Quyết định 4291/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 4291/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4291/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4291/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4291/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU DÂN CƯ TÂN QUY (THN TR N TÂN QUY), HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph ; Căn c án quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Theo ngh c a S Quy ho ch-Ki n trúc t i T trình s 2445/SQHKT-QHKV2 ngày 26 tháng 8 năm 2009 v trình duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư th tr n Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (th tr n Tân Quy), xã Tân Th nh Tây, huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 52,8 ha. - V trí khu t thu c khu v c ô th C Chi có gi i h n ph m vi quy ho ch như sau: + Phía ông B c: giáp c m công nghi p Tân Quy -khu B. + Phía ông Nam: giáp tuy n i n cao th 500KV. + Phía Tây Nam: giáp t nông nghi p và khu dân cư hi n h u. + Phía B c: giáp T nh l 8. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v i u ch nh quy ho ch: - án quy ho ch chi ti t khu dân cư Tân Quy (th tr n Tân Quy) ã ư c Ki n trúc sư trư ng thành ph phê duy t t i Quy t nh s 15593/KTST-QH ngày 28 tháng 12 năm 1999 ư c nghiên c u và thi t l p trên n n hi n tr ng cũ t l 1/5000 (tài li u năm 1986), do ó tính chính xác c a hi n tr ng không ư c m b o và c n ư c rà soát, c p nh t l i.
  2. - Ranh gi i phía ông B c khu quy ho ch có s thay i l n do ã có d án c m công nghi p Tân Quy - khu B. - H th ng công trình công c ng có s thay i v quy mô và v trí áp ng ư c nhu c u hi n t i và phù h p v i tình hình phát tri n c a khu v c ( y ban nhân dân huy n C Chi s có xu t c th trong giai o n án). - Giao thông có s thay i khá l n v hư ng tuy n và l gi i c a m t s tuy n ư ng chính cho phù h p v i hi n tr ng khu v c và nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung c a huy n ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v . - V s d ng t: m t s khu v c theo quy ho ch cũ ã ư c phê duy t là t công viên cây xanh và t công trình công c ng, nhưng do tình tr ng phát tri n dân cư t phát hình thành nên m t s khu dày c, nên c n ph i xem xét l i v trí và quy mô c a các khu ch c năng này nh m m b o tính kh thi và k t n i h t ng v i các khu v c lân c n. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t - xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch-ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: S TT Lo i t Di n tích (ha) T l (%) T l (%) A t ơn v 39,59 74,98 - t nhóm 27,9 52,84 - t công trình d ch v c p ơn v 2,41 4,56 - t cây xanh s d ng công c ng 2,5 4,73 - t giao thông c p phân khu v c 6,78 12,84 B t ngoài ơn v 13,21 25,02 + t giao thông c p ô th 4,88 9,24 + t công trình d ch v c p ô th 5,8 10,98 + th nh p 0,84 1,59 + t công trình d ch v công c ng 1,69 3,20 T ng c ng 52,8 100 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t:
  3. Ch tiêu quy S TT Lo i ch tiêu ơn v tính Ghi chú ho ch ki n trúc A Các ch tiêu s d ng t t ơn v m2/ng 75 ÷ 84 + t nhóm nhà m2/ng 55 ÷ 60 + t công trình d ch v công c ng m2/ng 4÷6 Trong ó t công trình giáo c p ơn v d c m m non và ph thông cơ s t i thi u 2,7m2/ngư i/1 ơn v + t cây xanh s d ng công c ng m2/ng 5÷8 + t giao thông m2/ng 13 ÷ 15 Tính n ư ng c p phân khu v c (l gi i ≥ 13m) km/km2 13,3 ÷ 10 B Ch tiêu ki n trúc - Dân s d ki n 5.000 Kho ng -M t xây d ng Tính trên toàn khu 25÷35% T i a( tính trên t ng nhóm - H s s d ng t 0,25 ÷ 1 ) - T ng cao xây d ng 01 ÷ 05 Th p nh t và cao nh t C Các ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 ÷ 180 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 150 ÷ 180 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.000 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh kg/ngư i/ngày 01 môi trư ng 5. Các i m lưu ý khi tri n khai giai o n án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Các v trí hoán i ch c năng s d ng t c n cân nh c k tránh khi u ki n c a ngư i dân, ưu tiên phát tri n công viên cây xanh và công trình công c ng t i các khu t tr ng. - Vi c quy ho ch xây d ng các công viên cây xanh trong ph m vi khu quy ho ch c n phù h p v i Quy chuNn xây d ng và bám sát hi n tr ng s d ng t m b o tính kh thi. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. - Vi c tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 này c n phù h p nh hư ng c a án quy ho ch chung huy n C Chi t l 1/10.000.
  4. i u 2. S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân huy n C Chi ch u trách nhi m hư ng d n ơn v tư v n tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 căn c trên n i dung nhi m v quy ho ch ã phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Th trư ng các S ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản