intTypePromotion=1

Quyết định 43/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định 43/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 43/2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 Phª duyÖt §Ò ¸n thµnh lËp  Tæng c«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 28 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   §Ò   ¸n   thµnh   lËp   Tæng   c«ng   ty  ViÔn th«ng Qu©n ®éi víi c¸c néi dung sau: 1­   Tæng   c«ng   ty   ViÔn   th«ng   Qu©n   ®éi   trùc   thuéc   Bé  Quèc phßng lµ tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ  thµnh lËp, trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n  ®éi cho phï hîp yªu cÇu më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh  doanh  vµ   ®¶m b¶o thùc  hiÖn  tèt nhiÖm vô  quèc phßng,  an  ninh. 2­ Tæng c«ng ty ViÔn th«ng Qu©n  ®éi (sau  ®©y gäi t¾t  lµ  Tæng c«ng ty) cã  con dÊu riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i  Ng©n   hµng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   ho¹t   ®éng   theo  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc vµ §iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty. ­ Tªn gäi ®Çy ®ñ: Tæng c«ng ty ViÔn th«ng qu©n ®éi. ­ Tªn giao dÞch Quèc tÕ: VIETTEL CORPORATION. ­ Tªn viÕt t¾t: VIETTEL. ­ Trô  së  chÝnh:  sè   1,  ®êng Giang  V¨n  Minh,  quËn  Ba  §×nh, thµnh phè Hµ Néi. 3­ Vèn  ®iÒu lÖ  t¹i thêi  ®iÓm thµnh lËp: 950 tû   ®ång  (chÝn tr¨m n¨m m¬i tû ®ång). 4­ Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña Tæng c«ng ty: Kinh   doanh c¸c dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng; ph¸t triÓn c¸c s¶n 
  2. 2 phÈm   phÇn  mÒm  trong   lÜnh   vùc   ®iÖn  tö,  viÔn   th«ng,  c«ng   nghÖ  th«ng tin, internet; s¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a vµ  kinh doanh thiÕt bÞ   ®iÖn,  ®iÖn tö  viÔn th«ng, c«ng nghÖ  th«ng tin vµ  thiÕt bÞ  thu ph¸t v« tuyÕn  ®iÖn; ho¹t  ®éng  trong lÜnh x©y dùng bu chÝnh, viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng  tin, truyÒn t¶i ®iÖn. 5­ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty: Bé trëng Bé  Quèc phßng quyÕt  ®Þnh c¬  cÊu tæ chøc qu¶n lý  cho phï  hîp  víi  ®Æc thï  cña doanh nghiÖp quèc phßng vµ   ®¶m b¶o Tæng  c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 6­ C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng   c«ng ty gåm:. a) H¹ch to¸n phô thuéc + C«ng ty §iÖn tho¹i cè ®Þnh Viettel. + C«ng ty §iÖn tho¹i di ®éng Viettel. + C«ng ty truyÒn dÉn Viettel. + C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi khu vùc I. + C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi khu vùc II. + C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi khu vùc III. b) H¹ch to¸n ®éc lËp: + C«ng ty Internet Viettel. + C«ng ty Bu chÝnh Viettel. + C«ng ty Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ Viettel. + C«ng ty X©y l¾p c«ng tr×nh Viettel. + C«ng ty Th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Viettel. + C«ng ty cæ phÇn X©y dùng Viettel. c) Sù nghiÖp: + Trung t©m nghiªn cøu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ   Viettel. + Trung t©m ®µo t¹o Viettel. + C©u l¹c bé ThÓ c«ng ­ Viettel. 7­ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®îc quy ®Þnh  cô  thÓ  trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Tæng c«ng  ty.
  3. 3 § i Ò u   2.   Giao   Bé   trëng   Bé   Quèc   phßng   quyÕt   ®Þnh:  thµnh  lËp  Tæng  c«ng ty, c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  cña  Tæng  c«ng ty; phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Tæng  c«ng ty; bæ nhiÖm c¸c chøc danh qu¶n lý Tæng c«ng ty ®óng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   3.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé   trëng   Bé   Quèc   phßng,   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn  quan, Tæng gi¸m  ®èc Tæng c«ng ty ViÔn th«ng Qu©n  ®éi vµ  Gi¸m ®èc C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2