Quyết định 44/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 44/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2004/QĐ-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 44/2004/Q -BTC NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 V LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c là 6,6%/năm áp d ng cho các d án ký h p ng tín d ng l n u k t ngày Quy t nh này có hi u l c và ư c gi nguyên trong su t th i h n vay v n. i u 2. i v i các d án ã ký h p ng v i Qu h tr phát tri n trư c ngày Quy t nh này có hi u l c, ư c th c hi n theo các quy nh ghi trong h p ng tín d ng ã ký. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản