intTypePromotion=1

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  45 /1999/Q§­N H N N 5   g µ y  05  n  n th¸ng 2 n¨ m  1999 V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  thu  åi gi Ê y p h Ð p  th µ nh  vi h h l Ë p  µ  h o ¹t ® é n g  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   v c æ  p h Ç n  Vi Ö t n a m   µ  vi Ö c thanh lý t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   v c æ  p h Ç n  d íi ù  gi¸m s¸t ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc  s  c N thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/09/1992; ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997,LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997;  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m  ña  é, c¬    c B   quan  ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng,   h quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  Õ     åigiÊy ch thu h     phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  chøc  Ýn  ông    Çn  Öt nam   µ  Öc  th l v ho   tæ  td cæ ph Vi   v vi thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn  íi ù  td cæ ph d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc". s s¸tc Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng  ©n  hµng  µ  níc,Vô  tr ng  ô  C¸c  Ng Nh   ë V Ng ©n   µng  µ    h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   µng, Ch¸nh  td phi Ng h   Thanh    ©n   tra Ng hµng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   íc, Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n   Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  µ    Ng h Nh n     ph   t v c¸c thµnh    éi  ng  viªn H ®å Qu¶n  Þ,c¸c thµnh    tr     viªn Ban  Óm     µ  ki so¸tv Tæng   gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è tæ chøc  Ýn  ông    Çn   Þu  td cæ ph ch tr¸ch nhiÖm  thi hµnh      Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q u y  c h Õ  thu h å i gi Ê y  h Ð p   µ nh l Ë p v µ   o ¹t ® é n g   p th h t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   æ  p h Ç n  vi Ö t na m  v µ  vi Ö c thanh lý  c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   æ  p h Ç n  d íi ù  gi¸m s¸t c  s   c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /1999/Q§­   ®Þ s 45  NHNN5   ngµy  th¸ng2  05    n¨m 1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n c h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh 1. Nh»m   ÷ v÷ng  ù    nh  µ  µnh m¹nh  ña  Ö   èng  ©n  µng,   gi   s æn ®Þ vl   c h th ng h   tu©n  ñ  th theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët,Ng ©n   µng  µ   íc lu   h Nh n   ViÖt Nam   Ï xem   Ðt  Õt  nh  Öc    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t   s  x quy ®Þ vi thu h   ph th l v ho   ®éng  i víi ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, C«ng    µichÝnh    Çn  íi ®è    Ng h th m   ph   tyt   cæ ph (d   ®©y   äit¾t lµ tæ  g       chøc  Ýn  ông    Çn)  ña  Öt nam   td cæ ph c Vi   trong nh÷ng  êng    tr hîp nªu  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   t  i 4  ch n 2. ViÖc    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ¹    thu h   ph th l v ho   ti Quy  Õ   µy  îc ch n ®   hiÓu    nh sau: a/ Thu  åigiÊy  Ðp  ¹t®éng  i víitæ    h  ph ho   ®è     chøc  Ýn  ông    Çn  îc td cæ ph ®  cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ícngµy  gi   ho   tr   01/10/1998; b/ Thu  åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  i  íitæ    h  ph th l v ho   ®è v   chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  îccÊp  Êy phÐp  ph ®  gi   theo LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông. td 3. Quy  Õ   µy    nh   Öc  ch n qui ®Þ vi thu  åi giÊy  Ðp  ¹t®éng,  h  ph ho   thu  åi h  giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  i  íitæ  ph th l v ho   ®è v   chøc  Ýn  ông    Çn  íi td cæ ph (d   ®©y   äi chung  µ thu  åi giÊy  Ðp    Öc  g  l  h  ph );vi thanh  ý tæ  l   chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  íi ù  d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íctrong c¸ctr ng  îp nªu  ¹ Kho¶n  s s¸tc Ng h Nh n      ê h   ti   4  Òu  Quy  Õ   µy. §i 3  ch n §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh    åigiÊy  Ðp 2. Th quy quy ®Þ thu h   ph Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt  nh  Öc    åigiÊy phÐp  i ®è Ng h Nh n   ®Þ vi thu h     ®è   víitæ    chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph sau    ∙  khi® xem   Ðt    ¬ng  xö  ýnh»m   x c¸c ph ¸n  l   ®¶m  b¶o  kh«ng ¶nh  ëng  n   ù  toµn  ña  Ö   èng  ©n   µng  µ  h ®Õ s an  c h th ng h v quyÒn  îngêigöitiÒn. l  i    §i Ò u  ViÖc  ö  ý, 3.  x l  thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph 1. Trêng  îp  håi giÊy  Ðp  tæ    h thu    ph do  chøc  Ýn  ông    Çn  îc hîp td cæ ph ®   nhÊt,s¸p nhËp, mua  ¹ quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy,viÖc  ö  ý      l i ®Þ ti   5  4  ch n   x l  tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  îc thùc  Ön  td cæ ph ®  hi theo  quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   îp  Êt,s¸p  Ëp,  h Nh n   h nh   nh mua   ¹  chøc  Ýn  ông    li tæ  td cæ phÇn. 2. Trêng  îp    åigiÊy  Ðp  tæ    h thu h   ph do  chøc  Ýn  ông    Çn      td cæ ph ph¸ s¶n quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy, viÖc  6  4  ch n   thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông  td
 3. 3 c æ   Çn   îc thùc  Ön  ph ®  hi theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   ph¸ s¶n doanh  nghiÖp. 3.Trêng  îp thu håigiÊy phÐp  tæ    h       do  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh«ng  éi h  ®ñ     iÒu  Ön  ¹t®éng  ¹  Òu  LuËt    chøc  Ýn  ông  c¸c ® ki ho   ti§i 28  c¸c tæ  td nªu  ¹  ti Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy, c¸c s¸ng  Ëp    ã  2  4  ch n     l viªn c tr¸ch nhiÖ m     Õt    gi¶iquy thanh    Òn cho  ÷ng  êigãp  èn  to¸nti   nh ng   v sau    khithanh        Ý  ã  ªn to¸nc¸c chiph c li   quan  n   Öc  µnh  Ëp tæ  ®Õ vi th l   chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph 4. C¸c  êng  îp thu håigiÊy  Ðp    tr h     ph kh¸c ngoµiKho¶n    vµ  cña  Òu      1, 2  3  §i nµy,tæ    chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶itiÕn hµnh      thanh  ýngay  íi ù  l  d   gi¸m    s s¸t cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n c h ¬ n g  II n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  1: T h u  h åi  Ê y p h Ð p gi §i Ò u    tr ng  îp thu håigiÊy  Ðp 4. C¸c  ê h       ph 1. Cã     chøng  lµtrong hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ã  ÷ng  cø      s xinc gi ph c nh th«ng    è  tinc ý  µm    ù  Ët; l sais th 2. Kh«ng  ã      iÒu  Ön  ¹t®éng    c ®ñ c¸c ® ki ho   theo    nh  ¹  qui®Þ ti Kho¶n  vµ  1  Kho¶n  §iÒu  LuËt c¸ctæ  3  28      chøc  Ýn  ông; td 3.Ho¹t®éng    ôc  ch        saim ®Ý ghitrong giÊy phÐp;     4.BÞ   ¬    c quan  µ   íccã  Èm  Òn  éc    Ó; Nh n   th quy bu gi¶ith   5.Hîp  Êt,s¸p nhËp,mua  ¹ ;   nh       li 6.Ph¸    s¶n; 7.Tù    nguyÖn      Ó,trong tr ng  îp cã  xingi¶ith     ê h   kh¶  n¨ng  thanh    Õt  î. to¸nh n §i Ò u    å   ¬    Þ    åigiÊy phÐp 5. H s ®Ò ngh thu h     1.Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc  Ýn  ông    Çn  ùnguyÖn      Ó: td cæ ph t   xingi¶ith a.  ê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng  T tr c Ch t H ®å qu¶n  Þ  chøc  Ýn  ông    tr tæ  td cæ phÇn    Þ    åigiÊy phÐp. Néi dung  êtr×nh ph¶inªu  â thùc tr¹ngvÒ   ®Ò ngh thu h        t      r      tæ chøc,ho¹t®éng; tr×nh tù vµ  ñ tôc thanh  ýtµis¶n;thêih¹n  µ  Õ   ¹ch           th     l        v k ho thanh to¸n c¸c kho¶n  î;nh÷ng  Ên    ªnquan  n      n  v ®Ò li   ®Õ tr¸ch nhiÖ m   ña      c tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph trongviÖc  Ê m     ¹t®éng;   ch døt ho     b. Biªn b¶n  µ      v NghÞ   Õt  ¹ihéi cæ   «ng  Õt  nh  Ò   Öc    quy §     ® quy ®Þ v vi gi¶i thÓ.§¹ihéicæ   «ng      ® chØ  îp lÖ    ã  è    «ng  idiÖn  èi Óu 3/4 vèn  h   khic s cæ ® ®¹   t  thi     ®iÒu  Ö  l tham  ù; c¸c NghÞ   Õt  d    quy chØ   ã    Þ khi cã  è  Õu  i diÖn  c gi¸tr     s phi ®¹   cho  t  Êt 3/4 vèn  iÒu  Ö  ña      «ng  Ön  Ön  Ý nh     ® l c c¸ccæ ® hi di trong ®ã   ã  t  Êt    c Ý nh 3/4 cæ   «ng   ® s¸ng lËp biÓu  Õt nhÊt trÝ;    quy     c.Ph¬ng      ¸n thanh  ý®∙  îc§¹ihéicæ   «ng  l  ®       ® th«ng  qua; 
 4. 4 d. B¶ng    tæng  Õt  µis¶n, b¶ng  k t    b¸o  lçl∙ vµ  c¸o      b¸o  t×nh  ×nh  ¹t i c¸o  h ho   ®éng  n¨m  Çn  Êt ( tr ng  îp cha    n¨m  × tÝnh  õkhikhaitr ng  ¹t 3  g nh    ê h   ®ñ 3  th   t      ¬ ho   ®éng  n   êi®iÓ m   Çn   Êt    ®Õ th   g nh ); b¶ng  ©n  i  µikho¶n  µ  c ®è t   v b¸o c¸o  µi t  chÝnh  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  n   êi®iÓ m       Ó; c tæ  td cæ ph ®Õ th   xingi¶ith ®.    Õn  ña  û   ý ki c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  Æt  ô  ë  Ýnh; ph ® Tr s ch e. Tê   ×nh  ña    tr c Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ  Ng h Nh n     chøc  tÝn  ông    Çn  Æt  ô  ë  Ýnh; d cæ ph ® Tr s ch g.C¸c      v¨n b¶n  kh¸c,n Õu  ©n  µng  µ   íccã    Çu.   Ng h Nh n   yªu c 2.Trong    êng  îp kh¸c:   c¸ctr h  a. Tê   ×nh  ña    tr c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ  Ng h Nh n     chøc  tÝn  ông    Çn  Æt  ô  ë  Ýnh  c¸o vµ    Þ  èng  c  ©n   d cæ ph ® Tr s ch b¸o    ®Ò ngh Th ®è Ng hµng  µ   íc quyÕt  nh  Nh n   ®Þ thu  åi giÊy  Ðp  i  íitæ  h  ph ®è v   chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn, kiÕn  Þ    Ön    ngh c¸cbi ph¸p xö  ýsau      åigiÊy phÐp  ¹t®éng;   l  khithu h     ho   b. Biªn b¶n  Óm       nh      ¹m      ki trax¸c ®Þ c¸c viph hoÆc   å  ¬  ªnquan  n   h s li   ®Õ s¸p nhËp, hîp nhÊt,mua  ¹ theo qui®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ­        l i    c Th ®è Ng h Nh n íc; c.ý  Õn  ña  û     ki c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  Æt  ô  ë  Ýnh. ph ® Tr s ch §i Ò u    éi dung  Ýnh  ña  Õt  nh    åigiÊy  Ðp 6. N   ch c Quy ®Þ thu h   ph 1.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  chøc  Ýn  ông    Çn; c tæ  td cæ ph 2.Lý  thu håigiÊy phÐp;   do        3.Thêi®iÓ m   Öu  ùccña      hi l   Quy Õt  nh; ®Þ   4.ViÖc  ö  ýsau      åigiÊy phÐp;   x l  khithu h     5. §èivíi ÷ng  êng  îp nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu    Ïcã       nh tr h   t  i 4  3,s   thªm    éidung  c¸cn   sau: a.Hä     a    tªn,®Þ chØ  ÷ng  êichÞu  nh ng   tr¸chnhiÖ m  Ýnh    ch trong Héi ®ång     thanh  ýcña  chøc  Ýn  ông    Çn; l  tæ  td cæ ph b.Thêih¹n      thanh  ý; l c.Gi¸m      s¸tthanh  ývµ  l   tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n  ña      quy h c Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l  cña  ©n  µng  µ   íct¹ tæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn. i td cæ ph   §i Ò u    7. C«ng  è  Õt  nh    åigiÊy  Ðp b Quy ®Þ thu h   ph 1. Quy Õt  nh    ®Þ thu  åi giÊy  Ðp  îc göi ®Õ n   chøc  Ýn  ông    h  ph ®   tæ  td cæ phÇn, Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,Uû      Ng h Nh n   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ¬i   ph n   tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  Æt  ô  ë  Ýnh  µ  ¬i® Æt    td cæ ph ® Tr s ch vn  Chi nh¸nh.   2. Trong  êih¹n  èi®a   µ 5  µy  Ó   õ ngµy  ý  Õt  nh    th   t   l   ng k t   k quy ®Þ thu  åi h  giÊy  Ðp,  ph Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ® Æt   ô  ë  Ýnh  µ  Tr s ch v Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  Æt    ph ® Chi nh¸nh  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  trªnm ét  ê b¸o  µng  µy    ® b¸o    t  h ng
 5. 5 cña  a   ¬ng  sè  ªntiÕp vÒ   Öc    åigiÊy  Ðp  i víitæ  ®Þ ph 3  li     vi thu h   ph ®è     chøc  Ýn  t dông    Çn. cæ ph   3. Trong  êng  îp thu håigiÊy phÐp  tæ    tr h       do  chøc  Ýn  ông    Çn  Þ   td cæ ph b ph¸ s¶n,quyÕt  nh    åigiÊy  Ðp  ¹t®éng  Ï® îcgöic¸c c¬      ®Þ thu h   ph ho   s         quan  ªn li   quan theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm  ña  chøc  Ýn  ông    Çn    c tæ  td cæ ph 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ù kiÓm     ã  td cæ ph t  tra,c b¸o  vµ    Êt c¸c c¸o  ®Ò xu     gi¶iph¸p  ö  ýlªnNg ©n   µng  µ   íc trong c¸c tr ng  îp nªu  ¹  Òu  Quy    x l    h Nh n      ê h   ti §i 4  chÕ   µy. n 2. Trong  êih¹n    th   kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  ¹ihéicæ   «ng  Õt  qu¸ 30  k t  §    ® quy ®Þnh    Ó, tæ  gi¶ith   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶ilËp  å  ¬    h s theo  quy  nh  ¹ ®Þ t  i Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy    ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícxem   1  5  ch n ®Ó tr   ®è Ng h Nh n   xÐt quyÕt  nh   ®Þ (qua Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Ng h Nh n     ph n   ® Æt  ô  ë  Ýnh  Tr s ch ). 3. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph nªu  ¹  tiKho¶n  §iÒu  ph¶icã  4  3    cam   Õt  k vÒ  kh¶ n¨ng  thanh to¸n cho    ñ  î  µ  ù  Þu    c¸c ch n v t ch tr¸ch nhiÖ m     trong  Öc  vi thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn. Trong  êih¹n  td cæ ph   th   kh«ng    ngµy  Ó   õ qu¸ 5  k t  ngµy  èng  c  ©n   µng  µ   ícký  Õt  nh    åigiÊy  Ðp  Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ thu h   ph ph¶i  ®¨ng  Trung  ng,b¸o ®Þa  ¬ng  ¬i® Æt  ô  ë  Ýnh  µ    b¸o  ¬   ph n  Tr s ch v Chi nh¸nh  sè  5  li   Õp    ªnti ®Ó th«ng  b¸o c«ng  khai vÒ   Öc    Ó  chøc  Ýn  ông      vi gi¶ith tæ  td cæ phÇn, tr×nh tùvµ  ñ tôcthanh  ýtµis¶n,thêi®iÓ m   µ  êih¹n        th     l       v th   thanh      to¸nc¸c kho¶n  î vµ  ÷ng  êi ®¹i diÖn  îp  n   nh ng     h ph¸p  ña  chøc  Ýn  ông    Çn   c tæ  td cæ ph trongqu¸ tr×nh thanh  ý.      l 4. K Ó   õ thêi®iÓ m   Õt  nh    åigiÊy phÐp  ã  Öu  ùc,tæ    t    quy ®Þ thu h     c hi l   chøc  tÝn  ông    Çn, ph¶i: d cæ ph   a.ChÊ m       døt ngay  µn  é  ¹t®éng  to b ho   huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay;   b. Ngõng  Ýnh    i víic¸c kho¶n    t l∙®è       i ph¶itr¶l∙hoÆc       a  n   êi      i thu l∙ch ®Õ th   i h¹n;tµis¶n  î vµ  µis¶n  ã  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  îccoilµngõng     n  t   c c tæ  td cæ ph ®      ho¹t®éng;   c.Ngõng  µn  é  Öc    to b vi chuyÓn  îng cæ   Çn  ña      «ng. Trêng  nh   ph c c¸c cæ ®   hîp tùnguyÖn      Ó,viÖc  õng     xingi¶ith   ng chuyÓn  îng cæ   Çn  îcthùc hiÖn  nh   ph ®    kÓ   õthêi®iÓ m   ihéicæ   «ng  Õt ®Þnh    Ó; t    ®¹     ® quy   gi¶ith d. Thùc  Ön  Öc    hi vi thanh  ýtheo  ng    l  ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh. M ô c  2: T h a n h   ý t æ   h ø c   Ý n  ô n g  c æ  p h Ç n l c t d §i Ò u    éi ®ång  9. H   thanh  ý l  1. Trong    êng  îp bÞ     åigiÊy  Ðp    c¸c tr h   thu h   ph nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  ti  4  3  chÕ   µy,tæ  n   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶ithµnh  Ëp    l ngay  éi ®ång  H  thanh  ý l  vµ  Õn hµnh  ti   thanh  ýdíi ù  l     gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc. s s¸tc Ng h Nh n
 6. 6 2.  éi  ng  H ®å thanh  ý tæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn  å m   ñ   Þch  éi td cæ ph g Ch t H  ®ång  qu¶n  Þvµ    ã  ñ  Þch  éi ®ång  tr   c¸cPh Ch t H  qu¶n  Þ,Trëng  tr   Ban  Óm  ki so¸t,   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),K Õ     ëng  µ  ét  è  µnh    ®è   to¸ntr v m s th viªnkh¸c ® îclùa     chän  trong  è  µnh    éi  ng  s th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Óm   ki so¸t,®¹i    diÖn    «ng  ínvµ  cæ ® l   kh¸ch  µng  öitiÒn  índo  éi ®ång  h g  l  H   qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  tÝn  ông    Çn    Þ  µ  d cæ ph ®Ò ngh v Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc t¹ Ng h Nh n     i ®Þa  µn  Õt ®Þnh. b quy     3.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ÞhoÆc   ét  ã  ñ  Þch  éi ®ång  tr   m Ph Ch t H  qu¶n  trÞ (tr ng  îp    ê h khuyÕt  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ)lµ Chñ   Þch  éi  ng  tr     t H ®å thanh  ý.Trêng  îp  l  h khuyÕt  Chñ   Þch  µ    ã  ñ   Þch  ×  éi  ng   c¶  t v c¸c Ph Ch t th H ®å qu¶n  Þhäp  Çu  thµnh    µm  ñ  Þch  éi ®ång  tr   b 01  viªnl Ch t H  thanh  ý. l §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång    c H  thanh  ý l  1. LËp    danh s¸ch  µ  è  Òn  ña    ñ  î,kh¸ch  î ®Õ n   êi®iÓ m   v s ti c c¸c ch n   n  th   quyÕt  nh    åigiÊy  Ðp  ã  Öu  ùcvµ  ®Þ thu h   ph c hi l   danh  ôc  µis¶n  ña  chøc  m t  c tæ  tÝn  ông    Çn    ö  ý, d cæ ph ®Ó x l  bao  å m: g a.TiÒn  öicña  ©n  óng;   g  d ch b. TiÒn  öicña    chøc  Ýn  ông,tæ    g  c¸c tæ  td   chøc kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  ch trÞ­   éi, ña    chøc  µ    ©n   x∙h   c c¸ctæ  v c¸nh kh¸c; c. C¸c  µis¶n  i    t  ® thuª,®i  în cña    chøc  Ýn  ông, tæ   m  c¸c tæ  td   chøc kinh  tÕ,cña  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸nh kh¸c; d.C¸c    cam  Õt,nghÜa  ô  k  v ph¶ithanh      Òn l ng,thuÕ...   to¸nnh ti  ¬    ; e.C¸c    kho¶n  cho  vay,b¶o    µ  µis¶n  Õ  Êp;   l∙nhv t   th ch f.Tµi s¶n     b»ng  Òn,bao  å m   Òn m Æt   éitÖ,ngo¹itÖ),kim  ¹  ý, ti   g ti   (n        lo iqu   ®¸  ý,tiÒn göit¹  ©n   µng  µ   íc,t¹    chøc  Ýn  ông  qu      i Ng h Nh n   i tæ  c¸c td kh¸c vµ      c¸c giÊy têcã      gi¸; g. C¸c    kho¶n  ãp  èn,mua     Çn  ¹    chøc  Ýn  ông,tæ  gv  cæ ph t i tæ  c¸c td   chøc  kinhtÕ  µ  chøc    v tæ  kh¸c; h.C¸c  µis¶n    t  cho  thuª,  cho  în; m i. µis¶n     T kh¸ccña  chøc  Ýn  ông    Çn.   tæ  td cæ ph 2. X ©y  ùng  Õ   ¹ch thanh  ý, iÓn khaikÕ   ¹ch thanh  ýsau    îc   d k ho   l  tr     ho   l  khi®   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬itæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  Æt   td cæ ph ® Trô  ë  Ýnh  Êp  Ën  µ  ×m  äi  Ön  s ch ch thu v t m bi ph¸p      åinî vµ    µis¶n  ®Ó thu h     c¸c t   cña  chøc  Ýn  ông    Çn  tæ  td cæ ph nh»m   thanh    to¸ncho    ñ  î. c¸cch n 3. Tæ     chøc  thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh.M äi  lu   h   kho¶n    ña  chøc  Ýn  ông    Çn  thu c tæ  td cæ ph ph¶i® îc    sö  ông    d ®Ó thanh    to¸ncho    ñ  î theo  tù u      nh  ¹  Òu    c¸c ch n   thø    tiªnqui®Þ ti§i 11 Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    11. Thø  ùu    t   tiªnthanh    to¸ncho    ñ  î c¸cch n   1. C¸c    kho¶n  Òn  ña  µ   íc vµ    chøc  Ýn  ông  ti c Nh n   c¸c tæ  td kh¸c cho      vay ® Æc   Ötdíi   ×nh  bi     h c¸c thøc cho    vay,göitiÒn cã  ôc  ch      m ®Ý nh»m   ç  î     h tr  tr¶ chi tiÒn göid©n  óng     ch tronggiai o¹n  Þ  Óm    Æc   Öt(n Õu  ã       ® b ki so¸t® bi    c );
 7. 7 2.C¸c    kho¶n  Òn göicña  êigöitiÒn; ti     ng     3. C¸c    kho¶n  î l ng, trî Êp    Öc,b¶o  Ó m     éi®èi  íingêi lao n  ¬     c th«ivi   hi x∙ h   v     ®éng theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   c¸c quyÒn  î kh¸c  li  theo tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång    ng  ∙  ý  Õt; t th v h   lao®é ® k k 4.C¸c    kho¶n  îthuÕ; n  5. C¸c    kho¶n  Ö  Ý, chiphÝ  l ph     theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ëtcho  Öc    lu   vi gi¶i quyÕt thanh  ýtæ    l   chøc  Ýn  ông    Çn; td cæ ph 6.C¸c    kho¶n  îtrongdanh  n    s¸ch chñ  î;   n 7. C¸c  Òn  î cña    «ng. ViÖc    Õt  Òn  î cña    «ng    quy l  i cæ ®   gi¶iquy quy l  i cæ ® chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    ∙    Õt xong    Üa  ô  i víi   ñ  î. khi® gi¶iquy   c¸cngh v ®è     ch n   c¸c Ph Çn     Þ cßn  ¹   chøc  Ýn  ông    Çn  îc chia ®Ò u   gi¸tr   l i tæ  , td cæ ph ®    cho      c¸c cæ ®«ng  theo tûlÖ  ãp  èn.    g v §i Ò u    Õt  ócthanh  ý 12. K th   l 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  Õt  óc thanh  ýtrong nh÷ng  êng  îp td cæ ph k th   l    tr h  sau: a.§∙thanh    Õt       to¸nh c¸ckho¶n  îcho    ñ  î; n  c¸cch n b. §îc tæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c mua   ¹ vµ  Êp  Ën    l   ch thu thanh    Õt    i to¸nh c¸c kho¶n  îcho    ñ  îcña  chøc  Ýn  ông    Çn; n  c¸cch n   tæ  td cæ ph c.H Õt  êih¹n    th   thanh  ýtheo  l  quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh níc(kÓ  thêigian giah¹n,n Õu  ã);   c¶         c d.Kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng  thanh      to¸n®ñ cho    ñ  î. c¸cch n 2. Khi kÕt  óc thanh  ý,Héi ®ång     th   l    thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn   td cæ ph ph¶i cã    b¸o  c¸o      ®Ó Tæ Gi¸m    s¸tthanh  ý,Gi¸m  c  l  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc cã  ê  ×nh    n   t tr ®Ò nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc cã  Th ®è Ng h Nh n   v¨n    b¶n thÊp  Ën  thu cho  Õt  óc thanh  ý®Ó   µm  ñ tôc chÊ m      k th   l  l th     døt tc¸ch ph¸p  ©n    nh cña  chøc  Ýn  ông    Çn. tæ  td cæ ph   3. Trong    ×nh gi¸m      qu¸ tr   s¸tthanh  ý, Õu  Ðt thÊy  chøc  Ýn  ông    l  n x  tæ  td cæ phÇn  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  µn        Üa  ô  ho tr¶®ñ c¸c ngh v thanh    íic¸c chñ  î to¸nv     n  nªu  ¹  iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy,Tæ   ti ® d  1  n  Gi¸m    s¸tthanh  ýph¶icã    Õn  l    ý ki b»ng  v¨n b¶n    ®Ó Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc b¸o  Ng h Nh n   c¸o  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íckÕt    ph v tr   ®è Ng h Nh n   thóc thanh  ý®Ó   Õn hµnh  ñ tôc ph¸ s¶n    l  ti   th       theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp. §i Ò u      Ý  13. Chi ph thanh  ý l M äi    Ý  ªnquan  n   Öc  chiph li   ®Õ vi thanh  ý®Ò u   tæ  l  do  chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Þ    åigiÊy phÐp  Þu. b thu h     ch M ô c  3: Gi¸ m  s¸t Ö c  h a n h  lý t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   æ  p h Ç n  vi T c
 8. 8 §i Ò u      14. Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh  Öc  µnh  Ëp      ®è Ng h Nh n   ®Þ vi th l Tæ gi¸m  s¸tthanh  ý®Ó     l  gi¸m    Öc  s¸tvi thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph (Tæ  gi¸m  s¸tthanh  ý),   l  chØ  nh    ëng    ®Þ Tæ tr Tæ gi¸m    s¸tthanh  ývµ  l   quy  nh  â nhiÖm   ®Þ r  vô,quyÒn  ¹n cña    ëng  µ    µnh        h  Tæ tr v c¸cth viªnTæ Gi¸m    s¸tthanh  ý. l  2. Thµnh      viªntham      gia Tæ gi¸m    s¸tthanh  ýtèithiÓu  l    ph¶icã  ngêi do    3    Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i tæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  Ýn  t dông    Çn  Æt   ô  ë  Ýnh    Þ   cæ ph ® Tr s ch ®Ò ngh hoÆc   Õt  nh  quy ®Þ trong tr ng   ê hîp ® îcuû  Òn. Trêng  îp tæ      quy   h   chøc  Ýn  ông    Çn  ã    td cæ ph c Chi nh¸nh  ¹    ti c¸c ®Þa   ¬ng  ph kh¸c,Gi¸m  c    ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  t dông    Çn  Æt  ô  ë  Ýnh  ã    cæ ph ® Tr s ch c v¨n b¶n    Þ    ®Ò ngh Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íc n¬i tæ  n     chøc  Ýn  ông    Çn  Æt   td cæ ph ® Chi nh¸nh  ö  bé  c c¸n  tham    gia Tæ  gi¸m    s¸tthanh  ý. l 3. Trong  êng  îp  èng  c  ©n   µng  µ   íc chØ   nh  ét      tr h Th ®è Ng h Nh n   ®Þ m tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c tham      gia gi¸m    s¸tthanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn, td cæ ph   viÖc  ö    µnh    c c¸c th viªntham      gia Tæ gi¸m    s¸tthanh  ýdo  l   Tæng  gi¸m  c    ®è tæ chøc  Ýn  ông  ã  ªnquan    td c li   ®Ò nghÞ   µ  èng  c  ©n   µng  µ   íc v Th ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.   4. Tæ   ëng      tr Tæ gi¸m    s¸tthanh  ývµ    µnh    Þu  l   c¸cth viªnch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬itæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  Æt   td cæ ph ® Trô  ë  Ýnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  ùc thinhiÖ m  ô  ña  s ch   ®è Ng h Nh n   vi th     vc m × nh. §i Ò u      Èn,®iÒu  Ön  i víi µnh      15. Tiªuchu   ki ®è    th viªnTæ gi¸m    s¸tthanh  lý   1. Ph¶i lµ c¸n  é  ña          b c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,thuéc    Ng h Nh n   c¸c Phßng:  Thanh    tra,Qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  td hoÆc  Phßng tæng  îp  ¬ikh«ng  h (n   cã Phßng  qu¶n  ý c¸c  chøc  Ýn  ông), TÝn   ông, Ngo¹i hèi,K Õ   l  tæ  td   d       to¸n;   hoÆc   µ c¸n  é  ña  chøc  Ýn  ông  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc l  b c tæ  td ®  ®è Ng h Nh n   chØ  nh  ®Þ tham    giagi¸m    s¸tthanh  ý. l  2. Cã   ×nh ®é,    tr   kinh nghiÖ m   Ò     v c«ng    t¸cchuyªn m«n  ©n  µng  µ  ã    ng h vc Ýt  Êt 3  nh   n¨m  c«ng    t¸ctrong ngµnh  ©n  µng.   ng h 3. Kh«ng    ph¶i lµ cæ   «ng,  è, m Ñ,  î,chång, con, anh, chÞ, em   ét    ® b  v          ru   cña  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Óm  ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông    Çn  Þ  ®è   tæ  td cæ ph b thanh  ý. l §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    16. Nhi v v quy h c Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý. l 1. ChØ   o  chøc  Ýn  ông    Çn      ®¹ tæ  td cæ ph bæ sung    µnh    c¸c th viªn tham   gia  éi  ng  H ®å thanh  ý theo    nh   ¹  l  qui ®Þ t iKho¶n  §iÒu  vµ  ©y  ùng  Õ   2  9  x d k ho¹ch thanh  ý theo    nh  ¹  l  qui ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  ®Ó   ×nh  2  10  tr Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. Ng h Nh n   thu 2.ChØ   o,gi¸m    chøc  Ýn  ông    Çn  Óm    µn  é  µis¶n    ®¹   s¸ttæ  td cæ ph ki kª to b t   hiÖn  ã; yªu  Çu  chøc  Ýn  ông    Çn  êi    c  c tæ  td cæ ph m c¸c kh¸ch  î,chñ  î ®Õ n   n  n  ®èi chiÕu      nh    ®Ó x¸c®Þ kh¶ n¨ng  thanh    µ  ån    î. to¸nv ngu tr¶n
 9. 9 3. Yªu  Çu  éi ®ång    c H  thanh  ýcña  chøc  Ýn  ông    Çn  l  tæ  td cæ ph b¸o    c¸o, cung  Êp  µiliÖu,th«ng    Ò   ùc tr¹ngtæ  c t    tinv th     chøc  µ  µichÝnh,vÒ   Ôn  Õn  v t    di bi t×nh  ×nh  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  ¹ thêi®iÓ m   Þ    åigiÊy phÐp  h c tæ  td cæ ph t    i b thu h     vµ    ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thanh  ý.        l 4.Gi¸m    µn  é    ×nh thanh  ýtæ    s¸tto b qu¸ tr   l   chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph 5. B¸o    nh  ú    c¸o ®Þ k hoÆc   t  Êt cho  ®é xu   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íc,Chñ   Þch  û   n  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  µ  èng  c  ©n     ph v Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Ôn  Õn  Nh n   di bi qu¸  ×nh  tr thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph   Trong  êng  îp cÇn  Õtcã    tr h  thi   v¨n b¶n    Þ    ¬  ®Ò ngh c¸cc quan  ã  ªnquan  ç  î c li   h tr  tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph trong viÖc    åivèn  µ  µis¶n,xö  ýc¸c kh¸ch   thu h   v t    l      hµng  è  ×nh  ©y  a,ch©y    µm  Êttho¸t µis¶n  ña  chøc  Ýn  ông    ct d d  ú l th      t c tæ  td cæ phÇn. 6.  îc quyÒn    §  ®Ò nghÞ   Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   quyÕt  nh  ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ  ¹t®éng  ña  ÷ng  µnh    éi ®ång  ho   c nh th viªnH   thanh  lýcè      ¹m  Ëtph¸p hoÆc     ý viph lu     kh«ng  ùc hiÖn  th   theo kÕ   ¹ch thanh  ýhoÆc     ho   l  cã  µnh    Èu    µis¶n, tõ chèi tr¸chnhiÖ m,  Üa  ô; tr ng  îp  h vi t t¸n t          ngh v   ê h nghiªm  träng,cã      v¨n b¶n  cÇu    ¬  yªu  c¸c c quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ëtxö  ýc¸c c¸ nh©n    lu   l       sai ph¹m.  7. KiÕn  Þ     ngh Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Uû   Ng h Nh n   ban  ©n nh d©n  ¹ ®Þa  µn  µ  èng  c  ©n  µng  µ   ícxö  ýnh÷ng  Ên      ti   b v Th ®è Ng h Nh n   l   v ®Ò ph¸t sinh ngoµithÈm   Òn,  ×nh      quy h thøc  ö  ý®èi  íitæ  x l  v   chøc  Ýn  ông    Çn   td cæ ph khikÕt  óc thanh  ýtrong nh÷ng  êng  îp nªu  ¹ §iÒu  quichÕ   µy.   th   l    tr h   t  i 12    n  8. Gi¸m    Öc  chøc  Ýn  ông    Çn  µm    ñ tôc chÊ m        s¸tvi tæ  td cæ ph l c¸c th     døt t c¸ch ph¸p nh©n    Õt  óc thanh  ý.     khik th   l 9. Tæ     gi¸m    s¸tthanh  ý chÞu  ù  l  s chØ   o  ùc tiÕp  ña  ®¹ tr   c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íct¹ ®Þa  µn. Ng h Nh n     i b c h ¬ n g  III tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ   thu é c  n g © n  h µ n g  n h µ  n í c  §i Ò u  17. Tr¸ch  Öm   ña  nhi c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è: ph 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i tæ     Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  Æt   td cæ ph ® trôsë  Ýnh:   ch a. Gi¸m    Óm     µ    Þ  èng  c  ©n   µng  µ   ícxem     s¸t,ki trav ®Ò ngh Th ®è Ng h Nh n   xÐt,quyÕt ®Þnh    åigiÊy phÐp  i víi chøc  Ýn  ông    Çn;     thu h     ®è     tæ  td cæ ph   b.  íng  Én,  Õp  Ën  å  ¬  µ  H d ti nh h s v trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  th   30  k t ng nhËn    å  ¬,cã  ®ñ h s   tr¸chnhiÖ m    xem  Ðt,thÈm  nh  µ  ã  êtr×nh kÌm  å  ¬  x  ®Þ v c t    hs (03  é) tr×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,quyÕt  nh  håi b    ®è Ng h Nh n   x  ®Þ thu    giÊy  Ðp  i  íitæ  ph ®è v   chøc  Ýn  ông    Çn  ù nguyÖn      Ó  td cæ ph t  xin gi¶ith theo  Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy; 7  4  ch n c. Trong    êng  îp    c¸c tr h thu  åi giÊy  Ðp  i  íitæ  h  ph ®è v   chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íccã  ti  4  3  ch n     Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   ö    é  ã    iÒu  Ön,tr×nh ®é,    c c¸n b c ®ñ ® ki     kh¶ n¨ng  tham    gia gi¸m    s¸t
 10. 10 viÖc  thanh  ý; µm  u   èi  ªnh Ö   íi   ¬  l  l ®Ç m li   v   c quan c¸c chøc  n¨ng    a  µn  ö  trªn®Þ b x lýc¸cvÊn         ®Ò ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh thanh  ýtæ         l   chøc  Ýn  ông    Çn; td cæ ph d. Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Õt  nh    åigiÊy   th       5  k t  k quy ®Þ thu h     phÐp, Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ph¶icã  b¶n  Êp  Ën  Ng h Nh n     v¨n  ch thu danh s¸ch  µnh    th viªntham    éi  ng  gia H ®å thanh  ýcña  chøc  Ýn  ông    l  tæ  td cæ phÇn (quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  );   t i 2  9  ®.  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,xö  ý c¸c vÊn    Tr Th ®è Ng h Nh n   x   l    ®Ò ph¸tsinh ngoµithÈm  Òn.       quy 2. Tr¸chnhiÖ m         Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬itæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Æt    ® chinh¸nh: a. Cã     Õn  Þp  êib»ng  b¶n    ý ki k th   v¨n  cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   n¬itæ    chøc  Ýn  ông    Çn  Æt  ôsë  Ýnh      Ön    td cæ ph ® tr   ch khiph¸thi Chi nh¸nh    tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ¹  a   µn  ¹t®éng  ã    ¹m    èihîp  ö  td cæ ph ti®Þ b ho   c saiph ®Ó ph   x lý; b. Phèi hîp víiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícn¬itæ           Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch trong viÖc    thanh  ýChi nh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông  l    c tæ  td cæ   Çn. ph §i Ò u 18. Tr¸ch nhiÖm   ña    n  Þ  ¹i ôsë  Ýnh  ©n   µng      c c¸c ®¬ v t     ch tr Ng h Nhµ   íc: n  1.Thanh    ©n  µng  µ   íc   traNg h Nh n   a. H íng  Én, chØ   o    d   ®¹ Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph kiÓm    µ  Õn  Þ    åigiÊy phÐp  i víi chøc  Ýn  ông    Çn. trav ki ngh thu h     ®è    tæ  td cæ ph   Trong  êng  îp cÇn  Õt, ùctiÕp kiÕn  Þ  èng  c  ©n  µng  µ   ­ tr h  thi     tr   ngh Th ®è Ng h Nh n ícthu håigiÊy phÐp  ña  chøc  Ýn  ông    Çn;       c tæ  td cæ ph b. Xem   Ðt  µ  ã    Õn  ¸nh    Ò   ùc tr¹ngho¹t®éng  µ    x v c ý ki ® gi¸v th      v kh¶ n¨ng  tµichÝnh  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   c tæ  td cæ ph nªu    i 4  ch n c. §Çu  èi  èi hîp  íic¸c ®¬n   Þ     m ph   v    v kh¸c cã  ªnquan    li   trong  Öc  vi ph¶n  biÖn  i víi   Þ    åigi©ý  Ðp  chøc  Ýn  ông    Çn. ®è     ngh thu h   ®Ò ph tæ  td cæ ph 2.Vô    C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng: td phing h a. H íng dÉn        Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,tæ  Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph thùc hiÖn    Quy  Õ   µy; ch n b. Cã     tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Èm   nh  µ    ph   v    v c li   th ®Þ v tr×nh Thèng  c  Õt  nh  Öc    åigiÊy  Ðp  ña  chøc  Ýn  ông    ®è quy ®Þ vi thu h   ph c tæ  td cæ   Çn    ã    Õn    Þ   Ìm  ph khic ý ki ®Ò ngh k theo  å  ¬  ña    h s c Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícn¬itæ  n     chøc  Ýn  ông    Çn  Æt  ôsë  Ýnh, hoÆc   Õn  Þ   td cæ ph ® tr   ch   ki ngh cña Thanh    ©n  µng; traNg h c. § Ò   Êt xö  ýc¸c vÊn    ªnquan  n   Öc  håi giÊy  Ðp  µ    xu   l     ®Ò li   ®Õ vi thu    ph v thanh  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông. td   3.Vô    Ph¸p  Õ: ch a.  ã   C tr¸ch nhiÖ m   µ    r so¸tc¸c    quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët,cña  µnh  ©n   lu   ng Ng hµng  ªnquan  n   Öc    åigiÊy  Ðp, thanh  ývµ  li   ®Õ vi thu h   ph   l   gi¸m    s¸tthanh  ýc¸c l    tæ chøc  Ýn  ông    Çn    Õn  Þ   èng  c  ©n   µng  µ  íc td cæ ph ®Ó ki ngh Th ®è Ng h nh n   chØnh  öa  ïhîp víi   s ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh;    h
 11. 11 b. Lµ  u   èi  èi hîp  íic¸c c¬    ®Ç m ph   v     quan  ã  ªnquan  ö  ýc¸c vÊn    c li   x l    ®Ò ph¸p lýtrongqu¸ tr×nh thanh  ýtæ          l   chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph 4. C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c cã    tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,b¸o  Thèng  c  ©n   x  c¸o  ®è Ng hµng  µ   ícnh÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc    åigiÊy phÐp  i víi   Nh n   v ®Ò li   ®Õ vi thu h     ®è     tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n cña  × nh.   v v quy h   m C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    äi  öa  æi, bæ   19. M s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2