intTypePromotion=1

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN HANG NHA NU,OC CQNG HOA XA HQI CHI] NGHIA VIFT NAM VTETNAM D Q cl i p - T g ' d o - H 4 n h p h r i c 36 :4412007/QD-I.{HNN Hd NOi,rtgdy17 thdng 12 ndnz200Z Q U Y E TD I N H rB a nh A n h Qu y ch 6 phft ngdnvi cung cdp thdng tin cr ia N g d n h i ng Nhd nu' 6' c b6o chi cho THONG DOC NGAN HANG NI{A NU,OC Cdn cu Luqt NgAn- hang Nhd nuoc.Vigt Nam so 0lll997lQHl} ngdy ,,I 1211211997 vit Luqt suad6i, bOsungmQts6 dieLr LuTt NgAnhdngNhd nuo c cua vi€t Namst1 tolzoo3/QHllngdy171612003; Cf,ncu l-ugt86o chi ngAy Lu4t 7811211989, Suadoi,bo sungm ot so di6ucua I-ufit86o chi ngdy12161199.9: Cdn cir Nehi dinh s0 52/2003ND-CP fgay 1915120A3 Chinhphu quy cira cAu dinh chucndng,nhi€mvu, quy0nhanvd ccv td chriccriaNgAnhangNhd nu6'c ViONam; t .Cdncu Nghi dlnh5l/2002ND-CP,ngd.y 261412002.c0a phuquydinh Chinh chi tietthi hanhLu|t Bdochi, I-ufitSiraddi bd sungmdts6di6ucriaLudtBriochf; Cdn cu Quy€t dinh sd 77120071QD-Tfg ngdy 281512A07 fhu tucrng cria ChinhphubanhdnhQuychdph6tng6nvd cungcapthong chob6cchi; tin Theod€ nghi cfiaCh6nh VIn phong, QUYETDINH Diiu 1. Ban hdnhkemtheoQuy6tdinhndyQuy ch6phdtng6nvd cungc6p thdng cuaNgdnhdngNhdnudcchob6ochi. tin -DiOu 2. Quy6tdinh ndy co higu lyc thi hdnhsau 15 ngdy,kCtu ngdyddng b6o. Cl6ng Di€u 3. ChdnhVdn phong,Th0 truongcdcV9, Cuc,dcrn tai tru str chinh vi NgdnhdngNhd nudc,c6cdcvn sUnghiQp, v! Vdn phongdai diQnNganhdngNhd nJd'.tqi thanhpnOftO Chf Minh, CidmddcNgAnhdngNhd nudc.chi nhdnh tinh, thdnhph6trgc thuQc Trunguongchiutr6chnhi6mthi hdnhQuy€tdinh nAy./. Noi nhfrn: - Nhu'Di€u: 3 - 1'hu tu'6'ng VPQH(d€ CP, b/c): - CdngbrioChinhph0.VPCP(2 ban); - tlo Tu phap kiOm (d0 tra); - I l a n ' I ' C T WR 0 l ' h 6 n gi n - ' [ " [ ' : . t - B t . I )N t { N N : - Clac quanbiiochi trorrg co Ngdnh: - l-uuVP, PC. NGUYiN VAN GIAU
  2. N.GANTIANGNI{A NU,OC ceNGHoAxA sor cuu ncnln vrETNAM VIN,TNAI\{ EQclip - Ty' do - H4nh phr ic QUY CHE Ph6t ng6nvi cung cdp th6ng tin cira \g6n hhng Nhi nu'6'ccho brio chi (Ban hdnh kdnt theo Quy1t dinh.s6 44/2007/QD-NHNN ngdy I7 thang I2 ndm 2007 ctia Th6ngddc Ngdn hdng ltrhdnuoc) CHUOI\GI NHIING QUYDINH CHUNG D i du l . P h 4 m vi , cl 6 itu q n g didu chinh Quy ch6 ndy quy dinh viQcphdt ng6n vd cung cApthdng tin cua Ngan hdng Nhd nu6c cho b6o chi theoc6cquy dinh c0aphdpluat co li€n quan, Di6u 2. Ngud'i ph6t ngdn vir cung cAp thdng tin cfra Ngin hirng Nhi nu'fc c h o b 6 o ch f 