intTypePromotion=3

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, suất đầu tư và định mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KHÁNH HÒA NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 43/2009/Q -UBND Nha Trang, ngày 09 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TIÊU CHU N, SU T U TƯ VÀ NNH M C H TR TR NG VƯ N R NG VÀ CHĂN NUÔI IV IH NG BÀO DÂN T C THI U S T NH KHÁNH HÒA, GIAI O N 2007 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 07/2007/NQ-H ND ngày 02 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Khánh Hòa khóa IV, kỳ h p chuyên l n th 2 v m c h tr tr ng vư n r ng và chăn nuôi i v i h ng bào dân t c thi u s mi n núi t nh Khánh Hòa, giai o n 2007 - 2010; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-H ND ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Khánh Hòa khóa IV, kỳ h p th 11 s a i, b sung Ngh quy t s 07/2007/NQ-H ND ngày 02 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh v m c h tr tr ng vư n r ng và chăn nuôi i v i h ng bào dân t c thi u s mi n núi t nh Khánh Hòa, giai o n 2007 - 2010; Theo ngh c a Trư ng Ban Dân t c t i T trình s 16/TTr-BDT ngày 16 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh tiêu chuNn, su t u tư và nh m c h tr tr ng vư n r ng và chăn nuôi i v i h ng bào dân t c thi u s t nh Khánh Hòa, giai o n 2007 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa ban hành Quy nh tiêu chuNn, su t u tư và nh m c h tr tr ng vư n r ng và chăn nuôi i v i h ng bào dân t c thi u s mi n núi t nh Khánh Hòa, giai o n 2007 - 2010. Các quy nh kèm theo Quy t nh này ư c th c hi n t năm 2009. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Trư ng Ban Dân t c; Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch y
  2. ban nhân dân các huy n, th xã Cam Ranh và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Lâm Phi QUY NNH TIÊU CHU N, SU T U TƯ VÀ NNH M C H TR TR NG VƯ N R NG VÀ CHĂN NUÔI IV IH NG BÀO DÂN T C THI U S T NH KHÁNH HÒA, GIAI O N 2007 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) i u 1. Nh ng quy nh chung 1. Tr ng cây l p vư n r ng: Tr ng các lo i cây lâm nghi p, cây công nghi p t o nguyên li u cho công nghi p nh m giúp cho ng bào dân t c thi u s phát tri n kinh t , n nh cu c s ng. 2. Chăn nuôi: Nuôi bò sinh s n và m t s v t nuôi khác. 3. M c h tr u tư t i Quy nh này ư c u tư tr c ti p n h s n xu t, chăn nuôi và th c hi n theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”. 4. H gia ình ư c h tr u tư ph i có cam k t không bán cây r ng tr ng chưa n tu i khai thác; trâu, bò nuôi chưa th i gian theo quy nh và tr c ti p qu n lý phát tri n kinh t h . i u 2. i tư ng h tr và ph m vi áp d ng H ng bào dân t c thi u s b n a tr c ti p tr ng vư n r ng và chăn nuôi g m: 1. H cư trú huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các thôn, xã mi n núi thu c các huy n ng b ng. Khu v c mi n núi căn c theo quy nh hi n hành c a y ban Dân t c. 2. H nghèo (theo chuNn nghèo c a t nh) cư trú các thôn, xã ng b ng. i u 3. Tiêu chu n và su t h tr u tư
  3. 1. Tr ng vư n r ng 1.1. Các lo i cây tr ng: Theo nh hư ng phát tri n c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, có tính n y u t ch n loài cây s m cho thu ho ch, góp ph n xóa ói, gi m nghèo là cây ào ghép, cây keo lai giâm hom, cây neem và m t s cây tr ng khác; có th tr ng thu n ho c tr ng h n giao v i các loài cây khác. 1.2. M i chu kỳ s n xu t h tr th i gian ba (03) năm, g m 1 năm tr ng và 2 năm chăm sóc. 1.3. Sau th i gian nhà nư c h tr u tư (ba năm), h gia ình có trách nhi m ti p t c u tư chăm sóc và b o v n khi thu ho ch. Th i gian thu ho ch các lo i cây tr ng theo quy nh c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.4. Su t h tr u tư tr ng 1 ha vư n r ng 1.4.1. i v i cây keo lai giâm hom (2.000 cây/ha): 4.721.249 ng/ha a) Công tác chuNn b : 225.000 ng/ha - Thi t k và l p t ng d toán tr ng r ng: 215.000 ng/ha (Theo Quy t nh s 516/Q -BNN-KHCN ngày 18/02/2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) - ThNm nh và xét duy t thi t k : 10.000 ng/ha b) H tr n h tr ng vư n r ng: 4.302.585 ng/ha b.1. Tr ng và chăm sóc năm u: 2.743.260 ng/ha - Cây gi ng (2.000 cây): 1.186.000 ng/ha ( ơn giá theo Quy t nh s 1277/Q -UBND ngày 27/5/2008 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) - Thu c b o v th c v t: 87.500 ng/ha - Chi phí nhân công: 1.469.760 ng/ha b.2. Chăm sóc năm th 2: 915.538 ng/ha - Chi phí nhân công: 915.538 ng/ha b.3. Chăm sóc năm th 3: 643.787 ng/ha - Chi phí nhân công: 643.787 ng/ha c) Ki m tra nghi m thu: 25.000 ng/ha
  4. - K t qu tr ng năm u : 9.000 ng/ha - K t qu chăm sóc năm th 2: 8.000 ng/ha - K t qu chăm sóc năm th 3: 8.000 ng/ha d) Chi phí qu n lý: 168.664 ng/ha d.1. C p xã: 42.166 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u: 25.708 ng/ha - Chăm sóc năm th 2: 9.155 ng/ha - Chăm sóc năm th 3: 7.303 ng/ha d.2. C p huy n: 84.332 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u: 51.415 ng/ha - Chăm sóc năm th 2: 18.311 ng/ha - Chăm sóc năm th 3: 14.606 ng/ha d.3. C p t nh: 42.166 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u: 25.708 ng/ha - Chăm sóc năm th 2: 9.155 ng/ha - Chăm sóc năm th 3: 7.303 ng/ha 1.4.2. i v i cây ào ghép (200 cây/ha): 4.101.235 ng/ha a) Công tác chuNn b : 225.000 ng/ha - Thi t k và l p t ng d toán tr ng r ng: 215.000 ng/ha (Theo Quy t nh s 516/Q -BNN-KHCN ngày 18/02/2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) - ThNm nh và xét duy t thi t k : 10.000 ng/ha b) H tr n h tr ng vư n r ng: 3.703.109 ng/ha b.1. Tr ng và chăm sóc năm u: 2.201.371 ng/ha - Cây gi ng (200 cây): 1.000.000 ng/ha
  5. ( ơn giá theo Quy t nh s 1277/Q -UBND ngày 27/5/2008 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) - Phân bón: 160.000 ng/ha - Thu c b o v th c v t: 60.000 ng/ha - Chi phí nhân công: 981.371 ng/ha b.2. Chăm sóc năm th 2: 760.055 ng/ha - Phân bón: 80.000 ng/ha - Thu c b o v th c v t: 60.000 ng/ha - Chi phí nhân công: 620.055 ng/ha b.3. Chăm sóc năm th 3: 741.683 ng/ha - Phân bón: 80.000 ng/ha - Thu c b o v th c v t : 60.000 ng/ha - Chi phí nhân công : 601.683 ng/ha c) Ki m tra nghi m thu : 25.000 ng/ha - K t qu tr ng năm u : 9.000 ng/ha - K t qu chăm sóc năm th 2 : 8.000 ng/ha - K t qu chăm sóc năm th 3 : 8.000 ng/ha d) Chi phí qu n lý : 148.126 ng/ha d.1. C p xã : 37.032 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u : 22.014 ng/ha - Chăm sóc năm th 2 : 7.601 ng/ha - Chăm sóc năm th 3 : 7.417 ng/ha d.2. C p huy n : 74.062 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u : 44.027 ng/ha - Chăm sóc năm th 2 : 15.201 ng/ha - Chăm sóc năm th 3 : 14.834 ng/ha
  6. d.3. C p t nh : 37.032 ng/ha - Tr ng và chăm sóc năm u : 22.014 ng/ha - Chăm sóc năm th 2 : 7.601 ng/ha - Chăm sóc năm th 3 : 7.417 ng/ha 1.4.3. i v i các cây tr ng khác: Su t h tr u tư không quá 5 tri u ng/ha. 2. Chăn nuôi 2.1. H tr i v i nh ng h không có i u ki n tr ng vư n r ng (không có t s n xu t, không có lao ng tr ng r ng). 2.2. Su t h tr u tư a) Chăn nuôi bò: - Mua 1 con bò cái sinh s n tr ng lư ng t 150 kg/con n 180kg/con; - Su t h tr là 5 tri u ng/con. b) Chăn nuôi các con v t khác: Tiêu chuNn, nh m c theo quy nh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và giá c trên th trư ng t i th i i m mua. i u 4. nh m c h tr cho 1 h 1. Tr ng vư n r ng - V di n tích: Không quá 2 ha/h ; - V kinh phí: Không quá 10 tri u ng/h . 2. Chăn nuôi - V s lư ng: Tùy theo t ng ch ng lo i v t nuôi; - V kinh phí: Không quá 5 tri u ng/h . i u 5. 1. Th c hi n m t s n i dung trong su t u tư trên - o c, xây d ng b n tr ng r ng và kh o sát thi t k : Th c hi n chào hàng c nh tranh ho c u th u theo quy nh; - Mua cây gi ng cho tr ng vư n r ng: Th c hi n chào hàng c nh tranh ho c u th u theo quy nh;
  7. - Phân bón, thu c b o v th c v t: H tr b ng hi n v t nh ; - Mua con gi ng cho chăn nuôi: Th c hi n u th u theo quy nh. 2. Trong trư ng h p phát sinh cây tr ng, v t nuôi m i, giao Ban Dân t c ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. Trư ng h p có bi n ng v giá c gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, phân bón, v t tư nông nghi p và có s thay i v ti n công lao ng, o c, xây d ng b n thi t k theo quy nh c a Nhà nư c: - T l bi n ng dư i 5% so v i th i i m ban hành quy nh này, v n gi nguyên su t h tr u tư và giao cho y ban nhân dân các huy n, th xã xem xét quy t nh t i u ch nh các n i dung trong su t h tr u tư cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương; - T l bi n ng t 5% n dư i 10% so v i th i i m ban hành quy nh này, giao Ban Dân t c ch trì ph i h p v i các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân các huy n, th xã nghiên c u i u ch nh su t h tr u tư, m b o m c h tr không quá 5 tri u ng/ha và báo cáo y ban nhân dân t nh. - T l bi n ng t 10% tr lên so v i th i i m ban hành quy nh này, giao Ban Dân t c ch trì ph i h p v i các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân các huy n, th xã tham mưu, xu t y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh i u ch nh m c h tr . i u 6. T ch c th c hi n 1. Ban Dân t c - Là cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m ch o, i u hành, ki m tra, giám sát vi c th c hi n tr ng vư n r ng và chăn nuôi trong t nh. - Ch trì, ph i h p v i s Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thNm nh và xét duy t h sơ thi t k tr ng vư n r ng, phương án chăn nuôi c a các huy n. - Ph i h p v i các ngành có liên quan và y ban nhân dân c p huy n nghiên c u, xu t y ban nhân dân t nh gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n. - T ng h p, báo cáo tình hình th c hi n nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm cho y ban nhân dân t nh. 2. S K ho ch và u tư: Ph i h p v i S Tài chính cân i, b trí ngu n kinh phí th c hi n chương trình. 3. S Tài chính: C p phát, hư ng d n, ki m tra vi c s d ng và thanh quy t toán c a các a phương, ơn v b o m theo quy nh tài chính hi n hành.
  8. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Hư ng d n các quy nh v chu kỳ s n xu t và th i gian thu ho ch c a các lo i cây tr ng thu c r ng s n xu t, y ban nhân dân c p huy n, c p xã, các ơn v có liên quan và nhân dân bi t th c hi n; hư ng d n, ch o t p hu n k thu t và th c hi n công tác khuy n nông, khuy n lâm; ph i h p v i Ban Dân t c thNm nh h sơ thi t k tr ng vư n r ng, phương án chăn nuôi c a các huy n, th xã. 5. y ban nhân dân c p huy n - Ch u trách nhi m ch o, tri n khai th c hi n k ho ch tr ng vư n r ng và chăn nuôi trên a bàn huy n theo úng quy nh; - Ch o tăng cư ng công tác ki m tra, qu n lý, giám sát, tuyên truy n, hư ng d n các h ư c h tr cam k t không bán cây r ng tr ng chưa n tu i khai thác, trâu, bò nuôi chưa th i gian theo quy nh; ng viên và có bi n pháp h tr , giúp các h gia ình g p b nh t t, thiên tai và có hoàn c nh khó khăn khác; hư ng d n k thu t, th c hi n chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi có hi u qu ; - Ph i h p v i Ban Dân t c và các ngành có liên quan ki m tra, giám sát và gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n; - T ng h p, báo cáo tình hình th c hi n trên a bàn theo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm v Ban Dân t c, S Tài chính, S K ho ch và u tư, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân t nh. 6. y ban nhân dân c p xã - Tri n khai th c hi n k ho ch tr ng vư n r ng và chăn nuôi trong xã theo hư ng d n c a y ban nhân dân huy n và các S chuyên ngành. - Báo cáo y ban nhân dân c p huy n ti n th c hi n trên a bàn theo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm. - K p th i báo cáo, xu t gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n a phương./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản