Quyết định 45/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định 45/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 45/2002/Q§/BTC ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2002 VÒ viÖc thay thÕ BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a/NQ/H§NN8 ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång Nhµ níc; ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i c¸c NghÞ quyÕt sè 31NQ/UBTVQH9 ngµy 9/3/1993; NghÞ quyÕt sè 174NQ/UBTVQH9 ngµy 26/3/1994; NghÞ quyÕt sè 290NQ-UBTVQH10 ngµy 7/9/1995; NghÞ quyÕt sè 416NQ/UBTVQH9 ngµy 5/8/1997 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa 9; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Thay thÕ BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§/BTC ngµy 5/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh b»ng BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu míi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng xuÊt khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ 1/5/2001. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  2. 2 BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 45 /2002/Q§/BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng Thuéc ThuÕ TT nhãm, m· sè suÊt (%) 1 2 3 4 1 H¹t ®µo lén hét (h¹t ®iÒu) cha bãc vá 08013100 4 2 DÇu th« (dÇu má) 27090010 4 3 Da cña loµi tr©u, bß, ngùa (t¬i, muèi, sÊy kh«, ng©m níc v«i, ng©m trong dung dÞch muèi vµ ho¸ chÊt hoÆc ®îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c nhng cha thuéc ta nanh, cha lµm thµnh giÊy da hoÆc da c«ng thªm), ®· hoÆc cha c¹o l«ng hoÆc l¹ng 4101 10 máng. 4 Da cña loµi ®éng vËt kh¸c (t¬i, kh«, muèi, ng©m níc v«i, ng©m trong dung dÞch muèi vµ ho¸ chÊt hoÆc ®îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c nhng cha thuéc, cha lµm thµnh giÊy da hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc cha c¹o l«ng hoÆc l¹ng máng, trõ c¸c lo¹i ®· ®îc lo¹i trõ trong chó gi¶i 1(b) vµ 1(c) cña ch¬ng nµy 4103 10 5 Gèc, rÔ c©y c¸c lo¹i b»ng gç rõng tù nhiªn 4403 5 6 Gç ®ai thïng; cäc chÎ; sµo, cét, cäc b»ng gç, vãt nhän, nhng kh«ng xÎ däc; gËy gç ®· bµo th« nhng cha tiÖn, uèn cong hoÆc gia c«ng c¸ch kh¸c, dïng lµm ba toong, c¸n «, chu«i, tay cÇm dông cô hoÆc t¬ng tù; nan gç vµ c¸c d¹ng t¬ng tù b»ng gç rõng tù nhiªn 4404 5 7 Tµ vÑt ®êng s¾t hoÆc ®êng xe ®iÖn (thanh ngang) b»ng gç rõng tù nhiªn 4406 10 8 Gç ®· ca hoÆc xÎ theo chiÒu däc, l¹ng hoÆc t¸ch líp, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng, cã ®é dµy trªn
  3. 3 6mm, b»ng gç rõng tù nhiªn 4407 10 9 TÊm gç lµm líp mÆt vµ tÊm ®Ó lµm gç d¸n (®· hoÆc cha ghÐp) vµ c¸c lo¹i gç ®· xÎ däc kh¸c ®· ®îc l¹ng hoÆc t¸ch líp, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng, cã ®é dµy kh«ng qu¸ 6mm, b»ng gç rõng tù nhiªn 4408 10 10 Gç (kÓ c¶ gç v¸n vµ gç trô ®Ó lµm sµn, cha ghÐp), ®îc t¹o d¸ng liªn tôc (lµm méng, soi r·nh, bµo r·nh, v¹t c¹nh, ghÐp ch÷ V, t¹o chuçi, t¹o khu«n, tiÖn trßn hoÆc gia c«ng t- ¬ng tù), däc theo c¸c c¹nh hoÆc bÒ mÆt, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng, b»ng gç rõng tù nhiªn 4409 10 11 Hßm, hép, thïng tha, thïng h×nh trèng vµ c¸c lo¹i bao b× t¬ng tù b»ng gç; tang cuèn c¸p b»ng gç; gi¸ kÖ ®Ó hµng, gi¸ ®Ó hµng kiÓu thïng vµ c¸c lo¹i gi¸ ®Ó hµng kh¸c b»ng gç; vµnh ®Öm gi¸ kÖ hµng, b»ng gç rõng tù nhiªn 4415 10 12 Thïng t«n«, thïng baren, thïng h×nh trèng, h×nh trô, cã ®ai, c¸c lo¹i thïng cã ®ai kh¸c vµ c¸c bé phËn cña chóng, b»ng gç, kÓ c¶ c¸c lo¹i tÊm v¸n cong, b»ng gç rõng tù nhiªn 4416 10 13 V¸n sµn (gç v¸n sµn vµ v¸n sµn s¬ chÕ), v¸n lîp, v¸n r©y, palet, cèp pha x©y dùng, b»ng gç tõng tù nhiªn 4418 10 14 Khung cöa, bËc cöa, ngìng cöa, cÇu thang, c¸nh cöa vµ c¸c bé phËn cña chóng, b»ng gç rõng tù nhiªn 4418 5 15 §¸ quý (trõ kim c¬ng), ®¸ ban quý, ®· hoÆc cha ®îc gia c«ng hoÆc ph©n lo¹i nhng cha x©u chuçi, cha g¾n hoÆc n¹m; ®¸ quý (trõ kim c¬ng), ®¸ b¸n quý cha ph©n lo¹i ®· x©u thµnh chuçi t¹m thêi ®Ó tiÖn vËn chuyÓn 15.1 - Cha ®îc gia c«ng hoÆc míi chØ xÎ hoÆc ®Ïo gät 71031000 5
  4. 4 th« 15.2 - §¸ ®· gia c«ng 15.2. - - §¸ rubi, saphia, vµ ngäc lôc b¶o 71039100 1 1 15.2. - - §¸ lo¹i kh¸c 71039900 1 2 16 Vôn vµ bét cña ®¸ quý thuéc nhãm 7103 71059000 3 17 S¾t thÐp phÕ liÖu, phÕ th¶i (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña thÐp, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 7204 35 18 S¾t vµ thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thái hoÆc c¸c d¹ng th« kh¸c (trõ s¾t thuéc nhãm 7203) 7206 2 19 S¾t, thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng b¸n thµnh phÈm 7207 2 20 §ång phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña ®ång, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 74040000 45 21 Hîp kim ®ång chñ 74050000 15 22 Bét ®ång cã kÕt cÊu kh«ng phiÕn 74061000 15 23 Bét cã kÕt cÊu phiÕn; v¶y ®ång 74062000 15 24 §ång ë d¹ng thái, thanh vµ d¹ng h×nh 7407 5 25 Ni ken phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña niken, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 75030000 45 26 Bét vµ v¶y niken 75040000 5 27 Niken kh«ng hîp kim ë d¹ng thái, thanh, h×nh 75051100 5 28 Niken hîp kim ë d¹ng thái, thanh, h×nh 75051200 5 29 Nh«m phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ,
  5. 5 mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña nh«m, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 76020000 45 30 Bét vµ v¶y nh«m 7603 10 31 Ch× phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña ch×, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 78020000 45 32 Ch× ë d¹ng thái, thanh, h×nh 7803 5 33 Bét vµ v¶y ch× 78042000 5 34 KÏm phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña kÏm, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 79020000 40 35 Bét kÏm 79031000 5 36 Bôi vµ v¶y kÏm 79039000 5 37 KÏm ë d¹ng thái, thanh, h×nh 7904 5 38 ThiÕc phÕ liÖu vµ m¶nh vôn (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña thiÕc, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 80020000 45 39 ThiÕc ë d¹ng thái, thanh 80030010 2 40 ThiÕc ë d¹ng h×nh 80030090 2 41 Bét vµ v¶y thiÕc 8005 2 42 PhÕ liÖu vµ m¶nh vôn cña kim lo¹i thêng kh¸c, cña gèm kim lo¹i, cña s¶n phÈm lµm tõ kim lo¹i thêng kh¸c vµ gèm kim lo¹i; (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, 8101 bét ®Ïo, cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) ®Õn 8113 45 43 B¸n thµnh phÈm cña kim lo¹i thêng kh¸c, cña gèm kim 8101
  6. 6 lo¹i, cña s¶n phÈm lµm tõ kim lo¹i thêng kh¸c vµ gèm kim ®Õn 8113 5 lo¹i
Đồng bộ tài khoản