Quyết định 428-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 428-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 428-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Khôi phục và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá Việt nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 428-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  428­T T G  N G µ Y  7­8­1995  V Ò  C H ñ  T R ¬ N G  ® Ç U  T  D ù  ¸N K H «I  H ô C  V µ   O µ N  T HI Ö N P H C ¬  S ë  H ¹ T Ç N G  N G H Ò  C¸ VI Ö T  N A M THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt  ê   ×nh  ña  é   û  T tr c B Thu s¶n  è  (s 975­TTr/KH§T  µy  6­ ng 12­ 1995) xin    phª  Öt  duy b¸o  nghiªncøu  Òn  c¸o    ti kh¶    ù  kh«iphôc  µ  µn  Ön  ¬  thid ¸n    v ho thi c së  ¹  Çng  ht nghÒ   ViÖt  c¸  Nam   µ    Õn  Èm   nh   ù  cña  éi  ng   v ý ki th ®Þ d ¸n  H ®å ThÈ m   nh  Êp  µ   íc (C«ng  sè  ®Þ c Nh n   v¨n  2319­ VPT§  µy  7­ ng 17­ 1995  ña  û   cU ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc), K ho   n QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    duyÖt  ñ  ¬ng  u    ù    1: Phª  ch tr ®Ç td ¸n Kh«iphôc  µ  µn  Ön  ¬    v ho thi c së  ¹ tÇng  Ò     ÖtNam   íi   éidông  h  ngh c¸Vi   v  n   c¸c sau  y: ®© 1.Tªn  ù      d ¸n:Kh«iphôc  µ  µn  Ön c¬  ë  ¹ tÇng  Ò     ÖtNam.   v ho thi   s h   ngh c¸Vi   2. M ôc    ña  ù      tiªuc d ¸n:Kh«iphôc,n©ng  Êp  µ  ©y  ùng  c¶ng            c vx d 10  c¸ ë 9 tØnh, thµnh  è    ph nh»m   t¨ng thªm  ¬i tró®Ëu     n   cho 3500  Çu  t thuyªn;t¨ng kh¶      n¨ng  khai th¸c hµng       h¶i s¶n  qua  c¶ng  µ 35.000  l  T/n¨m. T¨ng    n¨ng  ùc ®¸nh  l  b ¾t    ®Ó khaith¸ccã  Öu      hi qu¶  ån  î h¶i s¶n    ïng  Ón  bê  ña  Öt ngu l     i ëv bi xa  c Vi   Nam,  ãp  Çn  g ph b¶o  Ö   ån  îh¶is¶n  µ  Ö   v ngu l     i v v sinh m«i  êng  ïng biÓn;t¹o   tr v     thªm  Öc  µm  vi l cho  êilao®éng. ng     3. Ph¹m    µ    viv quy    ña  ù    ù   gå m   dù  thµnh  Çn  m« c d ¸n:D ¸n  10  ¸n  ph kh«i  phôc, n©ng  Êp  µ  ©y  ùng  c¶ng      tØnh, thµnh  è  µ    c vx d 10  c¸ ë 9    ph v t¨ng thªm    n¨ng  ùc®¸nh  ¾t    l  b h¶is¶n,cô  Ó  µ:   th l a.Kh«iphôc,n©ng  Êp  µ  ©y  ùng  c¶ng        c vx d 10  c¸: ­C¶ng      µ   µnh  è      c¸C¸tB ­th ph H¶iPhßng ­C¶ng    öa  éi ­tØnh    c¸C H    Ngh Ö   An ­C¶ng    ©n    c¸Xu Phæ   ­tØnh  µ   Ünh HT ­C¶ng      c¸S«ng  Gianh  ­tØnh  Qu¶ng  ×nh B ­C¶ng    Ën  íc­s«ng  µn     c¸Thu Ph    H ­tØnh  Qu¶ng  Nam    µ  ½ ng ­§ N ­C¶ng      c¸Phan  Õt­tØnh  ×nh  Ën Thi    B Thu ­C¶ng    ¾c  Ëu     c¸T C ­tØnh   KiªnGiang  ­C¶ng    ó  ý     c¸Ph Qu ­tØnh  ×nh  Ën B Thu ­C¶ng      c¸C«n  §¶o   ­tØnh  µ   Þa   òng  µu BR ­V T ­C¶ng    µ     c¸C Mau   ­tØnh  Minh  H¶i. b. T¨ng    thªm  n¨ng  ùc m¸y  û  µ  Çu  l  thu v t thuyÒn  ¸nh    ¹    ® c¸ lo itrªn100    m∙ lùc/chiÕc. 4.Vèn  u      ®Ç tcho  ù  d ¸n: ­Tæng  è  èn  u  :71,4 tr ÖuUSD.   s v ®Ç t   i   Trong  : ®ã +  èn  V vay  ©n  µng  Ng h Ph¸ttr ÓnCh ©u   µ57  iÖuUDS.  i   ¸l   tr   +  èn  i øng  V ®è   trong nícb¶o  ¶m   Çn     ® ph cßn  ¹ .li ­ Møc   èn  u      v ®Ç t cho  õng  t c«ng  ×nh  Ï ® îc x¸c ®Þnh  Ýnh  tr s      ch thøc    khi xem   Ðt  quyÕt  nh  u    ù  kh¶    õng  ù  thµnh  Çn  í  x ra  ®Þ ®Ç t d ¸n  thit d ¸n  ph (v imøc  
  2. 2 vèn  µiníclµmøc  Çn  µ  ngo       tr v b¶o  ¶m   û lÖ  èn  i øng  ® t   v ®è   trong níckh«ng  ît    v  qu¸ møc    quy  nh  ®Þ chung). ­ Kho¶n  u      ¹ng  ôc  ¬  ë  ¹ tÇng  ña    ®Ç tc¸ch m c s h  c c¶ng    õ c¸cnguån  èn  c¸ t     v ® îc ng©n    s¸ch  Êp  c ph¸t;kho¶n  u    c¸c  ¹ng  ôc     ®Ç t h m khai th¸c,kinh      doanh  (kho, c¬  ë  Õ   Õn      s ch bi h¶i s¶n, s¶n  Êt  íc ®¸, m¸y  û, thiÕtbÞ,  ¬ng    xu n     thu     ph tiÖn)lµvèn     vay theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n ­ ViÖc  ©y  ùng  îc¸,cöa  µng    xd ch     h kinh doanh  Ët tvµ  Þch  ô,c¨ng      v    d v  tin, c©u  ¹cbé, c«ng  ×nh phóc  î gi¸odôc, y  Õ, kh«ng  u     l    tr   l    i  t   ®Ç t b»ng  ån  èn  ngu v vay  µy. n ­ ViÖc  u    ©y  ùng  µ  ©ng  Êp  Ö   èng    ®Ç t x d vn c h th K.C.S,Bé   û    Thu s¶n  µ  v Uû  ban  Õ   ¹ch  µ   íc t×m  ån  èn  ©n  i  K ho Nh n   ngu v c ®è kh¸c vµ    b¸o  c¸o  Ýnh  Ch phñ. 5. ViÖc  ©y  ùng      xd c¸c c«ng  ×nh vµ  tr   mua  ¾ m   ÕtbÞ  u   s thi   ®Ò ph¶ith«ng    qua  u   Çu  ®Ê th nh»m   ÕtkiÖm   Ët t  Òn  èn  µ  ©ng  ti   v  , ti v v n cao  Êt l ng  ch  î c«ng  tr×nh. 6. Thêi gian  èi®a     ùc  Ön  ù  lµ 6      t   ®Ó th hi d ¸n    n¨m,  Ó   õ ngµy  îc cÊp  k t  ®  vèn. §i Ò u    ©n    Öm  ô: 2: Ph giao nhi v 1.Uû     ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícchñ  ×, èihîp víi é  µichÝnh,Bé  û  K ho   n  tr  ph       T   B   Thu s¶n  µ    µnh  ã  ªnquan  ©n  i vèn  v c¸cng c li   c ®è   cho  ù  d ¸n. 2. Bé   µi chÝnh  Þu    T  ch tr¸chnhiÖm   ©n  i ng©n    c ®è   s¸ch ®Ó   Êp  èn  i    c v ®è øng  cho  ù    d ¸n theo ®óng  ù      d ¸n kh¶    îcduyÖt;tr¶nîvèn  thi®        vay  cho  ù      d ¸n khi ®Õ n   ¹n,theo ®óng  h    cam  Õt  èc  Õ  Ò   k qu t v vay  µ    î.v tr¶n 3.Bé  û    Thu s¶n  µchñ l  qu¶n  ù    ã  Ö m  ô: d ¸n c nhi v ­ C¨n  vµo  ù    Òn kh¶    îcduyÖt,phèihîp víi a  ¬ng  ¬icã    cø  d ¸n ti   thi®          ®Þ ph n  dù    ¸n chØ  o    ñ  u    Ëp b¸o c¸o kh¶    i víi õng dù    µnh  Çn   ®¹ c¸cch ®Ç tl       thi     ®è t   ¸n th ph thµnh    å  ¬  c¸c h s riªng biÖt,thùc  Ön  Ðt      hi x duyÖt  ù  theo  d ¸n  quy  Õ   Ön  ch hi hµnh, b¶o  ¶m   èng  Õ     ® kh ch trong tæng  èn  u    ∙  îcx¸c ®Þnh  ¹  ôc      v ®Ç t ® ®     ti m 4 §iÒu  cña  1  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n ­ Tæ     chøc  iÒu  µnh  ù    ùc  Ön  Ên  u    ¬  ë  ¹  Çng    ® h d ¸n,th hi ph ®Ç t c s h t c¸c c¶ng   c¸,b¶o  ¶m   Êt îng,®óng  Õn  ,  ng  Õ     µ  ® ch l   ti ®é ®ó ch ®é v nghiÖ m     thu, quyÕt to¸nc«ng  ×nh,® a     tr   c«ng  ×nh vµo  ö  ông  ã  Öu  tr   sd c hi qu¶. ­ Cïng    é   ã  ªnquan  m     c¸c B c li   ®µ ph¸n  íiNg ©n   µng  v  h Ph¸ttr Ón Ch ©u      i   ¸ vÒ   Öc  vi chuyÓn  Çn  èn  ù  Õn  u    ph v d ki ®Ç t cho  Ö   èng  h th K.C.S      ®Ó bæ sung  t¨ng thªm    cho    c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ña  tr   s h   c c¶ng    c¸,hoÆc   u    ®Ç t cho    ng d©n  vay  ¹®Ó     iÓns¶n  Êt. l   ph¸ttr   i xu 4. Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  Öt Nam   ñ  ×,phèihîp víi é  û    Vi   ch tr         Thu s¶n B vµ    a   ¬ng, xem   Ðt  c¸c ®Þ ph   x cho    ©n  µ    ng d v c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  Êt kinh xu     doanh    h¶i s¶n  vay  ¹ phÇn  èn  li  v vay  ña  ©n   µng  c Ng h Ph¸ttr Ón Ch ©u        i   ¸ ®Ó mua   m¸y  û  µ  ©y  ùng    ¹ng  ôc  thu v x d c¸c h m kh«ng  éc  thu c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d c¬  ë  ¹ tÇng  ña  s h  c c¶ng    c¸ trong ch¬ng  ×nh cña  ù      tr   d ¸n,b¶o  ¶m     åivèn  ® thu h   hoµn    ©n  tr¶ng s¸ch ®Ó     înícngoµi.   tr¶n     5.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ¬i cã    ù      ph n   c¸c d ¸n thµnh  Çn  ph chØ   nh   ñ  u    dù    èi hîp  íiBé   ®Þ ch ®Ç t ¸n;ph   v   Thuû  s¶n, Bé   µi   T  chÝnh  µ    é,  µnh  ã  ªnquan  Èn  Þ   èn  i  v c¸c B ng c li   chu b v ®è øng    u     ©y  ®Ó ®Ç t x dùng    ¹ng  ôc  c¸c h m c«ng  ×nh;gi¶iquyÕt    ñ tôc vÒ   t  ai,di d©n,  i tr    c¸c th     ®Ê ®     t¸  ®Þnh    µ  n   ï cho  ©n  ©n  ¬icã    c v ®Ò b   nh d n   c¸c c«ng  ×nh cña  ù    tr   d ¸n theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  µ  èihîp chÆt  Ï víiBé   û  ®Þ hi h v ph     ch     Thu s¶n  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n, b¶o  ¶m   ® cho  ù    iÓnkhiathuËn  î . d ¸n tr     li
  3. 3 §i Ò u      Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý,Bé   ëng  é   û  3: ­ Quy ®Þ n c hi l     k   tr B Thu s¶n,Bé  ëng    é, Thñ  ëng    ¬    tr c¸cB   tr c¸cc quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    Nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ã  ªnquan  Þu    ph c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản