Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 44/2009/Q -UBND Tây Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ CÂY XANH Ô THN TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 08/2008/Q -UBND NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH TÂY NINH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t ; Căn c Thông tư s 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý cây xanh ô th ; Căn c Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 UBND t nh Tây Ninh v vi c Quy nh phân c p qu n lý cây xanh ô th trên a bàn t nh Tây Ninh; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 449/TTr-SXD ngày 16 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u Quy nh phân c p qu n lý cây xanh ô th trên a bàn t nh Tây Ninh ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh, như sau: 1. S a i i u 8 như sau: “ i u 8. Ban Qu n lý các Khu công nghi p Tây Ninh, Khu kinh t c a khNu M c Bài, Xa Mát: 1. T ch c th c hi n vi c qu n lý, b o v và phát tri n cây xanh ô th trên a bàn qu n lý. 2. T ch c l p, phê duy t quy ho ch chuyên ngành cây xanh, k ho ch phát tri n cây xanh ô th theo thNm quy n, phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th ã ư c duy t. xu t hư ng phát tri n cây xanh trên a bàn. 3. Giao phòng, ban chuyên môn th c hi n tham mưu trong công tác qu n lý cây xanh trên a bàn. 4. Trư ng h p chưa có ơn v tr c ti p th c hi n vi c qu n lý cây xanh thì ti n hành l a ch n, ký h p ng v i các ơn v chuyên ngành th c hi n vi c tr ng, duy trì và chăm sóc cây xanh. V lâu dài các Ban Qu n lý t ng bư c thành l p ơn v tr c ti p th c hi n vi c qu n lý cây xanh trên a bàn. 5. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng các t ch c, cá nhân tích c c tham gia b o v , chăm sóc và phát tri n cây xanh trên a bàn. 6. C p gi y phép ch t h , d ch chuy n cây xanh ô th trên a bàn. Th t c c p gi y phép ch t h , d ch chuy n cây xanh th c hi n theo quy nh t i M c 4 Chương IV Ph n II Thông tư s 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý cây xanh ô th ; m u gi y phép theo hư ng d n c a S Xây d ng.
  2. 7. Báo cáo tình hình qu n lý cây xanh ô th trên a bàn theo nh kỳ 06 tháng và 01năm cho S Xây d ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Xây d ng”. 2. S a i th t i u 9, 10, 11, 12 thành i u 10, 11, 12, 13: 3. Các n i dung khác: Không thay i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và là m t ph n c a Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a UBND t nh Tây Ninh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S , ngành: Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu kinh t , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã; th trư ng các s , ngành có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Văn Tân
Đồng bộ tài khoản