intTypePromotion=1

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  440/2001/Q§­N H N N   S n g µ y  17 th¸ng 4 n¨ m  2001 V Ò   Ö c ch o   vi vay ® è i víi   n g êi lao ® é n g  ® i lµ m  vi Ö c c ã   êi ¹ n    íc n g o µ i th  h ën T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  997; 1  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1 999  ña  Ýnh     c Ch phñ quy  nh  Öc  êi lao ®éng  µ  ®Þ vi ng     v chuyªn    Öt Nam   i  µm  Öc  ã  gia Vi   ® l vi c thêih¹n ë  ícngoµi;    n   ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ v¨n b¶n sè  í i 1113/CP­KRITH  µy  ng 04/1 2/2000  Ò   Öc    v vi cho  vay  i víingêilao ®éng  i  ®è        ® lµm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi; vi c th     n     Sau    èng  Êt ý  Õn  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ  khith nh   ki v   K ho v§ t  T   v Bé  Lao  ng­ Th¬ng  ®é   binh vµ    éi;   X∙ h ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icho  Ng h Th m  vay  b»ng  ång  ÖtNam   µ  ¹itÖ  i  § Vi   v ngo   ®è víingêi lao ®éng  µ       v chuyªn gia ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi(d i®©y       l vi c th   ën     í  gäichung  µngêilao®éng) theo c¸ch×nh    l          thøc sau  y:    ®© 1.Th«ng    qua doanh  nghiÖp  ÖtNam   Ën  Çu,kho¸n x©y  ùng  Vi   nh th     d c«ng  tr×nh li     ªndoanh,li   Õt    ªnk chias¶n  È m   ña  ícngoµivµ  u      ícngoµi.   ph c n    ®Ç tra n   2. Th«ng    qua  doanh  nghiÖp  Öt Nam   îcphÐp  µm  Þch  ô  Vi   ®  ld v cung    øng lao®éng.   3.Theo  îp ®ång    ng  c¸nh©n  êilao®éng  ùcliÕp ký  íi ­   h  lao®é do    ng     tr     v   ng êisö  ông    ng    ícngoµi.  d lao®é ë n   §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i® îccho    Ng h Th m    vay  Êtc¶    i t ng lµngêilao t   c¸c ®è  î        ®ãng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi.C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹inhµ  íc ® l vi c th   ë n     Ng h Th m  n  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i víi êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  t  ®è     ng     ® l vi c thêih¹n    íc ngoµi thuéc  Ön  Ýnh    ën     di ch s¸ch theo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  3  nµy. 
  2. 2 2. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cho    Ng h th m  vay  i  íingêilao ®éng  i  µm  Öc  ®è v      ® l vi cã  êih¹n    íc ngoµi(ký hîp  ng  ùctiÕp  th   ën       ®å tr   hoÆc   ý  îp  ng  k h ®å th«ng    qua c¸cdoanh    nghiÖp  quy  nh  µikho¶n  vµ  §iÒu  Quy Õt  nh  µy,thuéc  ®Þ t  1  2  1  ®Þ n  diÖn  Ýnh  ch s¸ch hoÆc  kh«ng  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch) th«ng    qua  é     h gia ®×nh  ã  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi,trõtr ng  îp ngêi c ng     ® l vi c th   ë n      ê h     lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµilµ®éc  ©n,th× c¸cNg ©n  µng    ® l vi c th   ë n      th       h Th¬ng  ¹icho  m  vay  ùctiÕp ®èi víi êilao®éng. tr        ng     3.Ng êilao®éng  i  µm viÖc  ã  êih¹n ë  ícngoµim µ        ®l   c th     n     b¶n  ©n  éc th thu   diÖn  Ýnh  ch s¸ch gå m:   ­(Vîchång),con  ña  ÖtsÜ;      c li   ­ Th¬ng    binh (kÓ  th ng    c¶  ¬ binh lo¹ B  îcx¸cnhËn  õ 31/12/1993 trëvÒ     i®       t     tr c,nay  äilµqu©n  ©n  Þ    ¹n    ng),ngêihëng  Ýnh  í  g    nh b tain lao ®é     ch s¸ch nh  ­   th ¬ng  binh,m Êt    søc    ng  õ21    ëlªn(gäichung  µth ng  lao®é l   % tr       l   ¬ binh);   ­Vî (chång),con  ña  ¬ng       c th binh; ­ Con  ña    c Anh  ïng  ùc l ng  ò  h l  î v trang,Anh  ïng    ng; con  ña  êi   h lao ®é   c ng   ho¹t®éng    kh¸ng  Õn,ngêicã  chi     c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng  îcth ng  ©n, huy    ®   ë hu   ch¬ng kh¸ng chiÕn;con  ña    é  ¹t®éng      c c¸n b ho   c¸ch m¹ng  ícth¸ng8/1945;   tr     ­  êi lao  ng  éc  é  Ìo  Ng   ®é thu h ngh theo    Èn  tiªuchu quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  ®Þnh  è  s 1143/2000/Q§­L§TBXH   µy  ng 10/11/2000 cña  é  ëng  é    B tr B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh vµ  héivÒ   Öc  iÒu    X∙    vi ® chØnh  Èn  é  Ìo giai®o¹n  chu h ngh     2001    ­ 2005. §i Ò u   p  ông  ®Þnh  vay 3. ¸ d quy  cho  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icho  Ng h Th m  vay  i víi êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  ®è    ng     ® l vi c thêih¹n    ícngoµitheo    ën     quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Öc  êi lao ®éng  µ  ®Þ vi ng     v chuyªn gia ViÖt      Nam   i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi,Quy  Õ   ® l vi c th   ën     ch cho vay  ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  i víi ®è     kh¸ch hµng    ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 284/2000/Q§­ NHNNI  ngµy 25/8/2000 cña Thèng ®èc  Ng ©n  hµng Nhµ  níc,  Quy Õt ®Þnh  sè  418/2000/Q§­ NHNNL   µy  ng 21/9/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   i t ng cho  ®è  î   vay b»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông,c¸cquy  nh  ¹  ngo   c c¸ctæ  td    ®Þ ti Quy Õt  nh  µy  µ      ®Þ n v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   §i Ò u    ån  èn  vay  4. Ngu v cho  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i sö  ông  ån  èn  ù huy  ng  ña  ×nh   Ng h Th m  d ngu v t   ®é cm ®Ó   cho vay  i víi êilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. ®è     ng     ® l vi c th     n   §i Ò u    èit ng cho  5. §  î   vay C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cho  Ng h Th m  vay      Ý, lÖ  Ý   Çn  Õtphôc  c¸c chiph   ph c thi   vô cho  Öc  êilao ®éng  i  µm  Öc  ãthêih¹n    ícngoµitheo  îp ®ång  vi ng     ® l vi 'c     ë n     h  ®∙  ý  ÷a ngêilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµivíi k gi      ® l vi c th   ë n      doanh nghiÖp  ViÖt Nam   îcphÐp  a  êi®i    ng    ícngoµihoÆc   êisö  ông      ®  ® ng   lao ®é ën     ng   d lao ®éng    ícngoµi: ën  
  3. 3 1. Ng êi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi th«ng       ® l vi c th   ën     qua doanh  nghiÖp  cung  øng    ng  îc vay          lao ®é ®  ®Ó chitr¶c¸c kho¶n    Ý:  Òn® Æt  chiph ti cäc,phÝ  Þch  ô,vÐ     d v   m¸y  bay ît®i,chiphÝ  o  ¹ovµ      Ý  îp ph¸p  l      ®µ t   c¸c chiph h   kh¸cphôc  ô    v cho  Öc  i    ng  ã  êih¹n ë  ícngoµi. vi ® lao®é c th     n   2. Ng êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµitheo  îp ®ång         ® l vi c th   ë n     h  lao ®éng  c¸ nh©n  êilao ®éng  ùctiÕp ký    êisö  ông    ng    íc do    ng     tr     vßing   d lao ®é ën   ngoµi® îc vay             ®Ó chitr¶c¸c kho¶n    Ý: V Ð   chiph   m¸y  bay ît®i;chiphÝ   o   l      ®µ t¹otr c kh×  i  µm  Öc    íc ngoµi;chiphÝ   îp    í  ® l vi ë n      h ph¸p kh¸c phôc  ô    v cho  Öc  vi ®i    ng  ã  êih¹n ë  ícngoµi. lao®é c th     n   3   êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµith«ng  .Ng     ® l vi c th   ën     qua doanh  nghiÖp  Ën  Çu,kho¸n x©y  ùng  nh th     d c«ng  ×nh,li   tr   ªndoanh,li   Õt,chias¶n    ªnk     phÈ m     íc ngoµi vµ  u     níc ngoµi,® îc vay          ën     ®Ç t ra       ®Ó chi tr¶ c¸c kho¶n    chi phÝ: V Ð     m¸y  bay ît®i'chiphÝ  o  ¹ovµ    Ý  îp ph¸p kh¸c phôc  ô    l      ®µ t   chiph h       v cho viÖc  i    ng  ã  êih¹n    ícngoµi. ® lao®é c th   ë n   §i Ò u    6. B¶o  ¶m   Òn vay ® ti   1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íccho    Ng h Th m  n  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n  i  íingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµithuéc  Ön    ®è v      ® l vi c th   ën     di chÝnh s¸ch quy  nh  ¹ikho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   ®Þ m  3  2  ®× n ­ §èivíingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµikh«ng  éc         ® l vi c th   ën     thu   diÖn  Ýnh  ch s¸ch,th×    ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  tµis¶n    theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s l78/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999   cña  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v Th«ng   è t s 06/2000/TT­ NHNN   µy  ng 4/4/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  Ng h Nh n     th   NghÞ   nh  µy.ViÖc  ý  Õt  µ  ®Þ n  kk v thùc hiÖn  îp ®ång    ¶m   Òn vay      h  b¸o ® ti   nh sau: ­ §èi víikho¶n       cho vay  ùc hiÖn  th   th«ng qua  é    nh  ña  êi lao h gia ®× c ng     ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi,th× hîp ®ång  ® l vi c th   ë n       b¶o  ¶m   Òn vay  îc ® ti   d  ký  Õt  ÷a ®¹idiÖn  ña  é    nh  íi ©n  µng  ¬ng  ¹i; k gi     c h gia®× v   Ng h th m ­ §èivíikho¶n       cho  vay  ùctiÕp ngêilao ®éng  µ®éc  ©n  i  µm  Öc  tr        l  th ® l vi cã  êih¹n    ícngoµi,th× häp  ng  th   ë n      ®å b¶o  ¶m   Òn vay  îcký  Õt  ÷a ngêi ® ti   ®   k gi     lao ®éng  íiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i hoÆc   ÷a bªn  îc ngêi lao ®éng  i  µm    v  h th m  gi   ®     ®l viÖc  ã  êih¹n    ícngoµiuû  Òn  c th   ë n     quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvíi ©n   lu    Ng hµng  ¬ng  ¹i Th m §i Ò u    ñ  ôccho  7. Th t   vay 1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ý  ÷a  êi lao   Ng h Th m   cø  h ®å ® k gi ng     ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµivíi   ® l vi c th   ë n       doanh  c¸c nghiÖp  Öt Nam   îc Vi   ®  phÐp  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi hoÆc   êi sö  ® ng     ® l vi c th   ën     ng   dông lao ®éng  ë  níc ngoµi phï hîp víi  quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  sè  152/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999  µ    å  ¬  v c¸c h s vay  èn  v quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 14 Quy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  µng  c tæ  td ®è v   h ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 284/2000/Q§­NHNNL   µy  ng 25/8/2000 ®Ó     cho  vay. 2. Hå   ¬    s vay  èn  i  íingêi lao  ng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc v ®è v     ®é ® l vi c th   ën   ngoµim µ     b¶n  ©n  êilao®éng  th ng     kh«ng  éc diÖn  Ýnh  thu   ch s¸ch,gå m:  
  4. 4 a.  Êy  ê  Gi t chøng  minh  êi vay  µ chñ  é  ng   l  h gia  nh  ña  êi ®i    ®× c ng   lao ®éng  ã  êih¹n ë  ícngoµiphïhîp víi c th     n          quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b.  Êy    Gi ®Ò nghÞ   vay  èn  ña  ñ  é   v c ch h gia  nh  ®× hoÆc   ña  êi lao c ng     ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi(®èivíitr ng  îp  êi lao ®éng  µ ® l vi c th   ên         ê h ng     l  ®éc  ©n); th c.Hîp  ng  ∙  ý  ÷a ngêilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi   ®å ® k gi      ® l vi c th   ë n     víic¸c doanh     nghiÖp  Öt Nam   îc phÐp  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  Vi   ®  ® ng     ® l vi c thêih¹n ë  ícngoµihoÆc   êisö  ông    ng    ícngoµi;    n     ng   d lao®é ë n   d.Hîp  ng    ®å b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti   ®.  C¸c  µi Öu cÇn  Õtkh¸cchøng  t   li thi     minh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn. v 3.  å   ¬  H s vay  èn  i  íingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc v ®è v      ® l vi c th   ën   ngoµim µ     b¶n  ©n  éc diÖn  Ýnh  th thu   ch s¸ch,gå m:   a.GiÊy  êchøng    t  minh  êilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi ng     ® l vi c th   ë n     thuéc diÖn  Ýnh    ch s¸ch nh    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy; ®Þ t  i 3  2  ®Þ n b. C¸c  ¹  Êy  ê nh    lo igi t   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy, trõhîp ®ång    2  n     b¶o ®¶m   Òn vay. ti     §i Ò u    8. Møc  vay cho  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i c¨n  vµo  Ng h Th m  cø  nhu  Çu  c vay  èn  ña  êi lao v c ng     ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh   ® l vi c th   ën     ®Þ ti §i 5  ®Þ nµy, gi¸trÞ tµis¶n       b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ®èivíingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  (       ® l vi c thêih¹n    íc ngoµi m µ     ën     b¶n  ©n  th kh«ng  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch),kh¶    n¨ng  hoµn    î cña  é    nh  tr¶n   h gia ®× hoÆc   êilao ®éng  µ  ng     v kh¶  n¨ng  ån  èn  ña  ngu v c m × nh    Õt ®Þnh  ®Ó quy   møc cho vay. §i Ò u      Êtcho  9. L∙isu   vay L∙isuÊt cho      vay  ùc hiÖn  th   theo tho¶  Ën  ÷a Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i thu gi   h Th m  víikh¸ch hµng      vay  ï hîp víiquy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ph       ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   trongtõng thêikú.      §i Ò u    êih¹n  vay 10. Th   cho  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i c¨n  vµo  Ng h Th m  cø  thu  Ëp,  nh kh¶  n¨ng    î  ña  tr¶ n c kh¸ch hµng    vay  µ  v kh¶  n¨ng  ån  èn  ña  ×nh    ngu v c m ®Ó tho¶ thuËn  êih¹n      th   cho vay  íi v  kh¸ch hµng    vay  ng  nh kh«ng  îtqu¸ thêigian hîp ®ång  i  µm  Öc    ­ v         ® l vi ë n ícngoµi® îcký  Õt  ÷a ngêilan ®éng  µ        k gi      v doanh  nghiÖp  Öt Nam   îcphÐp  Vi   ®  ® a  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµihoÆc   êisö  ông    ng     ® l vi c th   ë n     ng   d lao ®éng    ícngoµi. ën   §i Ò u    nîvay 11. Tr¶    C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,hé    nh  ã  êi lao ®éng  i  µm  Öc  Ng h Th m   gia ®× c ng     ® l vi cã  êih¹n    ícngoµihoÆc   êilao ®éng  th   ë n     ng     tho¶  Ën    ú  ¹n    î vay. thu c¸c k h tr¶n     Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  Öt Nam   îc phÐp  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc  Vi   ®  ® ng     ® l vi cã  êih¹n    íc ngoµi qu¶n  ý ® îc thu  Ëp  ña  êi lao ®éng  bªn  íc th   ën     l    nh c ng     do  n 
  5. 5 ngoµi tr¶,th×  ©n   µng  ¬ng  ¹i,ngêi lao  ng  µ     Ng h th m    ®é v doanh nghiÖp  Öt Vi   Nam   ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu doanh nghiÖp  Öt Nam     î trùc tiÕp  Vi   tr¶n     cho  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹itõthu nhËp  ña  êilao®éng. Th m      c ng     §i Ò u      12. Tæ chøc  ùchiÖn th   1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    ®Þ n c hi l   15  k t  k. 2. Héi ®ång     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  ¬ng  ®è   h Th m¹ichÞu    tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    µnh    h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  h Nh n     ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm     tra,ki tra,gi¸m      ©n   µng  ¬ng  ¹i,kh¸ch hµng  s¸tc¸c Ng h Th m    vay  ùc th   hiÖn Quy Õt  nh  µy  ®Þ n theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  × nh.   vc m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2