Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
185
lượt xem
11
download

Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  ­  ë n g  b a n  B a n  t æ   h øc   B tr Tr c ­ C¸n b é  C h Ý n h  p h ñ  s è  428/TC C P­V C   g µ y  02 th¸ng 6 n¨ m  1993  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  tiªu h u È n   n v  c n g hi Ö p  v ô  n g ¹ ch  n g   h ø c   g µ n h   c« c n V¨n h o¸ ­  h « n g  tin T B é  tr ng ­ Trë ng ban t æ   ë chøc ­ c¸n b é  ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­ Ch ph ng 30­ 1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 135/H§BT  µy  5­ ng 7­ 1990  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  Ò   Öc  ë v vi quy  nh   ®Þ chøc n¨ng  Ö m   ô  ña  nhi v c Ban    Tæ chøc  C¸n  é   ­  b ChÝnh  ñ; ph C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  cø  14  ®Þ c Ch ph s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  vÒ   ban  µnh    Èn  µ  h tiªuchu v qu¶n  ýc¸cng¹ch c«ng  l      chøc,viªnchøc;    Theo    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¹  tint iC«ng    è  v¨n s 1639/TC­   VC ngµy  31/5/1993, quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u  1: Nay ban  µnh    Èn  h tiªuchu nghiÖp  ô  ña  v c c¸c  ¹ch  ng c«ng  chøc, viªnchøc  µnh     ng V¨n ho¸    ­ Th«ng    ã  b¶n    Èn  Ìm  tin(c v¨n  tiªuchu k theo)  bao  å m: g 1.BiªntËp        viªncao  Êp c 2.BiªntËp    Ýnh     viªnch 3.BiªntËp      viªn 4.Phãng      viªncao  Êp c 5.Phãng    Ýnh   viªnch 6.Phãng    viªn 7.BiªndÞch       viªncao  Êp c 8.BiªndÞch    Ýnh    viªnch 9.BiªndÞch     viªn 10.§¹o diÔn     cao  Êp c 11.§¹o diÔn  Ýnh    ch 12.§¹o diÔn    13.B¶o  µng      t viªncao  Êp c 14.B¶o  µng    Ýnh   t viªnch 15.B¶o  µng    t viªn 16.Kü  Ëtviªnb¶o  µng   thu     t
 2. 2 17.Th  Ön    vi cao  Êp c 18.Th  Ön  Ýnh   vi ch 19.Th  Ön    vi viªn 20.Th  Ön      vi viªntrung cÊp   21.Th  ôc     m viªncao  Êp c 22.Th  ôc viªnchÝnh  m    23.Th  ôc   m viªn 24.Ph¬ng    ph¸p viªncao  Êp    c 25.Ph¬ng    ph¸p viªnchÝnh    26.Ph¬ng    ph¸p viªn   27.H íng dÉn    Ýnh     viªnch 28.H íng dÉn      viªn 29.Tuyªn truyÒn    Ýnh     viªnch 30.Tuyªn truyÒn      viªn 31.Ph¸tthanh        viªncao  Êp c 32.Ph¸tthanh    Ýnh     viªnch 33.Ph¸tthanh      viªn 34.Ho¹  Ü    s cao  Êp c 35.  ¹  Ü  Ýnh  Ho s ch 36.Ho¹  Ü   s 37.Quay    phim  cao  Êp c 38.Quay    phim  Ýnh ch 39.Quay    phim 40.¢m     thanh  viªn 41.¢m     thanh    Ýnh viªnch 42.¢m     thanh  viªn 43.Dùng    phim  cao  Êp c 44.Dùng    phim  Ýnh ch 45.Dùng    phim 46.DiÔn      viªncao  Êp c 47.DiÔn    Ýnh   viªnch 48.DiÔn    viªn
 3. 3 §i Ò u 2: Tiªu chuÈn    nghiÖp  ô  ña    ¹ch    µ c¨n  ®Ó     v c c¸c ng trªnl   cø  c¸c bé,ngµnh,®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  Öc  ö  ông,tuyÓn  ông,bæ   Ö m,  o       ph th   vi s d   d   nhi ®µ t¹o,båi dìng, n©ng  Ëc ¬ng  µ       b l v chuyÓn  ¹ch  ng cho  c«ng chøc, viªn chøc      ngµnh V¨n     ho¸ ­Th«ng    tintheo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 3:  ÷ng  Õt  nh  íc ®©y   Ò   Nh quy ®Þ tr   v chøc danh    Èn    tiªuchu viªn chøc    íi tr¸v   i quy  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  4: B tr   tr c quan  éc ChÝnh  ñ  µ  ñ   Þch  thu   ph v Ch t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n I­  Biªn t Ë p viªn 1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc  chuyªn m«n     nghiÖp  ô  ¹    ¬  v t i c quan  c¸c th«ng  Ên,b¸o  Ý, t  ch   ®µi ph¸t thanh, truyÒn  ×nh, nhµ   Êt      h   xu b¶n, c¸c  chøc  ¹t ®éng    tæ  ho   nghÖ   thuËt.   µm  Ö m   ô  . l nhi . v biªn tËp  ©ng    n cao  Êt îng, ®¶m   ch l   b¶o  Ýnh   t ng, t të   nghÖ   Ët,khoa  äc    thu   h c¸c b¶n  th¶o  Ò   v s¸ch,b¸o,b¶n    µi viÕt,kÞch       tin,   b   b¶n s©n  Êu, ®iÖn  kh   ¶nh,t¸cphÈ m   m   ¹c.. cã  éidung,h×nh     © nh   n  .   thøc    ë møc    ®é phøc  ¹ptrung b×nh. t    NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ Khaith¸c, chøc    ån   Öu,tµiliÖu,tin, µi,®Ò   µi  Þch       tæ  c¸c ngu tli        b t,k b¶n,  t¸cphÈ m     äc    v¨n h theo ph¬ng  íng,kÕ   ¹ch phong    h   ho   c¸ch nghÖ   Ëtcña  n     thu   ®¬ vÞ. ­ Nh Ën  Ðt,biªntËp    x   nh»m   ©ng  n cao  Êt l ng tt ng,nghÖ   Ët,khoa  ch  î   ë   thu   häc;chÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   éidung    v n  b¶n th¶o. ­  än,  Õt tin,bµi,lêinãi ®Ç u,  í  Öu  Ch vi           gi ithi chuyªn  ôc   m ×nh   ô  m do  ph tr¸ch. ­ ThuyÕt minh  Ò   ñ     t ng, chØ   Én    v ch ®Ò t ë   d c¸c yªu  Çu  ×nh  µy  ü  c tr bk thuËt, ü   Ët;   thu   m theo dâiqu¸ tr×nh dµn  ùng,s¶n  Êt.       d   xu ­ ChuÈn  Þ   éi dung  bn  tuyªn truyÒn, qu¶ng      c¸o, tËp  îp, ph©n   Ých      h  t ý kiÕn,d  Ën  ña  êixem,  êi®äc, ngêinghe, ngêiphª  ×nh  Ò   éidung    lu c ng   ng           b v n  vµ  ×nh  h thøc c¸ct¸cphÈ m,  µiviÕtdo  × nh    Ëp.     b    m biªnt ­ Tæ     chøc  i  ò  éng    ®é ng c t¸cviªn,t¹o®iÒu  Ön        µn  µnh     ki ®Ó t¸cgi¶ ho th b¶n  th¶o. ­Tham       giatæng  Õt  k chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v 2.HiÓu  Õt:   bi ­ N ¾ m   îc® êng  èi chñ  ¬ng, chÝnh    ®  l  , tr   s¸ch,ph¸p  Ëtcña    lu   §¶ng  µ  µ   v Nh nícvÒ   Ünh  ùc   l v chuyªn ngµnh    ù  Ön  Ýnh  Þ,x∙héiquan  äng.   c¸cs ki ch tr       tr ­ N ¾ m   ÷ng  Õn    v ki thøc nghiÖp  ô  v chuyªn  µnh; nh÷ng  µnh  ùu  íi ng   th t m  vÒ       Ö   Ët, v¨n ho¸ ngh thu   khoa  äc,kü  Ëtcã  ªnquan. h   thu   li  
 4. 4 ­Cã   Ýthøc vÒ     éihäc.   tr     x∙h   ­N ¾ m   îcc¸cv¨n b¶n    ®    ph¸p quy  ã  ªnquan  n   Ö m  ô  ña  ×nh.   c li   ®Õ nhi vc m ­BiÕtsö  ông     d m¸y    Ýnh. vit 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­TètnghiÖp  ihäc     ®¹   chuyªn ngµnh,®∙      qua  êigian tËp  ù. th    s ­BiÕtm ét  ¹ing÷    ×nh ®é   ®äc  Óu      ngo   ë tr   B,  hi s¸ch chuyªn m«n.     II­  biªn t Ë p c h Ý n h 1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc  chuyªn m«n     nghiÖp  ô  ¹    ¬  v t i c quan  c¸c th«ng  Ên,b¸o  Ý, t  ch   ®µi ph¸t thanh, truyÒn  ×nh, nhµ   Êt      h   xu b¶n, c¸c  chøc  ¹t ®éng    tæ  ho   nghÖ   thuËt.   µm  Ö m   ô  . l nhi . v biªn tËp  ©ng    n cao  Êt îng, ®¶m   ch l   b¶o  Ýnh   t ng, t të   nghÖ   Ët,khoa  äc    thu   h c¸c b¶n  th¶o  Ò   v s¸ch,b¸o,b¶n    µi viÕt,kÞch       tin,   b   b¶n s©n  Êu, ®iÖn  kh   ¶nh,t¸cphÈ m   m   ¹c.. cã  éidung,h×nh     © nh   n  .   thøc    ë møc    ®é phøc  ¹pcao. t  NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ Khai th¸c,chñ  ×tæ        tr   chøc  khaith¸cc¸c nguån   Öu,tµiliÖu,tin, µi,      t li         b ®Ò   µi  Þch  t, k b¶n, t¸cphÈ m   häc     v¨n  theo  ¬ng  íng,kÕ   ¹ch,phong  ph h   ho   c¸ch  nghÖ   Ëtcña  n  Þ. thu   ®¬ v ­ Nh Ën  Ðt,tuyÓn  än,biªntËp    x  ch     nh»m   ©ng  n cao  Êtl ng tt ng,nghÖ   ch  î   ë   thuËt,  khoa  äc;chÞu  h  tr¸chnhiÖ m  Ò   éidung    vn  b¶n th¶o. ­  Õt vµ  chøc  Õt tin,bµi,lêinãi ®Ç u,  êitùa,bµi phª  ×nh, gií Vi   tæ  vi           l     b  i   thiÖu chuyªn m ôc  m × nh  ô      do  ph tr¸ch. ­ ThuyÕt    minh  Ò   chñ      ëng, chØ   Én    v  ®Ò t t   d c¸c yªu  Çu  ×nh  µy  ü  c tr bk thuËt, ü   Ët;   thu   m theo dâiqu¸ tr×nh dµn  ùng,s¶n  Êt.       d   xu ­ ViÕt néi dung       tuyªn truyÒn    qu¶ng    Ëp  îp,ph©n  Ých    Õn, d  c¸o,t h   t ý ki   luËn  ña  êixem,  êi®äc, ngêinghe,ngêiphª b×nh  Ò   éidung  µ  ×nh  c ng   ng            v n  vh thøc      È m,  µi viÕt thuéc  Ünh  ùc  îc ph©n  c¸c t¸c ph b    l v ®  c«ng, ®Ò   Êt  Ön    xu bi ph¸p xö  ý.  l ­ Chñ   ×tæ    tr   chøc  i ngò  éng    ®é   c t¸cviªn,t¹o®iÒu  Ön        µn     ki ®Ó t¸cgi¶ ho thµnh b¶n th¶o. ­ Tæng  Õt    k chuyªn m«n    nghiÖp  ô;tham    Èn  Þ  éidung    éi v  gia chu b n   c¸ch   th¶o nghiÖp  ô    v chuyªn ngµnh      ë trong vµ  µiníc.   ngo   ­H íng dÉn      nghiÖp  ô  v cho    Ëp    ¹ch díi biªnt viªnng   . 2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  êng  èi  ñ  ¬ng, chÝnh  N v ® l ,ch tr   s¸ch,ph¸p  Ët cña    lu   §¶ng  µ  v Nhµ   ícvÒ   Ünh  ùc  n  l v chuyªn ngµnh;c¸csù  Ön  Ýnh  Þ,x∙héiquan  äng.       ki ch tr       tr ­ N ¾ m   ÷ng  Õn    v ki thøc nghiÖp  ô    v chuyªn ngµnh,vËn  ông  µo      d v c«ng    t¸c biªntËp;kiÕn      thøc tæng  îp vÒ     ¹  ×nh    Ö;  ÷ng  µnh  ùu míi h   c¸c lo i h v¨n ngh nh th t   vÒ       Ö   Ët, v¨n ho¸ ngh thu   khoa  äc,kü  Ëtcã  ªnquan. h   thu   li  
 5. 5 ­Am   Óu      hi tr thøc vÒ     éihäc. i   x∙h   ­N ¾ m   ÷ng        v c¸cv¨n b¶n  ph¸p quy  ã  ªnquan  n     c li   ®Õ chuyªn ngµnh.   ­BiÕtsö  ông    Ýnh.    d vit 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  ihäc     ®¹   chuyªn  µnh  ëlªn,th© m     ng tr     niªn c«ng      ¹ch  t¸cë ng biªntËp    t  Êt 9    viªnÝ nh   n¨m.          ­Trung  Êp  Ýnh  Þ.   c ch tr ­BiÕtm ét  ¹ing÷  ×nh ®é     ®äc,nãithµnh  ¹o)     ngo   tr   C (    th ­ Biªn  Ëp  t  Êt  t¸c phÈ m   îc Héi  ng  t Ý nh 5    ®  ®å nghÖ   Ët,khoa  äc  thu   h chuyªn ngµnh  ¸nh    Êtl ng tèt.   ® gi¸ch  î   III­biªn t Ë p viªn c a o c Ê p   1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc  chuyªn m«n     nghiÖp  ô  ¹    ¬  v t i c quan  c¸c th«ng  Ên,b¸o  Ý, t  ch   ®µi ph¸t thanh, truyÒn  ×nh, nhµ   Êt      h   xu b¶n, c¸c  chøc  ¹t ®éng    tæ  ho   nghÖ   thuËt.   µm  Ö m   ô  . l nhi . v biªn tËp  ©ng    n cao  Êt îng, ®¶m   ch l   b¶o  Ýnh   t ng, t të   nghÖ   Ët,khoa  äc    thu   h c¸c b¶n  th¶o  Ò   v s¸ch,b¸o,b¶n    µi viÕt,kÞch       tin,   b   b¶n s©n  Êu, ®iÖn  kh   ¶nh,t¸cphÈ m   m   ¹c.. cã  éidung,h×nh     © nh   n  .   thøc    ë møc    ®é rÊtphøc  ¹p.   t NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­  ñ   × x©y  ùng  ¬ng  íng,kÕ   ¹ch,tæ  Ch tr   d ph h   ho   chøc, chØ   o  µ  ùc   ®¹ v th   hiÖn khaith¸cc¸c nguån   Öu,tµiliÖu,tin, µi,®Ò   µi  Þch       tli        b t, k b¶n, t¸cphÈ m      v¨n häc    theo ph¬ng  íng,kÕ   ¹ch,phong    h   ho   c¸ch nghÖ   Ëtcña  n  Þ.   thu   ®¬ v ­ Chñ  ×tæ    tr   chøc  Ón  än,biªntËp  tuy ch     nh»m   ©ng  n cao  Êt l ng tt ng, ch  î   ë   nghÖ   Ët,khoa  äc; chÞu  thu   h  tr¸ch nhiÖ m   Ò   éi dung    v n  c¸c b¶n th¶o  éc  thu lÜnh  ùc  îcph©n  v ®  c«ng. ­ Tæ     chøc  µ  Õt tin,bµi,lêinãi ®Ç u,  êitùa,bµi phª  ×nh, gií thiÖu  v vi           l      b  i   chuyªn m ôc  m ×nh  ô    do  ph tr¸ch. ­ ThuyÕt minh  Ò   ñ     t ng, chØ   Én    v ch ®Ò t ë   d c¸c yªu  Çu  ×nh  µy  ü  c tr bk thuËt, ü   Ët;   thu   m theo dâiqu¸ tr×nh dµn  ùng,s¶n  Êt.       d   xu ­ Tæ     chøc  Õtnéidung  vi     tuyªntruyÒn,qu¶ng    ÷ng    È m   éc     c¸o nh t¸cph thu   lÜnh  ùc  ×nh  ô  vm ph tr¸ch; chøc  iÒu     tæ  ® tra,nghiªncøu    Ën  ña  êixem,    d lu c ng   ngêi®äc, ngêinghe, ngêiphª  ×nh  Ò   éidung  µ  ×nh            b v n  vh thøc      È m,  c¸c t¸cph bµiviÕtthuéc lÜnh  ùc  îcph©n       v ®  c«ng,®Ò   Ëp  Ön    c bi ph¸p xö  ý. l ­ Chñ   ×tæ    tr   chøc  i ngò  éng    ®é   c t¸cviªn,t¹o®iÒu  Ön        µn     ki ®Ó t¸cgi¶ ho thµnh b¶n th¶o. ­ Chñ   ×tæng  Õt    tr   k chuyªn m«n     nghiÖp  ô    Ëp:so¹n th¶o  éidung  v biªnt     n  c¸chéith¶o nghiÖp  ô         v ë trong vµ  µiníc.   ngo   ­ Chñ   ×x©y  ùng  ôc  , éidung,ch¬ng  ×nh,tµiliÖu vµ  chøc    tr   d m tiªu    n   tr       tæ  båidìng nghiÖp  ô      v cho    Ëp    ¹ch díi biªnt viªnng   .
 6. 6 2.HiÓu  Õt:   bi ­ N ¾ m   ÷ng  êng  èi chñ  ¬ng, chÝnh    v ® l,   tr   s¸ch,cña    §¶ng  µ  µ   íc vÒ   v Nh n   lÜnh  ùc  v chuyªn ngµnh,c¸csù  Ön  Ýnh  Þ,x∙héiquan  äng.       ki ch tr       tr ­ N ¾ m   ÷ng  Õn    v ki thøc nghiÖp  ô    v chuyªn ngµnh,vËn  ông  ã  Öu        d c hi qu¶ vµo  Öc  vi biªn tËp; kiÕn      thøc tæng  îp  Ò   h v c¸c  ¹  ×nh  lo ih v¨n nghÖ;  ÷ng  nh thµnh  ùu míivÒ       Ö   Ët, t     v¨n ho¸ ngh thu   khoa  äc,kü  Ëtcã  ªnquan. h   thu   li     ­Am   Óu  ©u  éng      hi s r tr thøc vÒ     éihäc. i   x∙h   ­N ¾ m   ÷ng        v c¸cv¨n b¶n  ph¸p quy  ã  ªnquan  n     c li   ®Õ chuyªn ngµnh.   3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Lµ    biªn tËp    Ýnh, cã  © m     viªn ch   th niªn ë  ¹ch    ng biªn tËp    Ýnh  t    viªn ch Ý nhÊt 6    n¨m. ­Cao  Êp  Ýnh  Þ.   c ch tr ­BiÕtÝt  Êt m ét  ¹ing÷    ×nh ®é     ®äc,nãi,     nh   ngo   ë tr   D (    nghe  th«ng  ¹o) th ­ Biªn  Ëp  t  Êt  t¸c phÈ m   îc Héi  ng  t Ý nh 4    ®  ®å nghÖ   Ët,khoa  äc  thu   h chuyªn  µnh  ng hoÆc   ¬  c quan  ¸nh    t hiÖu  ® gi¸®¹   qu¶ cao, hoÆc   t  Êt m ét    Ý nh   c«ng  ×nh lýluËn,nghiªncøu  ýluËn  Ò   tr         l  v khoa  äc  h nghiÖp  ô  v chuyªn ngµnh    ® îcHéi ®ång     khoa  äc  ña  µnh  õa nhËn    ông  ã  Öu  h c ng th   ¸p d c hi qu¶. IV. h ã n g  viªn  p 1.Chøc    tr¸ch: Lµ  c«ng chøc chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  v trong    ¬  c¸c c quan b¸o  Ý, thùc ch     hiÖn  Õt,chôp  vi   ¶nh, quay    phim    ¹  ×nh  chÝ  ã  éidung    c¸c lo ih b¸o  cn  ë møc    ®é phøc  ¹ptrung b×nh. t    NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­  ©y  ùng    ¬ng, thùc  Ön  Õt tin,bµi theo  ©n  X d ®Ò c   hi vi       ph c«ng  µ  íng vh   dÉn  ña  ëng  c tr ban    Ëp. biªnt ­ ViÕt,chôp      ¶nh  µ  v quay phim    ¹    ãng  ù, ®iÒu  . cã  éi c¸c lo i ph tin, s  tra.   n   . dung phøc  ¹ptrung b×nh  µ  Þu  t    v ch tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò     È m   chÝ    c¸ nh v t¸cph b¸o  cña  × nh. m ­ Tæ     chøc  µm  Öc  íith«ng    l vi v   tinviªn,giao  Þch  Æt  Õttin,bµi theo   d ® vi         ®Ò   ¬ng  ∙  îcduyÖt. c ®®   2.HiÓu  Õt:   bi ­ N ¾ m   îc® êng  èi chñ  ¬ng,chÝnh    ®  l  , tr   s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   íccã  ªn v Nh n   li   quan  n   Ö m  ô  îcph©n  ®Õ nhi v®  c«ng. ­  ¾ m   îc ho¹t®éng  ña  µnh, ®¬n   Þ,  a   ¬ng, c¬  ë  ã  ªn N ®    c ng   v ®Þ ph   s c li   quan  n   Ö m  ô  îcph©n  ®Õ nhi v®  c«ng. ­  ¾ m   îc néi dung  ¬  N ®   c b¶n  ña  Ët b¸o  Ý,      ×nh    ¹m   c lu   ch c¸c qui tr qui ph nghiÖp  ô,c¸cchÕ   ,  Ýnh  v    ®é ch s¸ch ®èi víi   Ý.       chb¸o ­BiÕtchôp      ¶nh,®¸nh    m¸y  ÷,sö  ông  ch   d m¸y    Ýnh. vit  
 7. 7 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  ihäc     ®¹   b¸o  Ý  Õu  ètnghiÖp  ihäc  µnh  ch (n t   ®¹   ng kh¸c ph¶i     qua  ípbåidìng nghiÖp  ô    Ý  th¸ngtrëlªnvµ  l      v b¸o ch 3        qua  êigian tËp  ù). th    s ­BiÕtm ét  ¹ing÷  ×nh ®é       ngo   tr   b»ng  (®äc,hiÓu  B    th«ng  êng) th V­ p h ã n g  viªn c h Ý n h 1.Chøc    tr¸ch: Lµ c«ng chøc  chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v trong    ¬  c¸c c quan b¸o  Ý   ùc ch th   hiÖn  Õt,chôp  vi   ¶nh, quay    phim  µnh  ¹o c¸c thÓ  ¹    µ  îc nhiÒu  Ó  th th     lo i v ®   tin th lo¹ bµicã  éidung    i   n  phøc  ¹p. t NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch,®Ò   ¬ng,ph¸thiÖn  chñ      µitheo  ©n    d k ho  c    nªu  ®Ò tinb   ph c«ng. ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Õt,chôp  th   v vi   ¶nh,quay    phim    µi®¹tchÊt l ng tin,     b  î   kh¸vµ  Þu    ch tr¸chnhiÖ m    ©n  Ò     È m     Ý  ña  × nh.   c¸nh v t¸cph b¸o ch c m ­ Ph¸t hiÖn  µ    Êt ® îc c¸c vÊn      ©y  ùng  Õ   ¹ch      v ®Ò xu       ®Ò ®Ó x d k ho biªn tËp. ­ViÕtbµib×nh  Ën  ã  éidung       lu c n   phøc  ¹ptrung b×nh. t    ­ Ph¸thiÖn  µ  í thiÖu      v gi i   th«ng    tinviªn,híng  Én  éng      Õttheo    d c t¸cviªnvi   ®Ò   ¬ng  ∙  Öt. c ® duy ­ Tham       ¹n  ¬ng  ×nh,tµiliÖu vµ  chøc  åi dìng    gia biªn so ch tr      tæ  b  nghiÖp  vô  cho  ¹ch c«ng  ng   chøc  Êp  íi c d. ­ Tham     Èn  Þ   éidung  µ    æi    gia chu b n   v trao® nghiÖp  ô  chÝ  v b¸o  trong níc    vµ  µiníc. ngo   2.HiÓu  Õt:   bi   ­ N ¾ m   ÷ng    v quan  iÓ m,  êng  èi chñ  ¬ng  Ýnh  ® ® l  , tr ch s¸ch,ph¸p luËt,      chØ   thÞ,nghÞ   Õt  Ò   i  éi vµ  i  ¹icña    quy v ®è n   ®è ngo   §¶ng  µ  µ   íc cã  ªnquan  v Nh n   li   ®Õ n   Ö m  ô  îcph©n  nhi v®  c«ng. ­ N ¾ m   ã  Ö   èng  ¹t®éng  ña  µnh,®¬n  Þ, ®Þa  ¬ng  ¬  ë  ã    c h th ho   c ng   v  ph csc li   ªnquan  n   Ö m  ô  îcph©n. ®Õ nhi v®  ­Am   Óu  ×nh  ×nh    hi t h kinh tÕ   Ýnh  Þ­x∙héitrong nícvµ  Õ  í .   ­ch tr            th gi i ­ N ¾ m   ¾c  éi dung  ¬    ch n  c b¶n  ña  Ët  c Lu b¸o  Ý, qui tr×nh  ch     nghiÖp  ô, v  quiph¹m  ü  Ët,   Õ   ,  Ýnh    k thu   ch ®é ch c¸c s¸ch ®èi víi   Ý.       chb¸o ­BiÕtchôp      ¶nh  µ  ¸nh  v® m¸y  ÷,sö  ông  ch   d m¸y    Ýnh. vit   3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt    nghiÖp  i häc  ®¹   b¸o  Ý  ë lªn,th© m   ch tr     niªn ë  ¹ch  ãng    t   ng ph viªn Ý   nhÊt lµ9      n¨m.
 8. 8 ­ Qua   ípn©ng    l  cao  ×nh    tr ®é nghiÖp  ô  v b¸o  Ý  ch theo  éi dung  ¬ng  n  ch tr×nh cña    Trung  ng. ¬ ­ChÝnh  ÞtrungcÊp.   tr     ­BiÕtm ét  ¹ing÷    ×nh ®é       ngo   ë tr   b»ng    ®äc,dÞch,nãith«ng  êng) C(      th VI­ h ã n g  viªn c a o c Ê p  p 1.Chøc    tr¸ch: Lµ c«ng chøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v cao  Êt  nh trong c¬    quan  b¸o  Ý  ch thùc hiÖn  Õt,chôp    vi   ¶nh,quay    phim  µnh  ¹oc¸c thÓ  ¹  ña  chÝ  ã, th th     lo ic b¸o  kh   phøc  ¹p. t NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­Chñ  ×x©y  ùng  Õ   ¹ch ®Ò   ¬ng    Ëp.   tr   d k ho   c biªnt ­ Tæ     chøc  chØ  o  µ  ùc hiÖn  Õt,chôp  ®¹ v th   vi   ¶nh,quay    phim    Ó  ¹ c¸c th lo i   b¸o  Ý  ã  éidung  ch c n   tæng  îp,chñ    ínthuéc nhiÒu  Ünh  ùc  ã    h  ®Ò l     l v c ®é phøc  t¹pcao  ¬n.   h ­ ViÕt b×nh  Ën, x∙ luËn  ã  éi dung  ªnquan  n       lu     cn  li   ®Õ trong  íc vµ  Õ  n   th gií . i ­ BiªntËp,xÐt duyÖt    µitr ckhi®¨ng        ¬ng  Ön th«ng          tinb   í     t¶itrªnc¸cph ti   tin ®¹ichóng  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖm    ©n  Ò   éidung      µi®ã.   c¸nh v n  c¸ctin,   b ­ Tæ     chøc  µ  ñng  è  ¹ng íi vc cm l th«ng    tinviªn,céng      éc nhiÖ m     t¸cviªnthu   vô  îcph©n  ®  c«ng. ­ChuÈn  Þ  éidung    æi    bn  trao® nghiÖp  ô    Ý  v b¸o ch trong nícvµ  èc  Õ.     qu t ­ X ©y  ùng  ôc    ¬ng  ×nh,tliÖu vµ  chøc  åidìng nghiÖp  ô    d m tiªu,ch tr      tæ  b    v cho    ¹ch c«ng  c¸cng   chøc  Êp  íi c d. ­ Tham     éi®ång  Ðt  Öt    gia h   x duy chuyÓn  ¹ch  ng cho  ãng  ph viªn,biªntËp     viªncÊp  íi   d. 2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  N v quan  iÓ m,  ñ  ¬ng,  êng  èi  Ýnh  ® ch tr ® l ,ch s¸ch, chØ   Þ,   th   nghÞ  Õt cña  quy   §¶ng  µ  µ   ícvÒ     Ên    i néivµ  i ngo¹i v Nh n   c¸cv ®Ò ®è     ®è   . ­ Am   Óu  ©u  Ò   ×nh  ×nh    hi s vt h kinh tÕ    Ýnh  Þ ­ x∙ héi trong níc vµ    ­ ch tr            thÕ  í . gi i ­N ¾ m   ÷ng  Ët b¸o chÝ,luËtph¸p nhµ  íc.   v Lu          n ­BiÕtchôp      ¶nh  µ  ö  ông  vsd m¸y    Ýnh. vit 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr  
 9. 9 ­  èt  T nghiÖp  ¹i häc  §  b¸o  Ý   ë lªn,th© m   ch tr     niªn ë   ¹ch  ãng      ng ph viªn chÝnh  t  Êt 6  Ý nh   n¨m. ­BiÕtm ét  ¹ing÷  ×nh ®é     ®äc,nãi,     ngo   tr   C (    nghe  th«ng  ¹o) th VII­  biªn d Þ c h  viªn 1.Chøc    tr¸ch: Lµ c«ng chøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v biªn dÞch    trong c¸c c¬      quan    b¸o chÝ, nhµ  Êt b¶n  chøc  µ    Þch  õ tiÕng  íc ViÖt Nam   tiÕng  íc   xu   tæ  v biªnd t  n    ra  n  ngoµivµ  îcl¹víi Ó  ¹ cã  éidung    ng       i th lo i n     phøc  ¹ptrung b×nh. t    NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ D Þch  Õtnh÷ng  Ó  ¹ th«ng  êng      µi,niªnbiÓu,t ng  Ët,   vi   th lo i   th nh tin,     b  ê thu   tiÓu phÈ m,    s¸ch.. §¶m     . b¶o  îcnéidung  ®   nguyªn b¶n  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m       c¸ nh©n  i víi ®è     b¶n  Þch  . d ®ã ­D Þch  ôc  ô    ph v cho c«ng    i ngo¹itheo yªu cÇu  ña  ¬  t¸c®è        c c quan. ­§¸nh    m¸y  b¶n  th¶o,söa    b¶n    ö theo ngo¹ing÷  Ýnh  îc®µo  ¹o. inth       ch ®  t ­TËp  îp,su  Çm,  Ých dÉn,tracøu  ôc  ô    h t tr      ph v cho    Þch. biªnd ­ Ph¸t hiÖn  µ  í  Öu  éng      v gi ithi c t¸c viªn ® Æt   Þch    d theo  Õ   ¹ch  îc k ho ®  duyÖt vµ  ö  ýtheo quy  nh    x l    ®Þ nghiÖp  ô. v 2.HiÓu  Õt:   bi ­ N ¾ m   îc® êng  èi chñ  ¬ng, chÝnh    ®  l  , tr   s¸ch,ph¸p  Ëtcña    lu   §¶ng  µ  µ   v Nh nícli     ªnquan  n   Ö m  ô  îcph©n  ®Õ nhi v®  c«ng. ­ N ¾ m   îc néi dung  ¬    ®   c b¶n  ña  Ët b¸o  Ý, xuÊt b¶n, c¸c quy  ×nh c Lu   ch        tr   nghiÖp  ô,quy  ¹m  ü  ËtbiªndÞch. v  ph k thu     ­N ¾ m   îcph¬ng    ®  ph¸p dÞch  Ëtc¸cthuËtng÷,v¨n ph¹m  µ      thu          v v¨n phong  cña  ng«n  ÷  ng trong lÜnh  ùc  ña  ×nh.   vcm ­ N ¾ m   îcphong  ôc,tËp    ®  t   qu¸n,nhu  Çu  µ  Þ  Õu  ña  ¹n  c    c v th hi c b ®ä trong   nícvµ  ícngoµi.   n  3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­TètnghiÖp  ¹ihäc  ¹ing÷,qua  êigian tËp  ù.    §  ngo     th    s ­Qua  åidìng nghiÖp  ô    Ý,xuÊtb¶n  th¸ngtrëlªn.   b    v b¸o ch     3     ­BiÕtm ét  ¹ing÷      ngo   kh¸cë  ×nh ®é     tr   b»ng  (®äc,hiÓu  B    th«ng  êng) th VIII­  biªn d Þ c h  viªn c h Ý n h 1.Chøc    tr¸ch: Lµ c«ng chøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v biªn dÞch    trong c¸c c¬      quan    b¸o chÝ,  µ   Êt  Nh xu b¶n, tæ    chøc  µ  v biªn dÞch  õ tiÕng  Öt Nam   tiÕng  íc   t  Vi   ra  n  ngoµivµ  îcl¹nh÷ng  Ó  ¹ phøc  ¹pcao.   ng    i th lo i   t 
 10. 10 NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­LËp  Õ   ¹ch ®Ò   µi tin, µi® îcgiao.   k ho   t ,        b ­ Tæ     chøc  µ  Þch    Ó  ¹  ã  éidung  vd c¸c th lo i n   c phøc  ¹pthuéc c¸c lÜnh  ùc  t     v chÝnh  Þ,x∙héi, ©n  ù,khoa  äc,kü  Ët, tr       qu s  h   thu   kinh tÕ,v¨n ho¸,v¨n nghÖ.        ­ Tham  gia chuÈn bÞ   éi n  dung vµ  dÞch cho c¸c cuéc  éi th¶o vÒ   h  nghiÖp  ô  v trong nícvµ  ícngoµi.     n  ­§¸nh    m¸y  b¶n  th¶o,söa    b¶n    ö theo ngo¹ing÷  Ýnh  îc®µo  ¹o. inth       ch ®  t ­ ChØ   Én, thuyÕt minh      d     c¸c yªu  Çu  ü  Ët,m ü   Ët ®èi  íic¸c lo¹  c k thu   thu   v    i h×nh    Ý  b¸o ch hoÆc   Êtb¶n  È m. xu   ph ­ Tham       ¹n néidung  ¬ng  ×nh vµ  chøc  åidìng nghiÖp    gia biªnso     ch tr   tæ  b    vô    Þch  biªnd viªn. ­ Tæ     chøc  ¹ng íicéng    m l  t¸cviªn,biªndÞch       viªntheo  Õ   ¹ch  µ  ö  ý k ho v x l  theo quy  ×nh nghiÖp  ô.   tr   v 2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  N v quan  iÓ m,  êng  èi  ñ  ¬ng,  Ýnh  ® ® l ,ch tr ch s¸ch, chØ   Þ,   th   nghÞ  Õt  i  éi vµ  i  ¹icña  quy ®è n   ®è ngo   §¶ng  µ  µ   íc cã  ªnquan  n   éi v Nh n   li   ®Õ n   dung  îcph©n  ®  c«ng  theo biªndÞch.    ­  ¾ m   ÷ng  éi dung  ¬  N v n  c b¶n  ña  Ët  c Lu b¸o  Ý,  Ët  Êt  ch Lu xu b¶n, luËt     ph¸p Nhµ   íc,c¸cquy  ×nh nghiÖp  ô,quy  ¹m  ü  Ëtcã  ªnquan.   n   tr   v  ph k thu   li   ­ N ¾ m   ¾c    ¬ng    ch c¸cph ph¸p dÞch  Ët,c¸cthuËtng÷,v¨n ph¹m  µ      thu          v v¨n phong  ña  c ng«n  ÷  ng tronglÜnh  ùc  ña  × nh.   vcm Cã     tr thøc x∙héihäc. i      ­  ¾ m   ¾c  N ch phong  ôc,tËp  t  qu¸n,nhu  Çu  µ  Þ  Õu  ña  ¹n  c    c v th hi c b ®ä trongnícvµ  µiníc.     ngo   3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  ¹ihäc  ¹ing÷  ëlªn,th© m       ¹ch    Þch  t     §  ngo   tr     niªn ë ng biªn d Ý nhÊt 9    n¨m. ­ChÝnh trÞtrung cÊp.        ­§∙qua  ípbåidìng n©ng     l      cao  nghiÖp  ô    Ëp     Þch. v biªnt ­biªnd ­ BiÕt m ét  ¹ing÷      ngo   thø      ×nh    hai ë tr ®é b»ng    ®äc,dÞch, nãi th«ng  C(      th ng). ê IX­ biªn d Þ c h  viªn c a o c Ê p 1.Chøc    tr¸ch: Lµ c«ng chøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v cao  Êt  Ò     Þch  nh v biªn d trong c¸c    c¬ quan b¸o  Ý, Nhµ   Êt b¶n, tæ  ch   xu     chøc  µ    Þch  õ tiÕng  Öt Nam     v biªnd t  Vi   ra tiÕng  ícngoµivµ  îcl¹ c¸c thÓ  ¹  ã    n    ng       i lo i ®é phøc  ¹prÊtcao  Ò   éidung  µ  c t    v n  v h×nh thøc. NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th
 11. 11 ­LËp  Õ   ¹ch ®Ò   µi tin, µitrong lÜnh  ùc  îcgiao.   k ho   t ,      b   v ®  ­ Tæ     chøc  µ  Þch    Ó  ¹  ã    vd c¸c th lo i ®é phøc  ¹p  c t   cao  Ò   éidung      v n  nh c¸c v¨n kiÖn  Ýnh  Þ,luËt,     ch tr     c«ng  ô    c¸c c tracøu... ­HiÖu  nh      ®Ý c¸cb¶n  Þch  i víi     Þch    Êp  íi d ®è     biªnd c¸c viªnc d . ­ ChØ   Én      d c¸c thuyÕt minh,c¸c kü  Ët,m ü   Ët®èi  íic¸c lo¹  ×nh        thu   thu   v    i h b¸o chÝ    hoÆc   Êtb¶n  È m. xu   ph ­ ChuÈn  Þ   éidung  µ    bn  v tham      éc  éith¶o  gia c¸c cu h   nghiÖp  ô  v trong níc    vµ  èc  Õ. qu t ­ Tæng   Õt  µ  ¸nh    c  ótkinh nghiÖ m   Ò     k v® gi¸®ó r     v nghiÖp  ô    Þch, v biªn d   ®Ò   Êt bæ   xu   sung, söa  æi      ® c¸c quy  ×nh  tr nghiÖp  ô  µ  v v quy  ¹m  ü  Ët ph k thu   b¸o chÝ  µ  Êtb¶n  È m.   v xu   ph ­ Tæ     chøc  ©y  ùng  ôc    éi dung    ¹n  ¬ng  ×nh  µ  x d m tiªu,n   biªn so ch t v tham  giabåidìng nghiÖp  ô       v cho    ¹ch c«ng  c¸cng   chøc  Êp  íi c d  . Tham  gia  éi ®ång  Ón  än  µ  Ðt  h  tuy ch v x duyÖt chuyªn  ¹ch  ng cho biªn  dÞch    Êp  íi viªnc d . 2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  N v quan  iÓ m,  êng  èi  ñ  ¬ng,  Ýnh  ® ® l ,ch tr ch s¸ch, chØ   Þ,   th   nghÞ  Õt vÒ     Ên    i néivµ  i ngo¹icña  quy   c¸cv ®Ò ®è     ®è     §¶ng  µ  µ   íc.   v Nh n    ­  ¾ m   ÷ng  Ët  N v Lu b¸o  Ý,  Ët  Êt  ch Lu xu b¶n, LuËt    ph¸p c¸c quy  ×nh tr   nghiÖp  ô,quy  ¹m  ü  Ëtcã  ªnquan. v  ph k thu   li   ­ Cã       tr thøc x∙héihäc. i      ­ N ¾ m   ÷ng    ¬ng    v c¸c ph ph¸p  Þch  Ët,c¸c thuËtng÷    ¹m  µ    d thu       v¨n ph v v¨n phong  ña  c ng«n  ÷,nh÷ng  Õn bé  µ  ù    iÓnvÒ   ng   ti   v s ph¸ttr   ng«n  õvµ    t   v¨n phong  cña  ¹ing÷  îcph©n  ngo   ®  c«ng    Þch. biªnd ­ N ¾ m   ©u    s phong  ôc,tËp  t   qu¸n nhu  Çu  µ  Þ  Õu  ña  ¹n  c    c v th hi c b ®ä trong   nícvµ  ícngoµi.   n  3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  ihäc  ét  ¹ing÷  ëlªn,th© m       ¹ch    Þch     ®¹   m ngo   tr     niªnë ng biªnd viªnchÝnh  t  Êt 6    Ý nh   n¨m. ­ChÝnh  Þcao  Êp.   tr   c ­BiÕtm ét  ¹ing÷  2    ×nh ®é       ngo   thø  ë tr   b»ng  (®äc,nãi, Þch,viÕtth«ng  §     d    th¹o). ­ Cã   t  Êt 2  u     Ý nh   ®Ç s¸ch ® îc xuÊt b¶n       hoÆc   ét  m c«ng  ×nh khoa  äc  tr   h ® îccÊp  µnh    ng c«ng  Ën. nh X­ ®¹ o di Ô n 1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  ¹    chøc  µ   íc ho¹t®éng  v t i tæ  c¸c Nh n     biÓu  Ôn  Ö   Ët,lµm  di ngh thu   nghiÖp  ô  v chØ  huy  µn  ùng  µ  dd v chØ  o  Ö   ®¹ ngh
 12. 12 thuËt biÓu  Ôn, chÞu    di   tr¸ch nhiÖ m   Ò   éi dung   t ng, ®¶m     v n  të   b¶o yªu  Çu  c nghÖ   Ëtcña    È m   îcph©n  thu   t¸cph ®  c«ng  µn  ùng. dd NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ §¸nh    ©n  Ých,xö  ýkÞch    gi¸,ph t   l  b¶n: x©y  ùng      o  Ôn, kÞch    d ý ®å ®¹ di   b¶n  ©n  ph c¶nh;chän  Ôn    di viªn, éng      c t¸cviªn; u  Çm   Öu,tµiliÖu cÇn  Õt  t s tli       thi   phôc  ô  v cho  Öc  µn  ùng    È m. vi d d t¸cph X ©y  ùng  Õ   ¹ch,®Ò     Ön  d k ho   ra bi ph¸p tiÕn hµnh  µn  ùng,s¶n  Êt.     dd   xu ­ ChØ   o  Ôn  Êt cña  Ôn    ®¹ di xu   di viªn,híng  Én  éng      µ  èihîp   d c t¸cviªnv ph     víinh÷ng  êi cã  ªnquan    ng   li   nh»m   èng  Êt      th nh ý ®å s¸ng  ¹o,®¶m   t  b¶o    quy tr×nh hoµn  µnh    È m.   th t¸cph ­Tæ     chøc  ×nh duyÖt,söa  ÷a  ©ng  tr     ch n cao,bµn    giao t¸cphÈ m.    ­ Theo  âihiÖu    d  qu¶    éicña    È m   x∙h   t¸cph sau    a ra c«ng  óng  éng  khi®     ch r r∙ nh»m   Õp tôcn©ng    i ti     cao,hoµn  Ön t¸cphÈ m.   thi     2.HiÓu  Õt:   bi ­ N ¾ m   îc® êng  èi chñ  ¬ng, chÝnh    ®  l,   tr   s¸ch ph¸p  Ëtcña    lu   §¶ng  µ  µ   v Nh nícvÒ   Ünh  ùc   l v chuyªn ngµnh; c¸c sù  Ön  Ýnh  Þ,x∙ héiquan  äng;c¸c       ki ch tr       tr    thµnh  ùu vÒ   Ö   Ëtë  t   ngh thu   trong,ngoµiníc.     ­ N ¾ m   ÷ng  Õn    v ki thøc nghiÖp  ô  v chuyªn  µnh, ® Æc   ng  ¬  ng   tr c b¶n  µ  v ® Æc   iÓ m   ña    ® c c¸c m«n  nghÖ   Ët kÕt  îp,kiÕn  thu   h  thøc  ¬  c b¶n  Ò     v c¸c m«n   khoa  äc  ü  Ëtcã  ªnquan. h k thu   li   ­ Cã       tr thøc vÒ     éihäc. i   x∙h   ­N ¾ m   îcc¸cv¨n b¶n    ®    ph¸p quy  ã  ªnquan  n   Ö m  ô  ña  ×nh.   c li   ®Õ nhi vc m ­  ¾ m   îc quy  ¹m  N ®  ph b¶o  é    ng,  ü  Ët an  µn  h lao ®é k thu   to trong  Ön  luy tËp,biÓu  Ôn.   di 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  i häc  ©n  Êu  © m   ¹c,m óa)     ®¹   s kh ( nh   hoÆc   iÖn  ® ¶nh khoa  ®¹o  Ôn,qua  êigian tËp  ù. di   th    s ­BiÕtm ét  ¹ing÷  ×nh ®é       ngo   tr   B. XI­ ®¹ o di Ô n  c h Ý n h   1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  ¹    chøc  µ   íc ho¹t®éng  v t i tæ  c¸c Nh n     biÓu  Ôn  Ö   Ët,chñ  ×tæ  di ngh thu   tr   chøc  µ  ùctiÕp chØ  v tr     huy  µn  ùng, chØ   dd   ®¹o nghÖ   Ët biÓu  Ôn, chÞu  thu   di   tr¸chnhiÖm   Ò   éi dung    ëng, ®¶m       v n  tt   b¶o chÊtl ng nghÖ   Ëtcao  ña    È m   îcph©n   î   thu   c t¸cph ®  c«ng  µn  ùng. dd NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ §¸nh    ©n  Ých,xö  ýkÞch    gi¸,ph t   l  b¶n; x©y  ùng      o  Ôn, kÞch    d ý ®å ®¹ di   b¶n  ©n  ph c¶nh;chän  Ôn    di viªn, éng      c t¸cviªn; u  Çm   Öu,tµiliÖu cÇn  Õt  t s tli       thi   phôc  ô  v cho  Öc  µn  ùng    È m. vi d d t¸cph ­X ©y  ùng  Õ   ¹ch,®Ò     Ön    d k ho   ra bi ph¸p tiÕn hµnh  µn  ùng,s¶n  Êt.     dd   xu
 13. 13 ­ ChØ   o  Ôn  Êt cña  Ôn    ®¹ di xu   di viªn,híng  Én  éng      µ  èihîp   d c t¸cviªnv ph     víi ÷ng  êicã  ªnquan   nh ng   li   nh»m   èng  Êt ý    th nh   ®å s¸ng t¹o®¶m      b¶o  quy  ×nh tr   hoµn  µnh    È m. th t¸cph ­Tæ     chøc  ×nh duyÖt,söa  ÷a  ©ng  tr     ch n cao,bµn    giao t¸cphÈ m.    ­ Theo  âihiÖu    d  qu¶    éicña    È m   x∙h   t¸cph sau    a    khi® ra c«ng  óng  éng  ch r r∙ nh»m   Õp tôcn©ng    i ti     cao,hoµn  Ön t¸cphÈ m.   thi     ­ Tæng   Õt    k kinh nghiÖ m   ÷ng    È m   ∙  µn  ùng  µ    nh t¸cph ®d d v khuynh  íng h  nghÖ   Ët;x©y  ùng  µ  ×nh  µnh  Ýnh  èng  Êt vÒ   thu   d vh th t th nh   phong  c¸ch  Ö   ngh thuËtcña  n  Þ.   ®¬ v ­ Chñ   ×chØ  o  Öc  Ëp  Ên  ña  Ôn    tr   ®¹ vi t hu c di viªn,gióp ®ì  Öc  ©ng        vi n cao nghiÖp  ô  v cho  o  Ôn  ¹ch díi ®¹ di ng   . ­ Tham     Èn  Þ   éidung    gia chu b n   cho    éc  éith¶o  c¸c cu h   nghiÖp  ô  v chuyªn  ngµnh    ë trong,ngoµiníc.     2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  êng  èi  ñ  ¬ng, chÝnh  N v ® l ,ch tr   s¸ch,ph¸p  Ët cña    lu   §¶ng  µ  v Nhµ   ícvÒ   Ünh  ùc  n  l v chuyªn ngµnh;c¸c sù  Ön  Ýnh  Þ,x∙héiquan  äng;       ki ch tr       tr   c¸cthµnh  ùu vÒ       Ö   Ëtë    t   v¨n ho¸ ngh thu   trong,ngoµiníc.     ­  ¾ m   ÷ng  Õn  N v ki thøc  nghiÖp  ô  v chuyªn  µnh, vËn  ông  µo  Öc  ng   d v vi x©y  ùng  ×nh îng  d h t nghÖ   Ët;kiÕn  thu   thøc tæng  îp  Ò     ¹  ×nh  h v c¸c lo i h nghÖ   thuËt;® Æc   ng  µ  Æc   iÓ m   ña      tr v ® ® c c¸c m«n  nghÖ   Ët kÕt  îp;kiÕn  thu   h  thøc  c¬ b¶n  Ò     v c¸cm«n  khoa  äc  ü  Ëtcã  ªnquan. h k thu   li   ­Am   Óu      hi tr thøc vÒ     éihäc. i   x∙h   ­N ¾ m   ÷ng  îcc¸cv¨n b¶n    v ®    ph¸p quy  ã  ªnquan  n     c li   ®Õ chuyªn ngµnh.   ­  ¾ m   îc quy  ¹m  N ®  ph b¶o  é    ng,  ü  Ët an  µn  h lao ®é k thu   to trong  Ön  luy tËp,biÓu  Ôn.   di 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Tèt nghiÖp  i häc  ©n  Êu  © m   ¹c,m óa)     ®¹   s kh ( nh   hoÆc   iÖn  ® ¶nh khoa  ®¹o diÔn  ëlªn, © m       tr    th niªnc«ng      ¹ch ®¹o  Ôn  t  Êt 9  t¸cë ng   di Ý nh   n¨m. ­ChÝnh  ÞtrungcÊp.   tr     ­BiÕtm ét  ¹ing÷    ×nh ®é       ngo   ë tr   b»ng    ®äc  Óu  C( hi s¸ch chuyªn m«n).     ­ Cã   õ 2    È m   îcHéi ®ång  Ö   Ëtchuyªn ngµnh  ¸nh    t   t   t¸cph ®   ngh thu     ® gi¸®¹   hiÖu  qu¶  cao,hoÆc   ét    È m   îcgi¶i ëng    m t¸cph ®    th trong c¸chéidiÔn,li         ªnhoan  nghÖ   Ëtë  thu   tronghoÆc   µiníc.   ngo   XII­ ®¹ o di Ô n  c a o c Ê p   1.Chøc    tr¸ch: Lµ    viªnchøc chuyªn m«n  nghiÖp  ô  ¹    chøc  µ   íc ho¹t®éng  v t i tæ  c¸c Nh n     biÓu  Ôn  Ö   Ët,lµm  Ö m   ô    Êt,chñ  ×tæ  di ngh thu   nhi v ®Ò xu   tr   chøc  µ  ùctiÕp v tr     chØ huy  µn  ùng,chØ  o  Ö   ËtbiÓu  Ôn,chÞu  dd   ®¹ ngh thu   di   tr¸chnhiÖ m   Ò   éi   v n  dung  ëng,®¶m   tt   b¶o    ÞnghÖ   Ëtcao  ña    È m   ã  éidung  gi¸tr   thu   c t¸cph cn  hoÆc   quy    Êtphøc  ¹p® îcph©n  m« r   t    c«ng  µn  ùng. dd
 14. 14 NhiÖ m   ô  ô  Ó: v c th ­ § Ò   Êt vµ  ñ  ×tæ    xu   ch tr   chøc  ¸nh    ©n  Ých,xö  ýkÞch  ® gi¸,ph t   l  b¶n,chØ     ®¹o  Öc  ©y  ùng      o  Ôn, kÞch  vi x d ý ®å ®¹ di   b¶n  ©n  ph c¶nh; chän  Ôn    di viªn,   céng    t¸cviªn;tæ    chøc  u  Çm   Öu,tµiliÖu cÇn  Õtphôc  ô  st tli       thi   v cho  Öc  µn  vi d dùng    È m. t¸cph ­    Tæ chøc  Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch,®Ò   biÖn  vi x d k ho   ra  ph¸p  Õn  µnh  µn  ti h d dùng,s¶n  Êt.   xu ­ ChØ   o  Ôn  Êt cña  Ôn    ®¹ di xu   di viªn,híng  Én  éng      µ  èihîp   d c t¸cviªnv ph     víinh÷ng  êi cã  ªnquan    ng   li   nh»m   èng  Êt      th nh ý ®å s¸ng  ¹o,®¶m   t  b¶o    quy tr×nh hoµn  µnh    È m.   th t¸cph ­Tæ     chøc  ×nh duyÖt,söa  ÷a  ©ng  tr     ch n cao,bµn    giao t¸cphÈ m.    ­ Theo  âihiÖu    d  qu¶    éicña    È m   x∙h   t¸cph sau    a    khi® ra c«ng  óng  éng  ch r r∙ nh»m   Õp tôcn©ng    i ti     cao,hoµn  Ön t¸cphÈ m.   thi     ­ Ph¸thiÖn      khuynh  íng  h nghÖ   Ët míi,x¸c ®Þnh  thu       khuynh  íng  h nghÖ   thuËtcña    chuyªn ngµnh;tæng  Õt      k kinh nghiÖm  ÷ng    È m   ∙  µn  ùng    nh t¸cph ®d d t¹  n   Þ;  i®¬ v tham  gia tæng  Õt  k kinh  nghiÖ m  nghiÖp  ô  v chuyªn  µnh. X¸c  ng   ®Þnh  µ  v chØ  o  Ýnh  èng  Êt vÒ   ®¹ t th nh   phong  c¸ch nghÖ   Ëtcña  n  Þ.   thu   ®¬ v ­ Chñ   ×x©y  ùng  ôc  , éidung,ch¬ng  ×nh,tµiliÖu vµ  chøc    tr   d m tiªu    n   tr       tæ  båi dìng  ©ng    n cao nghiÖp  ô  v cho  o  Ôn  ¹ch  íi  Öc  Ëp  Ên    ®¹ di ng d ,vi t hu cho diÔn viªn. ­ Chñ   × chuÈn  Þ   éi dung    tr   bn  cho    éc  éi th¶o  c¸c cu h   nghiÖp  ô  v chuyªn  ngµnh    ë trong,ngoµiníc.     2.HiÓu  Õt:   bi ­  ¾ m   ÷ng  êng  èi  ñ  ¬ng, chÝnh  N v ® l ,ch tr   s¸ch,ph¸p  Ët cña    lu   §¶ng  µ  v Nhµ   íc vÒ   n   v¨n  ho¸ v¨n nghÖ;    ù  Ön  Ýnh  Þ,x∙ héi quan  äng;c¸c c¸c s ki ch tr       tr    thµnh  ùu vÒ         Ö     t   v¨n ho¸ v¨n ngh ë trong,ngoµiníc.     ­ N ¾ m   ÷ng  Õn    v ki thøc nghiÖp  ô    v chuyªn ngµnh,vËn  ông  ã  Öu        d c hi qu¶ vµo  Öc  ©y  ùng  ×nh  îng  vi x d h t nghÖ   Ët;kiÕn  thu   thøc tæng  îp  Ò   h v c¸c  ¹ lo i   h×nh    äc  Ö   Ët;® Æc   ng  µ  Æc   iÓ m   ña  v¨n h ngh thu   tr v ® ® c m«n  Ö   ËtkÕt  ngh thu   hîp;kiÕn    thøc c¬    b¶n  Ò     v c¸cm«n  khoa  äc  ü  Ëtcã  ªnquan. h k thu   li   ­Am   Óu  ©u  éng      hi s r tr thøc vÒ     éihäc. i   x∙h   ­C¸c      v¨n b¶n  ph¸p quy  ã  ªnquan  n   ¹t®éng        Ö.   c li   ®Õ ho   v¨n ho¸ v¨n ngh ­ N ¾ m   ÷ng    v quy  ¹m  ph b¶o  é    ng, kü  Ët an  µn  h lao ®é   thu   to trong luyÖn    tËp,biÓu  Ôn.   di 3.Yªu  Çu  ×nh ®é:   c tr   ­ Lµ  o  Ôn  Ýnh, cã  © m       ®¹ di ch   th niªnc«ng      ¹ch ®¹o  Ôn  Ýnh  t  t¸cë ng   di ch Ý nhÊt 6    n¨m. ­ChÝnh  Þcao  Êp.   tr   c ­  Õt  t  Êt  ét  ¹ing÷  ×nh    Bi Ý nh m ngo   tr ®é b»ng  (®äc, nãi,nghe  §     th«ng  th¹o). ­  ã   t  Êt  ét    È m     Óu  É u   ùc,  îc Héi  ng  C Ý nh m t¸c ph tiªubi m m ®  ®å nghÖ   thuËt chuyªn  µnh  õa  Ën,    ng th nh hoÆc   ã  õ 2    È m   îc gi¶ith ng    c t   t¸cph ®     ë cao nhÊt trongc¸chéidiÔn,li           ªnhoan  Ö   Ëttrong hoÆc   µiníc. ngh thu     ngo  
Đồng bộ tài khoản