Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài (phần phía Bắc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  431/TTg N G µ Y   28 T H¸ N G  6 N¨ M   1996 V Ò  VI Ö C  P Hª  U Y Ö T  D ù  ¸N ® Ç U  T  C ¶I T ¹ O  M ë  R é N G  C ¶ N G  H µ N G   D K H « N G   U è C  T Õ  N é I B µ I (P H Ç N  P H Ý A  B ¾ C ) Q THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    ®Ò nghÞ   ôc  ëng  ôc  µng  C tr C H kh«ng  © n   ông  Öt  D d Vi Nam   ê  (T tr×nh  è  s 183/CAAV   µy  th¸ng 01  ng 27    n¨m 1996) vµ    Þ   ña  é   ëng    ®Ò ngh c B tr Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   (Tê  ×nh  è  K ho v§ t tr s 2420/BKH­VPT§   µy  th¸ng 5  ng 29    n¨m   1996) vÒ   Öc    vi phª  Öt  ù   c¶it¹o,m ë   éng  duy D ¸n      r c¶ng  µng  H kh«ng  èc  Õ   qu t Néi Bµi(phÇn  Ýa  ¾c),    ph B QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Phª  Öt  ù   ®Ç u    c¶it¹o,m ë   éng    duy D ¸n  t   r c¶ng  µng  H kh«ng  quèc  Õ  éi Bµi (phÇn  Ýa  ¾c)    éidung  ê tr×nh cña  é   ëng  é   Õ   tN    ph B nh n   t    B tr BK ho¹ch vµ  Çu ,gå m   ÷ng  éidung  Ýnh   § t  nh n  ch sau  y: ®© 1. Tªn  ù     ù     u      ¹ m ë   éng    D ¸n:D ¸n ®Ç tc¶it i r  c¶ng  µng  H kh«ng  èc  Õ  éi qu t N   Bµi(phÇn  Ýa  ¾ c).   ph B 2.Chñ  u  :Cô m     ®Ç t  c¶ng  µng  H kh«ng  ©n  s bay  Òn  ¾ c. mi B 3. M ôc    u  :C¶i t¹o,n©ng  Êp  ©n    tiªu®Ç t      cs bay  Ön  ¹ thµnh  hi t i  c¶ng  µng  H kh«ng  èc  Õ  ña  ñ  «  tcÊp      Èn  ña  qu t c Th ® ®¹   4E, tiªuchu c ICAO. 4. Quy    µ  m« v n¨ng  ùc thiÕtkÕ   l    (theo Quy Õt  nh   ®Þ 152/TTg  µy    ng 04 th¸ng4    n¨m 1994)cho  µn    to c¶ng  µng  H kh«ng  èc  Õ  éi Bµi,cô  Ó: qu t N     th ­ § Õn  n¨m  2000: ®¹t 4  tr Öu hµnh kh¸ch/n¨m vµ  40.000 tÊn hµng  i ho¸/n¨m. ­ § Õn  n¨m  2010: ®¹t 9 tr Öu hµnh kh¸ch/n¨m vµ  100.000 tÊn hµng  i ho¸/n¨m. 5.§Þa  iÓ m,  Ön  Ých  Õm  t:   ® di t chi ®Ê §Þa  iÓ m: ® C¶ng  µng  h kh«ng  èc  Õ  éi Bµi,huyÖn  ãc  ¬n, thµnh  è  µ   éi. qu t N     SS  ph H N +  Ön  Ých  Õm  t: Di t chi ®Ê +  Õn  § n¨m  2000:408,9ha  § Õn      +  n¨m  2010:815,5 ha     6.Vèn  u  :B»ng  ån  èn  ©n    ®Ç t  ngu v ng s¸ch cÊp  µ  èn    v v vay  ícngoµi. n  * Tæng  møc  u      o¹n  ®Ç tgiai® 1996­2002 cho  Çn  Ýa  ¾c   ña  ph ph B c c¶ng  Hµng kh«ng  ù  Õn  d ki kho¶ng  800  û  ng,  t ®å trong      o¹n  ®ã giai® 1996­ 1997:  kho¶ng 120  û®ång. t 
  2. 2 ­ Tæng    møc  u      ®Ç ttrªnkh«ng  bao  å m   èn  u    µ  T1  g v ®Ç tnh ga  theo  ù    d ¸n riªng®∙  îcphª  Öt  ¹   ®  duy t iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 275/TTg  µy  th¸ng 5  ng 5    n¨m 1995  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph ­ Tæng    møc  u    Ï® îcx¸c ®Þnh  Ýnh  ®Ç ts       ch thøc sau    ã  Õt    khic k qu¶  u   ®Ê thÇu  µ  Õt  v k qu¶  Èm   nh   th ®Þ tæng  ù   d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm      c th quyÒn     phª duyÖt. 7.Néi dung  u    µ  Õn ®é   ©y  ùng:    ®Ç tv ti   x d * G å m     ¹ng  ôc    c¸ch m c«ng  ×nh chÝnh  íi y: tr   d  ®© ­H Ö   èng  ©n, ® êng      th s  l¨nm¸y  bay, ­Nhµ   hµng      ga  ho¸, ­Nhµ   iÒu  µnh    ® h c¶ng  µng  H kh«ng, ­H Ö   èng    th c«ng  ×nh qu¶n  ýbay, tr   l  ­Tr¹m  ® Æc   ñng  ¹itr ng,   xe  ch ngo   ê ­C¸c  ¹ng  ôc  ô  î   h m ph tr kh¸cnh:h Ö   èng      th cung  Êp  c nhiªnliÖu,®iÖn,níc,        giao th«ng,tr¹m cøu       ho¶,tho¸t íc,khu  ö  ýchÊtth¶i. .      n x l    . *  Õn    ©y  ùng    ¹ng  ôc  Ti ®é x d c¸c h m c«ng  ×nh  tr ph¶iphï hîp  íiquy       v  m«, c«ng  Êtcña      o¹n  su   c¸cgiai® 1996­2000  µ  v sau 2000­2010. *  ét  è  ¹ng  ôc  éc  ù   nµy  ang    M sh m thu D ¸n  ® thic«ng  ë  d dang, Côc  µng    H kh«ng  © n   ông  Öt Nam,  é   D d Vi   B Giao  th«ng  Ën  , é   èc  v t¶i B Qu phßng    chØ  o  ®¹ c¸cTæng    c«ng    ©y  ùng  Õp tôcvµ  Èn  ¬ng  µn  µnh    ¹ng  ôc: tyx d ti     kh tr ho th c¸ch m   §êng    l¨nsong  song  u   ©y;S ©n    vµ  ©n    ®Ç t   ®ç A1  s ®ç m¸y  bay  Õp gi¸pnhµ    ti     ga T1; Ph Çn    cßn  ¹ thuéc giai®o¹n  h Ö   èng  l i    2  th tho¸t ícphÝa  ¾c   ©n     n B s bay;1,2    km   êng  ôcvµo  ® tr   c¶ng  èivíi êng  ¾ c  n   ® B Th¨ng  Long   éi Bµi. ­N   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  Êp    èn  K ho   § t  T   c ®ñ v ngay  õ n¨m  t  1996    ®Ó b¶o  ¶m   Õn    ©y  ùng  íinhµ  T1, phôc  ô  Öc  n    oµn  i ® ti ®é x d v  ga    v vi ®ã c¸c ® ®¹   biÓu  èc  Õ  ù  éi nghÞ    ícsö  ông  Õng  qu t d H   c¸cn   d ti Ph¸p  chøc  ¹ Hµ   éi vµo  tæ  ti N     cuèin¨m    1997. 8.Tæ     chøc  qu¶n  ý, ùc hiÖn  ù   l  th   D ¸n: ­Thµnh  Ëp Ban    l  qu¶n  ýDù     ùcthuéc chñ  u  . l   ¸n tr     ®Ç t ­ Thùc  Ön  ù   theo  Òu  Ö    hi D ¸n  §i l qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h kÌm  theo NghÞ   nh    ®Þ 177/CP  µy  th¸ng10  ng 20    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ Cho  Ðp  ph thuª t Ên     v trong hoÆc   µi níc ®Ó    vÊn  i  íinh÷ng  ngo     t ®è v   h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh phøc  ¹p, ßi  áikü  Ëtcao. tr   t  ® h   thu   ­ Giao  ôc  ëng  ôc  µng    C tr CH kh«ng  © n   ông  Öt Nam   D d Vi   phª  Öt  Õt duy thi   kÕ   ü  Ët,thiÕtkÕ     k thu     thic«ng  i  íic¸c h¹ng  ôc  ®è v     m c«ng  ×nh,sau    tr   khitho¶  thuËn  èng  Êt víi é  ©y  ùng. th nh     X B d §i Ò u    ôc  µng  2.­C H kh«ng  © n   ông  Öt Nam   Õp tôcchØ  o  Öc  D d Vi   ti     ®¹ vi nghiªncøu    Ëp  ù  ph¸ttr Ón phÇn    ®Ó l d ¸n    i   cßn  ¹ cña  l i c¶ng  µng  H kh«ng  èc  qu tÕ  éi  µi cho  n   N B  ®Õ n¨m  2010, ®¶m     b¶o  t m ôc  ®¹   tiªu,quy    ù   theo    m« D ¸n  Quy Õt  nh  ®Þ 152/TTg  µy  th¸ng4  ng 4    n¨m  1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u 3.­
  3. 3 1. Bé     Giao  th«ng  Ën    v t¶ikh¶o    Ëp  µ  ×nh Dù       ¹o,n©ng  Êp  s¸t,l v tr   ¸n c¶it   c h Ö   èng  th giao th«ng  ¹ivic¶ng  µng    ngo     H kh«ng  èc  Õ  éi Bµi.2. Côc  µng  qu t N       H kh«ng  © n   ông  Öt Nam,  û   D d Vi   U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,Tæng  ôc  nh d th ph H N   c §Þa  Ýnh  µ  é   ©y  ùng  Þu  ch vBX d ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ým Æt   l  b»ng tæng  Ó  th c¶ng  µng  H kh«ng  èc  Õ  éi Bµi (theo Quy Õt  nh  qu t N       ®Þ 152/TTg  µy  th¸ng ng 04    04  n¨m  1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ),®ång  êitiÕn hµnh  c Th t   ph   th     ngay    ñ tôc c¸c th     tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  Êp  Òn  ö  ông  t    t  ph quy   c quy s d ®Ê cho  ñ  u   ch ®Ç ttheo c¸cgiai o¹n  u    îcphª duyÖt t¹ Quy Õt  nh  µy.       ® ®Ç t®       i ®Þ n 3.  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc c¨n    B K ho v§ t  T     h Nh n   cø Quy Õt  nh  µy  ©n  i  Õ   ¹ch,cÊp  èn  ®Þ nc ®è k ho   v theo  Õn    ©y  ùng, chØ   ti ®é x d   ®¹o  ñ  u    m   ch ®Ç t ®µ ph¸n  vay  èn  íc ngoµi ®Ó   v n    mua     ÕtbÞ   ñ  Õu. c¸c thi   ch y   Ng ©n  µng  µ   ícb¶o    h Nh n   l∙nhkho¶n  èn  v vay  ícngoµinµy. n    §i Ò u 4.­Bé   ëng    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, X ©y  ùng,   tr c¸c B K ho v§ t      d   Giao th«ng  Ën    ñ  Þch  û   v t¶i Ch t ; U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,Tæng  ôc  nh d th ph H N   c tr ng  ë Tæng  ôc  Þa  Ýnh; Thèng  c  ©n   µng  µ   íc;Côc  ëng  ôc  c§ ch   ®è Ng h Nh n   tr C Hµng  kh«ng  © n   ông  Öt Nam;  D d Vi   Gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  µng  H kh«ng  ©n    s bay miÒn  ¾ c   ñ  u   )    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  Þu  B (ch ®Ç t c¸c B ng   ph c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản