Quyết định 45/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 45/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 45/2004/Q§­BTC   n g µ y   0 6   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i   m ø c   t h u Õ   s u Ê t  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi víi mÆt hµng clanhke bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc   nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n   cø   Th«ng   b¸o   sè   81/TB­VPCP   ngµy   16/04/2004   cña  V¨n phßng ChÝnh phñ.  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ;   quyÕt ®Þnh: §iÒu   1:   Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña mÆt hµng clanhke thuéc nhãm 2523 quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003  cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i míi nh sau: M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt (%)
  2. 2 2523 Xi   m¨ng   Portland,   xi   m¨ng   nh«m,   xi  m¨ng   xØ   (xèp),   xi   m¨ng   super   sulfat  vµ   xi   m¨ng   chÞu   níc   (xi   m¨ng   thuû  lùc)   t¬ng   tù,   ®∙   hoÆc   cha   pha   mµu  hoÆc ë d¹ng clanhke  2523 10 ­ Clanhke xi m¨ng: 2523 10 10 ­ ­ §Ó s¶n xuÊt xi m¨ng tr¾ng 25 2523 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 25 ­ Xi m¨ng Portland: 2523 21 00 ­   ­   Xi   m¨ng   tr¾ng,   ®∙   hoÆc   cha   pha  40 mµu nh©n t¹o 2523 29 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 2523 29 10 ­ ­ ­ Xi m¨ng mµu 40 2523 29 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 40 2523 30 00 ­ Xi m¨ng nh«m 40 2523 90 00 ­ Xi m¨ng chÞu níc kh¸c 40 §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸  nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy 10/05/2004.
Đồng bộ tài khoản