Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  440/2000/Q§­N H N N 1   T n N g µ y  10 th¸ng 10  m  2000 v Ò  c«n g  b è  l∙is u Ê t c ¬  b¶ n   n¨   lµ m  c ¬  s ë   h o  t æ   h øc   Ý n  ô n g  Ê n  ® Þ n h  l∙is u Ê t ch o   c c t s   vay b» n g  ® å n g   Vi Ö t  a m  ® è i  íi h¸ch h µ n g N v  k Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ v¨n b¶n sè  í i 322/VPCP­KTTH   µy  ng 25/7/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh   Ch ph v ® h l∙suÊt;   i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  îc quy  nh  ¹  i ®  ®Þ ti Quy Õt  ®Þnh   è  s 241/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 2/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Öc  n   vi thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho    c ch ® h l∙ su   i vay  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  i víi d ®è     kh¸ch hµng  µ0,75%/th¸ng.   l  §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  10/10/2000 vµ    thay  thÕ  quy ®Þnh  vÒ  møc  l∙ suÊt c¬  b¶n  t¹ §iÒu  1  Quy Õt ®Þnh  sè  i i 296/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 6/9/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   c«ng  è    Êt c¬  b l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho  tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  ng  ÖtNam   i víi ®å Vi   ®è    kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Chñ   Þch  éi ®ång  h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸c tæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản