. i u 6. Phân công ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t ho c tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t 1. Vi c phân công so n th o ho c tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t d a trên cơ s n i dung c a văn b n ó liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V nào thì giao cho V ó ch trì. N u văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a nhi u V thì lãnh o B s xem xét, quy t nh giao cho m t V ch trì. 2. Trong ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, V Pháp ch có trách nhi m giúp B trư ng B Y t : a) ThNm nh các văn b n quy ph m pháp lu t v y t trư c khi trình B trư ng B Y t ký, ban hành ho c ký trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b) Tr c ti p so n th o ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Chương 2: L P CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T i u 7. xu t Chương trình xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Vi c xu t Chương trình xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ph i căn c theo cơ s sau: a) ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân;
 5. b) Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i trong c nhi m kỳ Qu c h i; c) Chương trình xây d ng pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; d) Ch c năng, nhi m v , quy n h n mà Chính ph giao cho B Y t ; ) Nhu c u c a th c ti n trong công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. 2. T các cơ s trên, hàng năm, các V thu c cơ quan B Y t ph i d ki n và l p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t liên quan n lĩnh v c mình ph trách g i n V Pháp ch . V Pháp ch t ng h p và báo cáo B trư ng B Y t xem xét và trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ưa vào chương trình xây d ng pháp lu t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c ưa vào chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Y t , c a Liên t ch v i các B , cơ quan ngang B ho c v i các t ch c chính tr - xã h i. i u 8. N i dung chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 1. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t bao g m: a) Danh m c d ki n lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i báo cáo Chính ph trình Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i; b) Danh m c d ki n các ngh nh, ngh quy t c a Chính ph ho c Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph B trư ng B Y t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; c) Danh m c d ki n các Quy t nh, Ch th , Thông tư c a B trư ng; d) Danh m c d ki n các Ngh quy t liên t ch, Thông tư liên t ch do B trư ng B Y t tham gia ký, ban hành. 2. Danh m c ph i ghi rõ tên văn b n, cơ quan ch trì và cơ quan ph i h p xây d ng, th i gian so n th o, th i gian trình lên B trư ng, th i gian hoàn thành trình Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i ho c Qu c h i, các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành (n u có), kinh phí xây d ng cho t ng văn b n. Kèm theo danh m c c n có văn b n thuy t minh s c n thi t, n i dung cơ b n và tác ng kinh t - xã h i c a văn b n quy ph m pháp lu t c n xây d ng. i u 9. Th i h n xem xét d ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. D ki n xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ph i ư c g i n B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm trư c. N u d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh cho c nhi m kỳ Qu c h i thì d ki n ó ph i ư c g i n B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm k t thúc c a nhi m kỳ Qu c h i khoá trư c.
 6. 2. D ki n xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph và quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph hàng năm ph i ư c g i n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c. 3. D ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Y t ư c g i n V Pháp ch và Văn phòng B ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c. 4. Trong trư ng h p t xu t, xu t phát t nhu c u c a th c ti n, vi c xem xét d ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t s ư c cân nh c v th i h n sau khi có s ng ý c a B trư ng B Y t . i u 10. Th m quy n xem xét phê duy t d ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. B trư ng B Y t xem xét quy t nh trình Chính ph chương trình c a B Y t v xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v y t thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c báo cáo ngh Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i, Qu c h i ưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i. 2. B trư ng B Y t quy t nh chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B Y t . 3. Trong trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t v y t n u d ki n trình mà không úng th i h n thì ơn v ch trì so n th o ph i có công văn g i V Pháp ch nêu rõ lý do V Pháp ch trình B trư ng B Y t xem xét, i u ch nh th i h n trình. i u 11. Trách nhi m trong vi c l p chương trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, l p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t dài h n ho c hàng năm c a B Y t báo cáo B trư ng B Y t xem xét, quy t nh; 2. i v i văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph thì V ch trì so n th o văn b n ph i làm T trình theo quy nh t i i u 16 c a Quy ch này g i V Pháp ch t ng h p và trình B trư ng B Y t ký trình Chính ph ưa vào chương trình xây d ng pháp lu t chung c a Nhà nư c theo th i h n quy nh t i Kho n 1 và 2, i u 9 c a Quy ch này. 3. i v i văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Y t thì V xu t ph i làm T trình kèm theo danh m c văn b n quy ph m pháp lu t v y t d ki n ban hành g i V Pháp ch t ng h p và trình B trư ng B Y t phê duy t theo th i h n quy nh t i Kho n 3, i u 9 c a Quy ch này. Chương 3: SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T
 7. i u 12. Thành l p Ban so n th o và T biên t p văn b n quy ph m pháp lu t v yt 1. Khi ư c u quy n ho c ư c giao ch trì so n th o các d án lu t, pháp l nh do Chính ph trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ban hành; ngh quy t, ngh nh trình Chính ph ban hành thì B trư ng B Y t thành l p Ban so n th o và T biên t p (tr trư ng h p c n thi t do Chính ph thành l p). 2. Vi c thành l p Ban so n th o và T biên t p do B trư ng B Y t ra quy t nh thành l p và ph i tuân theo các quy nh dư i ây: a) So n th o các d th o các d án lu t, pháp l nh do B trư ng làm Trư ng Ban so n th o; b) Ban so n th o g m m t Trư ng Ban, có t 1 n 2 Phó Trư ng Ban và các thành viên. Thành viên c a Ban So n th o là Th trư ng B Y t ph trách lĩnh v c, lãnh o c p V - i di n cho các V có liên quan n n i dung so n th o và V Pháp ch . Trư ng h p d án lu t, pháp l nh liên quan n các B , ngành khác thì ph i có i di n có thNm quy n c a B , ngành ó tham gia; c) Giúp vi c cho Ban so n th o có T Biên t p do Trư ng Ban so n th o ch nh g m m t s lãnh o c p V , chuyên viên am hi u v pháp lu t, chuyên môn, nghi p v , k thu t thu c n i dung mà d th o văn b n c p; d) V Pháp ch ph i h p v i V T ch c- Cán b và V ch trì so n th o xu t nhân s giúp lãnh o B thành l p Ban so n th o i v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i Kho n 1 và 2 c a i u này. 3. i v i các quy t nh, thông tư, ch th , ngh quy t liên t ch và thông tư liên t ch thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Y t ho c c a B Y t v i các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i có liên quan mà thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V nào thì V ó ch trì so n th o v i s tham gia c a V Pháp ch và i di n các V có liên quan. i u 13. Trách nhi m c a Ban so n th o và T biên t p 1. Ban so n th o ho c cơ quan, ơn v ư c phân công ch trì so n th o có trách nhi m xác nh m c ích, yêu c u, n i dung, ph m vi, i tư ng i u ch nh c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ng th i ch o, phân công, i u hành các công vi c c a các thành viên Ban so n th o và T biên t p trong quá trình so n th o, làm báo cáo v ti n và k t qu so n th o lên lãnh o B ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành cao hơn. 2. Ban so n th o có trách nhi m th c hi n y các quy nh t i i u 26, i u 61, i u 65 và i u 66 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các quy nh c a Quy ch này. 3. T Biên t p có trách nhi m giúp Ban So n th o th c hi n nhi m v quy nh t i Kho n 2 c a i u này và các nhi m v c th khác do Trư ng Ban So n th o giao.
 8. i u 14. Các yêu c u trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t v yt Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, Ban so n th o ho c cơ quan, ơn v ch trì so n th o ph i th c hi n các yêu c u sau: 1. Nghiên c u ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v v n mà n i dung văn b n c p; 2. Xác nh m c ích, yêu c u, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng và các n i dung c n ư c quy nh trong văn b n c th hoá b ng các quy nh c th trong d th o; 3. Kh o sát, nghiên c u th c ti n v n i dung, v n ang so n th o i v i nh ng văn b n lu t, pháp l nh và m t s văn b n quan tr ng khác. Riêng i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t s a i, b sung ho c thay th văn b n quy ph m pháp lu t ang có hi u l c pháp lu t thì ph i t ch c ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t ang có hi u l c pháp lu t ó. 4. Thu th p, nghiên c u các thông tin, tư li u có liên quan. Ti n hành h th ng hoá, t ng k t, ánh giá nh ng văn b n hi n hành v lĩnh v c, n i dung ang so n th o. 5. Xây d ng cương, xác nh n i dung, chương m c, tên g i, b c c văn b n; 6. Ti n hành d th o chi ti t b o m ch t lư ng, n i dung và ti n . B n d th o ph i ánh s l n d th o; 7. Tuỳ theo tính ch t, n i dung, hình th c, th lo i văn b n, Ban So n th o ph i g i d th o n các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan l y ý ki n tham gia b ng các hình th c thích h p; trư ng h p c n thi t có th t ch c h i ngh , h i th o. Văn b n d th o ph i g i n cá nhân, ơn v c n l y ý ki n tham gia trư c 5 ngày làm vi c (n u tham gia t i h i ngh , h i th o) ho c trư c 10 ngày làm vi c (n u tham gia b ng công văn); 8. ChuNn b t trình và các tài li u có liên quan theo quy nh t i i u 16, 17 c a Quy ch này. i v i nh ng văn b n òi h i ph i có văn b n hư ng d n thì Ban So n th o ho c cơ quan ư c phân công ch trì ph i d th o văn b n hư ng d n theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này trình kèm v i d th o văn b n ó. i u 15. L y ý ki n tham gia vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t Vi c l y ý ki n tham gia vào d th o ph i tuân theo trình t sau ây: 1. D th o văn b n b t bu c ph i l y ý ki n tham gia c a các ơn v trong ngành có liên quan. Tuỳ theo tính ch t, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, ph m vi áp d ng c a d th o l y ý ki n c a các cơ quan, ơn v ngoài ngành có liên quan, các i tư ng s thi hành văn b n.
 9. a) Sau khi có ý ki n tham gia, T Biên t p ph i ch nh lý l i d th o, khi d th o tương i hoàn ch nh, T Biên t p ph i báo cáo Ban so n th o và lãnh o B v ti n n i dung so n th o và nh ng v n ph c t p còn có ý ki n khác nhau xin ý ki n ch o. Vi c báo cáo xin ý ki n c a t p th lãnh o B ( ng chí B trư ng và các ng chí Th trư ng) là b t bu c i v i d th o Lu t, Pháp l nh, Ngh quy t, Ngh nh, Quy t nh và Ch th c a Th tư ng Chính ph ; i v i các d th o như Quy t nh, Ch th , Thông tư thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng thì ph i báo cáo ng chí Th trư ng ph trách tr c ti p. b) Sau khi có ý ki n ch o c a lãnh o B , Ban So n th o ch nh lý l i văn b n n u xét th y c n thi t và tuỳ theo tính ch t, ph m vi có th l y ý ki n tham gia l n cu i c a các ơn v có liên quan trư c khi trình. N u là văn b n trình Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i, Qu c h i b t bu c ph i l y ý ki n c a các B , ngành theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Ngh nh hư ng d n thi hành. 2. Vi c l y ý ki n có th b ng hình th c công văn ho c t ch c h i ngh , h i th o. N u l y ý ki n b ng hình th c công văn thì lãnh o cơ quan ch trì so n th o ph i ký vào công văn l y ý ki n tham gia, n u chưa có T trình g i kèm theo d th o thì ph i nêu tóm t t trong công văn nh ng v n c n xin ý ki n. Văn b n d th o g i l y ý ki n tham gia c a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p do lãnh o B ký công văn. i u 16. N i dung, th th c c a T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và th m quy n ký 1. T trình nêu rõ s c n thi t ph i ban hành văn b n, m c ích, yêu c u, ph m vi, i tư ng i u ch nh, quá trình d th o, nh ng n i dung cơ b n, nh ng v n còn có ý ki n khác nhau c n xin ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; trư ng h p còn có nh ng ý ki n khác nhau thì trong T trình ph i ch n l c ưa ra nh ng v n l n và xu t quan i m, phương hư ng gi i quy t c a Ban So n th o v v n ó xin ý ki n ch o; 2. T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i do B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng u quy n ký và óng d u theo úng thNm quy n. i u 17. H sơ trình duy t văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. H sơ trình duy t d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph b t bu c ph i có: a) T trình theo úng quy nh t i i u 16 c a Quy ch này; b) Công văn ngh B Tư pháp thNm nh. Sau khi B Tư pháp thNm nh, ơn v , cơ quan so n th o ph i nghiên c u và hoàn ch nh d th o, ng th i g i Công văn c a B Y t ti p thu và gi i trình ý ki n thNm nh c a B Tư pháp; c) D th o văn b n chính và d th o văn b n hư ng d n thi hành. N i dung các d th o ph i rõ ràng, c th khi văn b n ư c ban hành, có th th c hi n ư c ngay;
 10. d) Các ý ki n tham gia b ng văn b n c a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p có liên quan ho c có gi i trình v vi c ã h i ý ki n nhưng h t th i h n quy nh mà cơ quan liên quan không tr l i; ) K ho ch t ch c th c hi n khi văn b n ư c ban hành; e) Các tài li u c n thi t khác. 2. H sơ trình duy t d th o quy t nh, thông tư, ch th c a B trư ng B Y t , ngh quy t liên t ch, thông tư liên t ch b t bu c ph i có: a) T trình B trư ng ho c Th trư ng; b) D th o văn b n có ch ký nháy c a i di n lãnh o ơn v so n th o văn b n, Văn phòng B và V Pháp ch . Riêng i v i ngh quy t liên t ch, thông tư liên t ch ph i có ch ký nháy c a i di n lãnh o ơn v so n th o văn b n và V Pháp ch c a các bên tham gia ký văn b n; c) Các ý ki n tham gia b ng văn b n c a các V có liên quan. 3. H sơ trình ph i g i cho V Pháp ch V Pháp ch th c hi n vi c thNm nh trư c khi trình lãnh o B ký ban hành ho c báo cáo B trư ng ký trình lên c p trên ban hành. i u 18. Chu n b văn b n quy ph m pháp lu t v y t hư ng d n thi hành các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph 1. Khi trình các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph nh t thi t ph i trình kèm theo các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành; 2. Ban so n th o ph i chuNn b so n th o văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành khi các d th o trên ã tương i hoàn ch nh. Các văn b n này ph i ư c xác nh v hình th c văn b n, n i dung c n hư ng d n. Chương 4: TH M NNH, TRÌNH VÀ BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V YT i u 19. Th m quy n và th i gian th m nh văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. T t c các văn b n quy ph m pháp lu t v y t quy nh t i Kho n 1 và 2, i u 2 c a Quy ch này u ph i g i v V Pháp ch thNm nh trong th i h n là 10 ngày làm vi c i v i các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và 5 ngày làm vi c i v i d th o quy t nh, thông tư, ch th c a B trư ng B Y t trư c khi trình lãnh o B Y t ký ban hành ho c ký trình Chính ph , Th tư ng Chính ph .
 11. 2. Riêng i v i văn b n chuyên môn, k thu t ư c ban hành theo hình th c văn b n quy ph m pháp lu t thì trư c khi g i V Pháp ch thNm nh theo quy nh t i Kho n 1 c a i u này, V ư c phân công so n th o ph i t ch c l y ý ki n c a các chuyên gia chuyên môn k thu t c a chuyên ngành phù h p. 3. Tài li u, h sơ g i n thNm nh, n i dung thNm nh ph i theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. Khi thNm nh, n u có v n c n trao i, V Pháp ch có th m i i di n lãnh o c a V ch trì so n th o cùng h p xem xét, trao i và th ng nh t. N u có v n mà hai bên còn chưa th ng nh t thì báo cáo lãnh o B xem xét, quy t nh. i u 20. N i dung c n th m nh i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t V Pháp ch ti n hành thNm nh i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo nh ng n i dung sau: 1. S c n thi t ph i ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng c a văn b n ó; 2. Căn c và cơ s pháp lý ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; 3. S phù h p c a n i dung d án, d th o v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; 4. Tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a văn b n v i h th ng pháp lu t; tính kh thi c a văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; 5. Vi c tuân th trình t , th t c so n th o; ngôn ng , k thu t so n th o văn b n; 6. H sơ trình duy t văn b n theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. i u 21. Th t c th m nh văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Y t và văn b n liên t ch: V trư ng V Pháp ch ch u trách nhi m t ch c thNm nh các văn b n g i n và ký nháy trư c khi trình lãnh o B ký. Lãnh o B ch duy t ký văn b n khi có ý ki n thNm nh c a Lãnh o V Pháp ch . 2. i v i văn b n quy ph m pháp lu t v y t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph : Sau khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , V ư c giao nhi m v ch trì so n th o văn b n, ph i g i 10 b h sơ n B Tư pháp thNm nh. H sơ bao g m: a) Công văn yêu c u thNm nh; b) T trình Chính ph v d án lu t, pháp l nh, d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph ho c T trình Th tư ng Chính ph v d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ;
 12. c) B n d án, d th o cu i cùng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét; d) B n sao công văn góp ý, b n t ng h p ý ki n c a các B , ngành v d án, d th o ó (n u có); ) D th o văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành. i u 22. Nhi m v và quy n h n c a V Pháp ch trong vi c th m nh văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. V Pháp ch có trách nhi m thNm nh toàn b tính pháp lý v n i dung, hình th c c a văn b n so n th o theo quy nh t i i u 20 c a Quy ch này và ph i ch u trách nhi m v ý ki n thNm nh c a mình. 2. Ý ki n thNm nh ph i th hi n b ng văn b n ho c lãnh o V Pháp ch ký nháy tr c ti p vào văn b n. 3. N u xét th y văn b n chưa th trình lãnh o B ký, ban hành thì V Pháp ch nêu rõ lý do và ngh V ch trì so n th o ch nh lý, b sung và hoàn thi n. 4. Vi c thNm nh ph i ti n hành nhanh chóng, chính xác, không quá 10 ngày làm vi c i v i các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và 5 ngày làm vi c i v i d th o quy t nh, thông tư, ch th c a B trư ng B Y t ho c d th o thông tư liên t ch, ngh quy t liên t ch k t ngày nh n. i u 23. Trình văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Sau khi văn b n quy ph m pháp lu t ư c V Pháp ch thNm nh, cơ quan, ơn v so n th o có trách nhi m ch trì ph i h p v i V Pháp ch trình lãnh o B . 2. H sơ trình B trư ng ký ban hành ph i th c hi n theo quy nh t i Kho n 2, i u 17 c a Quy ch này. i u 24. S và ký hi u văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c ánh s th t b t u t s u tiên (01) theo năm ban hành và có ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n. Văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i, Qu c h i ư c l y s t i cơ quan có thNm quy n ban hành. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ký ban hành ph i l y s t i Văn phòng B Y t , ng g i lưu t i Văn phòng B Y t , V pháp ch và cơ quan ch trì so n th o. 2. Ký hi u c a m i lo i văn b n là ch cái in vi t t t c a văn b n ó, ví d : a) Ngh nh s 103 ngày 12/9/2003 c a Chính ph ph i ư c ánh s là: s : 103/2003/N -CP; b) Quy t nh s 4021 ngày 30/7/2003 c a B trư ng B Y t ph i ư c ánh s là: s : 4021/2003/Q -BYT;
 13. c) Thông tư s 09 Liên t ch Y t - Tài chính- B N i v ngày 29/9/2003 ư c ánh s là: s : 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV; d) Ký hi u c a các văn b n quy ph m pháp lu t khác cũng quy nh như trên. i u 25. Công b , ph bi n, sao g i văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t v y t ư c Lãnh o B ký, ban hành ph i ư c công b , ph bi n, sao g i n các ngành, ơn v có liên quan và g i Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo) ăng Công báo, g i B Tư pháp (C c ki m tra văn b n) ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. 2. V ch trì so n th o văn b n có trách nhi m sao nhân văn b n quy ph m pháp lu t v y t và chuy n n Văn phòng B Y t g i n các cơ quan, ơn v , a phương có liên quan và các i tư ng thi hành theo a ch ư c ghi ph n nơi nh n c a văn b n ch m nh t là 3 ngày làm vi c k t ngày ký, ban hành. Văn phòng B có trách nhi m thanh toán kinh phí cho vi c sao nhân văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo quy nh t i i u 37 c a Quy ch này. i u 26. D ch văn b n quy ph m pháp lu t v y t ra ti ng Anh 1. Các lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh; các văn b n quy ph m pháp lu t v y t khác có n i dung quan tr ng liên quan n y u t nư c ngoài sau khi ư c ban hành có th ư c d ch sang ti ng Anh. 2. i v i các văn b n quy ph m pháp lu t v y t có n i dung quan tr ng liên quan n y u t nư c ngoài mà Phòng Công báo - Văn phòng Chính ph chưa ho c không d ch sang ti ng Anh, V H p tác qu c t - B Y t có trách nhi m t ch c biên d ch các văn b n quy ph m pháp lu t v y t này sang ti ng Anh theo yêu c u c a lãnh o B Yt . Chương 5: T CH C TRI N KHAI THI HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T SAU KHI Ư C BAN HÀNH VÀ ÁNH GIÁ VI C TH C HI N i u 27. Phân công trách nhi m t ch c tri n khai thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 1. V ư c phân công ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t có trách nhi m t ch c tri n khai thi hành ngay sau khi ư c ban hành. 2. Trư ng h p n i dung c a văn b n quy ph m pháp lu t v y t liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a nhi u V thì V ư c phân công ch trì so n th o có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các V có liên quan t ch c tri n khai thi hành ngay sau khi văn b n ư c ban hành. 3. Các V có liên quan có trách nhi m ph i h p ơn v ư c phân công ch trì so n th o t ch c tri n khai thi hành theo quy nh t i Kho n 2 c a i u này.
 14. i u 28. T ch c tri n khai thi hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. T t c các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày ký, ban hành u ph i ư c sao g i n các cơ quan, ơn v , a phương có liên quan và các i tư ng thi hành theo quy nh t i Kho n 2, i u 25 c a Quy ch này. 2. i v i các văn b n quy ph m pháp lu t v y t do Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c văn b n quy ph m pháp lu t v y t do B trư ng B Y t ho c Liên t ch v i các B , ngành khác ban hành mà có n i dung quan tr ng, nh y c m thì V ư c phân công ch trì so n th o văn b n có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng B và các V , cơ quan có liên quan t ch c h i ngh tri n khai thi hành ph bi n k ho ch, gi i thích n i dung văn b n n i tư ng thi hành văn b n này. i u 29. T ch c ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Các lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh ho c quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và m t s văn b n quy ph m pháp lu t v y t do B trư ng B Y t ban hành thì tuỳ theo tính ch t, m c , quy mô c a văn b n u ph i ư c t ch c ánh giá vi c th c hi n sau m t th i gian thi hành (1 năm, 2 năm, 3 năm ho c lâu hơn). 2. N i dung ánh giá t p trung vào hi u l c pháp lu t, hi u l c th c ti n, tính kh thi c a t ng quy ph m, nh ng thu n l i, khó khăn trong vi c th c hi n văn b n, nh ng v n th c ti n n y sinh mà văn b n hi n hành chưa quy nh ho c có quy nh nhưng ch ng chéo và xu t hư ng s a i, b sung. 3. Trư c khi ti n hành vi c s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t v y t hi n hành nh t thi t ph i t ch c ánh giá vi c th c hi n văn b n ó. 4. V ư c phân công ch trì so n th o văn b n có trách nhi m ph i h p v i các V , cơ quan có liên quan (n u có) t ch c ánh giá văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo quy nh t i Kho n 1 và 2 c a i u này. Chương 6: THAM GIA Ý KI N VÀO CÁC D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO QU C H I, U BAN THƯ NG V QU C H I, CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH HO C CÁC B , NGÀNH KHÁC YÊU C U i u 30. Phân công trách nhi m ch trì tham gia góp ý 1. Khi nh n ư c các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c các b , ngành khác (sau ây g i t t là cơ quan ch trì so n th o văn b n) g i n yêu c u B Y t tham gia ý ki n, tuỳ theo ph m vi i u ch nh c a d th o, Chánh văn phòng s g i n các V theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao ch trì tham gia góp ý. 2. Trư ng h p, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan ch trì so n th o văn b n g i n yêu c u B Y t tham gia ý ki n mà có ph m vi i u ch nh liên quan
 15. n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a nhi u V khác nhau thì Chánh văn phòng s g i n V Pháp ch ch trì tham gia góp ý. 3. Riêng i v i các d án lu t, pháp l nh mà Văn phòng Chính ph ch trì h p gi i thi u các B , ngành tham gia góp ý, thì Chánh văn phòng g i n V Pháp ch làm u m i ch trì tham gia góp ý. i u 31. Th t c l y ý ki n tham gia Ch m nh t là 2 ngày làm vi c, sau khi nh n ư c d th o c a Qu c h i, Chính ph và các ngành g i n yêu c u B Y t tham gia ý ki n, tuỳ theo tính ch t, n i dung c a d th o văn b n, V Pháp ch ho c V ư c lãnh o B giao ch trì có trách nhi m sao g i các V , ơn v tr c thu c B Y t có liên quan n n i dung c a văn b n nghiên c u tham gia ý ki n. i u 32. Trách nhi m tham gia ý ki n Nh n ư c d th o, các V ư c g i xin ý ki n có trách nhi m t ch c nghiên c u, tham gia ý ki n; các ý ki n tham gia ph i m b o v n i dung, th i gian và ch u trách nhi m v ý ki n tham gia c a V mình. i u 33. X lý iv iv n còn có ý ki n khác nhau trong góp ý i v i nh ng v n l n ho c liên quan n ch c năng và nhi m v c a ngành mà còn có ý ki n khác nhau, V ư c phân công ch trì góp ý ph i t p h p, làm báo cáo kèm theo ý ki n tham gia c a các V trình lãnh o B xem xét, quy t nh. i u 34. Th m quy n ký công văn góp ý 1. Khi so n th o công văn góp ý tr l i, V ư c phân công ch trì góp ý ph i trình lãnh o B ho c V ký văn b n theo nguyên t c thNm quy n sau: a) Công văn góp ý trình Qu c h i, U ban thư ng Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i do B trư ng ho c các Th trư ng ư c B trư ng u quy n ký. b) N u văn b n c a các B , ngành liên quan do B trư ng ho c Th trư ng ký g i n l y ý ki n c a B Y t thì công văn góp ý tr l i các B , ngành ó ph i do B trư ng ho c Th trư ng ký. c) N u văn b n c a các B , ngành liên quan do c p T ng c c, V , C c ký g i n l y ý ki n c a B Y t thì công văn góp ý tr l i các B , ngành ó do lãnh o c p V ký. 2. Các công văn góp ý u ph i ng g i V Pháp ch - B Y t theo dõi và t ng h p. i u 35. Giá tr pháp lý c a các ý ki n tham gia 1. Công văn góp ý ã ư c B trư ng, Th trư ng ho c c p V ký th a l nh là ý ki n tham gia chính th c c a B Y t .
 16. 2. Các ý ki n tham gia c a lãnh o c p V và chuyên viên trong quá trình d th o ch là ý ki n tham kh o, không ph i là ý ki n tham gia chính th c c a B Y t . Chương 7: KINH PHÍ XÂY D NG, T CH C TRI N KHAI THI HÀNH VÀ ÁNH GIÁ VI C TH C HI N VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V Y T i u 36. Ngu n kinh phí xây d ng, t ch c tri n khai thi hành và ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t 1. Kinh phí xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i do Nhà nư c c p theo hư ng d n c a B Tư pháp và B Tài chính. Trư ng h p kinh phí Nhà nư c c p không ph c v trong quá trình d th o, V - ơn v thư ng tr c c a Ban so n th o có trách nhi m ph i h p v i V K ho ch - Tài chính báo cáo lãnh o B xem xét c p h tr thêm b ng kinh phí c a B ho c trích t các Chương trình, d án ho c ngh s h tr c a các t ch c qu c t , ng th i l p d trù kinh phí, s d ng và thanh quy t toán kinh phí ư c c p theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Kinh phí xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ; quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; quy t nh, thông tư, ch th c a B trư ng B Y t ho c Liên t ch n m trong Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph và c a B Y t ; Kinh phí t ch c h i ngh tri n khai văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo quy nh t i i u 27 và 28 c a Quy ch này và t ch c ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo quy nh t i i u 29 c a Quy ch này ư c c p t ngân sách c a B Y t . i u 37. L p d trù kinh phí 1. Hàng năm, V Pháp ch có trách nhi m ph i h p v i ơn v ch trì so n th o văn b n t ng h p d trù kinh phí cho vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t do B so n th o, th ng nh t v i V K ho ch - Tài chính báo cáo lãnh o B xem xét, quy t nh. Ngu n kinh phí này ư c l p thành m c riêng do Văn phòng B qu n lý. 2. Vi c l p d trù kinh phí ph i bao g m c kinh phí cho vi c t ch c tri n khai thi hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t sau khi ư c ban hành, vi c t ch c ánh giá vi c th c hi n và t ch c biên d ch văn b n sang ti ng Anh. i u 38. S d ng và thanh quy t toán kinh phí 1. Vi c s d ng, thanh quy t toán kinh phí xây d ng, t ch c tri n khai thi hành và ánh giá vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. V K ho ch- Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c s d ng, thanh quy t toán kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo úng ch quy nh. Chương 8:
 17. I U KHO N THI HÀNH i u 39. i u kho n chuy n ti p i v i văn b n ban hành trư c ây không úng thNm quy n, hình th c, th lo i và không m b o các i u ki n quy nh t i i u 3 c a Quy ch này như các công văn, công i n, thông báo có ch a ng quy ph m pháp lu t, các V ch trì so n th o văn b n này ph i t ch c rà soát nghiên c u s a i, b sung theo úng quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ngh nh hư ng d n thi hành và Quy ch này. i u 40. Trách nhi m t ch c tri n khai, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch V Pháp ch giúp lãnh o B t ch c tri n khai, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản