Quyết định 432/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 432/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 432/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng lập dự án quy hoạch, phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 432/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  432/TT G  N G µ Y  28 T H¸ N G  6 N¨ M   T S 1996  Ò  VI Ö C  T H µ N H   Ë P  H é I ® å N G   Ë P  D ù  ¸N Q U Y  H O ¹ C H, P H¸T  V L L T RI Ó N  H Ö  T H è N G  S © N  B A Y  T O µ N  Q U è C THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt  ê   ×nh  è  T tr s 668/CAAV   µy  th¸ng  n¨m  ng 8  4  1996  ña  ôc  µng   cC H kh«ng  ©n  ông  Ötnam       ù     ÕtkÕ   d d Vi   b¸o c¸o D ¸n thi   quy  ¹ch m¹ng  ho   c¶ng  µng   H kh«ng   ©n  ­S bay  ©n  ông  µn  èc, d d to qu QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    µnh  Ëp  éi ®ång  Ëp  ù    1­ Th lH  l d ¸n quy  ¹ch,ph¸ttr Ón h Ö   èng  ho     i   th s©n  bay  µn  èc  äit¾tlµHéi ®ång  ù    ©n  to qu (g         d ¸n s bay). §i Ò u    éi ®ång  ù    ©n  cã  Öm  ô: 2­ H   d ¸n s bay  nhi v 1. C¨n  vµo  éi dung  ù  quy  ¹ch    cø  n  d ¸n  ho ph¸ttr Ón h Ö   èng  ©n      i   th s bay toµn  èc  Côc  µng  qu do  h kh«ng  ©n  ông  Öt nam   µ  é   èc  d d Vi   v B Qu phßng  ×nhtr   ®Ó   Ëp  ét  ù  chung  l m d ¸n  cho  ¬ng  íng  ph h ph¸ttr Ón,sö  ông  Ö   èng  ©n   i   d h th s bay  µn  èc  ícm ¾t  µ  ©u  µi. to qu tr   vl d Bé   èc  Qu phßng, Côc  µng    H kh«ng  ©n  ông  Öt  d d Vi nam   öi dù  cña  g   ¸n  m × nh cho  éi ®ång  Ëp dù  H  l   ¸n. 2­ Lµ m   â c¸cyªu cÇu  i víi ù      r      ®è     ¸n: d ­  ã   ¹ng  ©n  Cm s bay  ©n  ông  d d riªng,qu©n  ù    s riªng,® a  µo  Õ   ¹ch   v k ho   ®Ç u    t ph¸ttr Ón cho      o¹n   i   c¸c giai® 2000, 2005  µ    v 2010  ë®i,bao  å m   t  tr     g ®Ê ®ai,vèn..    .theo thø  ùu  .   t   tiªn ­ §èivíi   ©n       s c¸c bay  ïng  d chung  ©n  ù    ©n  ông  Çn  ©n  Ých  â qu s ­d d c ph t r  sù  Çn  Õtph¶i dïng  c thi     chung, nhng  ÷ng  ©n    nh s bay  ïng  d chung  µo  n trong  ®iÒu  Ön  êib×nh  ki th   nh»m   ôc  ch  m ®Ý khai th¸c phôc  ô     v kinh  Õ  ©y  ùng  tx d ®Êt  íc lµ chÝnh  ×  dông  n  th ¸p  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iv¨n b¶n 943/KTN   µy  ng 2/3/1996  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ    èng  Êt  c Th t Ch ph ®Ó th nh qu¶n  ý ho¹t ®éng  l    kinh  doanh  theo luËt®Þnh.    3­ C¸c  ¹  ©n  lo is bay  kh«ng  n»m  trong quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón d©n  ông,  i   d   qu©n  ù  ícm ¾t  µ  ©u  µith× Héi ®ång  ù    ©n  s tr   vl d      d ¸n s bay  ã  Õn  Þ  ¬ng  c ki ngh ph ¸n gi¶i     Õt ®Ó   ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. quy   Th t   ph quy   4­ Tr×nh  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ù      y  µo  èiquý  I   Th t   ph d ¸n trªn®© v cu   II /1996. §i Ò u    µnh    éi ®ång  ù    ©n  gå m   ã: 3­ Th viªnH   d ¸n s bay  c
  2. 2 ­Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Chñ  Þch  éi ®ång   tr B K ho   § t  t H  ­1  ång  Ý   § ch L∙nh ®¹o  é  èc    B Qu phßng  ã  ñ  Þch. Ph Ch t ­Côc  ëng  ôc  µng    tr Ch kh«ng  ©n  ông  Ötnam,  ã  ñ  Þch. d d Vi   Ph Ch t ­1  ng  Ý    o  é  ©y  ùng,Uû     ®å ch l∙nh®¹ B X d   viªn.   ­1  ng  Ý    o  é    ®å ch l∙nh®¹ B Giao  th«ng  Ën    û   v t¶i U viªn. , ­1  ng  Ý    o  é    ®å ch l∙nh®¹ B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng.Uû   tr   viªn.   ­1  ng  Ý    o  é  µichÝnh,Uû     ®å ch l∙nh®¹ B T     viªn.   ­Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Uû   c § ch   viªn. Gióp  Öc  éi ®ång  ù    ©n  vi H   d ¸n s bay  ã    ¬  c c¸cc quan chøc n¨ng  ña  é  Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  èc   § t  Qu phßng  µ  ôc  µng  vC H kh«ng  ©n  ông  Ötnam.    d d Vi   Khi cÇn, Héi ®ång  îc quyÒn  iÖu tËp    µnh, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan       ®  tr   c¸c ng   ph c li   ®Ó tham    µo  õng vÊn    ô  Ó  ña  ù  giav t   ®Ò c th c d ¸n. §i Ò u    ñ   Þch,c¸c Phã  ñ   Þch,c¸c uû    éi®ång  ù  s©n  4­ Ch t    Ch t     viªnh   d ¸n  bay    y   µ    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ªnquan  Þu  trªn®© v c¸c B ng   ph li   ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản