Quyết định 44/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 44/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 44/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 1985 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG V T GIÁ QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c H i thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983; - Căn c Quy t nh s 12/Q -UB ngày 31-01-1985 c a y ban Nhân dân thành ph v vi c quy nh v t ch c và ho t ng c a Phòng (t ) V t giá Qu n, Huy n; - Xét ngh c a các ng chí Ch t ch y ban Nhân dân Qu n 11, Ch nhi m y ban V t giá và Trư ng Ban T ch c Chánh quy n thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay cho phép thành l p Phòng V t giá tr c thu c y ban Nhân dân Qu n 11 Phòng là cơ quan chuyên môn giúp vi c cho y ban Nhân dân Qu n 11, ch u s qu n lý ngành c a y ban V t giá thành ph và có con d u riêng giao d ch công tác. i u 2.- Nhi m v c a Phòng V t giá Qu n 11 th c hi n theo Quy t nh s 12/Q - UB ngày 31-01-1985 c a y ban Nhân dân thành ph v vi c quy nh t ch c và ho t ng c a Phòng V t giá Qu n, Huy n. i u 3.- Các ng chí Chánh Văn phòng y ban Nhân dân thành ph , Ch t ch y ban Nhân dân Qu n 11, Ch nhi m y ban V t giá thành ph , Trư ng Ban T ch c Chánh quy n thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Như i u 3 - TTUB - S Tài chánh - Ngân hàng NN/TP - Ban TCCQ/TP (3b) - Công an TP (P.QLHC-TTXH) - TM – NC - Lưu Nguy n Võ Danh
Đồng bộ tài khoản