intTypePromotion=1

Quyết định 43/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
1
download

Quyết định 43/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUY Ế T Đ Ị NH C Ủ A T H Ố N G Đ Ố C N GÂ N H ÀN G N H À N Ư Ớ C S Ố 4 3 / 2 0 0 6 / Q Đ - N H NN N G ÀY 2 9 T H Á N G 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C B Ổ S U N G Đ I Ể M 5 P H Ụ L Ụ C S Ố 3 Q U Y Đ Ị N H V Ề H Ệ T H Ố N G MÃ N G Â N H À N G DÙ N G T R O N G G I A O D Ị C H T H A N H T O Á N Q UA N G ÂN H À N G N H À N Ư Ớ C B AN H À N H K È M T H E O QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 C Ủ A T H Ố N G Đ Ố C N G Â N H À N G N HÀ N Ư Ớ C TH Ố N G Đ Ố C NG Â N H À NG NH À N Ư Ớ C Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Bổ sung kí hiệu ngân hàng đối với Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: 5. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: Tên ngân hàng Loại NH Kí hiệu Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh thành 6 39 phố Hồ Chí Minh Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2006. Đi ề u 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đã ký : Nguyễn Đồng Tiến
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2