1. Ngudi.ph6t ngon vd cung c6p thong tin cua Ng4n hang Nhd nuoc cho b6o chi laThdng d6c Ng6n hangNhd nuoc hoic Pho'fhongdOcphu.trach cdngtdc tuy€n truyin bao chi (sau d6y gpi li Ngucr.iph6t ng6n). T'rongmQt so trudng hqp, fhdng ddc c6 th€ uy quy€n cho c6c Pho ThOngd6c, Thu tru6ng cttc Vu, Cuc, don vl thuQc Ngdn hAngNhd,nudc,Trudng Vdn phong.daidiQntai thdnhptrOHO Chf Minh ph6t ng6n vd cung cdp th0ng tin cho brio chf v€ nhrlng vdn d€ cU th€ dugc giao ho4c lidn quanddn chircndngnhiEmvq cta don vi. 2, Thong d6c Ngdn hdng Nhd nudc uy quy€ncho Gi6m d6c Ngan hdng Nhd nucyc nhiinh tinh, thdnhphd tnrc thuQcTrung uong co trdchnhi6m phrit ng6n vd chi ,{ -t ^ | | t - cung cdp thdng tin cho b6o chf nhfng th6ng tin v€ hoqt ddng NgAnhdngtr€n dia bdn tinh. thanh phd theo quy dinh cua Quy chd ni)': chlu tr6ch nhiqm tru6c ph6n lu6t vA trudc Thdng ddc Ngdn hdng Nhd nuoc v€ vigc ph6t ngdn vd cung cdp thOngtrn cua don vi minh cho bdo chf. 3. Chi c6 Nguoi ph6t ng6n ho{c nguoi dugc uy quy€n p.h6tngdn moi dugc nhan danh Ngdn hdng Nhd nudc trong viQcphdt ngdn vA cung cApth6ng tin cho b6o chi. Nhting thdng tin do Nguoi phdt ngdn ho{c ngudi duo-c quy€nph6t ngOncung uy c6p Id thongtin chinhthu'ccuaNgan hdngNhd nudc. 4. Cin bQ.c6ng chuc,viOnchircNgdn hing Nhd nudc khOngdugc Nguoi phdt ngon uy quyOn ph6t ng6n vdrcung c6p th6ng tin cho b6o chi thi khdng dugc nhdn danhchuc vu vd nhdndanhco qu.an phdtngonvd cung c6pth6ngtin cho b6o chi. d€ Khi clu'gc bAochi dS nghi trrlc tiep cd nhdncdn bd, cong chuc trong hQth6ngNgan hang Nha nud'ctrri lcri phong v6n, cdn bQ,cong chuc chi duql nhAn.danh nhdn cd (khong bao g6m chirc vu vd ten co quan) d€ tra ldi nhirng vffn d€ li€n cluanr10n nhiQnr md nrinh phu trach.Nguoi tra lo'i phong v6.n, vu cung cdp thdng tin clro biio c h i p h a i th r,rc i fn d fn g L u $ t8 6 o chi va Quy chOphongvAn.tr On chi hiqn ha nh h bao cga N[d nu'crc; khong dugc ti0t l0 bi mflt NhA nuo'c, mAtdi0u 1ra, mflt cringvu, bi bi
  3. thdngtin saisUthflt,th6ngtin khdngtrungthuc,thdngtin trdi vfi chutruongdu'crng ldi cuaDang,Nhd nudcvd cuaNgdnhva phaichiu tr6chnhiQm truircphdpluAtv€ nhirngnQidungdd ph6tngdnvd cungcdpchob6ochf. CHTIONGII PHA.I'NGON CUNGCAPrHOr.{GTIN CHO I]AO CHi VA Di0u 3. Cung cdp thdng tin tlinh kj NgAnhdngNhd nuoc cung cApthdng tin r'6 ho4t dQngngdn hirngdinh kj'mQt thdngmQt lAn cho b6o chi trOnchuy€nmpc "Thdng cdo b6o chi" ctia trangtin diQntu Ngdn hdng Nhd nu0c (Website)theo dia chi: hltplhhy.gry=l-u. Nhirng th6ng tin cdra ndy ld th6ngtin chinhthuc cuaNgdn hdngNhd nu6c. Di€u 4. Hgp b6o vir trri ld'i ph6ng v6n t. it nfr6t6 th6ngmQtlAn Ngdn hdngNhd nudc td chuc hgp birod0 cung cap thdngtin cho briochi vCtinh hinh, k€t qud ho4t d$ng cua NgAnhAngNhAnudc. 2.1'rongbuOihqp b6o,Nguoi ph6t ngdn hoflcnguili cltrgc qulin phat ngOn ut cua Ngdn hdng Nhd nudc c6 tr6ch nhiQmtra loi c6c c6u hoi, pirong r,itncfa b6o shf. 'l-ruong hqp nQi dung cdu hoi, phong vdn vuot qua thAmquyAnlra lt)'i,hcfc chua r0 c6n tham khAothOmthi Nguoi phdt.ngdnhoflcngucridugc u,vquyOn phat ngdn du:gc ph6p khdng tri kri trqc tiOp t4i bu6i hqp b6o md sd tra loi sau vin thtri gian thich hqp. Di6u 5. Phdt ngdn vi cung c6p thdng tin trong tm'd'ng hq'p iIQt xu6t, b6t thu'd'ng. Nguoi phdt ngdn c6 trdch nhiQmph6t ngdn vd,cung czipth6ng tin klp thcri, chinh x6c cho b6o chi trong c6c trudng hqp dQtxudt, bAtthulng sau: 1. Khi th6y cAn thi€t phai thdng tin tr€n b6o chi vA cdc sr.r vAn dd quan l
  4. l. Nhirngv6n cl€thuQc danhmyc bAove bi mgt Nhd nudc,bi m4t cua.ngdnh Ngdnhdng;nhirngvAn d0 dangdugc thanhtra, x6c minh nhungchuac6 k€t lu4n chinhthirc. 2- Nhfing thdng tin li€n quandtin di€u hdnhchinh s6chti6n tQ,an todn hQ th6ng, chinh,tiAntEvd hoptclQng tdi ng6nhdngchuadugcphdpc6ngb6' 3. Nhtng th6ngtin khOng thuQcth6mquyenvA chucning nhiQm ctraNgdn vp hdngNhdnudc. 4. Nhtng thdngtin khdctheoquy dlnh cta ph6pluqt. Didu 7. Quy6nvir tr6ch nhiQm cria Ngudt phit ngdn 1. C6 quy€ny€u cAuc6cdon ui, i6 1p1 co li€n quanthu0c. NgdnhdngNhd ..Tg nudccungcApth6nglin,l{p front!91e tin d1ph6t_ng^6n, :Ap.th9n*.tin dinhkj', d6rxuAttheoquy dlnh tpi Di€u 3, Di€u4 vd.Ei0u 5 Quy ch€ndy;ho{c d€ trd lsi c6c phin 6nh,ki€n nghi, ph€binh, khi€unpi, td c6octa t6 chric,cdngddn do co quan b6ochi chuy6n ho{c d6ng, d6n ph6ttr0nb6ochi theoquydinh ciraph6pluflt. 2.CqquyAntu ch6i phritngdn,khdngcungc6pth6ngtin chobriochi theoquy dinhtai Di€u 6 Quy ch€nay. 3. Yeu cAuc6ccc,quanb6ochi cdi chinhaOivOinhfrng bdi dd d6ng c6 tin, tai nQidungsai sq that,khOngdringvdi nQidungdd dugcNguoi phritngdncungcdp' 4. Chiu tr6chnhiEm trudcph6plupt v€ nQidungph6tngdnvd cungc6pthdng tin chobiioc,hi.T'rongtrucrng Neuoi ph6tngOn hgp kh6ngphAilAlh9ng ddcthi cdn phaichiutr6chnhiQm tru6cTh6ngddcNgAnhdngNhi nudcv€ tinh chinhx6c,trung thgccuanQidungph6tng6nvd th6ngtin cungcdpchob6ochi. CHIIONG III ," , i ; r !^i rO cl{tlc rHUc HIFN ., t Diau 8. TrSch nhiQmciia Thfr trucrngc6c vp, cu., dun vi thuQcNgfrn hing Nhir nu'6c 'fr6ch Vdn phongNgdnhdngNhd nudc: L nhipmc0aCh6nh a) Ldm Oaum6i ph6i frqp voi Thtr tru&ngc6c Vp,.C::l
  5. d) DAu m6i tong hqp, b6o c6o Thong d6c hopc Nguoi phdt ngdn xu i- nhirng thOngtin nhqy cam, sai sUthflt co.nguy co anh huung tcrian toan hq ttrdng.hoqt dQng ng6nhdngvd lqi ich nguoi giri ti6n md bdo chf ddngtAi. 't'h6ng . e) Hdng quy, t6ng hgp, bdo c6o d6c tinh hinh, k0t cluathqrchi€n Quy ch€ ndy. 2. Trach nhi6m cria Thri truone c6c Vu. Cuc. dcrnvi thu0c l'jsAn hang Nha nudc: a) Cung cApthdng tin, tdi ligu phpc vu cho Th0ng cl6c,Ngucri.phdt ngdn hoflcr t4lc ti6p ph6t ng6n, cung c6p th6ng tin cho b6o chi khi ducrcuv qr.rycn. b) Khi trinh ban hdnh c6c vdn ban vd,co ch6, chti trucrng. ctrinli sdchmdi. rtdng thcriphai co phuong an tuyOntru1,On (truoc, trong vd sau khi ban hanh). Khi clugc duygt,don vi chu tri sopnthao phai phdi hgp vrri Vdn phdng trieri khai tu;',On truyOn, d6m bAocho chu truong,co ch0,chinh s6chkhi ban hAnhdugc th0ngtin kip thoi. 'l'rung 3, Gi6m d6c Ngdn hdngNhd nudc chi nhfnh tinh, thAnhirho trr,rc thuQc uong chiu tr6ch nhiQmthu thQptdi liQu,thdng tin vA hoat dQngirgAnhirng tr6n dia bdn, ph6t ngdn vd cung cdp thdng tin cho b6o chi. Di6u 9. Xri'lf vi ph4m , Can bQ,cdng chuc-thuQc NgAnhdng Nhd nuoc vi pharl cdc c1uy, dinh tai Quy chOndy, tuy theo tinh chdt, muc dQvd hflu qudr g0y ra si bi xu l! li1' 1u4thoac truy cuu trdchnhi€mhinh sr,rtheo quy dinh cua phdp luAthi€n hdnh. Di0u 10.Diiiu khorin thi hdrnh l. Thu truong c6c Vq, Cr;c,don vi trong hQth6ng Ngan hun,t Nhi nucrc, to 'l'rong chircvd ca nhAnco liOnquanchiu trachnhiQm chu'c t6 thuc hi$n Qu1,chO, nav. qu6 trinh thyc.hiQn,nOuc6 v6n d0 ph6t sinh ho{c kho khdn,r,uorrgmdc cAnphan 6nh klp thoi v0 Vdn phong Ngan hdng Nhd nuoc d€ tOnghop, bao cao l'li6ng dOc Ngdn hdngNhd nu6c. 2. ChanhVdn phongNgdn hdngNhd nLrsc trdchnhidm lheo d0i^kiCn tra. c,6 hdng Quy bdo cdo Th6ng. doc k6t qua thgc hiQnQuy'ch€ ndy; tong hnp vd kien nghi s u ad o i . bo su n g Qu y ch 0p h u h qp voi yOucduva tinh liinli thuc tiir r . 3. Gi6m ddc NgAn hang Nhd nudc chi nhdnh c6c tinh, tl-rilnh phOtrirc thuQc I'runguong chiu trach.nhiQm chuc thUchiqn Qr-ry ndy t4i clonvi minh, I'ldng t0 ch€ quy bao c6o kOtqua v€ NgAnhdng Nhd nudc ViQt Nam (bd sung vio biio c6o hoat dQqgqri, 6 thdng,ndm) gui Vdn phong NgAn hdng Nha nuoc clO r0ng hgp hdo cfio Th0ngd6c. THONG tr DOC 7 r*,2 ncurtN criu vAn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2