Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   b é   t r ë n g   b é   g i a o   t h « n g   v Ë n   t ¶ i   s è   4 3 9 1 / 2 0 0 2 / q ® ­ b g t v t  ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh  t r ¸ c h   n h i Ö m   v µ   h × n h   t h ø c   x ö   l ý   ® è i   v í i   t æ   c h ø c ,   c ¸   n h © n  khi vi ph¹m vÒ qu¶n lý, b¶o ®¶m chÊt lîng  c¸c dù ¸n x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i           C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   22/CP   ngµy   22/3/1994   cña   ChÝnh   phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ   níc vµ c¬ cÊu Bé m¸y cña Bé GTVT; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ®îc ban hµnh   kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 vµ NghÞ   ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP   ngµy   1/9/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   14/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 17/2000/Q§­BXD ngµy 2/8/2000 cña   Bé  X©y dùng vÒ  viÖc ban hµnh qui  ®Þnh qu¶n lý  chÊt lîng   c«ng tr×nh x©y dùng; C¨n cø ChØ thÞ sè 23/2002/CT­BGTVT ngµy 3/12/2002 cña   Bé  trëng Bé  GTVT vÒ  viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý   ®Çu   t vµ x©y dùng trong giao th«ng vËn t¶i; Theo  ®Ò  nghÞ  cña «ng Côc trëng Côc gi¸m  ®Þnh & QLCL   CTGT  Bé Giao th«ng vËn t¶i: Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1 : Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt   ®Þnh nµy b¶n  “Qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n khi vi ph¹m vÒ  qu¶n lý, b¶o  ®¶m chÊt l îng c¸c dù  ¸n x©y dùng giao th«ng”. §i Ò u   2 .   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn   thèng   nhÊt  trªn ph¹m vi c¶ níc vµ  cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy  kÓ tõ ngµy ký.
 2. 2 § i Ò u   3 . C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  c¬   quan   thuéc  ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch  UBND   tØnh,   thµnh   phè   trùc thuéc trung ¬ng, Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c Tæng c«ng ty  Nhµ  níc, c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n cã  liªn quan  ®Õn qu¶n lý   ®Çu t  x©y dùng c¸c dù  ¸n x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng giao  th«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh.
 3. 3 Qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi  tæ chøc, c¸ nh©n khi vi ph¹m vÒ qu¶n lý,  b¶o ®¶m chÊt lîng c¸c dù ¸n x©y dùng  kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 4391/2002/Q§­BGTVT  ngµy 27/2/2002 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Ch¬ng I: Nh÷ng qui ®Þnh chung §i Ò u  1 : Qui  ®Þnh nµy x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý  hµnh chÝnh  ®èi víi mäi hµnh vi vi ph¹m vÒ  qu¶n lý,  ®¶m  b¶o   chÊt   lîng   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   x©y  dùng kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng, bao gåm:  ®êng bé,  ®êng  s¾t, ®êng s«ng, ®êng biÓn vµ hµng kh«ng d©n dông, sau ®©y   gäi chung lµ dù ¸n x©y dùng giao th«ng (XDGT). §i Ò u  2 : 1. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n lµ  Chñ   ®Çu t  (hoÆc  ®îc Chñ  ®Çu t  ñy quyÒn hîp ph¸p lµm  ®¹i diÖn chñ   ®Çu t ), c¸c  ®¬n  vÞ  t  vÊn (lËp dù  ¸n, thiÕt kÕ, thÈm  ®Þnh, gi¸m s¸t, thÝ  nghiÖm,   kiÓm   ®Þnh   chÊt   lîng...),   c¸c   doanh   nghiÖp   x©y  dùng vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã  liªn quan  ®Õn qu¶n  lý  vµ  b¶o  ®¶m chÊt lîng khi thùc hiÖn c¸c dù  ¸n XDGT  ®Òu   ph¶i thùc hiÖn Qui ®Þnh nµy. 2. Qui  ®Þnh nµy ¸p dông  ®èi víi c¸c dù  ¸n XDGT trªn  toµn quèc, kh«ng ph©n biÖt chñ   ®Çu t vµ  nguån vèn  ®Çu t.  Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n ODA, nÕu cã yªu cÇu cña HiÖp ®Þnh   ký kÕt sÏ cã qui ®Þnh riªng. C h ¬ n g   I I :   T r ¸ c h   n h i Ö m   c ñ a   t æ   c h ø c ,   c ¸   n h © n   t r o n g  qu¶n lý, ®¶m b¶o chÊt lîng c¸c dù ¸n XDGT §i Ò u   3 : C¸c tæ chøc, c¸ nh©n nªu t¹i Kho¶n 1, §iÒu  2 cña Qui  ®Þnh nµy, ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c  qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh cña  Nhµ  níc, cña c¸c Bé  ngµnh liªn quan vµ  cña Bé  Giao th«ng  vËn   t¶i   (Bé   GTVT)   ®∙   ban   hµnh  vÒ   qu¶n  lý   ®Çu   t  vµ  x©y  dùng cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c qui  ®Þnh cô  thÓ  cho tõng  ®èi  tîng, trong tõng giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n XDGT díi ®©y: 1. §èi víi t vÊn lËp dù ¸n vµ thiÕt kÐ:
 4. 4 a. Hå  s¬  lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ  kh¶  thi ph¶i  ®¶m b¶o  ®Çy  ®ñ  vµ  chÝnh x¸c c¸c néi dung theo  qui  ®Þnh,  ®Æc biÖt lµ  c¸c sè  liÖu vÒ   ®Òn bï  GPMB,  ®iÒu  tra   thñy   v¨n,   møc   níc   lò   tÝnh   to¸n,   khæ   vµ   tÜnh   kh«ng  th«ng thuyÒn... b. §Ò  c¬ng kh¶o s¸t cña bíc lËp dù  ¸n hoÆc bíc thiÕt  kÕ   ph¶i   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   tríc   khi   thùc  hiÖn (trõ  trêng hîp  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cã  v¨n b¶n cho  phÐp thùc hiÖn tríc hoÆc dù  ¸n do  ®¬n vÞ  t vÊn tù  bá  vèn  nghiªn cøu thùc hiÖn). c. Hå  s¬  thiÕt kÕ  ph¶i tu©n thñ  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t cña  dù ¸n. d. Ph¶i chó träng ®Æc biÖt c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt   vµ   ®Þa chÊt thñy v¨n c«ng tr×nh. T¹i nh÷ng vÞ  trÝ  cã   ®Þa  chÊt ®Æc biÖt ph¶i bæ sung ®ñ khèi lîng khoan th¨m dß ®Þa  chÊt. §èi víi c«ng tr×nh tho¸t níc  ë  khu vùc  ®« thÞ  vµ  n¬i cã   ®Þa h×nh rõng nói phøc t¹p th×  ph¶i tÝnh  ®ñ  vµ  cã   hÖ  sè   ®iÒu  chØnh phï  hîp,   ®¶m  b¶o  th«ng  tho¸t  vµ  kh«ng  g©y xãi lë  (®Æc biÖt lu  ý   ®èi víi c«ng tr×nh trªn s«ng,  níc). e. Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng vµ ph¹m  vi cung cÊp vËt liÖu cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng dù ¸n. f. ThiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c mèi liªn hÖ víi c¸c c«ng  tr×nh   giao   th«ng   vµ   c¸c   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   kü   thuËt   kh¸c  trong khu vùc. g. Ph¶i chó träng ®Õn ®iÒu kiÖn khai th¸c c«ng tr×nh,   sù  phï  hîp víi qui ho¹ch cña  ®Þa ph¬ng,  ®¶m b¸o tÝnh mü  thuËt, c¶nh quan, m«i trêng xung quanh n¬i dù  ¸n  ®îc x©y  dùng.   §èi   víi   c«ng   tr×nh   ®i   qua   khu   vùc   ®Þa   h×nh,   ®Þa  chÊt phøc  t¹p   ®Ò  xuÊt  c¸c  gi¶i  ph¸p, biÖn  ph¸p  kiªn cè  hãa bÒn v÷ng c«ng tr×nh. KhuyÕn khÝch  ®a c«ng nghÖ  thiÕt  kÕ míi phï hîp kÕt cÊu c«ng tr×nh. h. C«ng t¸c nghiÖm thu néi bé  vÒ  hå  s¬  kh¶o s¸t lËp  dù ¸n, thiÕt kÕ trong c¬ quan t vÊn ph¶i thùc hiÖn ë hiÖn  trêng. i. Ph¶i b¶o  ®¶m tÝnh hîp lý  vÒ  ph¬ng ¸n tæ chøc thi  c«ng, tÝnh chÝnh x¸c,  ®Çy  ®ñ, cô  thÓ  vÒ  khèi lîng và  chØ  dÉn kü thuËt cung cÊp cho hå s¬ mêi thÇu. j. Ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m s¸t t¸c   gi¶ theo qui ®Þnh. 2. §èi víi Ban qu¶n lý dù ¸n (®¹i diÖn chñ ®Çu t): a. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ   ®Çu t vÒ  viÖc thÈm tra,  nghiÖm thu néi dung c¸c hå  s¬  tríc khi tr×nh duyÖt b»ng  v¨n b¶n, bao gåm: hå s¬ bíc lËp dù ¸n, hå s¬ kh¶o s¸t, hå  s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n, hå s¬ thÈm ®Þnh, n¨ng lùc nhµ thÇu, 
 5. 5 chÊt lîng, tiÕn  ®é  dù  ¸n... vµ  göi b¸o c¸o thêng kú  vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn cña dù ¸n lªn chñ ®Çu t. b. Khi xÐt thÇu dù ¸n (hoÆc gãi thÇu) ®Ó tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc ®¶m b¶o cña  tõng nhµ thÇu vÒ tµi chÝnh, c«ng nghÖ thiÕt bÞ, nh©n lùc,   kinh   nghiÖm   thi   c«ng   c¸c   dù   ¸n   chuyªn  ngµnh   (hoÆc  t ¬ng  tù)  ®∙ thùc hiÖn;  ®ång thêi khi xem xÐt n¨ng lùc cña nhµ  thÇu cßn ph¶i xem xÐt trªn kh¶ n¨ng thùc hiÖn tæng sè c¸c  gãi thÇu mµ nhµ thÇu ®ã ®ang ®¶m nhËn. c.   Trong   hîp   ®ång   kinh   tÕ   x©y   dùng,   ngoµi   c¸c   ®iÒu  kiÖn   vÒ   thêi   h¹n,   gi¸   trÞ   hîp   ®ång   vµ   tiªu   chuÈn   kü  thuËt, quy m«, kÕt cÊu chÝnh cña c«ng tr×nh, cßn ph¶i quy   ®Þnh râ  møc  ®é  thëng, ph¹t khi vi ph¹m vÒ  tiÕn  ®é, chÊt  lîng vµ c¸c vi ph¹m kh¸c. d.   Khi   x¶y   ra   c¸c   sù   cè   vÒ   chÊt   lîng,   ph¶i   nhanh  chãng   x¸c   minh,   kiÓm   tra   ®Ó   ®Ò   ra   gi¶i   ph¸p   xö   lý   phï  hîp, ®ång thêi ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o lªn chñ ®Çu t  vµ chñ  ®éng th«ng tin, gi¶i thÝch víi d luËn khi cÇn thiÕt. e. ChÞu tr¸ch nhiÖm thÈm tra vµ  b¸o c¸o chñ   ®Çu t vÒ  viÖc chÊp thuËn hoÆc tõ chèi t vÊn gi¸m s¸t. 3. §èi víi t vÊn gi¸m s¸t (TVGS): Thùc  hiÖn  theo  Quy chÕ   T  vÊn  gi¸m s¸t  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  1562/1999/Q§­BGTVT ngµy 29/6/1999 cña  Bé trëng Bé GTVT. 4. §èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thi c«ng x©y l¾p (sau  ®©y gäi  lµ nhµ thÇu): a. Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt lîng, tiÕn  ®é,   ®¶m   b¶o   an   toµn   giao   th«ng,   an   toµn   cho   c¸c   c«ng  tr×nh xung quanh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i  trêng theo hîp ®ång ®∙ ký kÕt. b. §èi víi nh÷ng dù  ¸n nhãm A, B cÇn thµnh lËp Ban  §iÒu hµnh dù  ¸n (§HDA) vµ  Gi¸m  ®èc Ban §HDA ph¶i  ®¶m b¶o  theo qui  ®Þnh t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  1834/2001/Q§­BGTVT ngµy  12/6/2001 cña Bé trëng Bé GTVT. c. Khi lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, ph¶i ®¶m b¶o phï  hîp vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ thÇu,  kh«ng g©y mÊt c¶nh quan vµ lµm « nhiÔm m«i trêng. d. Ph¶i cã   ®ñ  trang thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm hîp chuÈn vµ  ®éi ngò  c¸n bé  kü  thuËt, thÝ  nghiÖm viªn  ®ñ  n¨ng lùc t¹i  hiÖn trêng. NhÊt thiÕt ph¶i cã  bé  phËn chuyªn tr¸ch  ®¶m  b¶o duy tr×  ho¹t  ®éng kiÓm tra néi bé   ®Ó  tù   ®¶m b¶o chÊt   lîng  tõng   h¹ng   môc,   tõng  giai   ®o¹n   thi   c«ng.  Tr êng  hîp  nhµ  thÇu cha cã  phßng thÝ  nghiÖm hîp chuÈn th×  ph¶i thuª   c¬ quan cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p nh©n ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm  tù kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh.
 6. 6 e. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc söa ch÷a c¸c h  háng  (nÕu cã) trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ  trong thêi gian b¶o  hµnh c«ng tr×nh theo quy  ®Þnh. HÕt thêi h¹n b¶o hµnh vµ  trong chu kú khai th¸c ®Çu tiªn, nÕu c«ng tr×nh x¶y ra sù  cè, sau khi x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n do thi c«ng kh«ng ®¶m  b¶o chÊt lîng, nhµ thÇu vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. 5. §èi víi t vÊn thÈm ®Þnh: a.   KÕt   qu¶   thÈm   ®Þnh   ph¶i   ®¶m   b¶o   tÝnh   trung   thùc,  kh¸ch quan. Trong bíc lËp dù  ¸n, ngoµi c¸c néi dung thÈm   ®Þnh vÒ  qui m«, tiªu chuÈn kü  thuËt cßn ph¶i xem xÐt sè  liÖu x¸c  ®Þnh vÒ  tæng møc  ®Çu t, vÒ  sù  phï  hîp cña dù  ¸n  víi c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p  luËt  hiÖn hµnh cña ChÝnh  phñ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan. b.   Bíc   thiÕt   kÕ:   Ngoµi   tr¸ch   nhiÖm   thÈm   tra,   tÝnh   to¸n kiÓm tra l¹i sè  liÖu thiÕt kÕ  theo chøc n¨ng chuyªn  m«n, ph¶i chñ ®éng tæ chøc ®i kiÓm tra t¹i hiÖn trêng (cã  biªn b¶n)  ®Ó  ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng bÊt hîp lý  cña hå  s¬ thiÕt kÕ, b¸o c¸o chñ ®Çu t tríc khi tr×nh cÊp cã thÈm  quyÒn phª duyÖt. 6. §èi víi t vÊn kiÓm ®Þnh: ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tÝnh   trung   thùc   cña   sè   liÖu,   nghiªm cÊm viÖc liªn hÖ víi nhµ thÇu vµ t  vÊn gi¸m s¸t ®Ó  xö  lý  sè  liÖu vµ  hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt c¸c  sè  liÖu kiÓm  ®Þnh. ChØ  ®îc b¸o c¸o sè  liÖu trùc tiÕp víi  L∙nh  ®¹o c¬  quan giao nhiÖm vô  vµ  Ban QLDA tríc khi lËp  b¸o c¸o chÝnh thøc. 7. §èi víi c¸c c¬  quan chøc n¨ng qu¶n lý  Nhµ  níc cña  chñ ®Çu t: a. C¸c Vô  (Côc) tham mu, c¸c Côc (Liªn hiÖp) qu¶n lý  chuyªn ngµnh cña Bé GTVT vµ c¸c Së GTVT (GTCC) trùc thuéc   c¸c tØnh, thµnh phè  trung  ¬ng, tïy theo chøc n¨ng nhiÖm  vô cña m×nh vµ trong tõng giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph¶i  thùc   hiÖn  c«ng   t¸c   kiÓm   tra,   thanh   tra   thêng  xuyªn   ®èi  víi c¸c dù  ¸n do m×nh qu¶n lý  (hoÆc c¸c dù  ¸n x©y dùng  trªn  ®Þa bµn m×nh qu¶n lý), kÞp thêi  ®Ò  ra c¸c biÖn ph¸p  phßng ngõa, kh¾c phôc, lo¹i trõ  c¸c hµnh vi vi ph¹m. §èi  víi c¸c dù  ¸n nhãm A vµ  lµ  dù  ¸n träng  ®iÓm, trong giai  ®o¹n thi c«ng yªu cÇu thùc hiÖn kiÓm tra 2 th¸ng/lÇn. C¸c   dù  ¸n nhãm A cßn l¹i, nhãm B hoÆc nhãm C, thùc hiÖn kiÓm   tra 3 th¸ng/lÇn. b.   Côc   Gi¸m   ®Þnh   vµ   QLCL   CTGT,   c¸c   Côc   (Liªn   hiÖp)  qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ c¸c Së GTVT (GTCC) tïy theo nhiÖm   vô  ph©n cÊp,  ®îc tiÕn hµnh gi¸m  ®Þnh phóc tra chÊt lîng  b»ng c¸c bíc kiÓm ®Þnh, thÝ nghiÖm ®éc lËp ®èi víi c¸c dù  ¸n   nhãm   A,   nhãm   B   quan   träng   vµ   kh«ng   ph©n   biÖt   nhãm  trong trêng hîp thÊy cã nghi vÊn vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh.
 7. 7 Ch¬ng III. C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý Môc A: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lËp vµ thÈm ®Þnh  dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ kü thuËt­Tæng dù to¸n §i Ò u  4 . Qui ®Þnh hµnh vi vi ph¹m: 1. Vi ph¹m trong c«ng t¸c kh¶o s¸t: a. Tæ chøc t vÊn triÓn khai c«ng t¸c kh¶o s¸t khi  ®Ò  c¬ng  kh¶o  s¸t cha  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt,  trõ  trêng hîp  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cã  v¨n b¶n cho phÐp thùc  hiÖn tríc hoÆc dù ¸n do ®¬n vÞ t vÊn tù bá vèn nghiªn cøu  thùc hiÖn. b. KÕt qu¶ cña hå s¬ kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®Þa  chÊt thñy v¨n, thñy v¨n kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ vµ cã  chÊt lîng kÐm. c. Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t kh«ng tu©n thñ  c¸c qui tr×nh,   quy ph¹m vÒ  kh¶o s¸t vµ  thÝ  nghiÖm hoÆc kh«ng theo  ®óng  ®Ò c¬ng ®îc duyÖt. 2. Vi ph¹m trong c«ng t¸c lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ: a.   Qui   m«,   tiªu   chuÈn   kü   thuËt   cña   dù   ¸n   x¸c   ®Þnh  kh«ng phï  hîp víi qui ho¹ch vïng, l∙nh thæ vµ  chiÕn lîc  ph¸t triÓn cña ngµnh ®∙ ®îc Nhµ níc phª duyÖt. b. Qui m«, tiªu chuÈn thiÕt kÕ  c¸c h¹ng môc kÕt cÊu  c«ng tr×nh kh«ng phï  hîp víi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t dù  ¸n, qui  chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn kü thuËt Nhµ n íc, tiªu chuÈn  kü   thuËt   ngµnh   hoÆc   c¸c   qui   ®Þnh,   tiªu   chuÈn   riªng   ¸p  dông cho Dù ¸n. c.   ViÖc   ®iÒu   tra,   cËp   nhËt   sè   liÖu,   tµi   liÖu   liªn  quan cßn thiÕu, sai sãt dÉn  ®Õn viÖc lùa chän c¸c ph¬ng  ¸n  ë  bíc lËp dù  ¸n hoÆc thiÕt kÕ  kh«ng hîp lý  lµm ¶nh h ­ ëng  ®Õn qui ho¹ch, m«i trêng, sinh th¸i, mü  quan khu vùc  vµ  lµm thay  ®æi nhiÒu vÒ  Tæng møc  ®Çu t , tæng dù  to¸n dù  ¸n. 3. Vi ph¹m trong c«ng t¸c nghiÖm thu hå s¬ lËp dù ¸n,   thiÕt kÕ: a. ThiÕu chñng lo¹i, khèi lîng hå  s¬  cÇn thiÕt theo  qui ®Þnh. b. Néi dung hå s¬ kh«ng ®îc KCS tríc khi tr×nh vµ göi  ®Õn c¬ quan thÈm ®Þnh. c. NghiÖm thu kh«ng  ®óng khèi lîng thùc tÕ  c«ng viÖc  ®∙ thùc hiÖn trong giai  ®o¹n kh¶o s¸t lËp dù  ¸n vµ  kh¶o  s¸t thiÕt kÕ.
 8. 8 4. Vi ph¹m trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vµ thÈm ®Þnh   thiÕt kÕ kü thuËt ­ tæng dù to¸n (TKKT­TDT): a. KÐo dµi thêi gian thÈm  ®Þnh  ®∙ qui  ®Þnh mµ  kh«ng  cã   lý  do   x¸c   ®¸ng  sau  khi  tiÕp   nhËn   ®ñ   hå  s¬   theo  qui  ®Þnh, b. Kh«ng ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng tån t¹i, sai sãt chñ yÕu  cña hå  s¬  lËp dù  ¸n vµ  hå  s¬  TKKT­TDT khi thÈm  ®Þnh theo   nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc giao. c. ThÈm  ®Þnh, duyÖt dù  ¸n hoÆc TKKT­TDT sai víi qui   ®Þnh cña Nhµ níc. 5.   Qui   ®Þnh   hµnh   vi   vi   ph¹m   cô   thÓ:   Nh÷ng   sai   sãt  trong c«ng t¸c kh¶o s¸t lËp dù ¸n vµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®îc  qui  ®Þnh lµ  vi ph¹m vÒ  chÊt lîng cÇn ph¶i xö  lý  khi ph¹m  vµo mét trong nh÷ng ®iÓm qui ®Þnh sau: a. Bíc lËp dù ¸n: ­ Sè   liÖu  ®iÒu  tra  thñy v¨n,  møc  níc lò  tÝnh  to¸n,  khæ vµ  tÜnh kh«ng th«ng thuyÒn, tÜnh kh«ng th«ng thuyÒn,  tÜnh kh«ng c«ng tr×nh... sai lÖch nhiÒu dÉn ®Õn ph¶i thay   ®æi ph¬ng ¸n thiÕt kÕ vÒ c¬ b¶n ®Õn ≥ 30%. ­ X¸c ®Þnh danh môc c«ng viÖc, khèi l îng, kinh phÝ vÒ  x©y   l¾p   chÝnh,   vÒ   ®Òn   bï   GPMB   kh«ng   chÝnh   x¸c   dÉn   ®Õn  ph¶i bæ sung ®iÒu chØnh lµm t¨ng tæng møc ®Çu t  dù ¸n t¹i  thêi ®iÓm lËp dù ¸n ®∙ sai kh¸c ®Õn ≥ 10%. b. Bíc thiÕt kÕ kü thuËt: ­ Sai vÒ cao ®é tù nhiªn dÉn ®Õn t¨ng khèi lîng > 15%  tæng khèi lîng ®µo ®¾p hoÆc khèi lîng n¹o vÐt vµ khi khèi  lîng t¨ng nµy ≥ 5.000m3. ­   Ph¶i   chØnh   lý   b×nh   diÖn   >   15%   so   víi   tæng   chiÒu  dµi. ­ Ph¶i chØnh lý  vÞ  trÝ  c«ng tr×nh hoÆc lµm t¨ng khÈu  ®é cÇu, c«ng tr×nh tho¸t níc vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®Õn ≥ 30% chiÒu dµi c«ng tr×nh. ­ §Þa chÊt t¹i nh÷ng vÞ  trÝ   ®Ò  c¬ng  ®∙ duyÖt sai dÉn  ®Õn ph¶i: + Thay ®æi lo¹i h×nh mãng, lo¹i h×nh gia cè. + Cäc, mãng ph¶i thay ®æi ≥ 30% chiÒu dµ. ­ §iÒu tra, tÝnh to¸n thñy v¨n sai hoÆc thiÕu dÉn ®Õn   ph¶i: + T¨ng thªm khÈu ®é cÇu ≥ 30% + Thay ®æi c¬ b¶n vÒ lo¹i h×nh gia cè.
 9. 9 + Thay ®æi t¨ng thªm 10% khèi lîng ®èi víi c«ng tr×nh  kÌ chØnh trÞ. c.  Nh÷ng  vi ph¹m  nhá  h¬n  qui  ®Þnh  nªu t¹i  c¸c  ®iÓm  (a;b) cña ®iÒu nµy nhng g©y hËu qu¶ nghiªm träng. §i Ò u  5: H × nh  thøc  x ö  l ý . Møc ®é vi ph¹m nhá h¬n quy ®Þnh trong kho¶n 5, §iÒu 4  th×  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  liªn quan tù  xö  lý, b¸o c¸o Bé  b»ng   v¨n   b¶n.   Møc   ®é   vi   ph¹m   nh  qui   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5,  §iÒu 4 th× h×nh thøc xö lý nh sau: 1. §èi víi ®¬n vÞ t vÊn kh¶o s¸t lËp dù ¸n vµ kh¶o s¸t  thiÕt kÕ: a. TËp thÓ: ­ Kh«ng   ®îc xÐt  giao viÖc  tiÕp  theo  ®èi víi  dù  ¸n,  c«ng tr×nh cã quy m« t¬ng tù hoÆc lín h¬n, trong mét thêi  h¹n nhÊt ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. ­ Tù ph¶i lµm l¹i c¸c c«ng viÖc vi ph¹m hoÆc ph¶i båi  hoµn kinh phÝ   ®Ó  xö  lý  c¸c sai sãt  ®ã. Ngoµi ra cßn bÞ  ph¹t thªm 10% gi¸ trÞ  c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm l¹i, xö  lý  th«ng qua triÕt khÊu thanh to¸n. ­ §iÒu kiÖn kinh tÕ  phôc vô  cho xö  lý  vi ph¹m: Trong  hîp  ®ång  ®îc ghi râ  Ban QLDA gi÷  l¹i 20% gi¸ trÞ  dù  to¸n   kh¶o s¸t lËp dù  ¸n hoÆc kh¶o s¸t thiÕt kÕ  cña dù  ¸n hoÆc   c«ng   tr×nh,   kÕt   thóc   thanh   to¸n   khi   dù   ¸n   ®∙   thi   c«ng  xong vµ ®îc nghiÖm thu. b. C¸ nh©n: ­ Chñ  nhiÖm  kh¶o  s¸t  ®iÒu  tra hoÆc  chñ   nhiÖm  ®å  ¸n  thiÕt kÕ  lËp dù  ¸n (thiÕt kÕ  kü  thuËt) liªn quan  ®Õn vi  ph¹m th× tïy theo møc ®é, sè lÇn t¸i ph¹m mµ xö lý: khiÓn   tr¸ch, c¶nh c¸o, chËm lªn l¬ng, h¹  bËc l¬ng, chuyÓn lµm  viÖc kh¸c, th«i viÖc. ­   L∙nh   ®¹o   trùc   tiÕp   liªn   quan:   C¨n   cø   tr¸ch   nhiÖm  liªn quan mµ  cã  nh÷ng h×nh thøc xö  lý: khiÓn tr¸ch, c¶nh  c¸o, h¹ bËc l¬ng. 2. §èi víi  ®¬n vÞ  t  vÊn thÈm  ®Þnh: Vi ph¹m Kho¶n 4,  §iÒu 4 th×  kh«ng  ®îc giao viÖc tiÕp  ®èi víi dù  ¸n, c«ng  tr×nh cã quy m« t¬ng tù trë lªn Ýt nhÊt 01 n¨m kÓ tõ ngµy  cã quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3. §èi víi Ban QLDA (®¹i diÖn chñ ®Çu t): a. TËp thÓ: ­ Kh«ng  ®îc xÐt giao viÖc qu¶n lý  tiÕp theo  ®èi víi  c¸c   dù   ¸n,   c«ng   tr×nh   cã   qui   m«   t¬ng   tù   hoÆc   lín   h¬n, 
 10. 10 trong mét thêi h¹n nhÊt  ®Þnh theo quyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn. b. C¸ nh©n: ­   Ngêi   trùc   tiÕp   gi¸m   s¸t,   nghiÖm   thu   vµ   l∙nh   ®¹o  trùc tiÕp phô tr¸ch: C¨n cø vµo tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô ® îc  ph©n c«ng, tïy theo møc  ®é  mµ  cã  nh÷ng h×nh thøc xö  lý  theo møc ®é qui ®Þnh t¬ng tù t¹i ®iÓm b, kho¶n 1, §iÒu 5. Môc B: Trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu §i Ò u   6:   Qui  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m vµ  h×nh thøc xö  lý. 1. NÕu ph¸t hiÖn viÖc kª khai n¨ng lùc, kinh nghiÖm   cña nhµ thÇu kh«ng ®óng sù thËt sÏ bÞ lo¹i khái danh s¸ch  tham gia dù  thÇu hoÆc bÞ  lo¹i ngay trong bíc  ®¸nh gi¸ s¬  bé vµ kh«ng ®îc xem xÐt tiÕp c¸c bíc ®¸nh gi¸ chi tiÕt. 2.   Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   viÖc   kª   khai   n¨ng   lùc,   kinh   nghiÖm   cña   nhµ   thÇu   cè   t×nh   kh«ng   ®óng   sù   thËt   sÏ   bÞ  khiÓn tr¸ch b»ng v¨n b¶n vµ  kh«ng  ®îc phÐp tham gia bÊt  kú  gãi thÇu nµo trong thêi gian 06 th¸ng  ®Õn 1 n¨m kÓ  tõ   thêi gian bÞ khiÓn tr¸ch. 3.   Nhµ   thÇu   vi   ph¹m   qui   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1,   Kho¶n   2  §iÒu nµy lÇn thø hai  ë  gãi thÇu kh¸c sÏ  bÞ  c¶nh c¸o b»ng   v¨n b¶n vµ  kh«ng  ®îc phÐp tham gia bÊt cø gãi thÇu nµo  trong thêi gian tõ  01­ 03 n¨m, kÓ  tõ  thêi gian bÞ  c¶nh  c¸o. 4. NÕu ph¸t hiÖn nhµ  thÇu cã  hiÖn tîng b¸n thÇu th×  nhµ  thÇu sÏ  bÞ  c¶nh c¸o;  ®ång thêi thu håi kÕt qu¶ tróng  thÇu vµ  kh«ng  ®îc tham gia c¸c gãi thÇu cña ngµnh trong  thêi gian tõ 1 n¨m ®Õn 3 n¨m. 5. Ban QLDA kh«ng ph¸t hiÖn  ®îc c¸c vi ph¹m nªu t¹i  kho¶n 1, 2 vµ 3 cña §iÒu nµy hoÆc cã biÓu hiÖn th«ng ®ång   víi   nhµ   thÇu   th×   tïy   theo   møc   ®é   vi   ph¹m,   c¸c   c¸   nh©n  liªn quan sÏ bÞ xö lý møc nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 5  cña Qui ®Þnh nµy. Môc C: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ kÕt thóc dù ¸n §i Ò u  7 : C¸c hµnh vi vi ph¹m: 1. C«ng tr×nh thi c«ng sai so víi thiÕt kÕ, chØ dÉn  kü   thuËt,   ®iÒu   kiÖn   cña   hîp   ®ång   ®îc   duyÖt   vµ   c¸c   qui  tr×nh, qui ph¹m hiÖn hµnh.
 11. 11 2. ThÝ  nghiÖm kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng cña   nhµ  thÇu,  thÝ  nghiÖm  kiÓm  tra   ®¸nh  gi¸ chÊt lîng cña t  vÊn   gi¸m   s¸t   hoÆc   cña   t  vÊn   kiÓm   ®Þnh   phóc   tra   thiÕu  chÝnh x¸c, thiÕu tÝnh trung thùc, mua kÕt qu¶ thÝ  nghiÖm  hoÆc cã t¸c ®éng lµm sai lÖch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. 3. Vi ph¹m vÒ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, vÖ sinh m«i  trêng vµ an toµn lao ®éng. 4.   C«ng   t¸c   nghiÖm   thu   khèi   lîng,   chÊt   lîng   trong  tõng giai   ®o¹n  thi c«ng cña t  vÊn gi¸m  s¸t  kh«ng  chÝnh  x¸c; thñ tôc nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh cña Ban QLDA   thiÕu hoÆc kh«ng  ®óng tr×nh tù; viÖc lËp hå  s¬  hoµn c«ng  c«ng tr×nh kh«ng  ®óng víi thùc tÕ  thi c«ng hoÆc kh«ng  ®ñ  néi dung theo qui ®Þnh. §i Ò u   8:  Tïy theo møc  ®é  vi ph¹m qui  ®Þnh t¹i §iÒu  7, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan sÏ bÞ xö lý nh sau: 1. §èi víi nhµ thÇu: a.   Trong   qu¸   tr×nh   thi   c«ng   nÕu   kiÓm   tra   thÊy   viÖc  nhµ  thÇu sö  dông thiÕt bÞ, m¸y thi c«ng kh«ng  ®ñ, kh«ng  ®óng hoÆc kÐm h¬n vÒ sè lîng, chñng lo¹i, tÝnh n¨ng, c«ng  suÊt; tr×nh ®é c¸n bé, kü s thÊp h¬n chøc danh nh©n sù kª  khai trong  hå  s¬  tróng  thÇu sÏ  bÞ  khiÓn  tr¸ch  b»ng  v¨n  b¶n, nÕu møc  ®é  nghiªm träng vµ  t¸i ph¹m sÏ  bÞ   ®×nh chØ  thi c«ng,  c¾t  hîp   ®ång  hoÆc kh«ng   ®îc phÐp  tham  gia dù  thÇu c¸c gãi thÇu kh¸c trong thêi gian tõ 1 n¨m ®Õn 3 n¨m   kÓ tõ thêi ®iÓm bÞ c¾t hîp ®ång. b. NÕu vi ph¹m qui ®Þnh nªu t¹i kho¶n 1 vµ 3 cña §iÒu   7, ngoµi viÖc ph¶i båi thêng  ®Òn bï  thiÖt h¹i theo luËt  ®Þnh,   nhµ   thÇu   cßn   ph¶i   chÞu   h×nh   thøc   xö   lý   tõ   khiÓn  tr¸ch, c¶nh c¸o ®Õn ®×nh chØ thi c«ng, c¾t hîp ®ång. c. §èi víi dù ¸n nhãm A: ­   NÕu   vi   ph¹m   cã   sai   sè  ≤  1,5%   so   víi   qui   ®Þnh   kü  thuËt (vÝ dô ®é chÆt K ≥ 98 khi sai sè = 1,5%, th× lµ K  ≈  96,5) trong hå  s¬  thÇu cña c«ng tr×nh th×  xö  lý  chñ  yÕu  lµ  ph¹t mét phÇn kinh phÝ  thanh to¸n. Gi¸ trÞ  triÕt khÊu  thanh to¸n vÒ  kinh phÝ  nµy sÏ  do t  vÊn gi¸m s¸t  ®Ò  xuÊt,  Chñ  dù  ¸n quyÕt  ®Þnh nhng kh«ng  ®îc thÊp h¬n 15% gi¸ trÞ  h¹ng môc t¬ng øng. ­   NÕu   vi   ph¹m   cã   sai   sè   >   1,5%   so   víi   qui   ®Þnh   kü  thuËt trong hå  s¬  thÇu  ®èi víi c¸c h¹ng môc th«ng thêng  vµ  ≤1,5%   ®èi  víi nh÷ng  h¹ng  môc quan  träng  hoÆc  cã  yªu  cÇu ®Æc biÖt th× xö lý chñ yÕu lµ ph¸ dì bá ®i (hoÆc kh¾c  phôc ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt) vµ nhµ thÇu tù bá kinh phÝ   lµm l¹i míi.
 12. 12 d . D ù ¸n thu é c c¸c nhãm cßn l¹i: ­ N Õ u vi ph ¹  cã  sai sè  ≤ 3% so v íi  quy  ® Þnh kü  thu Ë t  m trong  hå s¬  th Ç u cñ a c«ng tr× nh th×  xö  l  chñ  yÕ u l  gi   ý µ ÷ l¹i,  gi  trÞ  tri t  khÊu thanh  to¸n  vÒ  ki  phÝ  sÏ  do t  ¸ Õ nh vÊn gi  s¸t ® Ò ¸m  xuÊ t, chñ  dù ¸n quyÕ t ® Þnh nhng kh«ng ®î   c th Ê p h¬ n 20% gi  trÞ  h ¹ng m ôc ¬ ng øng. ¸  t ­ N Õ u vi ph ¹  cã  sai sè  > 3% so v íi  qui ® Þnh kü  thu Ë t  m trong  hå s¬  th Ç u th×  xö l  chñ  yÕ u l  ph¸ d ì bá ® i µ  l m   ý µ  v µ l¹i  m í . i e. N Õ u vi ph ¹  chÊ t lî  nh  qui  ® Þnh t¹i   ® i m b, c,  m ng Ó  chËm  ≥ vµ  d Kho¶n 1 §i u  nµy, hoÆ c Õ n  ® é Ò  ti  01 gã i th Ç u ® Ó 3   th¸ng   (kh«ng   do   nguyªn   nh© n  kh¸ch   quan)  th×   bÞ   c¾ t  kh«ng ®î  tham  gi  01 gã i th Ç u ti p  theo. c a Õ f.  N Õ u vi ph ¹  chÊ t lî  02 gã i th Ç u  th×  bÞ  c¾ t 01  m ng n¨m  kh«ng cho dù th Ç u . g. N Õ u vi ph ¹  chÊ t lî  trªn  02 gã i th Ç u th×  bÞ c¾ t m ng   02 n¨m  kh«ng cho dù th Ç u. h. §è i v íi  c¸ nh© n: ¸p  dông h× nh thøc  xö  l  t¬ ng tù   ý §i m  b, Kho¶n 1, §i u 5. Ó Ò 2. T vÊn gi¸m s¸t (TVGS): a. TËp thÓ: ­ BÞ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n h×nh thøc xö lý. ­ Kh«ng ®îc thanh to¸n chi phÝ TVGS t¬ng øng víi khèi  lîng   c«ng   tr×nh   bÞ   sai   ph¹m   chÞu   møc   xö   lý   triÕt   khÊu  kinh tÕ, bÞ ph¹t thªm 100% chi phÝ nµy khi c«ng tr×nh sai  ph¹m ë møc xö lý ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i. b. C¸ nh©n: ­ Kü  s trëng t vÊn gi¸m s¸t bÞ  khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o  ®Õn bÞ tõ chèi. ­ C¸c  gi¸m  s¸t viªn  trùc  tiÕp bÞ   c¶nh c¸o,  thu  håi  chøng chØ, kh«ng ®îc hµnh nghÒ tõ 1­5 n¨m. 3. Ban qu¶n lý dù ¸n: a. TËp thÓ: BÞ phª b×nh, khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o. b. C¸ nh©n: ­ Ngêi phô  tr¸ch trùc tiÕp bÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch  hoÆc c¶nh c¸o. ­ Kü s  ®èi t¸c bÞ khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o b»ng v¨n b¶n,  bÞ thay thÕ hoÆc h¹ bËc l¬ng. c. NÕu vi ph¹m lµ nghiªm träng, t¸i diÔn, Ban QLDA sÏ   kh«ng   ®îc   tham   gia   lµm   chñ   dù   ¸n   c¸c   dù   ¸n   kh¸c   tiÕp  theo.
 13. 13 4. §¬n vÞ thÝ nghiÖm: a. TËp thÓ: BÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o,   bÞ thu håi chøng chØ thÝ nghiÖm LAP. b.   C¸   nh©n:   Ngêi   phô   tr¸ch   trùc   tiÕp   c«ng   t¸c   thÝ  nghiÖm khi vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  nh  qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm b,  kho¶n 1, §iÒu 5 vµ bÞ thu håi chøng chØ thÝ nghiÖm viªn. c. NÕu t¸i diÔn vi ph¹m,  ®¬n vÞ  thÝ  nghiÖm sÏ  kh«ng  ®îc tham gia c¸c dù  ¸n tiÕp theo  Ýt nhÊt 1 n¨m kÓ  tõ  khi   cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 5. T vÊn kiÓm ®Þnh, thÝ nghiÖm phóc tra a.   TËp   thÓ:   bÞ   phª   b×nh,   khiÓn   tr¸ch   hoÆc   c¶nh   c¸o  b»ng v¨n b¶n. b.   C¸   nh©n:   Ngêi   phô   tr¸ch   trùc   tiÕp   c«ng   t¸c   kiÓm  ®Þnh   khi   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   xö   lý   nh  qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b,  kho¶n 1, §iÒu 5. c. NÕu t¸i diÔn vi ph¹m,  ®¬n vÞ  kiÓm  ®Þnh thÝ  nghiÖm  phóc   tra   sÏ   kh«ng   ®îc   tham   gia   c¸c   dù   ¸n   tiÕp   theo   Ýt  nhÊt 1 n¨m kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. Môc D: C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi  Chñ ®Çu t hoÆc c¸c c¬ quan qu¶n lý cña chñ ®Çu t §i Ò u  9 . Chñ ®Çu t (hoÆc c¸c c¬ quan qu¶n lý cña chñ  ®Çu t), nÕu kh«ng thùc hiÖn  ®óng qui  ®Þnh nªu t¹i kho¶n  7, §iÒu 3 vµ  vi ph¹m c¸c néi dung qui  ®Þnh t¹i Kho¶n 4,  §iÒu 4; Kho¶n 5, §iÒu 6 cña qui ®Þnh nµy th× tïy theo møc   ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  theo c¸c h×nh thøc qui  ®Þnh díi  ®©y: 1. §èi víi c¸c Së GTVT (GTCC): a. Gi¸m  ®èc Së  (Phã  Gi¸m  ®èc): bÞ  phª b×nh  ®Õn khiÓn  tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o. b. Trëng phßng (Phã  phßng): BÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch  ®Õn c¶nh c¸o. c.   Chuyªn   viªn   theo   dâi   trùc   tiÕp:   BÞ   khiÓn   tr¸ch,   c¶nh c¸o, chËm lªn l¬ng, h¹ bËc l¬ng. d.   ViÖc   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   thuéc   thÈm   quyÒn   cña   c¬  quan qu¶n lý cÊp trªn cña Së GTVT (GTCC). 2. §èi víi c¸c Côc (Liªn hiÖp) qu¶n lý chuyªn ngµnh: a. Côc trëng, Phã  Côc trëng (hoÆc t¬ng  ®¬ng): bÞ  phª  b×nh ®Õn khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o b»ng v¨n b¶n.
 14. 14 b . Trëng phßng (Ph ã  phßng) hoÆ c Trëng Ban (Ph ã  Ban):   bÞ kh i n tr¸ch  ® Õ n Ó  c¶nh c¸o b»ng v¨n b¶n. c.  Chuyªn   vi   theo   dâ i  trù c   ti p :   B Þ   kh i n   tr¸ch ,   ªn Õ Ó c¶nh c¸o, ch Ëm l  l¬ ng, h ¹ bËc l¬ ng. ªn 3. §èi víi Côc Gi¸m ®Þnh & QLCL CTGT: Víi chøc n¨ng võa lµ  c¬  quan tham mu cho Bé  GTVT vÒ  viÖc thÈm ®Þnh phª duyÖt TKKT­TDT, võa lµ c¬ quan qu¶n lý   chÊt lîng chuyªn ngµnh, cã  tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn theo  dâi kiÓm tra, thanh tra ®Ó phßng ngõa vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò   vÒ  vi ph¹m trong qu¶n lý  vµ   ®¶m b¶o chÊt lîng c¸c dù  ¸n  XDGT. Do  ®ã  ph¶i  ®ång chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp vÒ  c¸c  sai ph¹m chÊt lîng. Møc ®é xö lý nh sau: a. Côc trëng (Phã  Côc trëng), (Phã  phßng) hoÆc Trëng  Ban   (Phã   Ban):   BÞ   phª   b×nh,   khiÓn   tr¸ch   ®Õn   c¶nh   c¸o,  chËm lªn l¬ng, h¹ bËc l¬ng hoÆc bÞ c¸ch chøc. b. Chuyªn viªn phô tr¸ch theo dâi trùc tiÕp: BÞ khiÓn   tr¸ch, c¶nh c¸o, chËm lªn l¬ng, h¹  bËc l¬ng hoÆc bÞ   ®iÒu  ®éng lµm c«ng viÖc kh¸c. §i Ò u   10:  C¸c c¬  quan díi  ®©y cã  thÈm quyÒn ra v¨n  b¶n xö lý vi ph¹m. 1. Bé Giao th«ng vËn t¶i: a. KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n (L∙nh   ®¹o cÊp TCT, Ban QLDA, Côc hoÆc t¬ng ®¬ng) vi ph¹m. b. Tõ chèi hîp ®ång, thu håi b¶o l∙nh hîp ®ång. c. QuyÕt ®Þnh ngõng hîp ®ång. d. QuyÕt ®Þnh ph¸ dì. e. Ph¹t triÕt khÊu kinh tÕ. f. Tõ chèi cho tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n do Bé qu¶n   lý. 2. Côc Gi¸m ®Þnh & QLCL CTGT cã quyÒn kiÓm tra vµ thõa   ñy quyÒn cña Bé  GTVT ra th«ng b¸o c¸c vi ph¹m chÊt lîng  tíi c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong,  ngoµi ngµnh ®Ó thùc hiÖn viÖc xö lý vi ph¹m. Cô thÓ: a. Phª b×nh c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n vi ph¹m. b. Thu håi chøng chØ t vÊn gi¸m s¸t. c. Tõ  chèi giao nhiÖm vô  t  vÊn thiÕt kÕ, t  vÊn gi¸m  s¸t,   t  vÊn   thÈm   ®Þnh,   t  vÊn   kiÓm   ®Þnh   thÝ   nghiÖm   phóc  tra. d. §×nh chØ thi c«ng c¸c dù ¸n do Bé GTVT lµm chñ ®Çu   t.
 15. 15 e . Tõ  ch è i cho tham  gi  l m  th Ç u phô c¸c  dù ¸n  do B é  aµ qu¶n l . ý 3. Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng,  Bé  trëng c¸c Bé, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang Bé, c¬  quan  thuéc  ChÝnh   phñ   xö   lý   tÊt  c¶  c¸c  trêng  hîp  vi  ph¹m   nªu  trªn thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. Ch¬ng 4: Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  11: 1.  C¸c c¬  quan,   ®¬n  vÞ  liªn  quan  thuéc  ®èi tîng  vµ  ph¹m vi  ®iÒu chØnh nªu  ë  kho¶n 1, §iÒu 2 cã  tr¸ch nhiÖm  chÊp hµnh Qui  ®Þnh nµy kÓ  tõ  sau ngµy ký  QuyÕt  ®Þnh 15  ngµy.  Nh÷ng   vi   ph¹m   møc   ®é   nghiªm  träng,   tïy   theo  tÝnh   chÊt   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   ®iÒu   chØnh   theo   qui   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2. Nh÷ng qui  ®Þnh tríc  ®©y cña Bé  GTVT vÒ  xö  lý  vi  ph¹m trong qu¶n lý  vµ  x©y dùng dù  ¸n giao th«ng tr¸i víi  QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu bÞ hñy bá. §i Ò u   12:  UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã dù ¸n XDGT vµ c¸c Côc qu¶n lý  chuyªn   ngµnh,   c¸c   Tæng   c«ng   ty   cña   Bé   GTVT   chÞu   tr¸ch  nhiÖm phæ biÕn Qui  ®Þnh nµy tíi c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  ®Ó  thùc hiÖn. §i Ò u   13:   Côc   Gi¸m   ®Þnh   &   Qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh giao th«ng ­ Bé  GTVT cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra,  ®«n  ®èc vµ b¸o c¸o Bé trëng viÖc thùc hiÖn Qui ®Þnh nµy. §i Ò u   14 : Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu gÆp nh÷ng  víng m¾c, c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  liªn quan kÞp thêi b¸o c¸o  Bé  GTVT b»ng v¨n b¶n  ®Ó  nghiªn cøu söa  ®æi, bæ sung cho  phï hîp.
 16. 16
Đồng bộ tài khoản