Quyết định 44/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
6
download

Quyết định 44/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 44/2004/Q§­BTC  ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ l∙i suÊt cho vay tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   77/2003/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy 01 th¸ng 04 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ   níc; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  L∙i suÊt cho vay tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn  cña Nhµ níc lµ 6,6%/n¨m ¸p dông cho c¸c dù ¸n ký hîp ®ång   tÝn dông lÇn ®Çu kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµ   ®îc gi÷ nguyªn trong suèt thêi h¹n vay vèn. §i Ò u   2.   §èi víi c¸c dù  ¸n  ®∙ ký  hîp  ®ång víi Quü  hç  trî  ph¸t triÓn tríc ngµy QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc,  ®îc thùc  hiÖn  theo c¸c quy  ®Þnh ghi trong  hîp  ®ång tÝn  dông ®∙ ký. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn, chñ   ®Çu t  c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  thi  hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản