Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 18/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  s è  45/2001/Q§­T T g   T t n g µ y  03 th¸ng 4 n¨ m  2001 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  k h o ¶ n   ® i Ò u  1  vi 2  c ñ a Q u y Õ t ® Þ n h   è  12/2001/Q§­T T g   g µ y  18 th¸ng 01  m  2001 c ñ a  s n n¨ T h ñ  tí ng c h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t ® i Ò u  c h Ø n h   q u y  h o ¹ ch ch u n g   © y  d ù n g   Þ   x th x∙ H o µ  B × n h,  tØn h  h o µ  b × n h  ® Õ n  n¨ m  2020 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý Quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 10/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 01  ng 23    n¨m  1998  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  nh  íng Quy  ¹ch  duy ®Þ h  ho tæng  Ó   th ph¸ttr Ón®«  Þ  ÖtNam   n     i   th Vi   ®Õ n¨m  2020; X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ×nh  Ho B (C«ng    è  v¨n s 274/ UB­CN  ngµy 07 th¸ng 3 n¨m  2001) vµ  cña Bé  X ©y  dùng (C«ng v¨n sè  463/BXD­KTQH   µy  th¸ng3  ng 27    n¨m 2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  öa  æi  S ® kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 12/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 18    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi phª  Öt  duy ®iÒu  chØnh  Quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  Þ    µ   ×nh, tØnh  µ   ×nh  x d th x∙ Ho B   Ho B ®Õ n   n¨m  2020    nh sau: "2.Ph¹m      vinghiªncøu  iÒu    ® chØnh  Quy  ¹ch chung: ho   Ph¹m    viranh  í ®iÒu  gi i   chØnh  Quy  ¹ch  ho chung  Þ    µ   ×nh  å m   th x∙ Ho B g toµn  é  ¹m    b ph viranh  í thÞ    íidiÖn  Ých  ù nhiªnlµ 14.027,70 ha, trong gi i   x∙ v   t t          ®ã   khu  ùc  éithÞ  µ1.263,74ha  µ  v n   l    v khu  ùc  ¹ithÞ  µ12.763,96ha: v ngo   l     ­PhÝa  ¾ c    Ön    B gi¸phuy Thanh  ¬n, tØnh  ó  ä; S  Ph Th ­PhÝa    Nam     Ön  ú  ¬n, tØnh  µ   ×nh; gi¸phuy K S   Ho B ­PhÝa    §«ng    Ön  ú  ¬n  µ  Ön  gi¸phuy K S v huy Kim    B«i,tØnh  µ   ×nh; Ho B ­PhÝa  ©y    Ön  ú  ¬n  µ  Ön  µ  ¾c,    T gi¸phuy K s v huy § B tØnh  µ   ×nh"; Ho B §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ×nh, c¸cBé  ëng,Thñ  ëng  ¬  Ho B     tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  Þu  thu Ch ph ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản