Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT về việc ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính do Tổng cục Thuế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT

 1. TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2005/QĐ-TCT-TVQT Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 44/2005/QĐ-TCT-TVQT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ THUẾ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Chính phủ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11//2002 của Chính phủ; quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11//2002 của Chính phủ; quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; và một số văn bản pháp luật khác về hoá đơn, chứng từ. Theo đề nghị của Trưởng ban Tài vụ - Quản trị, Giám đốc Trung tâm Tin học- Thống kê Tổng cục Thuế. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. Điều 2: Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính áp dụng thống nhất trong toàn ngành thuế. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Pháp chế - Chính sách, Trưởng ban Tài vụ- Quản trị, Giám đốc Trung tâm Tin học- Thống kê thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 2. Nguyễn Thị Cúc (Đã ký) QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP: TỔNG CỤC THUẾ, CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/TCT/QĐ/TVQT Ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Nâng cao chất lượng công tác quản lý ấn chỉ thuế; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật; từng bước hiện đại hoá công tác quản lý ấn chỉ thuế. Tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan Thuế cấp trên đối với cấp dưới trong việc in, phát hành, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế. Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính hướng dẫn chi tiết, thống nhất các bước thực hiện từng phần việc: In, phát hành, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ở từng cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. Các tổ chức, cá nhân trong ngành thuế được giao nhiệm vụ in, phát hành, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình này. B- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phân loại ấn chỉ thuế: 1.1. Phân loại theo tính năng, tác dụng: - Các loại Biên lai thuế. - Các loại Biên lai, tem, vé phí, lệ phí - Các loại Hoá đơn (Hoá đơn do Bộ Tài chính in và phát hành, Hoá đơn tự in do các tổ chức, cá nhân in và phát hành). - Giấy nộp tiền (Giấy nộp tiền bằng tiền mặt, Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản….) - Các loại Tem hàng nhập khẩu (Tem rượu, Tem điện lạnh…). - Các loại ấn chỉ khác (sổ, báo cáo, tờ khai các loại…).
 3. 1.2. Phân loại theo quản lý vốn: - Ấn chỉ cấp (Biên lai thuế, các loại ấn chỉ khác, các loại ấn chỉ cấp mẫu, tem hàng nhập khẩu…). - Ấn chỉ bán (Các loại Hoá đơn, các loại Biên lai phí, lệ phí…). 1.3. Phân loại theo đơn vị in, phát hành: - Ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, phát hành (các loại biên lai, hoá đơn, tem hàng nhập khẩu….). - Ấn chỉ do Cục Thuế in, phát hành ( các loại biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí, sổ, báo cáo các loại….). - Các loại ấn chỉ do các tổ chức, cá nhân tự in (các loại hoá đơn tự in, chứng từ thu phí, lệ phí tự in…). 2.Danh mục ấn chỉ: 2.1. Danh mục ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế in và phát hành: Tổng cục Thuế xây dựng danh mục ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế in và phát hành để sử dụng chung cho toàn ngành (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế). Trường hợp có thêm loại ấn chỉ, đổi tên ấn chỉ, đổi mẫu ấn chỉ… Tổng cục Thuế sẽ cập nhật, bổ sung để cơ quan Thuế các cấp sử dụng. 2.2. Danh mục ấn chỉ thuế Cục Thuế được uỷ quyền in và phát hành: Cục Thuế xây dựng danh mục ấn chỉ thuế do Cục Thuế được uỷ quyền in và phát hành để sử dụng chung cho Cục Thuế và Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế. Trường hợp có thêm loại ấn chỉ, đổi tên ấn chỉ, đổi mẫu ấn chỉ… Cục Thuế sẽ cập nhật, bổ sung để các Chi cục Thuế sử dụng. 3. Danh mục kho ấn chỉ Kho ấn chỉ bao gồm các loại sau: - Kho chính. - Kho phụ. - Kho ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. - Kho ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị, cá nhân sử dụng. - Kho liên lưu ấn chỉ Danh mục kho ấn chỉ do kế toán ấn chỉ của từng cơ quan thuế lập.
 4. 4. Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ thuế: Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ gồm: - Danh mục đơn vị, cán bộ thuế thuộc cơ quan Thuế. - Danh mục đơn vị, cá nhân không thuộc cơ quan Thuế (gọi tắt là cơ quan ngoài). Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ do kế toán ấn chỉ của từng cơ quan thuế lập. 5. Danh mục nhà in ấn chỉ thuế: Danh mục nhà in ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế xây dựng để sử dụng chung cho toàn ngành. 6. Cấp ấn chỉ mẫu: Việc cấp mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuế thực hiện. 7. In sổ, báo cáo kế toán ấn chỉ: Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cơ quan Thuế các cấp phải in sổ, báo cáo kế toán ấn chỉ, đóng dấu đưa vào lưu trữ theo quy định. C- NỘI DUNG QUY TRÌNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP TỔNG CỤC THUẾ I. Quản lý in và phát hành ấn chỉ thuế 1. Lập kế hoạch in ấn chỉ thuế Hàng năm, vào ngày 15/11, căn cứ vào báo cáo kế hoạch in và sử dụng ấn chỉ do Cục Thuế gửi lên, Ban Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế lập kế hoạch in ấn chỉ thuế cho năm sau bao gồm: - Kế hoạch in ấn chỉ cấp phát theo quý, năm. - Kế hoạch in ấn chỉ bán theo quý, năm. - Kế hoạch in ấn chỉ cấp phát Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành. - Kế hoạch in ấn chỉ bán Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.
 5. Nếu nhu cầu sử dụng ấn chỉ trong năm tăng , Ban Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế lập kế hoạch điều chỉnh năm theo công văn bổ sung của các Cục Thuế, vào tháng 9 hàng năm. 2. Theo dõi thực hiện hợp đồng in 2.1. Lập danh mục ấn chỉ thuế: Ban Tài vụ Quản trị căn cứ vào thông báo phát hành ấn chỉ của Tổng cục Thuế nhập vào máy tính danh mục ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế in và phát hành theo các chỉ tiêu sau: - Mẫu ấn chỉ. - Tên ấn chỉ. - Đơn vị tính. - Theo dõi ký hiệu. - Số ấn chỉ / 1 ký hiệu. - Đơn giá bán. - Giá thanh toán với Tổng cục, Cục thuế. - Loại ấn chỉ. 2.2 Lập danh mục nhà in: Ban Tài vụ Quản trị nhập vào máy tính danh mục nhà in ấn chỉ thuế theo các chỉ tiêu sau: - Số thứ tự. - Tên nhà in. - Mã số thuế đơn vị. - Ngày chấp thuận in ấn chỉ. - Địa chỉ. - Điện thoại, số fax. 2.3. Chuẩn bị lập hợp đồng in ấn chỉ thuế với nhà in: - Căn cứ vào kế hoạch in ấn chỉ thuế đã được Lãnh đạo Tổng cục Thuế duyệt, Ban Tài vụ Quản trị tiến hành chuẩn bị hợp đồng in các loại ấn chỉ thuế.
 6. - Những loại ấn chỉ mới ban hành hoặc những loại ấn chỉ cần sửa đổi, bổ sung, Ban Tài vụ Quản trị phải thiết kế mẫu ấn chỉ, giá in ấn chỉ trình lãnh đạo duyệt trước khi ký hợp đồng in. Mẫu ấn chỉ phải có ý kiến tham gia của các Ban: Pháp chế chính sách, Dự toán, Thanh tra trước khi trình lãnh đạo Tổng cục Thuế duyệt. 2.4. Lập hợp đồng in ấn chỉ thuế: - Ban Tài vụ Quản trị cùng nhà in lập hợp đồng in, trình lãnh đạo Tổng cục Thuế và giám đốc nhà in ký duyệt hợp đồng. - Hợp đồng in phải phản ảnh đủ các chỉ tiêu sau: Mẫu, loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng kinh tế khác. Các loại ấn chỉ phải có: Số của mẫu ấn chỉ, tên ấn chỉ và ký hiệu ấn chỉ. Ký hiệu ấn chỉ gồm 02 chữ cái tiếng Việt in hoa và năm in (20 chữ cái tiếng Việt in hoa gồm có các chữ: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y). - Sau khi hợp đồng in được ký, Ban Tài vụ Quản trị nhập chi tiết số liệu trong hợp đồng in vào máy tính: mẫu, loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.Chương trình quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi hợp đồng và sổ theo dõi ký hiệu in ấn chỉ thuế. 2.5. Theo dõi thực hiện hợp đồng in: - Nhà in xuất ấn chỉ trả hàng, giao liên 2 hóa đơn xuất hàng cho Tổng cục Thuế, hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số của hợp đồng in có hàng trả. - Căn cứ vào phiếu nhập ấn chỉ từ nhà in đã được Kế toán ấn chỉ lập trên máy tính; Chương trình quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi trả hàng từ nhà in, tính ra số hàng nhà in còn phải xuất trả. Ban Tài vụ Quản trị theo dõi được từng đợt trả hàng từ nhà in trên máy tính, số hàng đã trả, số hàng chưa trả. 2.6 Thanh lý hợp đồng in: Căn cứ hợp đồng, Hoá đơn trả hàng, Biên bản kiểm tra sản phẩm in...; Ban Tài vụ Quản trị lập Biên bản thanh lý hợp đồng, trình lãnh đạo Tổng cục duyệt; nhập vào máy tính các nội dung liên quan đến thanh lý hợp đồng. 3. Phát hành ấn chỉ: Đối với các loại ấn chỉ mới in lần đầu hoặc khi có sự thay đổi về mẫu, tên, giấy in, giá bán… của từng loại ấn chỉ, Tổng cục Thuế phải thông báo để Cục thuế các địa phương biết và thực hiện. II. Nhập ấn chỉ 1. Nhập ấn chỉ từ nhà in:
 7. Kế toán ấn chỉ căn cứ vào hoá đơn xuất trả hàng của nhà in, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, nhập các thông tin về hợp đồng in, hóa đơn trả hàng, chi tiết các loại ấn chỉ; in 3 liên phiếu nhập ấn chỉ, chuyển thủ kho. Chương trình Quản lý ấn chỉ, tự kiểm tra, chỉ chấp nhận phiếu nhập ấn chỉ ghi đúng số hợp đồng, đúng loại, ký hiệu ấn chỉ đặt in theo hợp đồng và ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC). Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận đã nhập kho. Những người liên quan đến việc nhập kho phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, liên 3 giao cho người nhập kho. Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập ấn chỉ. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi thẻ kho tương ứng. 2. Nhập ấn chỉ do Tổng cục Thuế chuyển vào Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh: Kế toán ấn chỉ căn cứ vào phiếu xuất kho của Tổng cục Thuế tại Hà Nội chuyển vào, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, in 3 liên phiếu nhập ấn chỉ, chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận đã nhập kho. Những người liên quan đến việc nhập kho phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, liên 3 giao cho người nhập kho. Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập. Chương trình Quản lý ấn chỉ, tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC); ghi thẻ kho tương ứng. 3. Nhập ấn chỉ trả lại của Cục Thuế Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuất của Cục Thuế, lập phiếu nhập trên máy tính, in 3 liên chuyển thủ kho. Ấn chỉ do Cục Thuế trả lại kế toán chọn nhập kho (kho chính). Hai bước sau như nhập ấn chỉ từ nhà in ở điểm 1. Chương trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC); ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng. 4. Nhập ấn chỉ thu hồi, trả lại từ đơn vị sử dụng Ấn chỉ trả lại để sử dụng tiếp: Kế toán chọn nhập vào kho chính, in 3 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho.
 8. Ấn chỉ thu hồi để chờ huỷ: Kế toán chọn nhập vào kho ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng, in 3 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu nhập ấn chỉ để nhập kho (kho chính, kho thu hồi từ đơn vị sử dụng) sau đó tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, thực hiện xác nhận đã nhập kho trên máy tính. Những người có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhập ấn chỉ liên 3. Ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng chờ huỷ, không được phép xuất tiếp để sử dụng. Chương trình Quản lý ấn chỉ tổng hợp các loại ấn chỉ này để kế toán in được bảng kê ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị sử dụng khi làm thủ tục đăng ký huỷ ấn chỉ với Tổng cục Thuế. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC), thẻ kho tương ứng. 5. Nhập ấn chỉ "điều chỉnh" Các trường hợp điều chỉnh: - Kiểm kê kho phát hiện thừa ấn chỉ. - Do xuất ấn chỉ sai lệch về loại ấn chỉ, ký hiệu hoặc số lượng, sau mới phát hiện. - Ấn chỉ đã nhập kho sau mới phát hiện thừa so với phiếu nhập. Kế toán căn cứ biên bản bàn giao, biên bản điều chỉnh hoặc quyết định xử lý, lập phiếu nhập, trên phiếu nhập được ghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh", in 3 liên chuyển thủ kho. Những người có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhập ấn chỉ liên 3. Thủ kho không phải nhập kho thực tế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, xác nhận phiếu nhập kho. Trường hợp không có người nhập, thủ kho lưu giữ liên 2 và liên 3. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC), ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST11/AC) nếu điều chỉnh nhập ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng. III. Xuất ấn chỉ 1. Lập danh mục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ do kế toán ấn chỉ nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau: Số thứ tự (theo số tự nhiên).
 9. Mã đơn vị, cá nhân. Tên đơn vị, cá nhân. Mã số thuế ĐTNT. Địa chỉ đơn vị, cá nhân. Loại đơn vị sử dụng ấn chỉ 2. Xuất ấn chỉ cho Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ đề nghị lĩnh ấn chỉ của Đại điện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất trên máy, in 03 liên chuyển Thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận đã xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho, phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất; thủ kho thực hiện xuất kho và xác nhận xuất kho sau khi kế toán đã sửa lại phiếu xuất. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng. 3. Xuất ấn chỉ cho Cục Thuế Kế toán ấn chỉ căn cứ vào giấy giới thiệu và bảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh của Cục Thuế, căn cứ vào số liệu ấn chỉ còn tồn kho trên máy tính, lập phiếu xuất ấn chỉ, in 3 liên, chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận đã xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho, phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất; thủ kho thực hiện xuất kho và xác nhận xuất kho sau khi kế toán đã sửa lại phiếu xuất. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng. 4. Xuất ấn chỉ cho các ngành khác
 10. Kế toán ấn chỉ căn cứ vào giấy giới thiệu và bảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh, số liệu ấn chỉ còn trong kho trên máy tính, lập phiếu xuất ấn chỉ, in 3 liên, chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC); ghi thẻ kho tương ứng. 5. Xuất chuyển kho nội bộ Xuất chuyển kho nội bộ: Sau khi kiểm kê kho hoặc phát hiện ấn chỉ bị mối mọt, hư hỏng, ấn chỉ hết hạn sử dụng, cần thanh huỷ, các loại ấn chỉ này được chuyển từ kho chính sang kho chờ hủy. Tồn ấn chỉ tại kho chờ huỷ vẫn được tính chung vào tồn kho của Tổng cục Thuế, đồng thời có thể theo dõi được tồn kho chờ huỷ riêng. Kế toán ấn chỉ căn cứ vào nhu cầu xuất chuyển kho nội bộ, lập phiếu xuất kho chuyển nội bộ trên máy tính, in 2 liên phiếu xuất, chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất kho để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất kho chuyển nội bộ, ký vào các liên phiếu xuất, chuyển kế toán liên 1, thủ kho lưu giữ liên 2. Chương trình Quản lý ấn chỉ tổng hợp các loại ấn chỉ này để in được bảng kê ấn chỉ cần thanh huỷ khi Ban Tài vụ Quản trị làm thủ tục đăng ký thanh huỷ với Tổng cục Thuế. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi các sổ kế toán có liên quan; ghi thẻ kho tương ứng. 6. Xuất ấn chỉ mẫu Căn cứ văn bản xin cấp ấn chỉ mẫu của đơn vị, kế toán ấn chỉ trình lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định. Khi có quyết định, kế toán lập phiếu xuất từ kho chính sang kho phụ trên máy tính, in 3 liên phiếu xuất chuyển thủ kho; lập phiếu xuất ấn chỉ từ kho phụ trên máy tính, in 3 liên phiếu xuất chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC) phần cấp phát và phần sử dụng; ghi thẻ kho tương ứng. 7. Xuất ấn chỉ để thanh huỷ
 11. Kế toán ấn chỉ căn cứ vào quyết định thanh hủy, lập phiếu xuất từ kho chờ huỷ trên máy tính, in 3 liên phiếu xuất chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển trả kế toán liên 1 và giao cho Hội đồng thanh huỷ liên 2. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC); ghi thẻ kho tương ứng. 8. Xuất bán ấn chỉ Kế toán ấn chỉ kiểm tra thủ tục mua ấn chỉ của đơn vị sử dụng để lập hoá đơn bán ấn chỉ trên máy tính, in 4 liên. Kế toán và người mua ấn chỉ ký vào các liên hoá đơn bán ấn chỉ, chuyển bộ phận tài vụ. Ban Tài vụ Quản trị (Phòng Tài vụ) căn cứ hoá đơn bán ấn chỉ do người mua ấn chỉ chuyển đến, thu tiền, ký vào các liên hoá đơn bán ấn chỉ, giao cho người mua ấn chỉ chuyển thủ kho. Thủ kho ấn chỉ căn cứ vào hoá đơn bán ấn chỉ đã có chữ ký của kế toán ấn chỉ, tài vụ, ký vào các liên hoá đơn, xuất ấn chỉ và giao liên 2 cho người mua. Thủ kho lưu giữ liên 4, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1; tài vụ liên 3, đồng thời tra cứu hóa đơn bán ấn chỉ, xác nhận xuất kho trên máy tính. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi các sổ kế toán và thẻ kho tương ứng. 9. Xuất ấn chỉ điều chỉnh Các trường hợp xuất điều chỉnh: + Trường hợp đã xuất sau đó mới phát hiện xuất thừa so với phiếu xuất ấn chỉ (có biên bản điều chỉnh), + Sau khi nhận ấn chỉ, người nhận ấn chỉ phát hiện sai lệch về loại ấn chỉ, ký hiệu hoặc số lượng ấn chỉ. (có biên bản sai lệch ấn chỉ thuế). Kế toán ấn chỉ căn cứ biên bản điều chỉnh, lập phiếu xuất, trên phiếu xuất được ghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh", chuyển thủ kho. Những người có liên quan đến việc xuất kho điều chỉnh ấn chỉ phải ký vào phiếu xuất, chuyển kế toán liên 1, giao cho đơn vị nhận ấn chỉ điều chỉnh liên 2, thủ kho ấn chỉ lưu giữ liên 3. Thủ kho không phải xuất kho thực tế nhưng phải tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho.
 12. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán lấy tiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng. IV. Điều chuyển ấn chỉ từ cục thuế này sang cục thuế khác Tổng cục Thuế có thể điều động ấn chỉ giữa các Cục Thuế do điều chỉnh địa bàn hành chính như chia tách, sáp nhập… Căn cứ phiếu xuất kho của Cục Thuế có ấn chỉ điều chuyển, Kế toán ấn chỉ lập phiếu nhập kho, đồng thời lập phiếu xuất kho ấn chỉ cho Cục Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển, in 3 liên phiếu nhập, 3 liên phiếu xuất, chuyển thủ kho. Thủ kho ấn chỉ Tổng cục Thuế không nhập, xuất kho thực tế, vẫn phải xác nhận nhập, xuất kho trên máy tính như các quy trình nhập, xuất ấn chỉ của Tổng cục Thuế; chuyển kế toán liên 1 của phiếu xuất và phiếu nhập, Cục Thuế có ấn chỉ điều chuyển liên 3, thủ kho liên 2 phiếu nhập, Cục Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển liên 2, thủ kho liên 3 phiếu xuất. Chương trình Quản lý ấn chỉ ghi đồng thời nhập, xuất trên sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC); ghi tăng, giảm thẻ kho tương ứng. Cục Thuế điều chuyển ấn chỉ và Cục Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển phải ký vào phiếu nhập, phiếu xuất điều chuyển. V. Quản lý kho ấn chỉ 1. Danh mục kho ấn chỉ Kho ấn chỉ trên máy tính bao gồm: + Kho chính. + Kho phụ. + Kho ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. Kho ấn chỉ do kế toán ấn chỉ của Tổng cục Thuế nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau: Số thứ tự kho. Mã kho. Tên kho. Địa chỉ kho.
 13. Tên thủ kho. 2. Theo dõi tồn kho ấn chỉ trên máy tính Tồn kho trên Thẻ kho được tính ngay sau khi thủ kho thực hiện xác nhận nhập hoặc xuất kho ấn chỉ. Sau khi thủ kho thực hiện xác nhận nhập hoặc xuất kho ấn chỉ, máy tính tự động khoá số liệu trên sổ kế toán, chứng từ nhập xuất để tránh việc sửa chữa số liệu. 3.Kiểm kê kho ấn chỉ 3.1. Thời điểm kiểm kê: - Kiểm kê định kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm. - Kiểm kê đột xuất khi mất ấn chỉ, thiếu hụt ấn chỉ chưa rõ nguyên nhân, hoặc có quyết định kiểm kê của cơ quan kiểm tra. 3.2. Trình tự kiểm kê: + Khoá sổ kế toán, in bảng kiểm kê các loại ấn chỉ tồn kho tính đến ngày kiểm kê (mẫu BC25/AC). + Thực hiện điều chỉnh số liệu đối với những loại ấn chỉ có chênh lệch, in bảng kiểm kê (mẫu BC25/AC). + Lập phiếu nhập, phiếu xuất điều chỉnh những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng chuyển từ kho chính sang kho ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. VI. Theo dõi tình hình sử dụng ấn chỉ 1. Theo dõi sử dụng ấn chỉ của các Cục Thuế nhận tại Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh: Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phát ấn chỉ cho các tỉnh phía Nam; nhận báo cáo BC 8/AC của các tỉnh phía Nam gửi về; tổng hợp lập báo cáo tình hình hình ấn chỉ phía Nam (BC 8/AC) gửi Tổng cục Thuế để tổng hợp chung cả nước. 2. Theo dõi sử dụng ấn chỉ của các đơn vị nhận ấn chỉ tại Tổng cục Thuế: Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo BC8 /AC của các đơn vị sử dụng ấn chỉ vào máy tính, chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ, phần "Theo dõi tình hình sử dụng" và tổng hợp tình hình sử dụng ấn chỉ của các đơn vị sử dụng ấn chỉ nhận từ Tổng cục Thuế. 3. Theo dõi sử dụng ấn chỉ của các Cục Thuế nhận tại Tổng cục Thuế:
 14. Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị nhận dữ liệu từ các Cục Thuế truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ (BC8/AC) của Cục Thuế. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ, phần "Theo dõi tình hình sử dụng" và tổng hợp tình hình sử dụng ấn chỉ của cả nước. 4. Theo dõi tình hình sử dụng hoá đơn: Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị nhận dữ liệu từ các Cục Thuế truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC27/HĐ (gồm có hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành và hoá đơn doanh nghiệp tự in) của các Cục Thuế. Chương trình QLAC tự động tổng hợp tình hình sử dụng hoá đơn của cả nước. VII. Thanh toán tiền bán ấn chỉ với cục thuế Hàng tháng, Cục Thuế chuyển tiền bán ấn chỉ về tài khoản của Tổng cục Thuế. Kế toán ấn chỉ nhập số tiền Cục Thuế chuyển về vào máy tính. Hàng quý, căn cứ vào số ấn chỉ bán được trong kỳ của từng Cục Thuế, hệ thống máy tính tự động tính số tiền phải chuyển trả Tổng cục Thuế trong kỳ, số tiền đã chuyển, số tiền còn phải chuyển và tỷ lệ phí phát hành để lại của từng Cục Thuế. Sau khi thanh toán tiền bán ấn chỉ với Cục Thuế, kế toán ấn chỉ Tổng cục Thuế in biên bản quyết toán thanh toán tiền ấn chỉ bán với Cục Thuế. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ kế toán ST 11/AC và tổng hợp quyết toán ấn chỉ bán theo quý của cả nước. VIII. Theo dõi tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ 1. Theo dõi tổn thất ấn chỉ thuế 1.1. Theo dõi tổn thất ấn chỉ tại kho Tổng cục Thuế Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo tổn thất ấn chỉ BC 21/AC vào máy tính. In thông báo mất ấn chỉ (BC 23/AC), gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truy tìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC), sổ Theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ (ST 21/AC). 1.2. Theo dõi ấn chỉ bị mất tại đơn vị sử dụng Kế toán ấn chỉ của Tổng cục Thuế nhập báo cáo mất ấn chỉ BC 21/AC vào máy tính; in thông báo mất ấn chỉ (BC 23/AC), gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truy tìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng.
 15. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất (ST 21/AC). 2. Xử lý tổn thất ấn chỉ thuế 2.1. Xử lý tổn thất ấn chỉ tại kho Tổng cục Thuế Kế toán ấn chỉ nhập vào máy tính các báo cáo về tổn thất ấn chỉ; quyết định xử lý tổn thất của Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gửi lên. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ ST 12/AC và sổ ST 21/AC phần Xử lý tổn thất. 2.2. Xử lý tổn thất ấn chỉ tại đơn vị sử dụng do Tổng cục Thuế quản lý Kế toán ấn chỉ nhập vào máy tính các báo cáo về tổn thất ấn chỉ; quyết định xử lý tổn thất của Cục Thuế gửi lên. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ ST 21/AC phần kết quả xử lý. 3. Lập báo cáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị in báo cáo báo cáo tình hình tổn thất, xử lý tổn thất ấn chỉ tại Tổng cục Thuế, mẫu BC 24/AC. 4. Tổng hợp tổn thất và xử lý tổn thất toàn ngành Thuế Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chi Minh nhận dữ liệu về tình hình tổn thất ấn chỉ từ Cục Thuế truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình tổn thất BC 24/AC của các tỉnh phía Nam gửi về; tổng hợp lập báo cáo tình hình hình tổn thất ấn chỉ các tỉnh phía Nam (BC 24/AC) gửi Tổng cục Thuế để tổng hợp chung cả nước. Ban Tài vụ Quản trị nhận dữ liệu từ Cục Thuế các tỉnh phía Bắc và Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế (mẫu BC 24/AC). Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động tổng hợp tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ toàn ngành Thuế. IX. Tổng hợp các loại báo cáo khác 1. Tổng hợp tình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn Đầu tháng, kế toán ấn chỉ nhận dữ liệu truyền hoặc nhập báo cáo tình hình đình chỉ bán hoá đơn và đình chỉ sử dụng hoá đơn của các Cục Thuế.
 16. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động tổng hợp tình hình đình chỉ bán hoá đơn và tình hình đình chỉ sử dụng hoá đơn cả nước. 2. Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích Đầu tháng, kế toán ấn chỉ nhận dữ liệu truyền hoặc nhập báo cáo tình hình doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích của các Cục Thuế. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động tổng hợp tình hình cả nước. X. Nhận xét đánh giá tình hình quản lý sử dụng ấn chỉ thuế Định kỳ theo quy định hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý ấn chỉ, cơ quan Thuế các cấp phải đánh giá tình hình thực hiện việc in, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP CỤC THUẾ I. Quản lý in và phát hành ấn chỉ thuế 1. Lập kế hoạch sử dụng và kế hoạch in ấn chỉ thuế Hàng năm, vào ngày 15/10 phòng Quản lý ấn chỉ Cục Thuế căn cứ vào kế hoạch sử dụng ấn chỉ của các Chi cục Thuế, đơn vị sử dụng biên lai thu phí, lệ phí gửi lên và nhu cầu sử dụng ấn chỉ thuế của văn phòng Cục Thuế, lập kế hoạch sử dụng ấn chỉ thuế cho năm sau, gửi Tổng cục Thuế bao gồm: + Kế hoạch sử dụng ấn chỉ cấp do Tổng cục Thuế in và phát hành. + Kế hoạch sử dụng ấn chỉ bán do Tổng cục Thuế in và phát hành. + Kế hoạch in, sử dụng ấn chỉ cấp phát được Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành. +Kế hoạch in, sử dụng ấn chỉ bán được Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành. Nếu nhu cầu sử dụng ấn chỉ trong năm tăng, Cục Thuế làm công văn bổ sung kế hoạch sử dụng ấn chỉ gửi Tổng cục Thuế. Thời gian gửi kế hoạch bổ sung vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. 2. Theo dõi thực hiện hợp đồng in 2.1. Lập danh mục ấn chỉ thuế:
 17. Phòng Quản lý ấn chỉ căn cứ vào thông báo phát hành ấn chỉ của Cục Thuế nhập vào máy tính danh mục ấn chỉ thuế do Cục Thuế in và phát hành theo các chỉ tiêu sau: - Mẫu ấn chỉ. - Tên ấn chỉ. - Đơn vị tính. - Theo dõi ký hiệu. - Số ấn chỉ / 1 ký hiệu. - Đơn giá bán. - Giá thanh toán với Chi cục thuế. - Loại ấn chỉ. 2.2. Chuẩn bị triển khai in ấn chỉ Căn cứ vào kế hoạch in ấn chỉ thuế đã được lãnh đạo Cục Thuế duyệt, phòng Quản lý ấn chỉ chuẩn bị triển khai in các loại ấn chỉ được Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành. Những loại ấn chỉ mới ban hành hoặc những loại ấn chỉ cần sửa đổi, bổ sung, phòng Quản lý ấn chỉ phải thiết kế mẫu ấn chỉ. Mẫu ấn chỉ phải có ý kiến tham gia của các phòng: Dự toán, Thanh tra, phòng quản lý có liên quan trước khi trình lãnh đạo Cục Thuế duyệt. Đơn giá in ấn chỉ phải có sự thống nhất của phòng Quản tri -Tài vụ trước khi trình lãnh đạo Cục Thuế duyệt. 2.3. Lập hợp đồng in ấn chỉ thuế Phòng Quản lý ấn chỉ Cục Thuế cùng nhà in lập hợp đồng in trình lãnh đạo Cục Thuế và giám đốc nhà in ký duyệt. Hợp đồng in phải đủ các chỉ tiêu sau: mẫu ấn chỉ, loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng kinh tế khác. Ký hiệu ấn chỉ gồm 02 chữ cái tiếng Việt in hoa và năm in (20 chữ cái tiếng Việt in hoa gồm có các chữ: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y). Sau khi hợp đồng được ký, phòng Quản lý ấn chỉ nhập hợp đồng vào máy tính các chỉ tiêu sau: số hợp đồng, chi tiết từng loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số trên hợp đồng in và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi hợp đồng in, sổ theo dõi ký hiệu in từng loại ấn chỉ.
 18. 2.4. Theo dõi thực hiện hợp đồng in Nhà in xuất ấn chỉ trả hàng cho Cục Thuế phải lập hóa đơn xuất hàng, chuyển Cục Thuế liên 2. Hóa đơn phải ghi rõ số của hợp đồng in có hàng trả. Căn cứ vào phiếu nhập ấn chỉ từ nhà in do kế toán ấn chỉ lập trên máy tính, Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi trả hàng từ nhà in, tính ra số hàng nhà in còn phải xuất trả. Phòng Quản lý ấn chỉ xem được sổ Theo dõi trả hàng từ nhà in trên máy tính, số hàng đã trả, số hàng chưa trả. 2.5. Thanh lý hợp đồng in Căn cứ vào hợp đồng; biên bản kiểm tra sản phẩm in; hoá đơn trả hàng, phòng Quản lý ấn chỉ cùng nhà in lập biên bản thanh lý hợp đồng, trình lãnh đạo duyệt; nhập vào máy tính các nội dung liên quan đến thanh lý hợp đồng. 3. Thông báo phát hành Thông báo phát hành ấn chỉ được áp dụng đối với các loại ấn chỉ phát hành lần đầu hoặc khi có sự thay đổi về mẫu, tên, mẫu giấy in, giá bán… Cục Thuế phải thông báo phát hành để Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương được biết. II . Nhập ấn chỉ 1. Nhập ấn chỉ từ nhà in Kế toán ấn chỉ căn cứ vào hoá đơn xuất trả hàng của nhà in, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, nhập các thông tin về hợp đồng in, hóa đơn trả hàng, chi tiết các loại ấn chỉ; in 3 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho. Chương trình Quản lý ấn chỉ kiểm tra và chỉ chấp nhận nếu phiếu nhập ấn chỉ ghi đúng số hợp đồng in, đúng loại và ký hiệu ấn chỉ đặt in theo hợp đồng. Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những người có liên quan đến việc nhập kho ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1, chuyển người nhập kho liên 3. Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho, phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập ấn chỉ. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC) ghi thẻ kho tương ứng. 2. Nhập ấn chỉ từ Tổng cục Thuế Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuất ấn chỉ của Tổng cục Thuế, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, in 3 liên, chuyển thủ kho.
 19. Hai bước sau tương tự như nhập ấn chỉ từ nhà in. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC); ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán. 3. Nhập ấn chỉ trả lại của các Chi cục Thuế Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuất ấn chỉ của Chi cục Thuế, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, in 3 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho. Ấn chỉ trả lại của các Chi cục Thuế là loại ấn chỉ thu hồi để sử dụng tiếp: Kế toán chọn nhập kho chính. Số ấn chỉ này được phép xuất tiếp để sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST 12/AC nếu là ấn chỉ cấp; ghi thêm sổ ST 11/AC nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng. 4. Nhập ấn chỉ thu hồi để huỷ Nhập ấn chỉ thu hồi từ các Chi cục thuế: + Ấn chỉ chờ huỷ: Kế toán lập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho ấn chỉ chờ huỷ ( gồm: Ấn chỉ Tổng cục Thuế in phát hành và ấn chỉ Cục Thuế in phát hành). Số ấn chỉ này không được phép xuất tiếp để sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST 12/AC, ST 11/AC nếu là ấn chỉ bán không còn giá trị sử dụng trong kho của Chi cục Thuế. + Ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị sử dụng để huỷ: Kế toán lập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị sử dụng. Số ấn chỉ này không được phép xuất tiếp để sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST 12/AC. Nhập ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng do Cục Thuế quản lý: Kế toán lập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho thu hồi từ các đơn vị sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST12/AC. Loại ấn chỉ này không được phép xuất tiếp để sử dụng. Thủ kho căn cứ phiếu nhập ấn chỉ để nhập kho, tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính xác nhận nhập kho. Những người có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhập kho liên 3. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ ST 12/AC riêng để theo dõi; ghi thẻ kho tương ứng. Máy tính tổng hợp để in được bảng kê các loại ấn chỉ cần thanh huỷ trình cơ quan Thuế cấp trên khi làm thủ tục đăng ký huỷ. 5. Nhập ấn chỉ "điều chỉnh" Các trường hợp nhập điều chỉnh: - Kiểm kê kho phát hiện thừa ấn chỉ (đã có Quyết định xử lý).
 20. - Sau khi nhận ấn chỉ, mang về Chi cục Thuế, người nhận ấn chỉ phát hiện sai lệch về loại ấn chỉ, ký hiệu hoặc số lượng ấn chỉ. (có Biên bản sai lệch ấn chỉ thuế). - Ấn chỉ đã nhập kho, khi xuất ấn chỉ phát hiện nhập thừa ấn chỉ từ nhà in so với phiếu nhập (có Biên bản điều chỉnh ấn chỉ thuế). - Ấn chỉ đã nhập kho, khi xuất ấn chỉ phát hiện nhập thừa ấn chỉ từ Tổng cục Thuế so với phiếu xuất của Tổng cục Thuế (có Biên bản điều chỉnh ấn chỉ thuế, và có phiếu xuất điều chỉnh số lượng ấn chỉ thừa của Tổng cục Thuế). Quy trình nhập điều chỉnh: - Kế toán căn cứ biên bản, phiếu xuất (của Tổng cục Thuế, Chi cục Thuế), quyết định xử lý để lập phiếu nhập trên máy tính, trên phiếu nhập ghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh", in 03 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho. - Thủ kho không phải nhập kho thực tế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, xác nhận phiếu nhập kho. Những người có liên quan đến việc nhập kho ấn chỉ điều chỉnh, ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán liên 1, giao cho người nhập kho liên 3. Trường hợp không có người nhập kho, thủ kho lưu giữ liên 2 và liên 3. - Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC); ghi sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST 11/AC) nếu điều chỉnh nhập ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng. 6. Nhập liên lưu ấn chỉ Cục thuế thực hiện nhập liên lưu của các đơn vị nhận và thanh toán ấn chỉ với Cục Thuế bằng CTT 25. Các đơn vị nhận và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ với Cục Thuế bằng BC 8/AC thì liên lưu được để lại tại đơn vị quản lý, lưu trữ, thanh huỷ theo các quy định hiện hành. Căn cứ vào giấy đề nghị nộp lại liên lưu của đơn vị sử dụng, quản lý, kế toán ấn chỉ lập phiếu nhập kho (ghi rõ nhập liên lưu), in 03 liên chuyển thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu nhập liên lưu ấn chỉ để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những người có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhập kho liên 3. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ ST 12/AC (mở riêng để theo dõi liên lưu); ghi thẻ kho tương ứng. Máy tính tổng hợp để in được bảng kê các loại liên lưu trình cơ quan Thuế cấp trên khi làm thủ tục đăng ký huỷ. III. Xuất ấn chỉ
Đồng bộ tài khoản