Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYÕT §ÞNH CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Sè 43/2004/Q§­TTG NGµY 23 TH¸NG 3 N¡M 2004 VÒ VIÖC PH£ DUYÖT QUY HO¹CH CHUNG X¢Y DùNG KHU KINH TÕ Më CHU LAI, TØNH QU¶NG NAM THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø §iÒu lÖ qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ ban hµnh kÌm theo   NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   Bé   X©y   dùng   t¹i   tê   tr×nh   sè   80/TTr­BXD ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003,                                     QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Phª duyÖt Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ më  Chu Lai, tØnh Qu¶ng Nam víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. Ph¹m vi nghiªn cøu Ph¹m vi lËp quy ho¹ch gåm 14 x∙, phêng, thÞ  trÊn thuéc  huyÖn Nói Thµnh vµ  thÞ  x∙ Tam Kú, víi tæng diÖn tÝch  ®Êt tù  nhiªn 27.040 ha, cã giíi h¹n nh sau:  PhÝa §«ng gi¸p biÓn §«ng; PhÝa T©y gi¸p x∙ Tam Mü vµ x∙ Tam Thanh, huyÖn Nói Thµnh,   tØnh Qu¶ng Nam; PhÝa Nam gi¸p huyÖn B×nh S¬n, tØnh Qu¶ng Ng∙i; PhÝa   B¾c   vµ   T©y   B¾c   gi¸p   huyÖn   Th¨ng   B×nh,   tØnh   Qu¶ng  Nam. 2. VÒ tÝnh chÊt Khu kinh tÕ më Chu Lai (trong ®ã cã khu phi thuÕ quan) lµ  mét trong nh÷ng trung t©m tµi chÝnh, ng©n hµng, th ¬ng m¹i, du  lÞch, viÔn th«ng, dÞch vô  kh¸c cña tØnh Qu¶ng Nam, vïng duyªn   h¶i Trung Bé; lµ ®Çu mèi giao th«ng liªn tØnh, liªn vïng vµ lµ  khu vùc cã vÞ trÝ quan träng vÒ an ninh quèc phßng. 3. Quy m« d©n sè Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 215.000 ngêi, trong ®ã: D©n sè ®« thÞ kho¶ng 100.000 ngêi;     D©n c n«ng, ng nghiÖp kho¶ng 115.000 ngêi. Dù  kiÕn  ®Õn 2020 vµ  sau 2020 kho¶ng 800.000 ngêi, trong  ®ã:
  2. D©n sè ®« thÞ kho¶ng 750.000 ngêi; D©n c n«ng, ng nghiÖp kho¶ng 50.000 ngêi. 4. Quy m« ®Êt ®ai Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn kho¶ng 27.040 ha, bao gåm ®Êt  c¸c khu chøc n¨ng sau: TT C¸c khu chøc n¨ng §Õn §Õn n¨m 2010 n¨m 2020 1 §Êt khu phi thuÕ quan 1.656,7  1.656,7 ha ha 2 §Êt   x©y   dùng   c¸c   khu   c«ng  785 ha 3.000 ha nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng  nghÖ cao 3 §Êt c¸c khu du lÞch 1.700 ha 2.100 ha 4 §Êt   trung   t©m   ®µo   t¹o   (®¹i  295 ha häc,   trung   häc,   d¹y   nghÒ),  nghiªn cøu khoa häc 5 §Êt x©y dùng ®« thÞ  1.800 ha 5.245 ha 6 §Êt   c©y   xanh   sinh   th¸i,   c©y  150 ha 750 ha xanh c¸ch ly 7 §Êt c¸c khu d©n c n«ng th«n 1.070 ha 1.070 ha    + C¸c khu d©n c n«ng nghiÖp 500 ha 730 ha    + C¸c khu d©n c ng nghiÖp  570 ha 340 ha 8 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i, giao  500 ha 940 ha th«ng liªn khu vùc 9 §Êt c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng  500 ha 1.500 ha kü thuËt, hµnh lang kü thuËt 10 §Êt dù tr÷ ph¸t triÓn 0 300 ha 11 §Êt   c¸c   khu   n«ng   nghiÖp   sinh  6.430 ha 1.013 ha th¸i 12 §Êt cha sö  dông, mÆt níc,  ®åi  12.448,3  9.170,3 ha nói... ha Tæng céng 27.040 ha 27.040 ha 5. §Þnh híng tæ chøc kh«ng gian  a) Híng ph¸t triÓn  TËp trung ph¸t triÓn x©y dùng  ë  khu vùc phÝa §«ng  ®êng  cao tèc §µ  N½ng ­ Dung QuÊt, khai th¸c triÖt  ®Ó  quü   ®Êt cån   c¸t ven biÓn, gß ®åi, ®Êt trèng trong khu vùc nh»m: ¦u tiªn dµnh c¸c khu vùc  ®Êt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng   khu phi thuÕ quan, c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ®« thÞ;
  3. Dµnh mét phÇn quü   ®Êt canh t¸c, mÆt níc s«ng hå,  ®Çm ph¸  ®Ó tæ chøc khai th¸c kinh tÕ n«ng,  ng nghiÖp; B¶o vÖ, t«n t¹o vµ  khai th¸c c¶nh quan thiªn nhiªn c¸c  b∙i biÓn, c¸c hå, c¸c s«ng: Trêng Giang, Bµn Th¹ch, Tam Kú,  c¸c  ®åi nói...  ®Ó  t¹o c¶nh quan cho khu kinh tÕ  më. T«n t¹o   c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö, b¶o vÖ m«i trêng. b) Ph©n khu chøc n¨ng Khu phi thuÕ quan: Lµ khu vùc cã hµng rµo cøng, ®îc bè trÝ t¹i x∙ Tam Quang,  x∙ Tam Giang vµ  mét phÇn x∙ Tam NghÜa, g¾n liÒn víi c¶ng Kú  Hµ, cã quy m« kho¶ng 1.656,7 ha. C¸c   khu   c«ng   nghiÖp:   tæng   diÖn   tÝch   ®Êt   kho¶ng   3.000,0  ha, gåm c¸c khu c«ng nghiÖp: Khu   c«ng   nghiÖp   B¾c   Chu   Lai:   diÖn   tÝch   630   ha,   gåm   dù  kiÕn cã  c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m, h¶i s¶n, vËt liÖu x©y   dùng, c¬  khÝ,  ®iÖn tö, vi  ®iÖn tö, tù   ®éng hãa, l¾p r¸p, hµng  d©n dông...; Khu   c«ng   nghiÖp   Tam   Anh:   diÖn   tÝch   1.915   ha,   gåm   c«ng  nghiÖp sau hãa dÇu, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, gia c«ng chÕ  biÕn n«ng, l©m, h¶i s¶n, c¬  khÝ, vËt liÖu x©y dùng, chÕ  biÕn   thøc ¨n gia sóc, s¶n xuÊt ®å ®iÖn, dông cô gi¶ da, dông cô thÓ  thao...; Khu   c«ng   nghiÖp   Tam   HiÖp:   diÖn   tÝch   125   ha,   gåm   c«ng   nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t«, m¸y kÐo, chÕ  biÕn thøc ¨n gia  sóc, c¸c lo¹i g¹ch men sø, thiÕt bÞ vÖ sinh cao cÊp...;  Khu   c«ng   nghiÖp   Tam   Th¨ng:   diÖn   tÝch   300   ha,   gåm   c«ng  nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, c¸t thñy tinh, thñ c«ng mü nghÖ...; Khu c«ng nghiÖp An Phó: diÖn tÝch 30 ha, bè trÝ c¸c ngµnh   c«ng nghiÖp may mÆc, da giÇy, chÕ  biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm,  ®iÖn tö, hµng d©n dông... Du lÞch: c¸c khu du lÞch cã  quy m« kho¶ng 2100 ha, chñ   yÕu ®îc ph©n bè  däc theo b∙i biÓn vµ  s«ng Trêng Giang t¹i c¸c  x∙ Tam H¶i, B∙i R¹ng, Tam Hßa, Tam TiÕn, Tam Thanh vµ  khu vùc  Nói Thµnh. §µo t¹o: c¸c trung t©m  ®µo t¹o, nghiªn cøu, d¹y nghÒ  cã  quy m« kho¶ng 295 ha ®îc bè trÝ t¹i ®« thÞ Tam Phó. C¸c khu  ®« thÞ:  gåm 3 khu  ®« thÞ  míi víi kho¶ng 75 v¹n  ngêi, quü   ®Êt x©y dùng  ®« thÞ   ®Õn 2020 kho¶ng 5.245 ha, giai   ®o¹n  ®Çu  ®Õn 2010 kho¶ng 1.800 ha, chÊt lîng  ®« thÞ  t¬ng  ®¬ng  ®« thÞ lo¹i II, gåm:
  4. Khu  ®« thÞ  Nói Thµnh: d©n sè  kho¶ng 28 v¹n ng êi;  ®Êt d©n  dông kho¶ng 1.900ha, b×nh qu©n 68 m2/ngêi;  Khu  ®« thÞ  Tam Hßa: d©n sè  kho¶ng 26 v¹n ng êi;  ®Êt d©n  dông kho¶ng 1.640ha b×nh qu©n 63m2/ngêi; Khu  ®« thÞ  míi Tam Phó: d©n sè  kho¶ng 21 v¹n ng êi,  ®ît  ®Çu 3,5 v¹n;  ®Êt d©n dông kho¶ng 2.000 ha, b×nh qu©n 95m2/ng­ êi. C¸c khu d©n c n«ng th«n: d©n sè ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 5 v¹n  ngêi; ®Êt x©y dùng ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 1.070 ha. Giai ®o¹n ®Çu   x©y dùng mét sè   ®iÓm t¸i  ®Þnh c  phôc vô  gi¶i phãng mÆt b»ng  x©y dùng c¸c khu chøc n¨ng nh: c¸c khu c«ng nghiÖp Tam HiÖp,  B¾c Chu Lai, An Phó, c¸c khu chøc n¨ng trong khu phi thuÕ quan  t¹i Tam Quang, c¸c khu du lÞch t¹i Tam H¶i, Tam Hßa v.v...  C¸c khu c©y xanh: gåm c¸c khu c©y xanh sinh th¸i, c©y xanh   c¸ch ly gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp vµ  c¸c khu  ®« thÞ   ®îc bè  trÝ  ven   c¸c   hå,   s«ng   (hå   s«ng   §Çm,   s«ng   Tam   Kú,   s«ng   Tr êng  Giang...), cã quy m« ®Êt kho¶ng 750 ha. 6. §Þnh híng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt a) VÒ giao th«ng Giao th«ng ®èi ngo¹i: §êng hµng kh«ng: më  réng s©n bay Chu Lai víi diÖn tÝch  kho¶ng 3.000 ha (Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ho¹ch chi tiÕt c«ng   tr×nh nµy); §êng   s¾t:   x©y   dùng   ®o¹n   tuyÕn   ®êng   s¾t   xuyªn   ViÖt   (Bé  Giao th«ng vËn t¶i quy ho¹ch chi tiÕt ®o¹n ®êng nµy); §êng bé: x©y dùng tuyÕn  ®êng cao tèc §µ  N½ng ­ Dung QuÊt  ch¹y qua khu kinh tÕ  më  vÒ  phÝa T©y; c¶i t¹o n©ng cÊp tuyÕn   tØnh lé 616 ®i T©y Nguyªn ®¹t tiªu chuÈn ®êng cÊp III, ®¶m b¶o  nhu cÇu giao lu víi vïng T©y Nguyªn; x©y dùng tuyÕn  ®êng phÝa  §«ng s©n bay Chu Lai nèi c¶ng Kú  Hµ  víi khu c«ng nghiÖp Dung  QuÊt, tØnh Qu¶ng Ng∙i; §êng biÓn:  ®Çu t x©y dùng c¶ng Kú  Hµ  (theo quy ho¹ch cña  Bé Giao th«ng vËn t¶i).  b) Giao th«ng ®èi néi  Giao th«ng liªn khu ®« thÞ. §êng bé: C¸c   trôc   däc   híng   B¾c   ­   Nam:   c¶i   t¹o   tuyÕn   quèc   lé   1A   ®o¹n qua khu kinh tÕ më; x©y dùng trôc trung t©m phÝa §«ng kÕt  nèi hÖ  thèng trung t©m cña c¸c khu ®« thÞ  Tam Phó  ­ Tam Hßa ­  
  5. Nói Thµnh; x©y dùng tuyÕn ®êng ven biÓn phôc vô cho ph¸t triÓn  du lÞch däc bê biÓn vµ s«ng Trêng Giang; C¸c trôc ngang híng §«ng ­ T©y: x©y dùng tuyÕn phÝa B¾c  thÞ  x∙ Tam Kú  nèi  ®êng cao tèc  ®Õn tuyÕn  ®êng ven biÓn; c¸c  tuyÕn   nèi   ®êng   cao   tèc   víi   trôc   phÝa   §«ng,   ®«   thÞ   míi   Tam  HiÖp, ®« thÞ Nói Thµnh vµ c¶ng Kú Hµ. §êng   s¾t   néi   ®«:   c¶i   t¹o   n©ng   cÊp   ®o¹n   tuyÕn   ®êng   s¾t  Thèng NhÊt hiÖn cã thµnh ®êng s¾t ®«i ®iÖn khÝ hãa phôc vô vËn  t¶i c«ng céng liªn  ®« thÞ  (theo quy ho¹ch cña Bé  Giao th«ng   vËn t¶i);  §êng   thñy:   c¶i   t¹o   s«ng   Trêng   Giang   thµnh   tuyÕn   giao  th«ng thñy liªn  ®« thÞ  phôc vô  du lÞch, vËn t¶i hµng hãa vµ  hµnh kh¸ch. Giao th«ng néi bé c¸c khu ®« thÞ. X©y dùng c¸c tuyÕn  ®êng chÝnh  ®« thÞ  t¹i c¸c  ®« thÞ  vµ  c¸c tuyÕn ®êng du lÞch ven biÓn. C¸c c«ng tr×nh phôc vô giao th«ng. Gåm c¸c cÇu qua s«ng Tam Kú, s«ng Trêng Giang vµ  c¸c bÕn  b∙i ®ç xe «t« liªn tØnh, liªn ®« thÞ, ... §Þnh híng ph¸t triÓn giao th«ng c«ng céng: Tæ chøc c¸c tuyÕn «t« buýt, tuyÕn  ®êng s¾t  ®«i  ®iÖn khÝ  hãa; Giao   th«ng   ®êng   thñy   tæ   chøc   c¸c   tuyÕn   tµu   thñy,   tµu  thuyÒn chë  kh¸ch, taxi níc phôc vô  vËn chuyÓn hµnh kh¸ch liªn   ®« thÞ.  c) CÊp níc ChØ tiªu sö dông níc: §ît ®Çu (®Õn n¨m 2010): níc sinh ho¹t 120 lÝt/ngêi.n®, tû  lÖ d©n sè ®îc cÊp níc s¹ch lµ 85%;  Giai  ®o¹n dµi h¹n (®Õn n¨m 2020 vµ  sau 2020): níc sinh  ho¹t 150 lÝt/ ngêi.n®, tû lÖ d©n sè ®îc cÊp níc s¹ch lµ 95%. Tæng nhu cÇu sö dông níc: §Õn n¨m 2010: 91.400 m3/ng.®; §Õn n¨m 2020: 406.700 m3/ng.®. d) CÊp ®iÖn Tæng nhu cÇu sö dông ®iÖn: §Õn n¨m 2010: 247,18 P (MW);
  6. §Õn n¨m 2020: 956,6 P (MW). Nguån ®iÖn Sö   dông 1 tr¹m  biÕn  ¸p 110/35/22KV   c«ng suÊt  giai   ®o¹n   ®Çu 1 x 40MVA, t¬ng lai 2 x 40MVA  ®Ó  cÊp  ®iÖn cho huyÖn Nói   Thµnh. X©y dùng tuyÕn 220KV §µ  N½ng ­ Dèc Sái vµ   ®êng d©y 500KV  m¹ch 2 Pleiku ­ Dung QuÊt §µ  N½ng (theo tæng s¬  ®å  ph¸t triÓn  líi  ®iÖn giai  ®o¹n V cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam) vµ  t¹i   Dèc   Sái   tr¹m   500/220/110KV   c«ng   suÊt   1   x   450MVA,   tr¹m  220/110KV c«ng suÊt 3 x 125MVA.  ®) Tho¸t níc th¶i vµ vÖ sinh m«i trêng Khu c«ng nghiÖp vµ khu phi thuÕ quan X©y dùng m¹ng líi tho¸t níc vµ  c¸c tr¹m xö  lý  níc th¶i  cho   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   víi   tæng   c«ng   suÊt   lµ   96.040m 3/ng®;  c¸c tr¹m xö  lý  níc th¶i khu phi thuÕ  quan víi tæng c«ng suÊt  lµ 36.900m3/ng®, diÖn tÝch 5,5 ha.  C¸c khu ®« thÞ X©y dùng m¹ng líi tho¸t níc vµ  c¸c tr¹m xö  lý  níc th¶i  t¹i c¸c khu ®« thÞ, c¸c khu du lÞch ®∙ ®îc x¸c ®Þnh theo thiÕt  kÕ san nÒn. §iÒu 2.  1. Më réng ph¹m vi ranh giíi Khu kinh tÕ më Chu Lai ®∙ ®­ îc quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  108/2003/Q§­TTg ngµy 05 th¸ng 6   n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, nay bao gåm c¶ x∙ Tam Xu©n II  (theo ®Þa giíi hµnh chÝnh hiÖn t¹i). 2. Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam phª duyÖt hå  s¬  thiÕt   kÕ kü thuËt Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ më Chu Lai ®Ó  lµm c¬  së  qu¶n lý  quy ho¹ch vµ  triÓn khai c¸c b íc  ®Çu t  x©y  dùng tiÕp theo. 3. Giao cho Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ më Chu Lai: Ban hµnh §iÒu lÖ  qu¶n lý  x©y dùng theo Quy ho¹ch chung  x©y dùng Khu kinh tÕ  më  Chu Lai sau khi cã  tho¶ thuËn cña Bé   X©y dùng. Tæ chøc c«ng bè  Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ  më   Chu Lai vµ  phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng liªn quan cã  kÕ  ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn Quy ho¹ch chung nµy sau khi  ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. §iÒu 3.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  7. §iÒu 4.  Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam, Trëng  Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ më Chu Lai, c¸c Bé tr ëng, Thñ trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
Đồng bộ tài khoản